Ennakkovero – yritykset ja yhteisöt

Osakeyhtiöiden ja muiden yhteisöjen ennakot ja tuloveroilmoitukset hoidetaan jatkossa OmaVerossa

Osakeyhtiöiden, muiden yhteisöjen ja yhteisetuuksien verotukseen on tullut useita muutoksia 1.11.2017. Ennakon täydennysmaksun on korvannut verovuoden jälkeen määrättävä lisäennakko, tuloverot maksetaan jatkossa verolajin omalla viitteellä sekä OmaVero on korvannut Yhteisöjen Veroilmoituspalvelun. Muutokset eivät koske liikkeen- ja ammatinharjoittajia eivätkä avoimia tai kommandiittiyhtiötä. Asioi OmaVerossa.

Yritys tai yhteisö maksaa ennakkoveroa toiminnastaan saamansa tulon perusteella. Seuraa tulon määrää vuoden aikana. Korjaa tarvittaessa arviota, johon ennakkovero perustuu.

Ennakkoveroa eli ennakkoa maksetaan tulosta, jonka yritys tai yhteisö saa elinkeinotoiminnasta, maataloudesta tai muusta tulonhankkimistoiminnasta, kuten vuokraustoiminnasta. Myös omaisuuden luovutusvoitoista on maksettava ennakkoveroa.

Uusi yritys tai yhteisö - näin haet ennakkoveroa

Kun aloitat yritystoimintaa, sinun täytyy arvioida yritystoiminnasta saatavat tulot ja kulut. Kun ilmoitat tiedot Verohallintoon, saat ennakkoveropäätöksen ja maksuohjeet. Myös yhdistys ja säätiö maksavat toiminnastaan ennakkoveroa.

Verohallinto määrää ensimmäisen ja toisen tilikauden ennakkoveron sen perusteella, kuinka suureksi olet ennakkoverohakemuksessa arvioinut yrityksen tai yhteisön ensimmäisen tilikauden liikevaihdon ja verotettavan tulon. Seuraa, miten arvio toteutuu ja hae tarvittaessa muutosta ennakkoveroon.

Arvioi tulosi ja hae ennakkoveroa:

Ennakkoveroa voi hakea myös paperilomakkeella (Verokorttihakemus ja ennakkoverohakemus, 5010).

Ennakkoveroon vaikuttavat myös muut kuin yritystoiminnasta saadut tulot, kuten palkat ja starttirahat. Ilmoita ennakkoveroa hakiessasi myös verovähennykset, koska nekin vaikuttavat ennakkoveroon.

Jos yritystoiminta on säännöllisesti kausiluontoista (esim. kesäkioskin pito tai hiihto-opetus), voit hakea ennakkoveroa niille kuukausille, joiden aikana ansaitset tulosi.

Tarkista veron määrä laskurilla (vero.fi/verolaskuri).

Yhtiömiesten on maksettava ennakkoveroa tulosta, jonka he saavat avoimesta yhtiöstä tai kommandiittiyhtiöstä.

Arvioi tulosi ja hae ennakkoveroa:

Ennakkoveroa voi hakea myös paperilomakkeella (Verokorttihakemus ja ennakkoverohakemus, 5010). 

Verohallinto laskee ennakkoveron sen perusteella, kuinka suureksi arvioit yhtymästä saamasi verotettavan tulon.

Jos toiminta on pienimuotoista, elinkeinoyhtymän tulot ja kulut voidaan huomioida palkkatulon verokortissa. Silloin sinun ei tarvitse hakea erikseen ennakkoveroa. Tarvitset kuitenkin uuden verokortin, jossa on huomioitu myös elinkeinoyhtymän tulot.

Tarkista veron määrä laskurilla (vero.fi/verolaskuri).

Jos perustat osakeyhtiön sähköisesti, voit samassa yhteydessä antaa ennakkoveron määräämiseen tarvittavat tiedot. 

Tee osakeyhtiön perustamisilmoitus sähköisesti (ytj.fi)

Jos teet perustamisilmoituksen paperilomakkeella, arvioi verotettavan tulon määrä ja hae ennakkoveroa:

Hae ennakkoveroa paperilomakkeella (Yhteisön ennakkoveron hakemus/muutos, 5017)

Uuden yhteisön ennakkoveron perusteena käytetään yhteisön arvioimaa verotettavan tulon määrää. Arvio verotettavasta tulosta riittää, eikä uuden yhteisön tarvitse lähettää lomakkeessa mainittuja liitteitä. Lomakkeeseen ei myöskään tarvitse merkitä arvioituja tuottoja ja kuluja. 

Arvioi yhteisön tulos ja hae ennakkoveroa OmaVero-palvelussa.

OmaVero-palveluun

Marraskuusta 2017 alkaen yhteisön ja yhteisetuuden on haettava ennakkoveroa sähköisesti. OmaVeron lisäksi hakemuksen voi tehdä Ilmoitin.fi:ssä tai Tyvi-palveluiden kautta. Katso lisätietoa sähköisestä hakemuksesta. Hakemuksen voi tehdä paperilomakkeella vain erityisestä syystä kuten teknisen esteen vuoksi (Yhteisön ennakkoveron hakemus/muutos, 5017). 

Näin haet ennakkoveroon muutosta

Ennakkoveron määrä perustuu arvioon verotettavasta tulosta. Jos tulot ja kulut muuttuvat, arviota pitää täsmentää. Seuraa vuoden aikana, kuinka hyvin arvio tuloksesta toteutuu. Jos lopullinen tulos tulee poikkeamaan arviosta, ennakkoveroon kannattaa hakea muutosta. Silloin yritys tai yhteisö välttyy jäännösverolta ja koroilta.

Ennakkoveroa voidaan muuttaa myös Verohallinnon aloitteesta.

Aiempi ennakkoveropäätös  on voimassa siihen saakka, kunnes saat uuden korvaavan ennakkoveropäätöksen.

Muuta ennakkoveroa Verokortti verkossa -palvelussa (vero.fi/verokortti)

Ennakkoveron muutosta voi hakea myös paperilomakkeella (Verokorttihakemus ja ennakkoverohakemus, 5010).

Hae ennakkoveron korotusta tai alentamista samana kalenterivuotena, jolloin ennakkovero on määrätty, viimeistään marraskuun puolivälissä. Jos ennakkovero on aiheeton, se voidaan poistaa vielä seuraavan vuoden elokuun loppuun mennessä.

Tarkista veron määrä laskurilla (vero.fi/verolaskuri).

Muuta ennakkoveroa OmaVero-palvelussa.

OmaVero-palveluun

OmaVerossa yhteisö voi

  • hakea ennakkoveroa
  • vaatia aikaisemmin määrätyn ennakkoveron korotusta, alentamista tai poistoa
  • hakea lisäennakkoa.

Marraskuusta 2017 alkaen yhteisön ja yhteisetuuden on haettava muutosta ennakkoveroon sähköisesti. OmaVeron lisäksi hakemuksen voi tehdä Ilmoitin.fi:ssä tai Tyvi-palveluiden kautta. Katso lisätietoa sähköisestä hakemuksesta. Hakemuksen voi tehdä paperilomakkeella vain erityisestä syystä, jos sähköisen hakemuksen tekeminen on esimerkiksi teknisen esteen vuoksi mahdotonta (Yhteisön ennakkoveron hakemus/muutos, 5017).

Hakemukseen ei tarvitse liittää asiakirjoja kuten tuloslaskelmaa ja tasetta. Verohallinto pyytää tarvittaessa lisätietoja hakemuksen käsittelyä varten.

Verohallinto voi yhteisön vaatimuksesta määrätä, muuttaa tai poistaa ennakkoveron aina verotuksen päättymiseen saakka. Tietoteknisistä syistä Verohallinto ei kuitenkaan voi käsitellä ennakonmuutoshakemusta, jos se saapuu käsiteltäväksi juuri ennen verotuksen päättymistä. Yhteisön verovuoden verotus päättyy 10 kuukautta tilikauden viimeisen kalenterikuukauden päättymisen jälkeen. Jos yhteisön tai yhteisetuuden verovuosi muodostuu tammi- tai helmikuussa 2017 päättyneestä tilikaudesta, verotus päättyy poikkeuksellisesti 31.1.2018.

Yhteisön ennakon täydennysmaksusta on luovuttu. Sen korvaa lisäennakko eli verovuoden päättymisen jälkeen määrättävä ennakko. Lisäennakolle lasketaan huojennettua viivästyskorkoa verovuoden päättymistä seuraavan toisen kuukauden ensimmäisestä päivästä ennakon eräpäivään asti. Koronlaskentaan liittyy siirtymäsäännöksiä yhteisöillä, joiden verovuosi 2017 päättyy viimeistään 30.9.2017.

Jos ennakkoveron määrää muutetaan verovuoden aikana, muutos kohdistetaan ensisijaisesti verovuoden jäljellä oleviin kuukausiin. Verovuoden päättymisen jälkeen erääntyvä ennakko on aina maksettava yhdessä erässä.

Muuta ennakkoveroa (vero.fi/verokortti)

Ennakkoveron muutosta voi hakea myös paperilomakkeella

Hae ennakkoveron korottamista tai alentamista jo saman kalenterivuoden aikana, jolloin ennakkovero on määrätty, viimeistään marraskuun puolivälissä. Jos ennakkovero on aiheeton, se voidaan poistaa vielä seuraavan vuoden elokuun loppuun mennessä.

Tarkista maksettavan veron määrä laskurilla (vero.fi/verolaskuri).

Muuta ennakkoveroa lomakkeella (Yhteisön ennakkoveron hakemus/muutos, 5017)

Hakemuksen voi lähettää myös sähköisesti, jos annat sen sähköisen veroilmoituksen liitteenä. Lisätietoa sähköisestä hakemuksesta

Hae ennakkoveron korottamista hyvissä ajoin, viimeistään kuukautta ennen tilikauden päättymistä. Kun tilikausi on päättynyt, ennakkoveroa ei voida enää korottaa. Ennakkoveron korottamiseksi riittää arvio verotettavan tulon määrästä.

Jos haluat alentaa ennakkoveron määrää, tee hakemus viimeistään silloin, kun veroilmoitus on annettava eli neljän kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Jos haluat poistaa ennakkoveron kokonaan, tee hakemus viimeistään kahdeksan kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä eli kaksi kuukautta ennen verotuksen päättymistä.

Jos ennakkoveron määrää muutetaan kesken tilikauden, muutos kohdistetaan ensisijaisesti tilikauden jäljellä oleviin kuukausiin.

Miten ennakkovero määräytyy?

Verohallinto määrää ensimmäisen ja toisen tilikauden ennakkoveron sillä perusteella, kuinka suureksi yritys on arvioinut ensimmäisen tilikauden verotettavan tulon ennakkoverohakemuksessaan. Uusi yhteisö voi arvioimansa tuloksen perusteella hakea ennakkoveroa sekä kuluvalle että seuraavalle tilikaudelle. Kun yritystoiminta jatkuu, ennakkoveron perusteena käytetään viimeksi päättyneen verotuksen tulotietoja tai ennakkoperinnän muutoslaskennan tietoja.

Liikkeen- ja ammatinharjoittajan sekä maatalousyrittäjän ennakkoveron määrään vaikuttavat

  • elinkeinotoiminnan ja maatalouden verotettava tulos
  • kaikki muut yrittäjän verovuoden tulot vähennyksineen.

Avoimen yhtiön ja kommandiittiyhtiön yhtiömiehen ennakkoveron määrään vaikuttavat

  • yhtymästä saatava tulo-osuus
  • kaikki muut yhtiömiehen verovuoden tulot vähennyksineen.

Osakeyhtiö ja osuuskunta maksavat tuloveroa 20 % verotettavasta tulostaan.

Yhdistys ja säätiö maksavat tuloveroa sen mukaan, onko kyseessä yleishyödyllinen vai muu kuin yleishyödyllinen yhdistys tai säätiö.

Yleishyödyllinen yhdistys tai säätiö maksaa tuloveroa

  • elinkeinotoiminnan tulosta 20 %
  • kiinteistöstä tai maataloudesta saadusta veronalaisesta tulostaan 6,07 %.

Muu kuin yleishyödyllinen yhdistys tai säätiö maksaa tuloveroa koko toiminnastaan 20 %.

Jos toiminta on tappiollista, ennakkoveroa ei yleensä tarvitse maksaa. Siinä tapauksessa ennakkoveroon kannattaa hakea muutosta.

Verohallinto määrää ennakkoveron ja lähettää niistä vuosittain ennakkoveropäätöksen postitse. Yhteisöjen ja yhteisetuuksien ennakkoveropäätökset ja maksutiedot ovat myös OmaVero-palvelussa.

Sivu on viimeksi päivitetty 1.11.2017