Kansainväliset tilanteet tulorekisterissä

Työnantaja tai muu suorituksen maksaja ilmoittaa palkat ja muut ansiotulot tulorekisteriin. Kansainvälisissä työskentelytilanteissa maksetut tulot pitää ilmoittaa tulorekisteriin aina, jos maksajalla on velvollisuus antaa tietoja jollekin tulorekisterin tietoja käyttävälle viranomaiselle.

 • Jos tulonsaaja on esimerkiksi vakuutettu Suomessa, suorituksen maksajalla on velvollisuus antaa vakuuttamiseen liittyviä tietoja tulorekisteriin, josta työeläkelaitokset ja muut sosiaalivakuuttajat saavat ne käyttöönsä. Sillä ei ole merkitystä, maksaako tulon ulkomainen vai kotimainen työnantaja tai missä työ tehdään.

Tiedot ilmoitetaan tulorekisteriin euroissa. Jos suoritus on maksettu muuna valuuttana, se on muunnettava euroiksi käyttäen EKP:n viitekurssia, joka on voimassa maksupäivänä.

Palkat ja muut ansiotulot ilmoitetaan palkkatietoilmoituksella

Sekä yleisesti että rajoitetusti verovelvolliselle tulonsaajalle maksetut tulot ilmoitetaan palkkatietoilmoituksella. Ilmoittamisessa käytetään samoja tulolajeja, mutta rajoitetusti verovelvollisen tulonsaajan tietoihin merkitään, että kyse on rajoitetusti verovelvollisesta.

Palkkatietoilmoitus annetaan jokaisesta tulonsaajasta ja jokaiselta maksupäivältä erikseen.

Tulorekisteriin palkkatietoilmoituksella ilmoitettavat tiedot voivat olla joko jokaisella ilmoituksella annettavia pakollisia tietoja tai täydentäviä tietoja.

 • Pakollinen tieto on esimerkiksi tieto siitä, onko tulonsaaja rajoitetusti verovelvollinen tai soveltuuko palkkatuloon kuuden kuukauden sääntö.
 • Täydentävät tiedot ovat muun muassa etuuksia myöntäville tiedon käyttäjille välttämättömiä tietoja, joita käytetään etuuden myöntämisen tai maksamisen perusteena. Täydentäviä tietoja ovat esimerkiksi ulkomaille maksettu vero, sosiaaliturvaa koskeva todistus tai tulonsaajan työskentelyjaksot Suomessa silloin, kun ei ole kyse vuokratyöntekijästä.

Kun suorituksen maksaja ilmoittaa tarvittavat täydentävät tiedot samassa yhteydessä maksamiensa palkkojen kanssa, jälkikäteen tehtävät selvitykset vähenevät. Jos täydentävät tiedot jätetään ilmoittamatta, tiedon käyttäjät voivat joutua kysymään niitä suorituksen maksajalta myöhemmin erikseen.

Palkkatietoilmoituksella ilmoitetaan myös ulkomaan työskentelyyn liittyviä lisätietoja, kuten NT1-tiedot (ennakonpidätys toimitetaan Suomeen, kun työ tehdään muussa Pohjoismaassa), NT2-tiedot (ennakonpidätystä ei toimiteta Suomeen) sekä tiedot oleskelujaksoista Suomessa. Ulkomainen työnantaja, joka vuokraa työvoimaa suomalaiselle työn teettäjälle, antaa vuokratyöntekijän aloittamisilmoituksen.

 • Huomaa, että jos tiedot ilmoitetaan paperilomakkeella, ne pitää ilmoittaa erillisellä Tiedot kansainvälisestä työskentelystä -ilmoituksella.

Työnantajan erillisilmoitus annetaan työnantajakohtaisesti

Tarvittaessa työnantaja antaa lisäksi työnantajan erillisilmoituksen tiedoista, jotka eivät kohdistu yksittäiseen tulonsaajaan. Työnantajan erillisilmoituksella ilmoitetaan maksettujen työnantajan sairausvakuutusmaksujen yhteismäärä ja siitä mahdollisesti tehdyt vähennykset sekä työnantajarekisteriin kuuluvan työnantajan "Ei palkanmaksua" -tieto.

Milloin maksetut palkat ja muut suoritukset ilmoitetaan tulorekisteriin?

Maksetut palkat ja muut suoritukset ilmoitetaan palkkatietoilmoituksella tulorekisteriin viimeistään viidentenä kalenteripäivänä maksupäivän jälkeen.

 • Suorituksen maksupäivä on se päivä, jolloin suoritus on tulonsaajan käytettävissä, esimerkiksi nostettavissa tulonsaajan tililtä (ns. palkkapäivä).
 • Maksupäivän jälkeiseen viiteen kalenteripäivään lasketaan mukaan lauantai, sunnuntai tai muu pyhäpäivä. Jos ilmoituksen määräpäivä on kuitenkin lauantai, sunnuntai tai muu pyhäpäivä, tiedot voi ilmoittaa seuraavana arkipäivänä.
 • Tiedot vakuutuspalkan määrästä pitää ilmoittaa kuukausittain viimeistään työskentelyä seuraavan kalenterikuukauden viidentenä päivänä. (Katso ohje Tietojen ilmoittaminen tulorekisteriin: kansainväliset tilanteet, luku 2.3.1.)
 • Tiedot ulkomaan työskentelystä:
  • NT1-ilmoitus ja NT2-ilmoitus pitää antaa viimeistään viidentenä kalenteripäivänä ensimmäisen ulkomaan työskentelystä maksetun palkan maksupäivän jälkeen.
  • Tiedot oleskelujaksoista Suomessa (ns. tarkkailuilmoitus) voidaan kuitenkin antaa viimeistään maksuvuotta seuraavan vuoden tammikuun loppuun mennessä.
 • Vuokratyöntekijän aloittamisilmoitus pitää antaa viimeistään viidentenä kalenteripäivänä ensimmäisen palkanmaksupäivän jälkeen.
 • Työnantajan erillisilmoitus annetaan palkanmaksua seuraavan kalenterikuukauden viidentenä päivänä.

Paperilomakkeella tietojen antamisen määräaika on 5 kalenteripäivän sijaan 8 kalenteripäivää. Tiedot voi ilmoittaa paperilomakkeella vain erityisestä syystä. Erityinen syy voi olla esimerkiksi se, että sähköinen ilmoittaminen on teknisen esteen vuoksi mahdotonta.

Virheellisesti tulorekisteriin ilmoitetut tiedot pitää korjata

Tulorekisteriin ilmoitetaan ainoastaan korjaukset, jotka koskevat 1.1.2019 ja sen jälkeen annettuja ilmoituksia. Ennen vuotta 2019 maksettuja suorituksia koskevista korjauksista ilmoitetaan suoraan asianomaiselle viranomaiselle.

Katso lisätietoa ja esimerkkejä korjaamisesta:

Sivu on viimeksi päivitetty 9.11.2021