Internprissättning vid cash pool-arrangemang

Cash pool-arrangemang tillämpas allmänt vid gemensam kassahantering i koncernbolag. Med arrangemanget eftersträvas en effektivare användning av kontanta medel inom koncernen. Cash pool-arrangemang är vanligen komplicerade och kan vara förknippade med affärstransaktioner genomförda mellan såväl företag i intressegemenskap som oberoende parter. Ur en internprissättningssynvinkel skapas vid arrangemanget skuld- och fordringsförhållanden mellan koncernbolagen .

Vid cash pool-arrangemang brukar en bank utanför koncernen tillhandahålla tjänsterna i anknytning till cash pool-arrangemanget och varje koncernbolag som deltar i arrangemanget öppnar ett konto i den aktuella banken. De tjänster som banken tillhandahåller för koncernen ersätts vanligen genom serviceavgifter eller i form av ränta. Dessutom administrerar ett av koncernbolagen, vanligen moderbolaget eller finansieringsbolaget, arrangemanget inom koncernen. Genom att cash pool-arrangemangen beskrivs noggrant i dokumentationen av internprissättning är det enklare att säkerställa att internprissättningen sker på marknadsmässiga villkor.

Omständigheterna från fall till fall skapar ramarna för internprissättningen

Eftersom cash pool-arrangemang vanligen förekommer endast inom koncerner, förutsätter säkerställandet av prissättningens marknadsmässighet  alltid noggrant övervägande och att fallspecifika fakta och omständigheter beaktas vid varje cash pool-arrangemang.  Vid bedömning av omständigheterna beaktas till exempel vilka bolag som deltar i arrangemanget, vilket ansvar medverkan medför för deltagarna, vilka uppgifter deltagarna ska utföra och huruvida deltagarna har andra alternativa sätt att organisera sin kassahantering. Därefter går det att fastställa hur fördelarna eller nackdelarna med arrangemanget ska fördelas mellan de medverkande koncernbolagen och det bolag som administrerar arrangemanget.

Utgångspunkten är att inget koncernbolag deltar i arrangemanget om medverkan försätter det i en sämre ställning än de övriga alternativ som står till buds.

Marknadsmässig ersättning till bolag som deltar i arrangemanget

Ersättningen till det koncernbolag som administrerar cash pool-arrangemanget beror på fakta och omständigheterna i arrangemanget samt på vilken typ av funktioner, tillgångar och risker det har i anknytning till arrangemanget. Till sin natur består det administrerande bolagets verksamhet i regel av koordinering, varvid ersättningen kan fastställas enligt OECD:s riktlinjer gällande koncerninterna debiteringar för tjänster. Om funktionerna i det bolag som administrerar arrangemanget är mer omfattande, ska andra tillvägagångssätt enligt anvisningarna om internprissättning tillämpas på prissättningen av affärstransaktioner.

De övriga koncernbolagens andel av avkastningen från arrangemanget beror även på fallspecifika fakta och omständigheter samt på respektive medverkande koncernbolags funktioner, tillgångar och risker. Om motsvarande arrangemang som genomförts mellan oberoende parter saknas kan det vara utmanande att fastställa marknadsmässiga räntenivåer. Utgångspunkten är att cash pool-arrangemanget inte ska ha någon negativ inverkan på de koncernbolag som deltar. Då en marknadsmässig ersättning fastställs ska även de övriga fördelar som arrangemanget medför beaktas, som möjligheten att få flexibel kortfristig finansiering samt oberoendet av externa banker.

Beaktande av långfristiga skulder och fordringar vid prissättningen

Ett särdrag vid cash pool-arrangemang är situationer där ett koncernbolags insättning eller lån blir av långfristig karaktär. I en dylik situation kan det ur internprissättningsperspektiv behöva bedömas om det är fråga om någonting annat än effektiv hantering av bolagets kontanta medel. Om analysen visar att det de facto är fråga om ett långfristigt lån, borde man vid prissättningen av den aktuella posten beakta fordrans eller lånets långfristiga karaktär.

Läs mer i OECD:s riktlinjer: Transfer Pricing Guidance on Financial Transactions