Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Bestämmelsen om rättelse av internprissättning förändrades

Den nya bestämmelsen om rättelse av internprissättning (Lag om beskattningsförfarande 31 §, 1142/2021) trädde i kraft den 1 januari 2022 och den tillämpas på skatteår som börjar den 1 januari 2022 eller efter det. Lagändringen påverkar inte skatteår som börjat före den 1 januari 2022. På dessa tillämpas BFL 31 § bestämmelsen (1041/2006) som trädde i kraft år 2007.

Vad avses med en rättelse av internprissättningen?

En rättelse av internprissättningen kan göras då det i en transaktion mellan företag som hör till samma koncern har avtalats om villkor som avviker från det som oberoende parter skulle ha avtalat om. Om i en sådan här situation företagets vinst har blivit mindre eller förlust större än vad den annars skulle ha varit, läggs till företagets inkomst det belopp som företaget skulle ha erhållit i en situation där parterna hade varit oberoende.

Vad ändrades i bestämmelsen?

Internprissättningen och en rättelse av den skall även efter ändringen basera sig på principen om marknadsmässiga villkor, det vill säga prissättningen och de övriga villkoren i transaktioner mellan koncernbolag (transaktioner i intressegemenskap) ska motsvara de villkor som oberoende parter skulle använda. I den nya BFL 31 §:s 2 moment nämns principen om marknadsmässiga villkor som term. Det handlar om en precisering, eftersom en beskrivning av principen ingick redan i den tidigare bestämmelsens 1 moment.

Den ändrade bestämmelsen innehåller det nya 2 momentet om att avgöra en transaktion och det nya 3 momentet om att åsidosätta en transaktion. Det nya 2 momentet gör det möjligt att avgöra en transaktion enligt dess verkliga innehåll på det sätt som föreskrivs i OECD:s riktlinjer för internprissättning i dess hela omfattning. Det 3 momentet möjliggör att under exceptionella förhållanden åsidosätta en transaktion och vid behov ersätta med en annan transaktion.

Lagändringens inverkan

Lagändringen ändrar på rättsläget i förhållandet till rättspraxisen innan lagen trädde i kraft, eftersom enligt den inhemska rättspraxisen har det inte varit möjligt att åsidosätta eller omdefiniera en transaktion med stöd av den tidigare BFL 31 §. Dessutom har rättspraxisen gällande den tidigare BFL 31 § begränsat förutsättningarna för att avgöra en transaktion.

Efter lagändringen motsvarar BFL 31 § tillämpningsområde den bestämmelse om internprissättning som ingår i Finlands skatteavtal och OECD:s riktlinjer för internprissättning som används för tolkning av skatteavtalen. Efter ändringen tillämpas bestämmelsen om rättelse av internprissättning i hela omfattningen av OECD:s riktlinjer för internprissättning.

Läs mer om regeringens proposition RP 188/2021 (eduskunta.fi) och om OECD:s riktlinjer för internprissättning.

Sidan har senast uppdaterats 1.1.2022