Ilmoita palkkatiedot tulorekisteriin vuodesta 2019 alkaen

Palkka- ja ansiotulot ilmoitetaan tulorekisteriin 1.1.2019 alkaen. Työnantaja tai muu suorituksen maksaja, kuten yhdistys tai kotitalous, ilmoittaa tiedot jokaisen maksutapahtuman jälkeen.

Tulorekisteriin ilmoitettavia tietoja ovat tehdystä työstä maksetut palkat, luontoisedut, palkkiot, työkorvaukset sekä muut ansiotulot. Myös verovapaat ja veronalaiset kustannusten korvaukset on ilmoitettava.

Tiedot etuuksista ja eläkkeistä ilmoitetaan tulorekisteriin vuodesta 2021 alkaen.

Huomaa, että

 • tulorekisteriin ilmoitettavilla tiedoilla ei ole euromääräistä alarajaa
 • matkakustannusten korvaukset on ilmoitettava, vaikka rahapalkkaa ei maksettaisi
 • työnantajalle maksettuja korvauksia ei ilmoiteta
 • työnantajan maksamat pääomatulot, kuten palkkasaatavan korot ja takausprovisiot on myös ilmoitettava.

Mitä tietoja tulorekisteriin ilmoitetaan? 

Työnantaja tai muu suorituksen maksaja ilmoittaa maksetut palkat ja muut ansiotulot palkkatietoilmoituksella jokaisesta tulonsaajasta erikseen. Yhdellä ilmoituksella ilmoitetaan yhden tulonsaajan yhden maksukerran tiedot.  Samalla ilmoituksella voi kuitenkin ilmoittaa samalle tulonsaajalle useita erilajisia tuloja, esimerkiksi rahapalkkaa, luontoisetuja ja kilometrikorvauksia.

Palkkatietoilmoituksella annettavat tiedot 

 • Yksilöinti- ja tunnistetiedot
  • esimerkiksi tiedot tulonsaajasta ja maksajasta, palkanmaksukausi- ja päivä 
 • Palkat ja ansiotulot
  • esimerkiksi erilaiset palkat, työaika- ja poikkeustilannekorvaukset sekä palvelussuhteen päättämiseen ja lomautukseen liittyvät korvaukset 
 • Erikseen ilmoitettavat tulolajit, jos niitä maksetaan
  • esimerkiksi luontoisedut, kustannusten korvaukset, työ- ja käyttökorvaukset
  • organisaation voitonjakoon perustuvat suoritukset
  • vain ennakonpidätyksen alaiset suoritukset, työkorvaukset, urheilijalle maksetut suoritukset
 • Palkasta vähennettävät erät
  • esimerkiksi ennakonpidätys, lähdevero ja työntekijältä perityt sosiaalivakuutusmaksut
 • Palvelussuhteen tiedot
  • esimerkiksi palkkauksen tyyppi, muoto, kesto, yksikköhinta, viikkotyöaika, ammattiluokka
 • Vakuuttamistiedot
  • esimerkiksi eläkealan ja työtapaturmavakuuttajien vakuutusnumerot
 • Poissaolotiedot
  • esimerkiksi palkalliset ja palkattomat poissaolot sekä niiden syyt, palkallisen poissaoloajan palkka
 • Perusteeton etu
  • määrä ja mihin palkkakauteen ja tulolajiin perusteeton etu kohdistuu
 • Takaisinperintä
  • määrä ja mihin palkkakauteen ja tulolajiin takaisinperintä kohdistuu

Palkkatietoilmoituksella ei ilmoiteta esimerkiksi 

 • ammattiyhdistysjäsenmaksuja eikä työttömyyskassamaksuja
 • puolueelle suoraan maksettavia luottamushenkilömaksuja
 • arkaluonteisia poissaolon syytietoja
 • suurinta osaa pääomatuloista, kuten korkoja tai osinkoja
 • matka- ja majoittumiskorvauksia, jotka työnantaja on maksanut tositteen perusteella
 • yrittäjän työtuloa, jos yrittäjä on vakuutettu yrittäjän eläkelain tai maatalousyrittäjän eläkelain mukaan.

Työnantajan erillisilmoitus 

Työnantaja antaa tarvittaessa lisäksi työnantajan erillisilmoituksen tiedoista, jotka eivät kohdistu yksittäiseen tulonsaajaan. Erillisilmoitus annetaan, kun 

 • ilmoitetaan kyseisen kohdekuukauden aikana maksettujen työnantajan sairausvakuutusmaksujen yhteismäärä ja siitä mahdollisesti tehdyt vähennykset
 • maksaja kuuluu työnantajarekisteriin eikä palkkoja ole maksettu lainkaan kyseisen kohdekuukauden aikana (Ei palkanmaksua -tieto).

Milloin maksetut palkat ja muut suoritukset ilmoitetaan tulorekisteriin?

 Ilmoitusten määräajat kalenterissa.

Rahana maksetut suoritukset

Ilmoita maksetut palkat tulorekisteriin viimeistään viidentenä kalenteripäivänä maksupäivän jälkeen.

 • Suorituksen maksupäivä on se päivä, jolloin suoritus on saajan käytettävissä, esimerkiksi nostettavissa saajan tililtä (ns. palkkapäivä).
 • Maksupäivän jälkeiseen viiden kalenteripäivän laskemiseen otetaan mukaan lauantai, sunnuntai tai muu pyhäpäivä, mutta jos ilmoituksen määräpäivä on lauantai, sunnuntai tai muu pyhäpäivä, tiedot voi ilmoittaa seuraavana arkipäivänä.

Esimerkki: Työnantaja maksaa työntekijän palkan 15.1.2019. Lauantai, sunnuntai tai muu pyhäpäivä ei vaikuta maksupäivän jälkeisen viidennen kalenteripäivän laskemiseen, mutta koska ilmoituksen määräpäivä on sunnuntai 20.1.2019, työnantajan on ilmoitettava maksamansa palkka tulorekisteriin viimeistään maanantaina 21.1.2019.

Jos saajalle maksetaan rahasuorituksen lisäksi myös muuna kuin rahana annettuja etuja

 • ilmoita kaikki saajaa koskevat tiedot viimeistään viidentenä kalenteripäivänä maksupäivän jälkeen.

Muuna kuin rahana annetut edut ja suoritukset

Jos kyse on pelkästään muuna kuin rahana annetuista eduista tai suorituksista (esimerkiksi työntekijälle on annettu pelkästään luontoisetu, kuten asunto- tai autoetu, eikä lainkaan rahasuoritusta), ilmoita niitä koskevat tiedot tulorekisteriin kuukausittain, viimeistään edun saamiskuukautta seuraavan kalenterikuukauden viidentenä päivänä.

Yksityishenkilö ja kuolinpesä

Yksityishenkilön ja kuolinpesän on annettava tiedot maksetuista suorituksista kuukausittain viimeistään maksukuukautta seuraavan kalenterikuukauden viidentenä päivänä.

Esimerkki: Kotitalous maksaa palkkaamalleen lastenhoitajalle palkan 15.1. Kotitalouden on ilmoitettava maksamansa palkka tulorekisteriin viimeistään maksukuukautta seuraavan kalenterikuukauden viidentenä päivänä eli 5.2.  

Jos henkilö tai kuolinpesä kuuluu työnantajarekisteriin, tiedot on kuitenkin annettava viimeistään viidentenä kalenteripäivänä maksupäivän jälkeen.

Vakuutuspalkka

Ilmoita tiedot vakuutuspalkan määrästä kuukausittain viimeistään työskentelyä seuraavan kalenterikuukauden viidentenä päivänä.

Sijaismaksajan maksama palkka

Työnantajan on ilmoitettava tiedot niistä sijaismaksajan maksamista palkoista, joista työnantaja on velvollinen maksamaan sosiaalivakuutusmaksut, viimeistään seuraavan kalenterikuukauden viidenteen päivään mennessä.

Perusteeton etu

Ilmoita tieto perusteettomasta edusta viipymättä, viimeistään kuukauden kuluessa sen jälkeen kun perusteeton etu on havaittu.  

Takaisin maksettu määrä

Ilmoita tiedot takaisin maksetuista määristä viimeistään viidentenä kalenteripäivänä sen päivän jälkeen, jona on saatu tieto takaisin perityn määrän maksamisesta, sen maksajasta ja siitä, mihin perusteettomaan etuun maksu liittyy.

Ulkomaan työskentely

Tiedot on annettava viimeistään viidentenä kalenteripäivänä ensimmäisen ulkomaan työskentelystä maksetun palkan maksupäivän jälkeen.

Tiedot Suomessa oleskeluajoista voidaan kuitenkin antaa viimeistään maksuvuotta seuraavan vuoden tammikuun loppuun mennessä.

Paperilomakkeella ilmoittamisen määräaika

Paperilomakkeella tietojen antamisen määräaika on 5 kalenteripäivän sijaan 8 kalenteripäivää. Tiedot voi ilmoittaa paperilomakkeella vain erityisestä syystä. Erityinen syy voi olla esimerkiksi silloin, jos sähköinen ilmoittaminen on yksityishenkilölle, kuolinpesälle, satunnaiselle työnantajalle tai ulkomaalaiselle teknisen esteen vuoksi mahdotonta.

Täydentävien tietojen antamisaika

Täydentävät tiedot on suositeltavaa antaa samanaikaisesti pakollisten tietojen kanssa aina, kun se on mahdollista. Tällöin tietoa tarvitsevien käyttäjien ei tarvitse pyytää täydentäviä tietoja myöhemmin erikseen.

 • Huomaa, että rahapalkat on aina ilmoitettava viimeistään viidentenä kalenteripäivänä maksupäivän jälkeen, vaikka ne ilmoitettaisiin eritellysti täydentäviä tulolajeja käyttämällä (ilmoitustapa 2).

Aina täydentävien tietojen ilmoittaminen ei onnistu samanaikaisesti pakollisten tietojen kanssa, esimerkiksi jos kyse on poissaolotiedoista, ja palkka maksetaan kesken palkkakauden. Edellisen palkkakauden poissaolot on hyvä ilmoittaa kuitenkin viimeistään kuluvan palkkakauden ilmoituksella, jotta tiedot olisivat käytettävissä ajoissa. 

Tietoja voi ilmoittaa myös etukäteen

Tiedot maksetuista suorituksista voi ilmoittaa tulorekisteriin myös etukäteen (esimerkiksi suoraan palkka-ajosta), mutta aikaisintaan 45 päivää ennen maksupäivää.

Joitakin tietoja voi ilmoittaa tulevaisuuteen ilman aikarajoituksia, esimerkiksi työskentely- ja oleskeluajanjaksot sekä poissaolotiedot. Jos tiedetään etukäteen, että esimerkiksi tulonsaajan määräaikainen työsuhde kestää vuoden, voi palvelussuhteen päättymisajaksi ilmoittaa kyseisen ajankohdan. Sitä vastoin tulevaisuudessa alkava palvelussuhde voidaan ilmoittaa tulorekisteriin aikaisintaan 45 päivää ennen palvelussuhteen alkamista.

Työnantajan erillisilmoituksen antamisaika

Työnantajan erillisilmoitus on annettava kuukausittain, viimeistään seuraavan kalenterikuukauden viidentenä päivänä, kun ilmoitetaan esimerkiksi kyseisen kohdekuukauden aikana maksettujen työnantajan sairausvakuutusmaksujen yhteismäärä.

Virheellinen ilmoitus pitää korjata

Tulorekisteriin ilmoitetaan 1.1.2019 ja sen jälkeen maksetut suoritukset sekä näihin tuloihin tehtävät korjaukset.

Jos vuonna 2019 tai sen jälkeen korjataan ennen vuotta 2019 maksettujen suoritusten tietoja, näitä korjauksia ei ilmoiteta tulorekisteriin. Aikaisemmin kuin 1.1.2019 maksettuja suorituksia koskevien tietojen korjaukset tehdään suoraan kullekin tietoa käyttävälle taholle.

Työnantajan tai muun suorituksen maksajan pitää korjata ilmoittamansa virheellinen tieto viipymättä sen jälkeen, kun se on huomattu. Jos tulonsaaja huomaa tiedoissaan virheen, hänen on pyydettävä korjausta suorituksen maksajalta.

Maksajan on korjattava alkuperäinen ilmoitus korvaavalla ilmoituksella. Korvaavalla ilmoituksella annetaan kaikki tiedot uudelleen eli uusien ja muuttuneiden tietojen lisäksi myös alkuperäisessä ilmoituksessa oikein olleet tiedot.

Korvaava ilmoitus pitää pystyä kohdistamaan alkuperäiseen, korjattavaan ilmoitukseen. Tämän vuoksi tulorekisterin tietojen korjaamisessa pitää käyttää ilmoitusviitettä, jolla korjaukset kohdennetaan oikeaan ilmoitukseen.

Tulonsaajalla voi olla samalla palkanmaksukaudella ja -päivällä useita voimassaolevia ilmoituksia. Uusi ilmoitus ei korvaa aiemmin annettua ilmoitusta.

Lue lisää tietojen korjaamisesta.

Kuinka kauan tiedot säilyvät tulorekisterissä?

Tiedot säilytetään tulorekisterissä 10 vuotta tiedon tallettamisvuotta seuraavan vuoden alusta lukien.