Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Skatterevision

Vid skatterevisionen utreder man vanligtvis:

  • om affärsverksamheten och bokföringen svarar mot varandra
  • om bokföringen och deklarationerna till Skatteförvaltningen svarar mot varandra
  • om skattelagstiftningen har följts.

Vid skatterevisionerna iakttas god skatterevisionssed.

Vem gör skatterevisioner?

Skatterevisioner görs av skatterevisorer som är anställda vid Skatteförvaltningens regionala skattebyråer och Koncernskattecentralen.

Skatterevisorer har rikstäckande behörighet, även om de i första hand sköter uppgifter inom sina egna tjänsteområden. Beskattningsenhetens styrenhet leder skatterevisionerna.

Trots benämningen kan skatterevisorerna utöver skatterevisioner också göra andra typer av skattekontroller, till exempel övervakningsbesök eller skicka utredningsbegäranden för att utreda enskilda beskattningsfrågor.

Vilka skatterevisioner görs det?

En skatterevision utförs enligt situationen i den omfattning som behövs. Vid skatterevisionen går man vanligtvis igenom ett eller flera skatteslag samtidigt och det viktigaste i fråga om beskattningen för en viss period. Skatterevisionen kan också gälla ett visst ärende eller en kategori av ärenden. Vid skatterevisioner kan skatterevisorer dessutom samla in jämförelseuppgifter om andra skattskyldiga.

En skatterevision kan också göras som en s.k. jämförelseuppgiftsgranskning. Då samlar skatterevisorerna enbart in jämförelseuppgifter om den skattskyldiges affärspartners eller andra aktörer. Jämförelseuppgifterna används när Skatteförvaltningen bedömer den skattemässiga statusen eller riktigheten av beskattningen hos en annan skattskyldig. Skatteförvaltningen och kunden kan också komma överens om att jämförelseuppgiftsgranskningen görs så att kunden själv samlar in de nödvändiga uppgifterna och lämnar dem till Skatteförvaltningen.

Sidan har senast uppdaterats 1.1.2022