Tietoa tulorekisteristä

Tulorekisteri on kansallinen sähköinen tietokanta. Se sisältää kattavat palkka-, eläke- ja etuustiedot yksilötasolla. Tiedon tuottajat ilmoittavat tiedot ansiotuloista tulorekisteriin reaaliaikaisesti ja maksukohtaisesti. 

Vuodesta 2019 lähtien tulorekisteriin ilmoitetaan tiedot palkoista ja ansiotuloista. Vuodesta 2021 alkaen ilmoitetaan myös eläke- ja etuustiedot. Tietojen ilmoittaminen tulorekisteriin koskee kaikkia palkkatiedon maksajia heti 1.1.2019 alkaen ja kaikkia etuuden maksajia 1.1.2021 alkaen.

Tietojen ilmoittaminen on mahdollista rajapinnan kautta, tulorekisterin sähköisessä asiointipalvelussa lataamalla tiedot tiedostona tai syöttämällä tiedot verkkolomakkeella. Palkkatiedot voi antaa paperilomakkeella vain erityisestä syystä. Eläke- ja etuustietoja ei voi antaa paperilomakkeella. Verohallinnon Tulorekisteriyksikkö ylläpitää tulorekisteriä ja toimii vastuuviranomaisena.

Infograafi, jossa kuvataan tiedon tuottajat ja tiedon käyttäjät eri vuosina.

Tulorekisterin tiedon käyttäjät ovat toimijoita, joilla on lainsäädäntöön perustuva oikeus saada tulorekisteristä tulo- tai muita tietoja oman tehtävänsä hoitamiseen.

Tiedon käyttäjiä ovat:

 • Verohallinto
 • Kansaneläkelaitos (Kela)
 • Työllisyysrahasto
 • työeläkelaitokset
 • Eläketurvakeskus (ETK)
 • työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) hallinnonala
 • Tilastokeskus
 • vahinkovakuutusyhtiöt
 • työttömyyskassat
 • kunnat ja kuntayhtymät
 • Tapaturmavakuutuskeskus
 • Potilasvakuutuskeskus
 • työsuojeluviranomainen
 • Ahvenanmaan maakunta ja sen viranomaiset
 • Liikennevakuutuskeskus
 • Valtiokonttori
 • Ulosottolaitos

Viranomaiset ja muut tiedon käyttäjät saavat tulorekisteristä vain sen tiedon, mihin he ovat oikeutettuja ja mitä he tarvitsevat toiminnassaan. Tulorekisteri ei luo mitään uusia oikeuksia saada tietoja. Tiedon käyttäjä saa tiedon tulorekisteristä vain, jos käyttäjällä on oikeus saada tiedot sen toimintaan sovellettavan lainsäädäntönsä perusteella.

Laki tulotietojärjestelmästä tuli voimaan 16.1.2018. Tulorekisteri otettiin käyttöön 1.1.2019. Eläke- ja etuustiedot ilmoitetaan tulorekisteriin 1.1.2021 alkaen.

Tulorekisterin tavoitteet

Tulorekisterille on asetettu useita erilaisia tavoitteita. Valtiovarainministeriö vastaa hankkeen yleisestä ohjauksesta. 

Työnantajan näkökulma

Tulorekisteri yksinkertaistaa ja selkeyttää työnantajien ilmoittamisvelvollisuuksia.

Työnantaja ilmoittaa tiedot maksetuista palkoista vain yhden kerran tulorekisteriin, josta tulorekisterin tiedon käyttäjät hakevat tarvitsemansa tiedot. Jos myös täydentävät tiedot annetaan tulorekisteriin, tulorekisteri korvaa myös palkkatodistuksia ja muita selvityksiä, joita työnantajien pitää antaa esimerkiksi etuushakemuksen liitteeksi.

Tiedot on mahdollista ilmoittaa tulorekisteriin teknisen rajapinnan avulla. Tällöin palkkahallinnon järjestelmän ja tulorekisterin välille on rakennettu sähköinen yhteys, ja palkkatiedot voi ilmoittaa suoraan palkanlaskentajärjestelmästä tulorekisteriin ilman, että ilmoittajan tarvitsee siirtyä erilliseen tulorekisterin ilmoittamisen palveluun. Näin ilmoittamisen manuaalisten työvaiheiden määrä vähenee.

Tulonsaajan näkökulma

Tulonsaajan omat palkkatiedot, eläketulojen tiedot sekä tiedot maksetuista etuuksista ovat helposti saatavilla yhdestä paikasta reaaliaikaisesti. Tulorekisterin sähköisessä asiointipalvelussa tulonsaaja voi katsoa omia tulotietojaan tai tietoja, joihin on saanut valtuutuksen. Tulonsaaja saa ensimmäistä kertaa reaaliaikaisen kokonaiskuvan palkka- ja etuustiedoistaan.

Tulonsaaja voi tarkistaa tulorekisteristä myös sen, onko työnantaja hoitanut ilmoittamiseen liittyvät työnantajavelvoitteet. Tällaista mahdollisuutta ei ennen tulorekisteriä ole ollut, vaan puutteet ovat käyneet ilmi esimerkiksi vasta seuraavana vuonna saapuvalta esitäytetyltä veroilmoitukselta, työeläkeotteelta tai muun viranomaisasioinnin yhteydessä.

Tulorekisterin tiedon käyttäjät hakevat yksittäistä tulonsaajaa koskevia tulotietoja suoraan tulorekisteristä. Käyttäjät saavat tiedot siinä aikataulussa, jolla ne kyseisiä tietoja omassa päätöksenteossaan tarvitsevat. Tulorekisteristä välitetään vain ne tiedot, joihin kullakin tiedon käyttäjällä on oikeus.

Kansalaisen näkökulmasta tämä helpottaa asioiden hoitamista, koska omat tulotiedot ovat ajan tasalla tulorekisterissä eikä niitä koskevia tietoja tarvitse itse toimittaa viranomaisille esimerkiksi hakemuksen liitteenä.

Tulonsaaja voi myös tilata tulorekisteristä omia tulotietojaan koskevan tulorekisteriotteen.

Tiedon käyttäjän näkökulma

Tulorekisteri automatisoi tulorekisterin tiedon käyttäjien prosesseja. Se myös mahdollistaa reaaliaikaisen valvonnan sekä yksinkertaistaa asiointia muiden tiedon käyttäjien kanssa.

Tulorekisteri tarjoaa ajantasaisen tietovarannon palkka-, etuus- ja eläketiedoista tiedon käyttäjien omia päätöksentekoprosesseja varten. Viranomaiset ja muut tiedon käyttäjät saavat tulorekisteristä vain sen tiedon, mihin ne ovat oikeutettuja ja mitä ne tarvitsevat toiminnassaan. Tulorekisteri ei luo mitään uusia oikeuksia saada tietoja. Tiedon käyttäjä saa tiedon tulorekisteristä vain jos käyttäjällä on oikeus saada tiedot sen toimintaan sovellettavan lainsäädännön perusteella. Tulorekisteristä saa ajantasaiset tulotiedot, mikä mahdollistaa tiedon käyttäjien omien prosessien kehittämisen. Tulonsaajan ei tarvitse esimerkiksi itse toimittaa tulotietoja viranomaisille hakemuksensa liitteenä.

Tulorekisterin yleisenä tavoitteena on lisäksi tukea harmaan talouden torjuntaa. Tulorekisterin avulla puutteet ilmoitusten antamisessa on mahdollista todeta hyvin pian palkanmaksun jälkeen. Tietoja ei myöskään ole mahdollista enää ilmoittaa vain jollekin viranomaiselle, koska saman ilmoituksen tietoja hyödyntävät kaikki tulorekisterin tiedon käyttäjät. Myös ilmoittamiseen liittyvät puutteet tulevat esille useiden tiedon käyttäjien prosesseissa, jolloin ne on mahdollista havaita ja niihin voidaan reagoida nykyistä tehokkaammin ja nopeammin.

Infograafi, jossa on kuvattu miten työnantajamaksut muodostuvat.