Työtapaturmavakuutuksen tietojen ilmoittaminen tulorekisteriin

Työnantajan on otettava työtapaturma- ja ammattitautivakuutus työntekijöilleen, jos seuraavat ehdot täyttyvät:

 • työntekijät ovat työsuhteessa, virkasuhteessa tai muussa työsopimuslain mukaisessa palvelussuhteessa työnantajaan
 • työnantaja maksaa työtapaturmavakuutusmaksun alaista palkkaa kalenterivuoden aikana kaikille työntekijöilleen yhteensä yli 1 400 euroa (vuonna 2023).

Vakuutus on otettava ennen palvelussuhteen alkamista, eli sen on oltava voimassa ennen kuin työntekijä aloittaa työt.

Työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksessa ei ole ikärajoja eikä yksittäistä työntekijää koskevaa ansiorajaa.

Työsuhteella tarkoitetaan työsopimuslain mukaista työsuhdetta. Työntekijään rinnastetaan myös henkilö, joka ei ole työsuhteessa osakeyhtiöön tai muuhun yhteisöön mutta joka tekee yhteisössä työtä vastiketta vastaan johtavassa asemassa ja jonka omistusosuus ei ylitä laissa mainittuja prosenttirajoja. Johtavalla asemalla tarkoitetaan toimitusjohtajuutta, hallituksen jäsenyyttä tai muuta vastaavaa asemaa Myös osakkaan perheenjäsenet, jotka työskentelevät työsuhteessa yrityksessä tulee vakuuttaa.

Työtapaturmavakuutettavaa työntekijää koskevalle palkkatietoilmoitukselle ei saa merkitä Vakuuttamisen poikkeustilanteen tyyppiä "Ei vakuuttamisvelvollisuutta (työtapaturma- ja ammattitautivakuutus)".

Lue lisää velvollisuudesta ottaa työtapaturma- ja ammattitautivakuutus (tvk.fi).

Työtapaturma- ja ammattitautivakuutusmaksuja ei ilmoiteta tulorekisteriin

Vakuutusmaksu maksetaan työtapaturmavakuutusyhtiön laskun mukaan, ja maksua ei ilmoiteta tulorekisteriin. Jos ilmoitettava tulo on työtapaturmavakuutusmaksun alaista, tulorekisteriin ilmoitetaan kuitenkin vakuutuksen tiedot eli työntekijän ammattiluokka ja tietyissä tilanteissa myös työtapaturmavakuutusyhtiön yhtiötunnus ja vakuutuksen vakuutusnumero.

Ilmoita ammattiluokka tulorekisteriin

Jos tulonsaaja on työtapaturmavakuutettu ja hänelle maksetaan työtapaturmavakuutusmaksun alaista tuloa, ammattiluokka on pakollinen tieto palkkatietoilmoituksella. Ammattiluokan ilmoittamista suositellaan myös silloin, kun tulonsaaja ei ole tapaturmavakuutettu, mutta hänelle maksettu suoritus on ansaittu palvelussuhteessa.

Ilmoita ammattiluokka aina käyttäen Tulorekisterin TK10-ammattiluokitusta, joka on julkaistu Tilastokeskuksen sivuilla. Tulorekisterin TK10-ammattiluokituksessa ammattiluokat ilmoitetaan viisinumeroisina koodeina. Ammattiluokan koodin lisäksi tulonsaajasta voi ilmoittaa vapaaehtoisina, täydentävinä tietoina muita ammattiluokkia tai -nimikkeitä. Vakuutusmaksun ensisijaisena perusteena on kuitenkin viisinumeroinen ammattikoodi.

Jos työntekijä tekee useampaan kuin yhteen ammattiluokkaan kuuluvia töitä, ilmoita sen työn ammattiluokka, jota henkilö tekee eniten. Jos työntekijä työskentelee saman verran eri tehtävissä, ilmoita se ammattiluokka, jossa on korkein tapaturmariski. Apuna tapaturmariskin arvioinnissa voi käyttää Tapaturmavakuutuskeskuksen ylläpitämää ammattiluokkien riskiluokitusta (tvk.fi).

Tukea ja ohjeita ammattiluokan koodin valintaan saat tarvittaessa omalta tapaturmavakuuttajaltasi. Katso tapaturmavakuuttajien yhteystiedot (tvk.fi).

Poikkeustilanne:  työnantajalla ei ole velvollisuutta vakuuttaa tulonsaajaa työtapaturmavakuutuksella

Työnantajalla ei ole velvollisuutta vakuuttaa tulonsaajaa, kun vakuuttamisen palkkasumma jää euromääräisen alarajan alle, tulonsaaja toimii yrittäjänä tai tulonsaaja ei kuulu Suomen sosiaaliturvan piiriin. Kyseessä on tällöin vakuuttamisen poikkeustilanne. Vakuuttamisen poikkeustilanne koskee aina koko palkkatietoilmoitusta.

Varmista kuitenkin, onko vakuuttamisvelvollisuutta muiden sosiaalivakuutusmaksujen osalta.

Vakuuttamisen poikkeustilanteen tyyppi "Ei vakuuttamisvelvollisuutta (työtapaturma- ja ammattitautivakuutus)" merkitään palkkatietoilmoitukselle seuraavissa tilanteissa:

 • Pientyönantaja maksaa palkkaa kalenterivuoden aikana kaikille työntekijöilleen yhteensä alle 1 400 euroa (vuonna 2023).
 • Työnantajana on valtio. (Valtion palveluksessa olevan henkilöstön työtapaturma- ja ammattitautivakuuttaminen hoidetaan Valtiokonttorissa.)
 • Tulonsaajana on YEL-vakuuttamisvelvollinen yrittäjä, esimerkiksi avoimen yhtiön yhtiömies tai muun yhteisön tai yhtymän sellainen osakas tai yhtiömies, joka on henkilökohtaisesti vastuussa yhteisön tai yhtymän velvoitteista ja sitoumuksista.
  • Työsuhteen ja yrittäjyyden rajanveto on sama kuin työntekijän ja yrittäjän työeläkevakuutuksen välillä.
  • Yrittäjä voi yrittäjätyön ohella tehdä palkkatyötä työsuhteessa, jolloin pakollinen työtapaturmavakuutus kattaa työsuhteessa tehdyn työn.
  • Yrittäjän avio- tai avopuolison ei katsota työskentelevän työsopimuslain mukaisessa työsuhteessa elinkeinonharjoittajana toimivaan yrittäjään.

Vakuuttamisen poikkeustilanteen tyyppi "Ei kuulu Suomen sosiaaliturvan soveltamispiiriin (työtapaturma- ja ammattitautivakuutus)" merkitään palkkatietoilmoitukselle seuraavissa tilanteissa:

 • Tulonsaajalla on A1-todistus, joka osoittaa, että hän ei kuulu Suomen sosiaaliturvan soveltamispiiriin EU:n sosiaaliturva-asetusten tai Suomea sitovan kansainvälisen sopimuksen perusteella.

Lue lisää vakuuttamisen poikkeustilanteista (luku 6).

Onko tulolaji työtapaturma- ja ammattitautivakuutusmaksun alainen?

Työtapaturma- ja ammattitautilain mukaisen vakuutusmaksun ja ansionmenetyskorvauksen perusteena käytetään työansiota. Työansiota määriteltäessä otetaan huomioon palkka, tulospalkkio tai muu vastike, joka on maksettu tai sovittu maksettavaksi korvauksena työstä.

Palkkojen ilmoitustapa 2:n täydentävissä tulolajeissa (200-sarja) sekä erikseen ilmoitettavissa tulolajeissa (300-sarja) on oletuksena tieto siitä, onko tulolaji sosiaalivakuutusmaksujen alainen vai ei. Joidenkin tulolajien kohdalla oletusarvoa voi tarvittaessa vaihtaa.

Jos jokin osa maksetusta suorituksesta ei ole työstä maksettua vastiketta eikä siten ole perusteena sosiaalivakuutusmaksulle, merkitään kyseinen suorituksen osa Vakuuttamistiedon tyyppi -tietoa käyttäen vakuutusmaksun ulkopuolelle.

Lue lisää:

Ilmoita vakuutusyhtiön yhtiötunnus ja vakuutusnumero, jos työnantaja on ottanut useamman kuin yhden työtapaturmavakuutuksen

Työtapaturmavakuutusyhtiön yhtiötunnus ja työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksen vakuutusnumero ovat pakollisia tietoja, jos työnantaja on vakuuttanut työntekijöitään useammalla kuin yhdellä lakisääteisellä työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksella.

Suomalaisen vakuutusyhtiön yhtiötunnus on Y-tunnus. Jos työtapaturmavakuutusyhtiöllä ei ole Suomessa annettua asiakastunnistetta, ilmoita ulkomainen tunniste.

Vakuutusnumero on merkitty esimerkiksi työtapaturmavakuutuksen vakuutuskirjaan.

Muista ilmoittaa myös poissaolot

Tapaturmavakuutusyhtiöt tarvitsevat poissaolotietoja määrittäessään ansionmenetyskorvauksia (päiväraha, kuntoutusraha, tapaturmaeläke). Jos työnantaja ei ole ilmoittanut poissaolotietoja tulorekisteriin, vakuutusyhtiö joutuu pyytämään tietoja työnantajalta. Ilmoittamalla poissaolotiedot tulorekisteriin työnantaja säästyy ylimääräisiltä selvityspyynnöiltä ja tulonsaaja saa korvauksen nopeammin. Tällöin myös mahdollinen työnantajalle maksettava osuus on nopeammin tiedossa ja vähennettävissä.

Lue lisää poissaolotietojen ilmoittamisesta.

Sivu on viimeksi päivitetty 1.1.2023