Seuraamusmaksut tulorekisterissä

Tulorekisteriin ilmoitettavat tiedot on tärkeä ilmoittaa ajallaan, ja tietojen on myös tärkeä olla oikein. Tällä varmistetaan, että suoritusten maksamiseen liittyvät vakuutusmaksut voidaan periä ja veronsaajien tilitykset suorittaa oikea-aikaisesti.

Jos ilmoittamisvelvollisuus laiminlyödään, määrätään seuraamusmaksuja. Seuraamusmaksujen tavoitteena on edistää oikeiden tietojen ilmoittamista oikeaan aikaan. Tulorekisteriin myöhässä annettujen ilmoitusten seuraamusmaksu on myöhästymismaksu, joka perustuu tulotietojärjestelmästä annettuun lakiin.

Myöhästymismaksua määrätään vain niiden pakollisesti annettavien tietojen perusteella, joita työnantaja tai muu maksaja ilmoittaa tulorekisteriin myöhässä. Myöhästymismaksun määrää Verohallinto tulorekisteristä saatujen tietojen perusteella. Myöhästymismaksua ei määrätä luonnolliselle henkilölle tai kuolinpesälle, ellei kyse ole elinkeinotoimintaan tai maa- ja metsätalouteen liittyvän suorituksen ilmoittamisesta.

Vaikka tiedot on yleensä annettava viiden kalenteripäivän jälkeen maksupäivästä, myöhästymismaksua ei ole kytketty samaan määräaikaan. Verohallinto määrää myöhästymismaksun, jos pakollisesti annettavat tiedot maksetuista suorituksista ilmoitetaan myöhemmin kuin maksupäivää seuraavan kalenterikuukauden kahdeksantena päivänä.

Tulorekisteriin myöhässä annettuja ilmoituksia koskevat myöhästymismaksut muodostuvat päiväkohtaisesta ja suorituksen määrän perusteella määräytyvästä prosenttiperusteisesta osasta.

Palkkatietoilmoituksille, työnantajan erillisilmoituksille ja etuustietoilmoituksille ei määrätä erillisiä myöhästymismaksuja, vaan ilmoitukset katsotaan yhdeksi ilmoituskokonaisuudeksi.

Maksun muodostuminen

1 - 45 päivää

  • Kalenterikuukauden ensimmäisen ilmoituksen myöhässä antamisesta lasketaan 3 euron päiväkohtainen myöhästymismaksu siihen saakka, kunnes tiedot ilmoitetaan tulorekisteriin.
  • Päiväkohtaista myöhästymismaksua määrätään enintään 45 päivän ajan eli yhteensä enintään 135 euroa.
  • Jos aikaisemmin määräajassa ilmoitettuja tietoja oikaistaan 45 päivän kuluessa määräajasta, myöhästymismaksua ei kuitenkaan määrätä.

Yli 45 päivää

  • Jos ilmoitus annetaan yli 45 päivää myöhässä, myöhästymismaksu on 135 euroa. Maksuun lisätään 1 prosentti myöhässä ilmoitetun veronalaisen suorituksen määrästä tai eläkkeen perusteena olevan työansion määrästä sen mukaan, kumpi näistä on suurempi.
  • Jos aikaisemmin ilmoitettuja tietoja oikaistaan yli 45 päivää määräajan jälkeen, myöhästymismaksua määrätään yksi prosentti myöhässä ilmoitetun veronalaisen suorituksen määrästä tai eläkkeen perusteena olevan työansion määrästä sen mukaan, kumpi näistä on suurempi. Myöhästymismaksua ei kuitenkaan määrätä, jos veronalaisen suorituksen tai eläkkeen perusteena olevan työansion määrä ei oikaisun johdosta muutu aiemmin ilmoitettua suuremmaksi.

Myöhästymismaksua määrätään enintään 15 135 euroa kalenterikuukaudelta. Enimmäismäärä täyttyy, jos veronalaista suoritusta tai eläkkeen perusteena olevaa työnansiota ilmoitetaan kalenterikuukaudelta 1 500 000 euroa yli 45 päivää myöhässä.

Silloin, kun tietoja ei ilmoiteta tulorekisteriin lainkaan tai tiedot ovat puutteelliset eikä maksaja oma-aloitteisesti korjaa laiminlyöntiä ennen verojen ja maksujen määräämistä, ei määrätä pääsääntöisesti myöhästymismaksua. Tällaisessa tilanteessa mahdollisia muita seuraamuksia ovat esimerkiksi veronkorotus ja laiminlyöntimaksu.

Yksityiskohtaiset ohjeet

Tulotietojen ilmoittaminen: seuraamusmaksut

Verohallinnon ohje: Tulorekisteri-ilmoittamisen laiminlyöntimaksu

Sivu on viimeksi päivitetty 1.1.2022