Vad är en skatterevision?

En skatterevision, eller skattegranskning som det heter i lag, är den mest ingående formen av skattekontroll som gäller en enskild kund.

Vid skatterevisionen utreds om Skatteförvaltningen har fått riktiga och tillräckliga uppgifter för att en lagstadgad beskattning ska kunna verkställas och för att kundens betalningsskyldighet ska bli uppfylld.

Vid skatterevisionen utreder man vanligtvis:

  • om affärsverksamheten och bokföringen svarar mot varandra
  • om bokföringen och deklarationerna till Skatteförvaltningen svarar mot varandra
  • om skattelagstiftningen har följts.

Fast man genom skatterevisioner vill förhindra fel och missbruk i beskattningen, ges kunden vid skatterevisionen även en hel del råd och handledning. Ett av skatterevisionernas mål är att skattskyldiga kan och vill sköta sina beskattningsärenden på bästa möjliga sätt. Skatteförvaltningen rättar även fel till den skattskyldiges fördel. Eftersom skatterevisionen framför allt gäller företagets bokföring och övrigt bokföringsmaterial, kontrollerar Skatteförvaltningen även att bokföringen är tillförlitlig.

Vid skatterevisionerna iakttas god skatterevisionssed.

Vem gör skatterevisioner?

Skatterevisioner görs av skatterevisorer som är anställda vid Skatteförvaltningens regionala företagsskattecentraler och Koncernskattecentralen.

Skatterevisorer har rikstäckande behörighet, även om de i första hand sköter uppgifter inom sina egna tjänsteområden. Koncernskattecentralen svarar för skatterevisioner inom sin egen kundkrets, dvs. storföretagen. Företagsbeskattningsenhetens Styrnings- och utvecklingsenhet leder skatterevisionerna.