Vad är skattegranskning?

Skatterevision eller –granskning, är den mest ingående formen av skattekontroll som riktas mot en enskild kund. Vid skatterevisionerna iakttas god skatterevisionssed. Skatterevisionerna görs så att de ska vålla så små kostnader och olägenheter som möjligt, utöver själva skatterna, för kundens ekonomiska verksamhet.

Skatterevisionen är en myndighetsåtgärd där man utreder följande:

  • vilken är den granskade verksamhetens natur och omfattning,
  • motsvarar bokföringen fakta,
  • har uppgifterna som framgår av bokföringen deklarerats på rätt sätt till Skatteförvaltningen.

Eftersom skatterevisionen i synnerhet riktar sig mot ett företags bokföring och övrigt bokföringsmaterial, kontrollerar Skatteförvaltningen även tillförlitligheten i bokföringen. Vid en skatterevision ges råd och handledning samt insamlas jämförelseuppgifter om andra skattskyldiga. Vid en IT-skatterevision utnyttjas i så stor grad det är möjligt företagets ekonomiförvaltnings- och bokföringsmaterial som finns i elektronisk form.

Det allmänna syftet med skatterevisionerna är att trygga inflödet av skatteintäkter, sörja för skattesystemets trovärdighet samt att säkerställa att skattebelastningen fördelar sig lagenligt på skattebetalarna. Med skatterevisionerna vill man också främja de skattskyldigas förmåga och vilja att sköta sina beskattningsärenden på bästa möjliga sätt. Genom skatterevisionerna vill man dessutom förhindra fel i beskattningen och missbruk i rätt tid. Man rättar även fel till den skattskyldiges fördel.

Vem utför skatterevisioner?

Det är skatteinspektörerna, anställda vid Skatteförvaltningens fem regionala skatterevisionsenheterna och Koncernskattecentralen, som utför skatterevisionerna. De regionala enheterna finns på 25 orter. Skatterevisionens regionala enheter har rikstäckande behörighet även om de i första hand sköter uppgifter inom sina egna verksamhetsområden. Koncernskattecentralen svarar för skatterevisioner inom den egna kundkretsen, dvs. storföretagen. Skatterevisionsverksamhet leds av Företagsbeskattningens styrnings- och utvecklingsenhet i Helsingfors.

SvarsBanken

Gå till Svarsbanken