Työkorvaukset

Työkorvaus on työstä, tehtävästä tai palveluksesta muuna kuin palkkana maksettava korvaus. Työ tehdään toimeksiantosuhteessa, eli työntekijä ei ole palvelussuhteessa maksajaan.

Tulorekisteriin ilmoitetaan työkorvaukset silloin, kun korvauksen saava työn suorittaja ei kuulu ennakkoperintärekisteriin. Tiedon voi tarkistaa sivulta www.ytj.fi. Työn suorittaja voi olla luonnollinen henkilö tai esimerkiksi osakeyhtiö, yhdistys, avoin yhtiö tai kommandiittiyhtiö.

Työkorvaus on ilmoitettava myös silloin, kun

  • julkisten alojen eläkelain mukainen maksaja maksaa työkorvauksen ennakkoperintärekisteriin kuuluvalle tulonsaajalle, jolla ei ole omaa yrittäjän eläkevakuutusta  
  • tulonsaaja on rajoitetusti verovelvollinen luonnollinen henkilö
  • tulonsaaja on rajoitetusti verovelvollinen yritys ja työkorvauksesta on peritty lähdevero.

Työkorvaukseen sisältyvää arvonlisäveron osuutta ei ilmoiteta tulorekisteriin.

Jos palkanmaksukaudet eivät ole käytössä, palkanmaksukaudeksi voidaan ilmoittaa ne päivät, joina työtä on tehty. Alkupäiväksi ilmoitetaan ensimmäinen työntekopäivä ja loppupäiväksi viimeinen työntekopäivä.

Ilmoita työkorvaus tulolajilla Työkorvaus (336)

Ilmoita, että tulonsaaja on yhteisö, jos tulonsaaja on avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö, osakeyhtiö, osuuskunta, yhdistys, säätiö tai muu yksityisoikeudellinen oikeushenkilö.

Kaavio työkorvausten ilmoittamisesta.

Työkorvauksiin liittyvät kustannusten korvaukset

Työkorvauksen saajalle ei voida maksaa samassa yhteydessä verovapaita kustannusten korvauksia. Lisää työkorvauksiin liittyvät kustannusten korvaukset työkorvauksen määrään ja ilmoita yhteissumma tulolajilla Työkorvaus (336).

Poikkeustapaus: Julkisten alojen eläkelain (JuEL) piirissä työkorvauksena maksettu kustannusten korvaus ei ole eläkkeeseen oikeuttavaa työansiota. Jos JuEL:n piiriin kuuluva suorituksen maksaja maksaa työkorvauksen yhteydessä kustannusten korvauksia luonnolliselle henkilölle, jolla ei ole yrittäjän eläkelain mukaista vakuutusta ja joka ei kuulu ennakkoperintärekisteriin, pitää kustannusten korvaus ilmoittaa tulorekisteriin. Kustannusten korvaukset pitää tällöin ilmoittaa eri palkkatietoilmoituksella kuin maksettu työkorvaus ja erillisessä aineistossa, eikä niissä anneta eläkejärjestelynumeroa tai muita Kevan pakollisia tietoja.

Rajoitetusti verovelvolliselle maksetut työkorvaukset

Rajoitetusti verovelvolliselle yritykselle maksetut työkorvaukset on ilmoitettava, jos maksaja on perinyt suorituksesta lähdeveron. Rajoitetusti verovelvolliselle luonnolliselle henkilölle maksettu työkorvaus on ilmoitettava aina riippumatta siitä, onko lähdeveroa peritty.

Ilmoita työkorvaus ja siitä peritty vero tulolajeilla Työkorvaus (336) ja Lähdevero (404). Ilmoita lisäksi, että tulonsaaja on rajoitetusti verovelvollinen.

Julkisten alojen eläkelain piiriin kuuluva maksaja

Julkisten alojen eläkelain (JuEL) piiriin kuuluvan maksajan on aina ilmoitettava tulorekisteriin työkorvaus ja ennakonpidätys, jos tulonsaaja on yksityishenkilö, jolla ei ole yrittäjän eläkevakuutusta (YEL). Ilmoitus on siis tehtävä myös silloin, kun tulonsaaja kuuluu ennakkoperintärekisteriin. Tietojen ilmoittamisessa tulorekisteriin ei ole ikärajaa eikä euromääräistä rajaa. JuEL:n piiriin kuuluvan maksajan maksamia työkorvauksia koskevat kuitenkin samat vakuuttamisen ikärajat kuin JuEL-palvelussuhteita (katso tarkempia tietoja Kevan tulorekisteri-verkkosivulta löytyvistä ohjeista). Työkorvauksesta perittyä työntekijän työeläkevakuutusmaksua ei ilmoiteta tulorekisteriin. Katso tarkemmat tiedot työkorvauksen ilmoittamisesta tulorekisterin ohjeesta. JuEL:n piiriin kuuluvan maksajan maksamia työkorvauksia käsitellään kohdassa 3.1.2.