Vero.fi on uudistunut. Lue lisää uudistuksesta.

Testamentit perintöverotuksessa

Testamentteja on olemassa erilaisia. Perinnönjättäjä on voinut tehdä testamentteja eri tarkoituksiin:

 • Hallintaoikeustestamentti tai omistusoikeustestamentti on tehty usein puolison hyväksi.
 • Myös yleistestamentti ja erityistestamentti eli legaatti määräävät omaisuuden jaosta. Niiden tarkkuus voi vaihdella.

Jos saat testamentilla

 • omaisuutta ja otat sen vastaan, sinun täytyy maksaa perinnöstä perintöveroa
 • pelkän hallintaoikeuden omaisuuteen, sinulle ei tule perintöveroa maksettavaksi.

Perinnönjättäjä on voinut määrätä testamentilla hallintaoikeudesta koko omaisuuteen, osaan siitä tai yksittäiseen esineeseen. 

Jos saat testamentilla hallintaoikeuden ja haluat ottaa sen vastaan, huolehdi, että asia merkitään perukirjaan tai erilliseen testamentin tiedoksiantotodistukseen. 

Pelkän hallintaoikeuden perusteella et joudu maksamaan perintöveroa. Se joka saa saman omaisuuden omistusoikeuden, maksaa perintöveroa omaisuuden arvosta, josta on vähennetty hallintaoikeuden arvo.

Esimerkki: Matti on tehnyt hallintaoikeustestamentin, jossa hän määrää kiinteistön hallintaoikeuden puolisolleen. Matin kuoleman jälkeen hänen puolisonsa saa kiinteistön hallintaoikeuden, josta puolisolle ei tule maksettavaksi perintöveroa. Matin kaksi lasta perivät kiinteistön omistusoikeuden. Kumpikin maksaa perintöveroa omasta osuudestaan. Molemmat saavat hallintaoikeusvähennyksen: Verohallinto vähentää kiinteistön arvosta hallintaoikeuden arvon automaattisesti perukirjan tietojen perusteella. 

Lue lisää hallintaoikeudesta perintöverotuksessa

Perinnönjättäjä on voinut määrätä omaisuuden omistusoikeudesta testamentilla. Jos saat testamentilla sekä omaisuuden omistusoikeuden että hallintaoikeuden, sinulle tulee maksettavaksi perintöveroa omaisuuden arvon perusteella.

Jos joku toinen kuitenkin saa hallintaoikeuden samaan omaisuuteen, Verohallinto vähentää omaisuuden arvosta hallintaoikeuden arvon ennen kuin laskee perintöveron määrän. Sinulle tulee siis perintöveroa maksettavaksi vain omistusosuuden perusteella, jos hallintaoikeus on toistaiseksi jollakin toisella. Pelkästä hallintaoikeudesta ei mene perintöveroa.

Esimerkki: Saat testamentilla omistusoikeuden asunto-osakkeeseen. Testamentti määrää asunnon hallintaoikeuden äidillesi. Asunnon koko arvo on 150 000 euroa. Hallintaoikeuden arvo on tässä tapauksessa 52 500 euroa. Hallintaoikeusvähennyksen jälkeen sinulle lasketaan perintövero 97 500 euron perusteella. Koska olet lähisukulainen, sinulle tulee maksettavaksi perintöveroa 8 375 euroa. Äidillesi ei tule perintöveroa, koska hän ei peri omaisuutta vaan pelkän hallintaoikeuden.

Yleistestamentilla perinnönjättäjä on voinut määrätä jollekin perinnöksi koko omaisuutensa tai osan siitä, esimerkiksi 1/4:n varoista. Yleistestamentin perusteella perinnönsaaja voi olla myös perheen ulkopuolinen henkilö, esimerkiksi kummilapsi. 

Jos perit omaisuutta yleistestamentilla

 • sinulle tulee maksettavaksi perintöveroa omaisuuden arvon perusteella
 • olet kuolinpesän osakas ja vastuussa kuolinpesän veroasioista yhdessä muiden perillisten kanssa.

Esimerkki: Kummi on tehnyt yleistestamentin, jonka perusteella kummilapsi saa perinnöksi 1/4:n varoista. Koko omaisuus on 200 000 euroa, josta kummilapsen perintöosuus on 50 000 euroa. Kummilapsi ei ole sukua kummille, joten hän kuuluu 2. veroluokkaan. Perintöveroa tulee maksettavaksi 6 400 euroa. Koska kummilapsi saa perintöä yleistestamentilla, hän on myös kuolinpesän osakas ja vastuussa kuolinpesän veroasioista yhdessä muiden perillisten kanssa.

Perinnönjättäjä on voinut määrätä erityistestamentilla eli legaatilla, että jokin tietty osa omaisuudesta siirtyy nimetylle henkilölle.

Jos perit vain legaatilla tietyn omaisuuden

 • sinulle tulee perintöveroa maksettavaksi omaisuuden arvon perusteella
 • et ole kuolinpesän osakas.

Jos saamasi omaisuuden hallintaoikeus on määrätty jollekin toiselle, saat hallintaoikeusvähennyksen perintöverotuksessa. Lue lisää hallintaoikeudesta perintöverotuksessa

Esimerkki: Eino on tehnyt legaatin, jonka perusteella hän on jättänyt tyttärenpojalleen Paulille perinnöksi rahaa. Muu omaisuus menee perimysjärjestyksen mukaisesti Einon kahdelle tyttärelle. Pauli maksaa 20 000 perinnöstä perintöveroa 1. veroluokan mukaisesti 100 euroa. Koska Pauli perii vain tietyn omaisuuden legaatin perusteella, hän ei ole kuolinpesän osakas. Kaikista kuolinpesän veroasioista vastaavat Einon kaksi tytärtä.

Testamentinsaajana saat perintöverotuspäätöksen

Testamentit otetaan huomioon perunkirjoituksessa ja niihin liittyvät tiedot merkitään perukirjaan.

Perukirjan tietojen perusteella saat testamentinsaajana myöhemmin perintöverotuspäätöksen, jossa on tiedot perintöveron määrästä sekä maksuohjeet. Lue lisää perintöveron määrästä ja maksamisesta

Testamentista luopuminen

Jos et halua ottaa vastaan omaisuutta tai hallintaoikeutta, josta on määrätty testamentilla, voit luopua testamentista joko kokonaan tai osittain. Lue lisää perinnöstä luopumisesta

Usein kysyttyä

Omaisuuden hallintaoikeus ja omistusoikeus voivat siirtyä testamentilla perinnönsaajille eri tavoin:

 • Sama henkilö saa sekä hallintaoikeuden että omistusoikeuden heti perinnönjättäjän kuoleman jälkeen (omistusoikeustestamentti).
 • Joku saa hallintaoikeuden ja joku toinen saa samanaikaisesti omistusoikeuden heti perinnönjättäjän kuoleman jälkeen (hallintaoikeustestamentti). Tässä tilanteessa kuolinpesän osakkaat voivat hallintaoikeuden haltijan suostumuksella esimerkiksi myydä omaisuuden.
 • Kukaan ei saa omistusoikeutta heti perinnönjättäjän kuoleman jälkeen. Omistusoikeus siirtyy vasta testamentissa määrättynä hetkenä (omistajattoman tilan testamentti). Jollakin voi kuitenkin olla omaisuuteen hallintaoikeus, vaikka omistusoikeutta ei ole kenelläkään. 

Jos omistusoikeuteen ja hallintaoikeuteen viittaavat muotoilut testamentissa ovat epäselviä, kuolinpesän osakkaiden kannattaa antaa perukirjassa tai sen liitteissä selvitystä siitä, mitä testamentin tekijä on tarkoittanut. Huomaa, että et voi myydä omaisuutta, johon sinulla ei ole omistusoikeutta.

Hallintaoikeustestamentti ja perintövero

Jos saat tavanomaisella hallintaoikeustestamentilla omaisuuden omistusoikeuden mutta et hallintaoikeutta:

 • Sinun täytyy maksaa perintövero heti testamentintekijän kuoleman jälkeen. Verohallinto vähentää kuolinpesän varoista hallintaoikeuden arvon.
 • Omaisuuden perintöverotusarvoa käytetään hankintamenona, jos joskus myyt omaisuuden.

Hallintaoikeuden saaja ei maksa hallintaoikeudestaan koskaan perintöveroa.

Omistajattoman tilan testamentti ja perintövero

Jos olet perillinen suoraan alenevassa tai ylenevässä polvessa eli lapsi, lapsenlapsi, vanhempi tai isovanhempi:

 • Omistajattoman tilan testamentista huolimatta maksat perintöveroa heti perinnönjättäjän kuoleman jälkeen. Perintövero määräytyy sen mukaan, mikä on omaisuuden käypä arvo perinnönjättäjän kuolinhetkellä.
 • Verohallinto vähentää kuolinpesän varoista mahdollisen hallintaoikeuden arvon.
 • Verohallinto vahvistaa omaisuudelle arvon, jota käytetään perintöverotuksessa ja luovutusvoittoverotuksessa. 

Jos olet muu perillinen:

 • Maksat perintöveroa vasta sen jälkeen kun omistusoikeus alkaa. Perintövero määräytyy sen mukaan, mikä on omaisuuden käypä arvo sillä hetkellä, kun omistusoikeus alkaa.
 • Hallintaoikeusvähennystä ei tehdä, koska yleensä hallintaoikeus päättyy samalla hetkellä kun omistusoikeus alkaa. 
 • Omaisuuden perintöverotusarvo luovutusvoittoverotusta varten muodostuu vasta sitten, kun perintöverotus omaisuudesta on toimitettu. 

Ilmoita omistusoikeuden alkamisesta

Kun saat omaisuuden omistusoikeuden, ilmoita siitä meille vapaamuotoisesti. Omistajattoman tilan testamenteissa omistusoikeus alkaa tyypillisesti silloin kun hallintaoikeus päättyy. Kerro ilmoituksessasi seuraavat asiat:

 • milloin omistusoikeus alkoi (eli omaisuuden omistajaton tila päättyi)
 • mitkä varat ja velat eivät ole enää ilman omistajaa
 • mikä oli näiden varojen ja velkojen käypä arvo, kun omistusoikeus alkoi
 • kuka tai ketkä saavat omistusoikeuden näihin varoihin ja velkoihin ja miltä osin
 • miten mahdollinen ositus aiotaan toteuttaa.

Ilmoituksen sisältö on yleensä samankaltainen kuin perukirjassa.

Kaikkien omistusoikeuden saajien pitää allekirjoittaa ilmoitus itse tai valtuuttaa kirjallisella valtakirjalla toinen henkilö allekirjoittamaan ilmoitus.

Anna ilmoitus 3 kuukauden kuluessa siitä, kun omistusoikeus alkoi. Lähetä ilmoitus postitse mihin tahansa Verohallinnon toimipisteeseen.

Lisätietoa:

Verohallinnon päätös perintö- ja lahjaverotusta varten annettavista tiedoista

Kannanotto: Omistajattoman tilan testamentti perintöverotuksessa

Perinnönjättäjän lapsilla ja lastenlapsilla on oikeus saada perinnöstä lakiosa, vaikka perinnönjättäjä olisi testamentannut omaisuuttaan muille. Lakiosa on puolet siitä perinnöstä, jonka perillinen olisi saanut ilman testamenttia. 

Perillisenä sinun täytyy erikseen vaatia lakiosaa testamentinsaajalta. Vaatimus pitää tehdä 6 kuukauden kuluessa siitä, kun olet saanut tiedon testamentista. 

Sivu on viimeksi päivitetty 14.4.2023