Yksityisten sosiaalihuoltopalvelujen arvonlisäverotus

Kotipalvelujen ja niiden tukipalvelujen myynti voi olla arvonlisäverotonta, jos palvelut myydään sosiaalihuollon tarpeessa olevalle henkilölle sosiaalihuoltopalveluina. Kunnat, kuntayhtymät ja valtio voivat myydä sosiaalihuoltopalveluja arvonlisäverottomasti. Yksityiset palveluntuottajat voivat myydä sosiaalihuoltopalveluja arvonlisäverottomasti vain, jos toiminta on sosiaaliviranomaisten valvomaa.

Sosiaalihuollolla tarkoitetaan toimintaa, jonka tarkoituksena on:

 • lasten ja nuorten huolto
 • iäkkäiden henkilöiden huolto
 • vammaisten henkilöiden huolto
 • muut vammaisten palvelut ja tukitoimet
 • päihdehuolto
 • muu tällainen toiminta.

Sosiaalihuollolla tarkoitetaan yllä mainittujen lisäksi sellaisia kuulo-, kuulonäkö- tai puhevamman tai muun vastaavan vamman johdosta suoritettavia tulkkauspalveluja, joita järjestetään lain nojalla tai avustetaan valtion varoin.

Verottomaksi sosiaalihuolloksi katsotaan myös varhaiskasvatus, esimerkiksi päiväkotitoiminta, perhepäivähoito tai muu varhaiskasvatustoiminta.

Kotipalvelut ja niiden tukipalvelut

Kotipalvelujen ja niiden tukipalvelujen myynnit voivat olla sosiaalihuoltopalveluina arvonlisäverottomia.

Kotipalveluilla tarkoitetaan esimerkiksi asumiseen, henkilökohtaiseen hoivaan ja huolenpitoon, lasten hoitoon ja kasvatukseen sekä muuhun tavanomaiseen elämään kuuluvia toimia tai niissä avustamista.

Kotipalvelujen tukipalveluilla tarkoitetaan esimerkiksi ateria-, vaatehuolto-, siivous-, kylvetys-, ja saattajapalveluja sekä sosiaalista kanssakäymistä edistäviä palveluja.

Milloin palveluntuottaja voi myydä sosiaalihuoltopalveluja arvonlisäverottomasti?

Kunnat, kuntayhtymät ja valtio voivat myydä sosiaalihuoltopalveluja arvonlisäverottomasti.

Yksityiset palveluntuottajat voivat myydä sosiaalihuoltopalveluja arvonlisäverottomasti vain, jos toiminta on sosiaaliviranomaisten valvomaa ja palvelut myydään sosiaalihuollon tarpeessa olevalle henkilölle (jonka toimintakyky on alentunut esimerkiksi iän tai sairauden takia). Asiakaskohtaista sosiaaliviranomaisen päätöstä ei tarvita, mutta seuraavien edellytysten on täytyttävä:

 • Palveluntuottaja on tehnyt muiden kuin ympärivuorokautisten palvelujen tuottamisesta ilmoituksen siihen kuntaan, jossa hän toimii. Ilmoitus täytyy tehdä myös kotipalvelujen tukipalvelujen tuottamisesta, esimerkiksi siivouspalveluista. Jos palvelun tuottaja toimii useissa kunnissa, ilmoitus täytyy tehdä kaikkiin kuntiin. Ympärivuorokautisten sosiaalihuoltopalvelujen tuottamiseen vaaditaan sosiaaliviranomaisen lupa.

 • Palveluntuottaja on tehnyt palvelu- tai muun vastaavan suunnitelman yhdessä asiakkaan kanssa. Kun yksityinen palveluntuottaja myy sosiaalihuoltopalveluja kunnan tekemän päätöksen perusteella, suunnitelman laatimisesta vastaa kunnan sosiaaliviranomainen.

 • Sosiaalihuolto perustuu joko viranomaisen päätökseen tai palveluntuottaja on tehnyt asiakkaan kanssa kirjallisen sopimuksen palvelujen tuottamisesta sosiaalihuoltopalveluina.

 • Palveluntuottajalla on vastuuhenkilö, joka vastaa palvelujen laadusta.

 • Palveluntuottajalla on omavalvontasuunnitelma.

Kuulo-, kuulonäkö- tai puhevamman tai vastaavan vamman johdosta suoritettavien tulkkauspalvelujen, joita järjestetään lain nojalla tai avustetaan valtion varoin, verottomuus ei edellytä edellä sosiaalihuoltopalveluille lueteltujen verottomuuden edellytysten täyttymistä.

Milloin voit ostaa arvonlisäverottomia yksityisiä sosiaalihuoltopalveluja?

Voit ostaa sosiaalihuollon tarpeessa olevana henkilönä sosiaalihuoltopalveluja yksityiseltä palveluntuottajalta arvonlisäverottomasti silloin, kun myyjän toimintaa valvoo sosiaaliviranomainen. Seuraavien edellytysten tulee täyttyä:

 • Palveluntuottaja on tehnyt ilmoituksen toimintakuntaan tai hänellä on lupa toimintaan.

 • Palveluntuottaja tai kunnan sosiaaliviranomainen on tehnyt palvelusuunnitelman yhteistyössä kanssasi.

 • Palveluntuottaja on tehnyt kanssasi kirjallisen sopimuksen palvelujen tuottamisesta sosiaalihuoltopalveluina tai sosiaalihuolto perustuu viranomaisen tekemään päätökseen.

 • Palveluntuottajalla on vastuuhenkilö, joka vastaa palvelujen laadusta.

 • Palveluntuottajalla on omavalvontasuunnitelma.