Työttömyysvakuuttaminen

Työnantajan pitää maksaa työttömyysvakuutusmaksua, jos hän maksaa työntekijöilleen palkkaa yhteensä yli 1 400 euroa kalenterivuoden aikana.

Työttömyysvakuutusmaksu maksetaan Työllisyysrahastolle, ja maksu koostuu työnantajan ja työntekijän työttömyysvakuutusmaksusta. Työnantajan osuutta työttömyysvakuutusmaksusta ei ilmoiteta tulorekisteriin.

Ilmoita työntekijän palkasta perimäsi työttömyysvakuutusmaksu tulorekisteriin

Ilmoita työntekijän palkasta perimäsi työttömyysvakuutusmaksu tulolajilla Työntekijän työttömyysvakuutusmaksu (414).

Työnantajan pitää aina pidättää palkasta työntekijän työttömyysvakuutusmaksu, jos työntekijä on velvollinen maksamaan vakuutusmaksun.

Jos työnantajan maksamien palkkojen määrä jää alle 1 400 euron rajan, työttömyysvakuutusmaksuja ei tarvitse tilittää Työllisyysrahastolle. Tällöin työntekijältä peritty työttömyysvakuutusmaksu jää työnantajalle, mutta työntekijä saa sen vähennyksenä verotuksessaan.

Työntekijän työttömyysvakuutusmaksu peritään 18–64-vuotiaan työntekijän palkasta

Työntekijän palkasta ei peritä työttömyysvakuutusmaksua, jos työntekijä on

  • alle 18-vuotias tai yli 64-vuotias
  • YEL- tai MYEL-vakuutettu yrittäjä.

Velvollisuutta maksaa työttömyysvakuutusmaksu tarkastellaan erikseen jokaisesta työ- tai virkasuhteesta. Jos yrittäjä tai maatalousyrittäjä työskentelee yritystoimintansa ohessa palkkatyössä toisen palveluksessa, työttömyysvakuutusmaksun maksuvelvollisuus koskee tästä työstä saatua palkkaa. 

Jos työntekijän palkasta ei tarvitse periä työttömyysvakuutusmaksua, ilmoita palkkatietoilmoituksella vakuuttamisen poikkeustilanteen tyyppi Ei vakuuttamisvelvollisuutta (työttömyysvakuutus). Tarkista samalla, pitääkö työntekijälle ottaa muita vakuutuksia. Esimerkiksi ikärajat vaihtelevat eri sosiaalivakuutusmaksuissa.

Osaomistaja

Ilmoita palkkatietoilmoituksella tulonsaajan lisätieto Osaomistaja, jos tulonsaaja on työttömyysturvalaissa (1290/2002) tarkoitettu osaomistaja. Yrityksen osaomistajat maksavat pienempää työntekijän työttömyysvakuutusmaksua kuin työntekijät.

Siihen, onko henkilö yrityksen osaomistaja vai työntekijä, vaikuttavat henkilön ja hänen perheenjäsentensä omistusosuus, äänivalta tai muu määräämisvalta sekä henkilön asema yrityksessä tai yhteisössä.

Jos tulonsaaja työskentelee yrityksessä tai yhteisössä mutta ei ole johtavassa asemassa, hän on osaomistaja, jos jokin seuraavista ehdoista täyttyy:

  • tulonsaajalla on vähintään 50 % kyseisen yrityksen tai yhteisön osakepääomasta, äänivallasta tai muusta määräämisvallasta
  • tulonsaajalla on yhdessä perheenjäsentensä kanssa vähintään 50 % kyseisen yrityksen tai yhteisön osakepääomasta, äänivallasta tai muusta määräämisvallasta.

Jos tulonsaaja työskentelee yrityksessä tai yhteisössä johtavassa asemassa mutta hän ei ole yrittäjä, hän voi olla osaomistaja, jos jompikumpi seuraavista ehdoista täyttyy:

  • tulonsaajalla on vähintään 15 % osakepääomasta, äänivallasta tai muusta määräämisvallasta
  • tulonsaajalla ja hänen perheenjäsenillään yhdessä on vähintään 30 % osakepääomasta, äänivallasta tai muusta määräämisvallasta.

Yrittäjillä ei ole velvollisuutta maksaa työttömyysvakuutusmaksua. Näin ollen YEL- tai MYEL-vakuutettua yrittäjää ei pidetä osaomistajana.

Lue lisää osaomistajuudesta Työllisyysrahaston sivuilta

Sivu on viimeksi päivitetty 1.1.2023