Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Företagssanering och konkurs

En gäldenär i ekonomiska svårigheter kan ansöka om företagssanering

Företagssanering kan inledas för att sanera livsduglig verksamhet som bedrivs av en gäldenär i ekonomiska svårigheter eller för att trygga förutsättningarna för verksamheten och för att möjliggöra reglering av skulder. En domstol fattar beslut om att inleda företagssanering.

Deklaration av moms och anmälning av löneuppgifter inför en företagssanering

Moms ska deklareras till Skatteförvaltningen med en skattedeklaration för skatter på eget initiativ. Uppgifter om löner och arbetsgivarprestationer ska anmälas till inkomstregistret. De uppgifter som lämnats visas i MinSkatt, där man kan kontrollera det skattebelopp som ska betalas för skatteperioden. Förskottsinnehållningspliktiga löner samt arbetsgivarprestationer visas som totalbelopp i MinSkatt från den 7 dagen i den månad som följer på skatteperioden.

Vid en företagssanering bestäms saneringsskulden enligt den dag då saneringsansökan anhängiggjordes. Som borgenär i en företagssanering tillämpar Skatteförvaltningen dock principen om skatteperiodens odelbarhet. Den gäldenär som har ansökt om företagssanering behöver inte lämna in en delad skattedeklaration om skatter på eget initiativ för den period då saneringsansökan har anhängiggjorts, utan skattedeklarationen lämnas in precis som för andra perioder. Skatter på eget initiativ utgör i sin helhet en saneringsskuld för den period då saneringsansökan har anhängiggjorts, förutom i det fall att ansökan anhängiggjorts den första dagen av en månad.

Gäldenären kan försättas i konkurs

En gäldenär som har obetalda skatteskulder kan försättas i konkurs. Ansökan kan lämnas in till en domstol av gäldenären eller av Skatteförvaltningen i egenskap av borgenär.

Sidan har senast uppdaterats 19.12.2022