Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Fortsättare för gårdsbruk – anmäl uppgifterna till Skatteförvaltningen

Det anknyter olika anmälningsskyldigheter och skattepåföljder till generationsväxlingar vid gårdsbruksenheter. Den som tar över gårdsbruket kan påföras gåvo- eller överlåtelseskatt.

Betala överlåtelseskatten och ansök om lagfart för fastigheten

Ansök hos Lantmäteriverket om lagfart för de fastigheter som ingår i överlåtelsen inom sex månader efter att köpe- eller gåvobrevet undertecknades. Lämna även en överlåtelseskattedeklaration för fastigheterna och betala överlåtelseskatten som hänför sig till fastigheterna innan du ansöker om lagfart. Om överlåtelseskattedeklarationen, betalningen eller ansökan om lagfart blir försenad blir du tvungen att betala dröjsmålspåföljder.

Man kan få befrielse från överlåtelseskatt i vissa situationer. Om du ansöker om befrielse från överlåtelseskatt ska du från Skatteförvaltningen begära ett utlåtande när

  • överlåtelseobjektet utgör sådan lös egendom för vilken befrielse från överlåtelseskatt begärs
  • du har rätt till befrielse från överlåtelseskatt för en första bostad beträffande bostadsbyggnaden och dess byggplats.

Bifoga en kopia av det slutliga köpebrevet till ansökan.

Anmäl dig till Skatteförvaltningens register

Du kan inleda verksamheten som jordbruksidkare och anmäla dig till Skatteförvaltningens register i MinSkatt. Skatteförvaltningens register är registret för momsskyldiga, förskottsuppbördsregistret och arbetsgivarregistret. Du får FO-numret efter grundandet.

Alternativt kan du lämna etableringsanmälan med pappersblankett Y3 som du får på adressen ytj.fi.

Lämna efter behov in en gåvoskattedeklaration

Lämna in en gåvoskattedeklaration, om du har fått jordbruksenheten i sin helhet som gåva eller om det vederlag som har betalats för jordbruksenheten uppgår till högst 75 procent av den överlåtna egendomens gängse värde. Lämna in en gåvoskattedeklaration även när det finns skäl att anta att vederlaget inte överstiger 75 procent av det gängse värdet.

Om du yrkar på skattelättnad vid generationsväxling enligt lagen om skatt på arv och gåva ska du framställa ditt yrkande innan gåvobeskattningen verkställs, till exempel i gåvoskattedeklarationen. Du kan yrka på lättnad också för en del av gården. Observera att om du säljer vidare en gårdsbruksenhet som beviljats lättnad, så räknas det jämkade värdet fr.o.m. beskattningen för 2017 som dess anskaffningsutgift. 

Mer information om lämnande av gåvoskattedeklaration

Generationsväxling helt eller delvis mot vederlag

Om generationsväxlingen vid en gårdsbruksenhet sker helt eller delvis mot vederlag ska du lämna en överlåtelseskattedeklaration och betala överlåtelseskatt. Du ska lämna deklarationen och betala skatten innan du ansöker om lagfart eller inskrivning – senast inom sex månader från att överlåtelseavtalet undertecknades.

När verksamheten inleds ska förskottsskatt ansökas för jordbruksinkomsten

Om du bedriver verksamheten exempelvis tillsammans med din maka eller make ska du ansöka om egen förskottsskatt för er båda. Ansök om förskottsskatt i MinSkatt eller på en pappersblankett.

Lämna in skattedeklarationen för jordbruk och/eller skogsbruk

Skattedeklarationen för jordbruk skickas till alla de jordbruksidkare och jordsbrukssammanslutningar som är skyldiga att föra anteckningar över sin verksamhet. Lämna skattedeklarationen senast i början av april året som följer efter skatteåret. Jordbrukssammanslutningar ska lämna sin skattedeklaration senast i slutet av februari.

Sidan har senast uppdaterats 8.1.2021