Etuustiedot ilmoitetaan tulorekisteriin vuodesta 2021 alkaen

Tulorekisteriin ilmoitetaan 1.1.2021 ja sen jälkeen maksetut eläke- ja etuustulot. Tiedot ilmoittaa eläkkeen tai etuuden maksaja, joita ovat esimerkiksi eläkelaitokset, vakuutusyhtiöt, Kela, Valtiokonttori ja kunnat.

Tulorekisteriin ilmoitetaan tiedot maksetuista eläkkeistä ja etuuksista. Tulorekisterissä ei ole eläke- tai etuuspäätöksen tietoja eikä tietoa siitä, onko hakemus vireillä.

Luontoisedut kuten autoetu ja puhelinetu eivät ole etuustuloa. Luontoisedut ilmoitetaan palkkatietoilmoituksella.

Tiedot ilmoitetaan viimeistään viidentenä päivänä maksupäivän jälkeen

Maksettu eläke tai etuus, esimerkiksi vanhuuseläke tai työttömyyspäiväraha, ilmoitetaan tulorekisteriin viimeistään viidentenä kalenteripäivänä maksupäivän jälkeen. Lue lisää etuustietojen ilmoittamisen määräajoista. 

Tulorekisteriin ilmoitetaan vain rahana maksetut etuudet. Muuna kuin rahana annettuja etuuksia, esimerkiksi palveluseteleitä, ei ilmoiteta.

Tulorekisteriin ilmoitetaan:

 • lakisääteiset eläkkeet
 • vapaaehtoiseen eläkevakuutukseen perustuvat eläkkeet
 • kaikki veronalaiset etuudet
 • verovapaat etuudet, jotka vaikuttavat Kelan perustoimeentulotukeen
 • työttömyyskorvauksiin liittyvät kulukorvaukset
 • suoritukset, jotka etuuden maksajan on ilmoitettava perintö- ja lahjaverolain perusteella (28 a §)
 • tietyistä vakuutusmuotoisista sijoitustuotteista johtuvat tappiot, kuten säästöhenkivakuutuksen tappio, kapitalisaatiosopimuksen tappio ja määräaikaisen eläkevakuutuksen tappio.

Tulorekisteriin ei ilmoiteta:

 • verovapaita etuuksia, jotka eivät vaikuta Kelan perustoimeentulotukeen, esimerkiksi äitiysavustusta, koulumatkatukea tai kuntouttavaan työtoimintaan osallistumisesta maksettuja kulukorvauksia
  • poikkeus: työttömyyskorvauksiin liittyvät kulukorvaukset ilmoitetaan, vaikka ne eivät vaikuta perustoimeentulotukeen
 • Kelan maksamaa perustoimeentulotukea
 • kuntien maksamaa täydentävää ja ehkäisevää toimeentulotukea
 • yli 16-vuotiaille maksettua vammaistukea
 • muita arkaluontoisia etuuksia, kuten lakkoavustusta
 • asumiseen liittyviä kulukorvauksia
 • kuntoutukseen tai sairauden hoitoon liittyviä kulukorvauksia
 • stipendejä, apurahoja tai palkintoja
 • esinevahingoista maksettuja korvauksia
 • muuna kuin rahana annettuja etuuksia, kuten Kelan opintolainan lainatakausta tai kunnan myöntämiä palveluseteleitä
 • ulkomaisia eläkkeitä, jos maksajalla ei ole ilmoitusvelvollisuutta Suomeen
 • syytinkiä (kiinteistöeläkettä)
 • pitkäaikaissäästämissopimukseen tai muuhun sijoitustoimintaan liittyvään sopimukseen perustuvaa suoritusta.