Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista

Vakuutusedustajien arvonlisäverotuksesta

Vakuutusedustajat myyvät palveluja vakuutusyhtiöille. Vakuutusedustajat voivat myydä tavaroita ja palveluja myös toisille vakuutusedustajille ja muille tahoille. Vakuutusedustajien myyntien arvonlisäverokäsittelyä arvioidaan arvonlisäverolain säännösten mukaisesti. Se, millaisia tavaroita ja palveluja vakuutusedustajat myyvät, määrittää sen, maksetaanko myytävistä tavaroista ja palveluista arvonlisäveroa.

Arvonlisäverolliset myynnit

Pääsääntönä arvonlisäverotuksessa on, että tavaroiden ja palvelujen myynnistä on maksettava arvonlisäveroa. Myynnistä on maksettava arvonlisävero, jos myyntiä ei ole arvonlisäverolaissa erikseen säädetty verottomaksi. Vakuutusedustajan suorittamat palvelut eivät ole arvonlisäverottomia sillä perusteella, että palvelujen suorittaja on vakuutusedustaja.

Arvonlisäverollisia palveluja ovat esimerkiksi

  • ajanvarauspalvelut
  • vakuutuksen antajalle tai ottajalle myytävät vinkkipalvelut
  • asiakaspalvelu, kun se ei liity vakuutuksen välitykseen
  • veloitus toimitilan käytöstä, jos vuokralainen ei saa yksinomaista käyttöoikeutta tilaan tai jos kysymys on tilan tilapäisestä käytöstä
  • IT-palvelut ja laitteiden käyttökorvaukset.

Arvonlisäverottomat myynnit

Vakuutusedustajien suorittamista palveluista arvonlisäverottomia palveluja ovat vakuutusten välityspalvelut. Vakuutusten välityspalvelulla tarkoitetaan palvelua, jonka tarkoituksena on myydä vakuutusyhtiön vakuutuksia asiakkaalle. Vakuutusten välityspalvelun tavoitteena on saada vakuutussopimus syntymään vakuutusyhtiön ja asiakkaan välille. Tämän välityspalvelun myyjänä toimii vakuutusedustaja, joka saa myymästään palvelusta vakuutusyhtiöltä arvonlisäverottoman välityspalkkion.

Jos vakuutusedustaja saa vakuutusyhtiöltä muita palkkioita kuin vakuutusten välityspalkkioita, määritetään palkkioiden arvonlisäverokäsittely tapauskohtaisesti myydyn palvelun sisällön perusteella. Vakuutusten välityspalvelujen lisäksi myös jotkin muut vakuutusedustajien vakuutusyhtiölle myymät palvelut voivat olla arvonlisäverottomia, jos myynnin verottomuuden edellytykset täyttyvät.

Rekisteröityminen liiketoiminnasta arvonlisäverovelvolliseksi

Jos vakuutusedustaja myy arvonlisäverollisia palveluja, vakuutusedustajan on rekisteröidyttävä liiketoiminnastaan arvonlisäverovelvolliseksi. Arvonlisäverovelvolliseksi rekisteröidytään OmaVerossa (vero.fi/omavero) tai YTJ-palvelun muutosilmoituksella (ytj.fi).

Jos vakuutusedustajan toiminnastaan saamat tulot muodostuvat ainoastaan arvonlisäverottomista palveluista, vakuutusedustajan harjoittama toiminta on kokonaisuudessaan arvonlisäverotonta. Tällöin vakuutusedustajan ei tarvitse rekisteröityä arvonlisäverovelvolliseksi.

Jos liikevaihtoraja ylittyy tilikauden aikana, verovelvollisuuden katsotaan alkaneen kyseisen tilikauden alusta.

Vähäisen toiminnan arvonlisäverotuksesta ja esimerkiksi liikevaihtorajan laskemisesta voi lukea lisää Verohallinnon ohjeesta Arvonlisäverottoman vähäisen toiminnan raja.

Ostoihin sisältyvän arvonlisäveron vähennysoikeus

Vakuutusedustaja, joka harjoittaa vain arvonlisäverotonta toimintaa, ei voi vähentää hankintoihin sisältyvää arvonlisäveroa miltään osin. Sen sijaan jos vakuutusedustaja harjoittaa myös arvonlisäverollista liiketoimintaa, vakuutusedustajalla on oikeus vähentää arvonlisävero arvonlisäverollista liiketoimintaa varten tehdyistä hankinnoista.

Kun vakuutusedustaja on merkitty arvonlisäverovelvollisten rekisteriin, vakuutusedustajan on määriteltävä, miltä osin hankinnat ovat vähennyskelpoisia ja miltä osin eivät. Vakuutusedustaja voi vähentää tekemiensä hankintojen arvonlisäveron osuuden, kun hankinnat ovat suorassa ja välittömässä yhteydessä arvonlisäverollisiin tavaroiden ja palvelujen myynteihin. Vakuutusedustaja ei saa vähentää arvonlisäveroa tekemistään ostoista, jotka liittyvät palvelujen verottomaan myyntiin. Sillä, että vakuutusedustaja on merkitty arvonlisäverovelvollisten rekisteriin, ei ole vaikutusta niiden hankintojen vähennysoikeuteen, jotka on tehty vakuutusten välitystoimintaa varten.

Esimerkki 1: Arvonlisäverotonta toimintaa varten tehty hankinta

Vakuutusyhtiö veloittaa laitteen käyttökorvausta vakuutusedustajalta. Laitteen käyttökorvaus on yleisen verokannan alainen arvonlisäverollinen palvelu, joten vakuutusyhtiö lisää laskuun arvonlisäveron (24 prosenttia).

Vakuutusedustaja käyttää laitetta vakuutuksen välityspalvelujen myymisessä. Vakuutuksen välityspalvelu on palvelu, josta ei makseta arvonlisäveroa. Vakuutusedustaja ei voi vähentää käyttökorvaukseen sisältyvää arvonlisäveroa, koska hankinta liittyy vakuutusedustajan arvonlisäverottomaan toimintaan.

Esimerkki 2: Arvonlisäverollisen kulun edelleen veloittaminen

Vakuutusyhtiö veloittaa laitteen käyttökorvausta vakuutusedustajalta. Veloitus sisältää arvonlisäveroa 24 prosenttia. Vakuutusedustaja luovuttaa laitteen edelleen vakuutusedustajan alihankkijana toimivalle yritykselle.

Vakuutusedustaja veloittaa laitteen käyttökorvauksen edelleen alihankkijalta. Vakuutusedustajan on laskutettava käyttökorvaus laskulla, jossa on eriteltynä arvonlisävero, ja maksettava tämä vero. Vakuutusedustaja saa vähentää vakuutusyhtiön laskuun sisältyvän arvonlisäveron, koska käyttöoikeus on hankittu vakuutusyhtiöltä vakuutusedustajan omaa, arvonlisäverollista edelleenmyyntiä varten.

Jos vakuutusyhtiön laskulla on veloitettu useita laitteiden käyttökorvauksia, voi vakuutusedustaja vähentää vain sen osan arvonlisäverosta, joka kohdistuu edellisessä kappaleessa kuvatulla tavalla vakuutusedustajan arvonlisäverolliseen myyntiin. Jos osaa laitteista käytetään vakuutusedustajan omassa arvonlisäverottomassa liiketoiminnassa, ei vähennysoikeutta näiden laitteiden osalta ole. 

Vähennysoikeudesta voi lukea lisää Verohallinnon ohjeesta Arvonlisäveron vähennysoikeudesta.

Verohallinto järjesti 9.10.2019 verkkoseminaarin, jossa käsiteltiin vakuutusedustajien arvonlisäverotusta ja matkakustannusten korvauksia.

Sivu on viimeksi päivitetty 2.4.2020