Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Så här bekämpar Skatteförvaltningen grå ekonomi

Skatteförvaltningen bekämpar grå ekonomi på flera olika sätt. Skatteförvaltningen bland annat

  • utför skatterevisioner
  • stöder andra myndigheter
  • undersöker fenomen inom den grå ekonomin
  • stöder och övervakar i samband med beskattningen och betalandet av skatter.

Skatteförvaltningen gör polisanmälningar om de missbruk som observeras och deltar i avlägsnandet av den nytta som fåtts av brottet genom att uppbära skatter och skadestånd.

Bekämpningen av den grå ekonomin har vid Skatteförvaltningen betydligt effektiverats genom

  • personal som specialiserat sig på denna uppgift
  • övervakning i realtid
  • utvecklandet av informationsutbytet mellan myndigheter.

Vi utnyttjar metoderna inom effektiverad riskanalys samt olika jämförelseuppgifter. Med hjälp av dem strävar vi efter att upptäcka de företag som ligger i riskzonen och för vilka det finns det största behovet av övervakning. På så sätt avlägsnar vi från marknaden de aktörer som agerar fel. Fall inom grå ekonomi kan också dyka upp i samband med annan skatterevision.

Skatteförvaltningen bekämpar också grå ekonomi med hjälp av förebyggande åtgärder. Exempel på detta är bland annat

Skatterevisioner är Skatteförvaltningens kraftigaste verktyg vid bekämpningen av grå ekonomi

Största delen av de skattebrott som Skatteförvaltningen upptäcker kommer fram i samband med skatterevisioner. I många fall är en skatterevision som gäller den grå ekonomin det enda sättet att utreda fallets fakta så att Skatteförvaltningen kan påföra skatt till rätt belopp och eventuellt föra ärendet vidare till förundersökning. Övervakningen är effektivast i samarbete i realtid med förundersökningsmyndigheterna.

I synnerhet övervakningen av momsbeskattningen koncentrerar sig nuförtiden på att den grå ekonomins verksamhetsförutsättningar ska kunna förhindras i ett så tidigt skede som möjligt - och inte på övervakning efteråt. Detta betyder att vi tar upp fall till specialkontroll redan när företagen registrerar sig och sköter om sina skatter på eget initiativ. På så sätt försöker vi undvika t.ex. att företaget får ogrundade momsåterbäringar på basis av ohederlig verksamhet.

Enheten för utredning av grå ekonomi producerar och delar ut information

Skatteförvaltningens enhet för utredning av grå ekonomi undersöker grå ekonomi och dess konsekvenser genom att analysera och publicera utredningar av fenomen och andra omständigheter. Utredningsenheten kommer med utredningar av fullgörandet av skyldigheter och kundklassificeringar för att stödja andra myndigheter. Utredningarna gör det lättare att inrikta och genomföra kontrollen och främjar myndigheternas bekämpning av grå ekonomi.

Utredningsenhetens publikationer finns på bekämpningsmyndigheternas gemensamma webbplats Grå ekonomi & ekonomisk brottslighet.

Samarbetet mellan myndigheter effektiverar bekämpningen av grå ekonomi

Numera är mångahanda brott, även skattebrott, sammanlänkade med varandra. Även organiserad brottslighet och s.k. professionella medhjälpare kan delta i olika bedrägeriarrangemang.

Att utreda det faktiska läget kan ofta vara utmanande, vilket framhäver betydelsen av samarbete och informationsutbyte mellan myndigheterna. Flera olika myndigheter kan delta i utredningen och kontrollen av samma objekt. Under vissa förutsättningar lämnas det även information om upptäckta missbruk till andra myndigheter eller organisationer som sköter offentliga uppgifter, om dessa behöver uppgifterna för sina övervakningsuppgifter.

Det att viktigt att ärendet behandlas på ett övergripande sätt vid identifieringen, bekämpningen och övervakningen av olika fenomen inom grå ekonomi. Samarbetet mellan Skatteförvaltningen och andra myndigheter hjälper vid detta. Samarbetet har också intensifierats med olika myndigheter både i hemlandet och internationellt. Samarbetsformerna kan utöver informationsutbyte också bestå av simultan- och närvarokontroller. Förundersökningsmyndigheter från olika länder kan även delta i undersökningen av objektet.

Sidan har senast uppdaterats 17.4.2017