Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Ansökan om förhandsavgörande – generationsväxling på jordbruksenheter

För beskattningen av en generationsväxling på jordbruksenheter kan ett förhandsavgörande lämnas av Skatteförvaltningen. Förhandsavgörandet är ett bindande beslut om Skatteförvaltningens förfarande vid verkställigheten av beskattningen i ett enskilt skatteärende. Ansökan kan formuleras fritt, men ska lämnas skriftligen. Beslutet är avgiftsbelagt.

Ansökan ska lämnas skriftligen

Ansökan kan formuleras fritt, och det finns ingen färdig ansökningsblankett för detta ändamål.

Ansökan ska innehålla följande:

 • sökandens namn och person- eller FO-nummer
 • sökandens kontaktuppgifter (adress och telefonnummer under tjänstetid)
 • fullmakt, om du anlitar ett ombud
 • en detaljerad fråga som gäller förhandsavgörandet, dvs. i vilket ärende du ansöker om ett förhandsavgörande
 • planerad tidpunkt för överlåtelsen
 • ett utkast till överlåtelsebrev eller en detaljerad utredning av villkoren för den tänkta överlåtelsen.

Ansök om förhandsavgörande i MinSkatt

I MinSkatt kan du ansöka om ett förhandsavgörande exempelvis för inkomstbeskattning, momsbeskattning och arbetsgivarprestationer. 

Om du lämnar ansökan på papper ska du skicka ansökan tillsammans med ett följebrev.

Ett förhandsavgörande behövs inte alltid

Det lönar sig inte att ansöka om ett förhandsavgörande, om det inte påverkar genomförandet av överlåtelsen på något sätt. Ett exempel på en situation av denna typ är en donation av en jordbruksenhet där det är klart att jordbruket fortsätts.

Exempel: Överlåtaren behöver inte ansöka om ett förhandsavgörande när hen säljer gårdar som köpts för mer än tio år sedan till sitt barn och aktivt, omedelbart före överlåtelsen, bedrivit jordbruk på dessa gårdar, till exempel mjölkproduktion eller boskapsuppfödning samt åkerodling.

Läs följande anvisningar omsorgsfullt, om du ska ansöka om ett förhandsavgörande.

Lägg fram en specificerad fråga om beskattningen i ärendet för vilket du ansöker om ett förhandsavgörande

Ett förhandsavgörande ges inte i till exempel frågor av allmän karaktär eller som gäller enbart det gängse värdet på egendomen som överlåts.

Följande frågor är exempel på specificerade frågor som gäller förhandsavgörande:

 • Påförs överlåtelsemottagaren en gåvoskatt och vilken är grunden för och beloppet av gåvoskatten om en generationsväxling på en jordbruksenhet genomförs i enlighet med utkastet till köpebrev i bilagan till ansökan om förhandsavgörande?
 • Tillämpas reglerna om skattelättnader på grund av generationsväxling i arvs- och gåvoskattelagen på överlåtelsen?
 • Tillämpas reglerna om skattelättnader på grund av generationsväxling i inkomstskattelagen på överlåtelsen?

Följande frågor är inte exempel på specificerade frågor om förhandsavgörande:

 • Vilka är skattepåföljderna?
 • Ger den planerade åtgärden upphov till skattepåföljder?

Skicka dessutom följande uppgifter om den planerade generationsväxlingen på jordbruksenheten:

Basuppgifter för specificering av överlåtelsen

Överlåtelseparter (namn och person- eller FO-nummer)

Om det finns flera överlåtare eller överlåtelsemottagare,

 • ge en utredning av vad varje överlåtelsepart överlåter eller skaffar.
 • I överlåtelsebrevet eller ansökan om förhandsavgörande ska man uppge huruvida den gåva som eventuellt uppkommer till följd av överlåtelsen är avsedd som en gemensam gåva eller som separata gåvor till mottagarna.

Överlåtelseparternas släktskapsförhållande

Fastighet som hör till egendomen som överlåts

Lämna följande uppgifter om fastigheten:

 • fastighetskoderna och arealuppgifterna
 • en specifikation av arealuppgifterna för fastigheten som överlåts (byggtomter, åker, täckdikad åker, skog, impediment, äng osv.)
 • arealuppgifterna för jordbruksmarken primärt i enlighet med IACS-uppgifterna och arealuppgifterna för skogsmarken i enlighet med en skogsinventering eller en skogsbruksplan,
 • innehavaren av lagfarten till fastigheterna som överlåts (om du yrkar på avsteg från namnprincipen i enlighet med lagfartsuppgifterna, lägg fram en utredning av syftet med och finansieringen av egendomen vid anskaffningstidpunkten)
 • tidpunkten för egendomsförvärvet (kopior på köpebrev och övriga utredningar om äganderätten i anslutning till fastighetsförvärvet, i synnerhet gällande jordbruksenheter som skaffats för mindre än tio år sedan, samt delnings- och arvskifteshandlingar)
 • en specifikation av egendom som inte ingår i överlåtelsen, om överlåtaren behåller någon jordbruksenhet eller en del av denna eller förbehåller sig ägarrätten till byggnaderna.

Definition av vederlag

Redogör för hur vederlaget betalas. Vederlaget kan utgöras av till exempel

 • ett penningbelopp
 • skulder som du åtar dig
 • syskonandelar
 • egendom som du överlåter (till exempel fastighet eller bostadsaktier). Det gängse värdet betraktas som värdet på egendomen som överlåts.
 • överlåtelsemottagarens betalningsförpliktelser som anknyter till rätt att bo kvar, såsom belysning och värme (förmånens varaktighet [på livstid eller ett visst antal år], samt en uppskattning av beloppet av boendekostnaderna som ska betalas av överlåtelsemottagaren)
 • sytning. Ange det uppskattade årliga värdet på sytningen och sytningens längd (på livstid eller för ett visst antal år)
 • övriga vederlag
 • när vederlaget ska betalas (om vederlaget i sin helhet eller delvis blir en skuld, en utredning av planen för låneåterbetalningen)
 • hur vederlaget fördelas mellan säljarna och i vilken proportion säljarna betalar vederlaget.

Det rekommenderas att fördelningen av vederlaget på olika egendomsposter fastställs (till exempel stadigvarande bostad inklusive tun, produktionsbyggnader inklusive byggtomter, åkrar, skogar, maskiner och inventarier samt andra jordbruksinventarier)

Förbehåll för förmåner (till exempel rätt att bo kvar, användar- och besittningsrätt)

Ange eventuella förbehåll för förmåner

 • Till vilken egendomspost eller -poster förbehålls förmånen?
 • Vem har rätt till förmånen?
 • Vad omfattar förmånen, dvs. vilka rättigheter har den som har rätt till förmånen?
 • Är förmånen avsedd att innehas livet ut eller ett visst antal år? Ange förmånens varaktighet.

Övrigt att observera

Överlåtelsemottagare

 • Begär att reglerna om generationsväxling i arvs- och gåvoskattelagen ska tillämpas i beskattningen.
 • Ge en utredning av när och på vilket sätt du i praktiken kommer att fortsätta jordbruks- eller jord- och skogsbruksidkandet.
 • Om de åkrar som ingår i överlåtelsen har arrenderats ut före överlåtelsen, ange när arrendeavtalet upphör.
 • Uppge vilka eventuella andra gåvor du har fått av överlåtaren under de tre föregående åren.
 • Redogör för hur och när överlåtaren själv har idkat jordbruk. Ange produktionsinriktningen i jordbruket som idkas av överlåtaren.
 • Ge en utredning av beloppet av oanvänt och använt skogsavdrag.
Sidan har senast uppdaterats 4.12.2019