Yksittäiset asiakirjapyynnöt

Yksittäiset asiakirjapyynnöt tarkoittavat Verohallintoon tehtyä yksittäistä asiakirjapyyntöä, jossa tilaajana on esimerkiksi verovelvollinen itse. Yksittäisestä asiakirjapyynnöstä on kyse esimerkiksi myös silloin, kun tilaaja haluaa jäljennöksen kuolleen henkilön perukirjasta. Myös viranomainen tai organisaatio voi tehdä yksittäisen asiakirjapyynnön silloin kun kyseessä ei ole massatietopyyntö.

Yksittäisistä tietopyynnöistä ja henkilöasiakkaiden verotustietojen luovuttamisesta voit lukea lisää verotustietojen luovuttamista koskevasta ohjeistuksesta. Varmista aina ennen tietopyynnön tekemistä, että sinulla on oikeus pyytämiisi tietoihin.

Oikeus saada salassa pidettäviä verotustietoja

Verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain (1346/1999, verotietolaki) 4 §:n mukaisesti salassa pidettäviä asiakirjoja ovat verotusasiakirjat, jotka koskevat verovelvollisen taloudellista asemaa, sekä muut sellaiset verotusasiakirjat, joista ilmenee tunnistettavissa olevaa verovelvollista koskevia tietoja.

Jokaisella on oikeus saada sellaiset verotustiedot, jotka vaikuttavat tai ovat voineet vaikuttaa hänen omaan verotukseensa, sillä hän on näiden tietojen osalta asianosainen.

Muun kuin asianosaisen täytyy perustella tietopyyntönsä ilmoittamalla

  • tarkka lainkohta, johon oikeus saada salassa pidettäviä tietoja perustuu
  • mihin salassa pidettäviä tietoja aiotaan käyttää
  • millä perusteella salassa pidettäviä tietoja pyydetään.

Verohallinto luovuttaa vain ne tiedot, joiden tiedonsaantioikeuden pyytäjä pystyy perustelemaan ja selvittämään.

Omien verotusasiakirjojen tilaus

Omat verotusasiakirjat löydät pääsääntöisesti suoraan OmaVerosta. Lisätietoja siitä, miten löydät omat verotusasiakirjat suoraan OmaVerosta voit lukea täältä.

Jos asiakirjoja ei ole OmaVerossa, voit tilata jäljennöksen omista verotusasiakirjoistasi paperisella lomakkeella nimeltä Omien verotusasiakirjojen tilaus (3285). Käytä Omien verotusasiakirjojen tilauslomaketta myös silloin, jos tilaat toisen henkilön verotusasiakirjoja valtuutuksen nojalla.

Omien verotusasiakirjojen tilauslomakkeella voit tilata esimerkiksi

  • veroilmoituksen ja sen liitelomakkeita, erittelyitä, kuitteja ja selvityksiä
  • verotuspäätöksen, verotustodistuksen ja verotuspäätöksen erittelyosan
  • verokortin ja selvityksen ennakonpidätysperusteista
  • perintöverotuspäätöksen, lahjaverotuspäätöksen

Jos olet asianosainen perintöverotuksessa ja tarvitset jäljennöksen perukirjasta tai perukirjan liitteistä, voit tilata ne suoraan OmaVerosta tai voit käyttää perukirjajäljennöksen tilauslomaketta (3627).

Viranomaisten tietopyyntö verotusasiakirjoista

Viranomainen tai organisaatio voi saada tietoja salassa pidettävistä verotusasiakirjoista vain, jos kyseisen tilaajan tiedonsaannista on erikseen säädetty laissa. Tilaajan on aina esitettävä säädös ja yksilöity lainkohta, johon tiedonsaantioikeus perustuu.

Jos viranomaisella tai organisaatiolla on laissa säädetty peruste saada salassa pidettäviä verotustietoja, ne voi tilata paperisella lomakkeella nimeltä Viranomaisen tietopyyntö verotusasiakirjoista (3281).

Katso lisätietoja: asiakirjapyynnön tilaamisesta lomakkeen täyttöoppaasta (Viranomaisen tietopyyntö verotusasiakirjoista) sekä verotustietojen luovuttamisesta tehdystä ohjeistuksesta.

Jos tietopyyntö koskee perukirjaa, käytä perukirjajäljennöksen tilauslomaketta (3627).

Tietopyyntö toisen verovelvollisen asiakirjoista

Toisen verovelvollisen verotusasiakirjat ovat salassa pidettäviä asiakirjoja. Niitä voidaan luovuttaa siltä osin kuin tiedot voivat vaikuttaa tilaajan omaan veroasiaan. Tämän lisäksi Verohallinto voi antaa toisesta verovelvollisesta verotustietoja, jotka ovat tarpeen pesän selvittämiseksi ja osituksen tai perinnönjaon toimittamiseksi. Tällöin tietoja pyydetään verotietolain 13 §:n 2 momentin perusteella.

Nämä tietopyynnöt tehdään lomakkeella Tietopyyntö toisen verovelvollisen asiakirjoista (3284).

Varmista aina ennen lomakkeen täyttämistä, että sinulla on oikeus pyydettyihin tietoihin. Katso lisätietoja asiakirjapyynnön tilaamisesta lomakkeen täyttöoppaasta (Tietopyyntö toisen verovelvollisen asiakirjoista) sekä verotustietojen luovuttamisesta tehdystä ohjeistuksesta.

Jos tietopyyntö koskee perukirjaa, käytä perukirjajäljennöksen tilauslomaketta (3627).

Perukirjajäljennöksen tilauslomake

Perukirja ja sen liitteet ovat salassa pidettäviä asiakirjoja. Voit saada niistä jäljennöksiä, jos olet itse asianosainen. Lisäksi perukirjajäljennöksen voi tilata, jos tilaaja tarvitsee tietoja etujensa, oikeuksiensa tai velvollisuuksiensa hoitamiseksi (verotietolain 13 §:n 1 momentti). Tällaisessa tapauksessa käyttötarkoitus ja syy salassa pidettävien tietojen saamiseksi on perusteltava tarkasti.

Sekä yksityishenkilö että yritys voi tilata perukirjajäljennöksen OmaVerossa. Perukirjajäljennöksen voi tilata myös perukirjajäljennöksen tilauslomakkeella (3627). Katso lisätietoja perukirjajäljennöksen tilaamisesta tilauslomakeen täyttöohjeesta sekä verotustietojen luovuttamisesta tehdystä ohjeistuksesta.