Ilmoittamisen määräajat

Maksajan pitää ilmoittaa tiedot maksetuista suorituksista tulorekisteriin 5 päivän kuluessa maksupäivästä.

 • Maksupäivä on päivä, jona palkka, etuus tai eläke on tulonsaajan käytettävissä (esimerkiksi nostettavissa saajan tililtä).
 • Maksupäivän jälkeiseen 5 kalenteripäivään lasketaan mukaan lauantai, sunnuntai tai muu pyhäpäivä.
 • Jos 5. päivä on lauantai, sunnuntai tai muu pyhäpäivä, voit ilmoittaa tiedot seuraavana arkipäivänä.

Tee ilmoitus aina maksupäivän mukaan

Tietojen ilmoittamisen ajankohtaan ei vaikuta se, miltä ajanjaksolta tulo on kertynyt. Esimerkiksi tammikuussa maksettu tulo ilmoitetaan tammikuun maksupäivän mukaan, vaikka se olisi kertynyt joulukuulta.

Myöskään yrityksen verokauden pituus ei vaikuta ilmoittamisen määräpäivään.

Palkkojen määräajat

Ilmoita palkkatietoilmoituksella 5 päivän kuluessa maksupäivästä: maksetut palkat, palkkiot ja muut korvaukset sekä palkasta vähennetyt erät.

Tarkista seuraavista ohjeista poikkeukset yleiseen määräaikaan.

Luontoisetu

Ilmoita luontoisetu kuukausittain. Anna ilmoitus viimeistään luontoisedun kertymiskuukautta seuraavan kalenterikuukauden 5. päivänä.

Ilmoita luontoisedut joko samalla palkkatietoilmoituksella rahapalkan kanssa tai erikseen omalla palkkatietoilmoituksellaan.

Jos maksat luontoisedun kertymiskuukaudelta kertynyttä rahapalkkaa seuraavan kuukauden aikana, voit ilmoittaa luontoisedun kyseisen kuukauden tuloksi. Tee ilmoitus silloin viimeistään sitä kuukautta seuraavan kalenterikuukauden 5. päivänä, jonka tuloksi ilmoitat luontoisedun.

Jos työntekijä saa pelkän luontoisedun

Ilmoita myös tällöin luontoisetu kuukausittain, viimeistään luontoisedun kertymiskuukautta seuraavan kuukauden 5. päivänä.

Merkitse maksupäiväksi jokin päivä siitä kuukaudesta, jonka aikana etu on nautintaperiaatteen mukaan ollut tulonsaajan käytettävissä. Maksupäivä voi olla esimerkiksi kuun viimeinen päivä.

Puhelinetu

Tietyissä tilanteissa voit ilmoittaa puhelinedun kerran vuodessa etukäteen.

Lue lisää puhelinedun ja muiden luontoisetujen ilmoittamisesta

Palkkaennakko

Ilmoita maksettu palkkaennakko samassa määräajassa kuin saman palkanmaksukauden myöhemmin maksettava palkka, eli 5 päivän kuluessa myöhemmästä maksupäivästä. Edellytyksenä on, että palkat on maksettu saman kalenterikuukauden aikana.

Varsinaisen työnantajan ilmoitus palkoista, jotka sijaismaksaja on maksanut

Jos sijaismaksaja on maksanut palkkaa puolestasi, anna varsinaisen työnantajan palkkatietoilmoitus viimeistään maksukuukautta seuraavan kalenterikuukauden 5. päivänä.

Anna ilmoitus niistä sijaismaksajan maksamista palkoista, joista olet velvollinen maksamaan sosiaalivakuutusmaksut.

Jos olet sijaismaksaja, ilmoita maksamasi palkat palkkatietoilmoituksella 5 päivän kuluessa maksupäivästä.

​Ulkomailla työskentely

Ilmoita NT1-tiedot 5 päivän kuluessa siitä maksupäivästä, jona ensimmäisen kerran maksetaan palkkaa työskentelystä toisessa Pohjoismaassa.

Ilmoita NT2-tiedot 5 päivän kuluessa siitä maksupäivästä, jona ennakonpidätys jätetään ensimmäisen kerran toimittamatta Suomeen.

Tiedot oleskeluajoista Suomessa voit ilmoittaa myöhemmin, kuitenkin viimeistään maksuvuotta seuraavan vuoden tammikuun loppuun mennessä.

Vakuutuspalkka

Ilmoita tiedot vakuutuspalkan määrästä kuukausittain, viimeistään työskentelyä seuraavan kalenterikuukauden 5. päivänä.

​Verovapaat matkakustannusten korvaukset

Ilmoita tiedot verovapaista kustannusten korvauksista (kilometrikorvaukset, päivärahat ja ateriakorvaukset) viimeistään maksukuukautta seuraavan kuukauden 5. päivänä.

Rekisteröidyn yhdistyksen maksamat kertasuoritukset

Ilmoita enintään 200 euron määräiset kertasuoritukset kuukausittain, viimeistään seuraavan kalenterikuukauden 5. päivänä.

Jos yhdistys maksaa suurempia summia tai maksaa palkkaa jatkuvasti, ilmoita tiedot normaalisti 5 päivän kuluessa maksupäivästä.

Palvelussuhdetiedot

Ilmoita palvelussuhdetiedot jokaisen palkanmaksun yhteydessä palkkatietoilmoituksella.

Tiedot ilmoitetaan vain palvelussuhteessa olevista tulonsaajista. Suurin osa tiedoista on vapaaehtoisesti ilmoitettavia, mutta osa on pakollisia tietynlaisissa palvelussuhteissa tai tietyissä tilanteissa.

Lue lisää palvelussuhdetietojen ilmoittamisesta

Poissaolotiedot

Ilmoita tiedot tulonsaajan poissaoloista viimeistään poissaoloa seuraavalla palkkatietoilmoituksella. Esimerkiksi tammikuun poissaolot ilmoitetaan siis viimeistään helmikuun ilmoituksella.

Suosituksena on, että annat tulonsaajan poissaolojen ilmoitusjakson jokaisen palkanmaksun yhteydessä. Ilmoita tieto, vaikka tulonsaaja ei ole ollut poissa.

Poissaolotiedot ilmoitetaan vain palvelussuhteessa olevista tulonsaajista. Tietojen ilmoittaminen tulorekisteriin on vapaaehtoista.

Lue lisää poissaolojen ilmoittamisesta

Työnantajan sairausvakuutusmaksun yhteismäärä ja Ei palkanmaksua -tieto

Anna työnantajan erillisilmoitus viimeistään kohdekuukautta seuraavan kalenterikuukauden 5. päivänä

 • Jos olet säännöllinen työnantaja, anna työnantajan erillisilmoitus joka kuukaudelta.
 • Jos olet satunnainen työnantaja, anna työnantajan erillisilmoitus vain palkanmaksukuukausilta eli niiltä kuukausilta, joilta ilmoitat myös tulonsaajan palkkatiedot.

Lue lisää työnantajan erillisilmoituksesta

Kotitalous työnantajana

Jos kuulut yksityishenkilönä työnantajarekisteriin eli olet säännöllinen työnantaja, noudata yleisiä ilmoittamisen määräaikoja, jotka on esitelty tällä sivulla.

Jos et kuulu yksityishenkilönä työnantajarekisteriin eli olet satunnainen työnantaja, noudata kotitalouksien omia määräaikoja.

 • Anna ilmoitus sähköisesti viimeistään maksua seuraavan kalenterikuukauden 5. päivänä. 
 • Anna ilmoitus paperilomakkeella viimeistään maksua seuraavan kalenterikuukauden 8. päivänä.

Lue lisää kotitalouksien ilmoittamisesta

Paperilomakkeella voit ilmoittaa vain erityisestä syystä

Paperi-ilmoituksen määräaika on 5 päivän sijaan 8 päivää maksupäivästä.

Voit antaa palkkatietoilmoituksen ja työnantajan erillisilmoituksen paperilomakkeella vain erityisestä syystä. Eläke- ja etuustietoja et voi ilmoittaa paperilomakkeella lainkaan.

Lue lisää paperilomakkeella ilmoittamisesta

Etuuksien määräajat

Ilmoita etuustietoilmoituksella 5 päivän kuluessa maksupäivästä: maksetut etuudet ja eläkkeet sekä niistä tehdyt vähennykset.

Oma-aloitteinen palautus

Ilmoitusta varten tarvitset seuraavat tiedot: palautuspäivä, palautettu etuuden määrä, summan maksanut tulonsaaja ja tieto siitä, mihin etuuteen palautus liittyy.

Ilmoita oma-aloitteinen etuuden palautus 5 päivän kuluessa siitä, kun olet saanut nämä tiedot ja palautus on kohdistettu organisaation omassa maksujärjestelmässä.

Regressisuoritukset

Jos etuuden maksaja on toiminut sijaissaajana, ilmoita tieto saadusta regressisuorituksesta kuukauden kuluessa siitä, kun olet saanut tarvittavat tiedot.

Ilmoitusta varten tarvitset seuraavat tiedot: regressisuorituksen maksupäivä, suorituksen maksaja, maksettu määrä ja tieto siitä, mihin etuuteen maksu liittyy.

Korjaa ilmoitus viipymättä

Maksajan pitää korjata ilmoittamansa virheellinen tieto heti, kun virhe on huomattu. Jos tulonsaaja huomaa tiedoissaan virheen, hänen on pyydettävä maksajaa korjaamaan tiedot tulorekisteriin.

Lue lisää tietojen korjaamisesta

Lue lisää perusteettoman edun ja takaisinperinnän ilmoittamisesta

Voit ilmoittaa tiedot etukäteen

Voit ilmoittaa tiedot tulorekisteriin 45 päivää ennen maksupäivää. Laske mukaan kuluva päivä eli päivä, jona ilmoitat.

45 päivää etukäteen voit ilmoittaa

 • rahana maksetut suoritukset kuten palkat, palkkiot ja muut korvaukset sekä eläkkeet ja etuudet
 • luontoisedut
 • tulevaisuudessa alkavan palvelussuhteen.

Joitakin tietoja voit ilmoittaa tulevaisuuteen ilman aikarajoituksia.

Nämä tiedot voit ilmoittaa heti, kun ne ovat tiedossa:

 • palvelussuhteen päättyminen
 • työskentely- ja oleskelujaksot kansainvälisissä tilanteissa
 • poissaolotiedot.

Voit antaa työnantajan erillisilmoituksen tulorekisteriin yhden kuukauden etukäteen. Jos ilmoitat Ei palkanmaksua -tiedon, sen voit ilmoittaa kuudelta kuukaudelta etukäteen.

Milloin tiedot pitää ilmoittaa tulorekisteriin?

Ilmoita tiedot maksamistasi suorituksista tulorekisteriin 5 päivän kuluessa maksupäivästä. Tarkista tämän sivun ohjeista poikkeukset yleiseen määräaikaan.

Maksajan pitää ilmoittaa tiedot maksetuista suorituksista tulorekisteriin 5 päivän kuluessa maksupäivästä.

Yksityiskohtaiset ohjeet ja esimerkit

Palkkatiedot – tutustu esimerkkeihin ja lue lisää määräajoista eri tilanteissa:

Luku 2: Tietojen ilmoittamisen määräajat

Etuustiedot – tutustu esimerkkeihin ja lue lisää määräajoista eri tilanteissa:

Luku 1.2: Tietojen ilmoittamisen ajankohta

Sivu on viimeksi päivitetty 28.5.2024