Palkkojen tulolajit

Tulorekisteri otetaan käyttöön 1.1.2019. Palkkatietoja voi ilmoittaa aikaisintaan 1.1.2019. 

Tulorekisterissä palkkalajeista käytetään termiä tulolajit. Tiedot pitää ilmoittaa tulorekisteriin käyttämällä tulorekisterin tulolajeja.

Samalla palkkatietoilmoituksella voi ilmoittaa useita tulolajeja samalle tulonsaajalle. Vaikka tulolajeja voi antaa useita, palkasta tehtävät vähennykset voi ilmoittaa kaikista tulolajeista palkkatietoilmoituksella yhteissummana.

Osa tulorekisterissä käytössä olevista palkkatietoilmoituksen tulolajeista on säännönmukaisesti ilmoitettavia pakollisia tietoja silloin, kun kyseisiä tuloja maksetaan. Pakolliset tiedot vastaavat Verohallinnon, työeläkelaitosten, Työttömyysvakuutusrahaston ja työtapaturmavakuutusyhtiöiden nykyisin keräämiä vuosi-ilmoitustietoja. Suorituksen maksajille tarjotaan pakollisten tulotietojen lisäksi mahdollisuus ilmoittaa tulorekisteriin täydentäviä lisätietoja esimerkiksi sosiaalivakuuttamisen tarpeisiin.

Tiedot suositellaan antamaan mahdollisimman kattavasti tulorekisteriin.

100–sarjan tulolajit ovat pakollisia tietoja.

200–sarjan tulolajit ovat täydentäviä tietoja

300-sarjan tulolajit ovat erikseen ilmoitettavia tietoja. Ne ovat pakollisia tietoja, jos kyseisiä tuloja maksetaan.

400-sarjan tulolajit ovat erikseen ilmoitettavia, palkasta vähennettäviä eriä. Ne ovat pakollisia tietoja, jos kyseinen maksu on vähennetty palkasta.

Tulolajien selitteissä kerrotaan, onko tulo ennakonpidätyksen alainen. Laissa, asetuksessa tai Verohallinnon päätöksessä voi kuitenkin olla poikkeuksia ennakonpidätyksen toimittamisvelvollisuudesta tietyissä tilanteissa. Niissäkin tapauksissa, joissa ennakonpidätystä ei tarvitse toimittaa, tulo on ilmoitettava tulorekisteriin. Tulolajien selitteissä ei erikseen mainita lähdeveroa. Vaikka selitteissä ei olekaan erikseen mainittu lähdeveroa, ennakonpidätyksen sijasta tulosta peritään lähdevero, jos tulonsaaja on rajoitetusti verovelvollinen tai tulosta muutoin on perittävä lähdevero.

Tulolajien ja tuloista vähennettävien erien selitteet (pdf)

Alla olevassa taulukossa kerrotaan, minkä eri sosiaalivakuutusmaksujen alainen tulolaji on. Jos tulo maksetaan oletuksen mukaisena, sosiaalivakuutusmaksuihin ei tarvitse ottaa kantaa. Osassa tulolajeista sosiaalivakuutusmaksut voivat vaihdella maksutilanteesta riippuen. Jos maksu tapahtuu oletuksesta poikkeavissa tilanteissa, esimerkiksi tulonsaaja ei ole palvelussuhteessa maksajaan, maksajalla on käytössään tulolajiin liittyvät Vakuuttamisen tyyppi -tiedot. Taulukossa on kuvattu eri tulolajien sosiaalivakuutusmaksujen oletusarvot ja ne tulolajit, joissa sosiaalivakuutusmaksut voivat vaihdella.

Negatiivisen määrän ilmoittaminen on sallittu poikkeuksellisesti seuraavien, taulukossa olevien viiden tulolajin yhteydessä:

  • 402 Ennakonpidätys
  • 404 Lähdevero
  • 412 Työntekijän sairausvakuutusmaksu
  • 413 Työntekijän työeläkevakuutusmaksu
  • 414 Työntekijän työttömyysvakuutusmaksu
Tulolajin koodi Selite Työeläkevakuu-tusmaksun alainen Työtapaturma- ja ammattitauti-vakuutusmaksun alainen Työttömyys-vakuutusmaksun alainen Sairausvakuutus-maksun alainen Vakuuttamis-tiedon tyyppi sallittu
101 Palkka yhteissumma Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä
102 Palkkasumma, joka on   työeläkevakuutusmaksun alainen  Kyllä Ei Ei Ei Ei
103 Palkkasumma, joka on sosiaalivakuutusmaksujen alainen Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä Ei
104 Palkkasumma, joka on   sairausvakuutusmaksun alainen Ei Ei Ei Kyllä Ei
105 Palkkasumma, joka on  työttömyysvakuutusmaksun alainen Ei Ei Kyllä Ei Ei
106 Palkkasumma, joka on   työtapaturma- ja ammattitautivakuutus-maksun alainen Ei Kyllä Ei Ei Ei
201 Aikapalkka Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä Ei
202 Aloitepalkkio Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä
203 Bonuspalkka Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä Ei
204 Etuusajalta maksettu   täydennyspalkka Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä Ei
205 Hätätyökorvaus Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä Ei
206 Iltatyökorvaus Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä Ei
207 Iltavuorolisä Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä Ei
208 Irtisanomisajan   korvaus Ei Ei Ei Ei Ei
209 Kilometrikorvaus   (veronalainen) Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä
210 Kokouspalkkio Ei Ei Ei Ei Kyllä
211 Lauantaityökorvaus Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä Ei
212 Lisätyökorvaus Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä Ei
213 Lomaraha Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä Ei
214 Luentopalkkio Ei Ei Ei Ei Kyllä
215 Luottamustoimipalkkio Ei Ei Ei Kyllä Kyllä
216 Muu maksettu lisä Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä Ei
217 Odotusajan korvaus Ei Ei Ei Ei Ei
218 Olosuhdelisä Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä Ei
219 Sairausajan osapalkka Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä
220 Provisiopalkka Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä EI
221 Sunnuntaityökorvaus Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä Ei
222 Synteettinen optio Ei Ei Ei Ei Kyllä
223 Tulospalkkio Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä Ei
224 Työaikapankin rahakorvaus Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä Ei
225 Työajantasauskorvaus Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä Ei
226 Työsuhteeseen perustuva osakeanti Ei Ei Ei Ei Kyllä
227 Urakkapalkka  Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä Ei
229 Vahingonkorvaus   päättämis- ja lomautustilanteissa Ei Ei Ei Ei Ei
230 Varallaolokorvaus Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä Ei
231 Vapaaehtoinen korvaus   päättämistilanteessa Ei Ei Ei Ei Ei
232 Viikkolepokorvaus Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä Ei
233 Voittopalkkio Ei Ei EI Ei Kyllä
234 Vuosilomakorvaus Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä Ei
235 Ylityökorvaus Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä Ei
236 Yötyökorvaus Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä Ei
237 Yövuorolisä Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä Ei
301 Asuntoetu Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä Ei
302 Asuntolainan korkoetu Ei Ei Ei Ei Ei
303 Ateriakorvaus EI Ei Ei Ei Ei
304 Autoetu Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä Ei
308 Hallintoelimen jäsenyydestä maksettu palkkio Ei Ei Ei Ei Kyllä
309 Henkilöstörahastosta   nostettu rahasto-osuus ja ylijäämä (veronalainen 80%) Ei Ei Ei Ei Ei
310 Henkilöstölle annettu   rahalahja Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä
311 Kilometrikorvaus   (verovapaa) Ei Ei Ei Ei Ei
312 Kunnaneläinlääkärin   toimenpidepalkkio Kyllä Kyllä Kyllä Ei Ei
313 Käyttökorvaus ansiotuloa Ei Ei Ei Ei Ei
314 Käyttökorvaus pääomatuloa Ei Ei Ei Ei Ei
315 Muu henkilöstölle suunnattu veronalainen etu Ei Ei Ei Ei Kyllä
316 Muu veronalainen ansiotulo Ei Ei Ei Ei Ei
317 Muu  luontoisetu Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä
319 Omaishoitajan palkkio Kyllä Kyllä Ei Ei Ei
320 Osakepalkkio Kyllä Ei Ei Ei Kyllä
321 Sijaismaksajan   maksama palkka, josta työnantaja maksaa työnantajan sosiaalivakuutusmaksut   (työeläke-, sairaus-, työttömyys- sekä työtapaturma- ja ammattitautivakuutus) Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä Ei
322 Sijaismaksajan   maksama palkka, josta työnantaja maksaa työnantajan työeläkevakuutusmaksun Kyllä Ei Ei Ei Ei
323 Sijaismaksajan   maksama palkka, josta työnantaja maksaa työnantajan työttömyysvakuutusmaksun Ei Ei Kyllä Ei Ei
324 Sijaismaksajan   maksama palkka, josta työnantaja maksaa työtapaturma- ja   ammattitautivakuutusmaksun EI Kyllä Ei Ei Ei
325 Sijaismaksajan   maksama palkka, josta työnantaja maksaa työnantajan sairausvakuutusmaksun Ei Ei Ei Kyllä Ei
326 Palkkio   työsuhdekeksinnöstä Ei Ei Ei Ei Kyllä
327 Perhehoitajan   kustannusten korvaus Ei Ei Ei Ei Ei
328 Perhehoitajan palkkio Kyllä Kyllä Ei Ei Ei
329 Perhepäivähoitajan   kustannusten korvaus Ei Ei Ei Ei Ei
330 Puhelinetu Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä Ei
331 Päiväraha Ei Ei Ei Ei Ei
332 Pääomatuloa oleva   suoritus Ei Ei Ei Ei Ei
334 Ravintoetu Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä Ei
335 Sovittelijan   kulukorvaus Ei Ei E Ei Ei
336 Työkorvaus Ei Ei Ei Ei Ei
337 Työnantajakohtaisen   sairaskassan maksama täydennyspäiväraha Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä Ei
338 Työnantajan maksama   eläke Ei Ei Ei Ei Ei
339 Työpanokseen   perustuva osinko tai ylijäämä (palkka) Ei Ei Ei Kyllä Ei
340 Työpanokseen   perustuva osinko tai ylijäämä (työkorvaus) Ei Ei Ei Ei Ei
341 Työsuhdematkalipun   verovapaa osuus Ei Ei Ei Ei Ei
342 Työsuhdematkalipun   palkaksi katsottu osuus Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä Ei
343 Työsuhdeoptio Ei Ei Ei Ei Kyllä
350 Urheilijarahastoon   siirretty palkka Ei Ei Ei Kyllä Ei
351 Urheilijarahastosta   maksettu palkka Ei Ei Ei Ei Ei
352 Vakuutuspalkka Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä Ei
353 Veronalainen   kustannusten korvaus Ei Ei Ei Ei Ei
354 Yksityisen hoidon   tuen kuntalisä Ei Kyllä Kyllä Ei Ei
355 Yksityisen hoidon   tuki (palkka) Ei Kyllä Kyllä Ei Ei
356 Yksityisen hoidon   tuki (työkorvaus) Ei Ei Ei Ei Ei
357 Yleishyödyllisen   yhteisön maksama kilometrikorvaus Ei Ei Ei Ei Ei
358 Yleishyödyllisen   yhteisön maksama päiväraha Ei Ei Ei Ei Ei
359 Perusteeton etu Ei Ei Ei Ei Ei
361 Työsuhdeoptio, jonka   merkintähinta on luovutusajankohtana alhaisempi kuin markkinahinta Kyllä Kyllä Kyllä Ei Ei
401 Autoedusta peritty   korvaus Ei Ei Ei Ei Ei
402 Ennakonpidätys Ei Ei Ei Ei Ei
403 Luottamushenkilömaksu Ei Ei Ei Ei Ei
404 Lähdevero Ei Ei Ei Ei Ei
405 Lähdeverovähennys Ei Ei Ei Ei Ei
406 Maksettava palkka Ei Ei Ei Ei Ei
407 Muista   luontoiseduista peritty korvaus Ei Ei Ei Ei Ei
408 Nettopalkasta   vähennettävä muu erä Ei Ei Ei Ei Ei
409 Nettopalkka Ei Ei Ei Ei Ei
410 Työnantajan maksaman   kollektiivisen lisäeläkevakuutuksen maksu Ei Ei Ei Ei Ei
411 Työnantajan maksaman   kollektiivisen lisäeläkevakuutuksen työntekijältä peritty osuus Ei Ei Ei Ei Ei
412 Työntekijän   sairausvakuutusmaksu Ei Ei Ei Ei Ei
413 Työntekijän   työeläkevakuutusmaksu Ei Ei Ei Ei Ei
414 Työntekijän   työttömyysvakuutusmaksu Ei Ei Ei Ei Ei
415 Työsuhdematkalipusta   peritty korvaus Ei Ei Ei Ei Ei
416 Ulkomaille maksettu vero Ei Ei Ei Ei Ei
417 Ulosmittaus Ei Ei Ei Ei Ei
418 Vapaaehtoisen yksilöllisen eläkevakuutuksen maksu Ei Ei Ei Ei Ei
419 Vähennys ennen   ennakonpidätystä Ei Ei Ei Ei Ei

Jos taulukko ei näy, katso se kokonaisuudessaan täältä (pdf).