Ilmoita tiedot maksetuista palkoista tulorekisteriin

Tulorekisteriin ilmoitettavia tietoja ovat tehdystä työstä maksetut palkat, luontoisedut, palkkiot, työkorvaukset sekä muut ansiotulot. Myös verovapaat ja veronalaiset kustannusten korvaukset on ilmoitettava. Tulorekisteriin ilmoitetaan 1.1.2019 jälkeen maksetut suoritukset.

Työnantaja tai muu suorituksen maksaja ilmoittaa maksetut palkat ja muut ansiotulot palkkatietoilmoituksella jokaisesta tulonsaajasta erikseen. Yhdellä ilmoituksella ilmoitetaan pääsääntöisesti yhden tulonsaajan yhden maksukerran tiedot.

Samalla ilmoituksella voi ilmoittaa samalle tulonsaajalle useita erilajisia tuloja, esimerkiksi rahapalkkaa, luontoisetuja ja kilometrikorvauksia.

Vuoden 2020 alusta saman palkanmaksukauden aikana maksetut verovapaat kustannusten korvaukset voi ilmoittaa kerralla, yhdellä ilmoituksella, vaikka kalenterikuukauden aikana olisi ollut useita maksutapahtumia. Maksetut palkkaennakot voidaan ilmoittaa samassa määräajassa kuin saman palkanmaksukauden myöhemmin maksettava palkka edellyttäen, että palkat maksetaan saman kalenterikuukauden aikana. Tämä koskee vain suorituksia, jotka on maksettu 1.1.2020 jälkeen.

Tulorekisteriin ilmoitettavilla tiedoilla ei ole euromääräistä alarajaa. Poikkeuksena ovat 1.1.2020 jälkeen annetut enintään 100 euron arvoiset kilpailupalkinnot, joita ei tarvitse ilmoittaa tulorekisteriin, jos palkinnon saaja ei ole palvelussuhteessa antajaan.

Tiedot etuuksista ja eläkkeistä ilmoitetaan tulorekisteriin vuodesta 2021 alkaen.

Palkkatietoilmoituksella annettavat tiedot 

 • Yksilöinti- ja tunnistetiedot
  • esimerkiksi tiedot tulonsaajasta ja maksajasta, palkanmaksukausi- ja päivä 
 • Palkat ja ansiotulot
  • esimerkiksi erilaiset palkat, työaika- ja poikkeustilannekorvaukset sekä palvelussuhteen päättämiseen ja lomautukseen liittyvät korvaukset 
 • Erikseen ilmoitettavat tulolajit, jos niitä maksetaan
  • esimerkiksi luontoisedut, kustannusten korvaukset, työ- ja käyttökorvaukset
  • organisaation voitonjakoon perustuvat suoritukset
  • vain ennakonpidätyksen alaiset suoritukset, työkorvaukset, urheilijalle maksetut suoritukset
 • Palkasta vähennettävät erät
  • esimerkiksi ennakonpidätys, lähdevero ja työntekijältä perityt sosiaalivakuutusmaksut
 • Palvelussuhteen tiedot
  • esimerkiksi palkkauksen tyyppi, muoto, kesto, yksikköhinta, viikkotyöaika, ammattiluokka
 • Vakuuttamistiedot
  • esimerkiksi eläkealan ja työtapaturmavakuuttajien vakuutusnumerot
 • Poissaolotiedot
  • esimerkiksi palkalliset ja palkattomat poissaolot sekä niiden syyt, palkallisen poissaoloajan palkka
 • Perusteeton etu
  • määrä ja mihin palkkakauteen ja tulolajiin perusteeton etu kohdistuu
 • Takaisinperintä
  • määrä ja mihin palkkakauteen ja tulolajiin takaisinperintä kohdistuu

Palkkatietoilmoituksella ei ilmoiteta esimerkiksi 

 • ammattiyhdistysjäsenmaksuja eikä työttömyyskassamaksuja
 • puolueelle suoraan maksettavia luottamushenkilömaksuja
 • arkaluonteisia poissaolon syytietoja
 • suurinta osaa pääomatuloista, kuten korkoja tai osinkoja
 • matka- ja majoittumiskorvauksia, jotka työnantaja on maksanut tositteen perusteella
 • yrittäjän työtuloa, jos yrittäjä on vakuutettu yrittäjän eläkelain tai maatalousyrittäjän eläkelain mukaan.
 • työnantajalle maksettuja korvauksia.

Työnantajan erillisilmoitus 

Työnantaja antaa lisäksi työnantajan erillisilmoituksen tiedoista, jotka eivät kohdistu yksittäiseen tulonsaajaan. Erillisilmoitus annetaan, kun 

 • ilmoitetaan kyseisen kohdekuukauden aikana maksettujen työnantajan sairausvakuutusmaksujen yhteismäärä ja siitä mahdollisesti tehdyt vähennykset
 • maksaja kuuluu työnantajarekisteriin eikä palkkoja ole maksettu lainkaan kyseisen kohdekuukauden aikana (Ei palkanmaksua -tieto).

Virheellinen ilmoitus pitää korjata

Tulorekisteriin ilmoitetaan 1.1.2019 ja sen jälkeen maksetut suoritukset sekä näihin tuloihin tehtävät korjaukset.

Jos vuonna 2019 tai sen jälkeen korjataan ennen vuotta 2019 maksettujen suoritusten tietoja, näitä korjauksia ei ilmoiteta tulorekisteriin. Aikaisemmin kuin 1.1.2019 maksettuja suorituksia koskevien tietojen korjaukset tehdään suoraan kullekin tietoa käyttävälle taholle.

Työnantajan tai muun suorituksen maksajan pitää korjata ilmoittamansa virheellinen tieto viipymättä sen jälkeen, kun se on huomattu. Jos tulonsaaja huomaa tiedoissaan virheen, hänen on pyydettävä korjausta suorituksen maksajalta.

Maksajan on korjattava alkuperäinen ilmoitus korvaavalla ilmoituksella. Korvaavalla ilmoituksella annetaan kaikki tiedot uudelleen eli uusien ja muuttuneiden tietojen lisäksi myös alkuperäisessä ilmoituksessa oikein olleet tiedot.

Korvaava ilmoitus pitää pystyä kohdistamaan alkuperäiseen, korjattavaan ilmoitukseen. Tämän vuoksi tulorekisterin tietojen korjaamisessa pitää käyttää ilmoitusviitettä, jolla korjaukset kohdennetaan oikeaan ilmoitukseen.

Tulonsaajalla voi olla samalla palkanmaksukaudella ja -päivällä useita voimassaolevia ilmoituksia. Uusi ilmoitus ei korvaa aiemmin annettua ilmoitusta.

Lue lisää tietojen korjaamisesta.

Kuinka kauan tiedot säilyvät tulorekisterissä?

Tiedot säilytetään tulorekisterissä 10 vuotta tiedon tallettamisvuotta seuraavan vuoden alusta lukien.