Toimilupa matkailijamyynnin (tax-free-myynnin) arvonlisäveron palautustoimintaa varten

Elinkeinonharjoittaja tarvitsee 1.7.2015 alkaen toimiluvan, jos se harjoittaa matkailijamyyntiin liittyvää arvonlisäveron käteispalautustoimintaa. Luvan myöntää Verohallinto.

Käteispalautustoiminnan harjoittaminen on luvanvaraista

Elinkeinonharjoittaja tarvitsee toimiluvan, jos se harjoittaa käteispalautustoimintaa eli matkailijamyyntiin liittyvää arvonlisäveron palautustoimintaa, johon kuuluu myös velvollisuus valvoa tavaroiden vientiä.

Käteispalautustoimintaa harjoittavan elinkeinonharjoittajan on järjestettävä toimintansa jokaisessa rajanylityspaikassa sijaitsevassa toimipisteessä siten, että se voi luotettavasti

 • selvittää matkailijan kotipaikan
 • valvoa ja todistaa, että matkailija vie arvonlisäverolain mukaisesti Suomesta Euroopan unionin arvonlisäveroalueen ulkopuolelle.

Toimilupa käteispalautustoiminnan harjoittamiseen voidaan myöntää luonnolliselle henkilölle tai oikeushenkilölle. Toimiluvan haltija voi harjoittaa käteispalautustoimintaa myös asiamiehen välityksellä. Luvanhaltija on vastuussa siitä, että myös asiamies noudattaa palautusliiketoimintaan liittyviä velvollisuuksia.

Käteispalautustoiminnan harjoittamiseen liittyvä velvollisuus todistaa tavaroiden vienti Suomesta Euroopan unionin arvonlisäveroalueen ulkopuolelle on julkinen hallintotehtävä.

Edellytykset käteispalautustoiminnan harjoittajalle ja asiamiehelle

Toimilupaa käteispalautustoiminnan harjoittamiseen hakevalta luonnolliselta henkilöltä edellytetään, että

 • hän on täyttänyt 18 vuotta
 • hänellä on oikeus harjoittaa elinkeinotoimintaa Suomessa
 • hän ei ole konkurssissa
 • hänen toimintakelpoisuuttaan ei ole rajoitettu
 • hän on luotettava
 • hänen matkailijamyynnin valvontaa koskevaa järjestelmäänsä voidaan pitää luotettavana
 • hänellä on käteispalautustoimintaan vaadittava riittävä ammattitaito.

Toimilupaa käteispalautustoiminnan harjoittamiseen hakevalta oikeushenkilöltä edellytetään, että

 • sillä on oikeus harjoittaa elinkeinotoimintaa Suomessa
 • se ei ole konkurssissa
 • sen hallituksen jäsenet ja varajäsenet, toimitusjohtaja, vastuunalaiset yhtiömiehet sekä muut näihin rinnastettavassa asemassa olevat henkilöt ovat luotettavia
 • sen palveluksessa on sellainen henkilö, joka vastaa siitä, että arvonlisäveron palautustoiminta täyttää palautusliikelaissa säädetyt edellytykset
 • sen matkailijamyynnin valvontaa koskevaa järjestelmää voidaan pitää luotettavana.

Toimiluvan haltijan asiamieheltä edellytetään, että

 • hän on täyttänyt 18 vuotta
 • hänellä on oikeus harjoittaa elinkeinotoimintaa Suomessa
 • hän ei ole konkurssissa
 • hänen toimintakelpoisuuttaan ei ole rajoitettu
 • hän on luotettava
 • hänellä on käteispalautustoimintaan vaadittava riittävä ammattitaito.

Jos asiamies on oikeushenkilö, edellytetään myös, että oikeushenkilön hallituksen jäsenet ja varajäsenet, toimitusjohtaja, vastuunalaiset yhtiömiehet sekä muut näihin rinnastettavassa asemassa olevat henkilöt ovat luotettavia.

Henkilöä pidetään luotettavana, jos

 • häntä ei ole tuomittu lainvoimaisesti vankeusrangaistukseen viiden viimeksi kuluneen vuoden aikana
 • häntä ei ole tuomittu sakkorangaistukseen kolmen viimeksi kuluneen vuoden aikana sellaisesta rikoksesta, joka voisi osoittaa hänen olevan sopimaton harjoittamaan arvonlisäverottoman matkailijamyynnin valvontaa
 • häntä ei ole viiden viimeksi kuluneen vuoden aikana määrätty liiketoimintakieltoon tai hän ei ole aikaisemmalla toiminnallaan osoittanut olevansa ilmeisen sopimaton harjoittamaan arvonlisäverottoman matkailijamyynnin valvontaa.

Hakemuksen sisältö

Toimilupaa käteispalautustoiminnan harjoittamiseen haetaan kirjallisesti Verohallinnolta vapaamuotoisella hakemuksella. Hakemus on tehtävä suomeksi tai ruotsiksi.

Hakemuksessa on ilmoitettava seuraavat tiedot:

Hakijaa koskevat tiedot

 • Y-tunnus
 • toimiluvan hakijan täydellinen nimi
 • toiminimi ja mahdollinen aputoiminimi
 • mahdollisen asiamiehen nimi, aputoiminimi ja Y-tunnus
 • omien toimipisteiden sekä mahdollisten asiamiesten toimipisteiden käyntiosoitteet ja tarkat sijainnit (kartta)
 • selvitys ammattitaidosta
 • selvitys viennin valvontajärjestelmän luotettavuudesta.

Jos hakija on oikeushenkilö, sen on nimettävä palautustoiminnalle vastuuhenkilö. Vastuuhenkilö vastaa siitä, että toiminta on palautusliikelain mukaista.

Luotettavuuden arviointia varten hakemukseen tarvitaan seuraavien henkilöiden rikosrekisteriote: hakijana oleva luonnollinen henkilö, oikeushenkilön hallituksen jäsenet, varajäsenet, toimitusjohtaja, vastuunalaiset yhtiömiehet ja näihin rinnastettavassa asemassa olevat henkilöt sekä oikeushenkilön vastuuhenkilö ja asiamies. Verohallinto hankkii rikosrekisteriotteet viran puolesta, joten hakijan ei tarvitse liittää niitä hakemukseen.

Selvitys toimipisteistä

Toimipisteellä tarkoitetaan elinkeinonharjoittajan tai sen asiamiehen palvelupistettä, jossa matkailijalle maksetaan matkailijamyynnistä suoritetun arvonlisäveron palautuksia. Palautuksia voidaan maksaa esimerkiksi käteisellä tai tilille. Palvelupisteen on sijaittava Suomen alueen ja samalla Euroopan unionin arvonlisäveroalueen rajanylityspaikalla tai Ahvenanmaalla maakunnan rajalla.

Hakemuksessa on ilmoitettava hakijan jokaisen oman tai asiamiehen toimipisteen käyntiosoite ja tarkka sijainti. Lisäksi hakemukseen pitää liittää kartta niistä rajanylityspaikoista, joihin toimipisteet on tarkoitus sijoittaa.

Hakijaa ja hänen palveluksessaan olevia henkilöitä koskevat selvitykset

Hakemukseen täytyy liittää vapaamuotoinen selvitys siitä, että hakijan harjoittama arvonlisäveron palautustoiminta on palautusliikelain mukaista ja täyttää käteispalautustoiminnan harjoittajalta vaadittavat edellytykset.

Lisäksi hakemukseen on liitettävä vapaamuotoinen selvitys siitä, että tavaroiden viennin valvontaan osallistuvilla henkilöillä on tehtävän edellyttämä riittävä ammattitaito.

Selvitys matkailijamyynnin viennin valvontajärjestelmän luotettavuudesta

Hakemukseen on liitettävä vapaamuotoinen selvitys siitä, miten hakija on kussakin toimipisteessä järjestänyt toimintansa. Toiminta pitää järjestää tarkoituksenmukaisesti eli niin, että elinkeinonharjoittaja voi luotettavasti selvittää matkailijan kotipaikan. Sen on myös valvottava ja tarvittaessa pystyttävä todistamaan, että matkailija vie tavarat Suomesta Euroopan unionin arvonlisäveroalueen ulkopuolelle.

Selvityksessä on kuvattava seuraavat palautusjärjestelmän vaiheet:

 • miten ostotapahtumat rekisteröidään toimiluvan haltijan palautusjärjestelmään
 • miten pakkaukset sinetöidään
 • miten maastavienti todennetaan
 • miten arvonlisävero palautetaan matkailijoille
 • miten palautusliike toimittaa tositteen viennistä myyjäliikkeelle.

Hakemuksessa pitää myös kuvata palautusjärjestelmässä käytettävät tositteet, niiden sisältö ja käsittely. Lisäksi on eriteltävä

 • millä tavalla palautusjärjestelmä todentaa luotettavasti, että verottoman myynnin edellytykset täyttyvät ja tavarat viedään maasta
 • miten palautusjärjestelmän tietoturvallisuus taataan
 • miten palautusjärjestelmä mahdollistaa verotarkastuksen ja vertailutietotarkastuksen tekemisen.

Jos viennin valvontajärjestelmä on sähköinen, hakemuksessa pitää selostaa järjestelmän valvontasäännöt.

Tietojen muutoksista on ilmoitettava Verohallintoon

Toimiluvan haltijan on viipymättä ilmoitettava Verohallinnolle muutoksista, jotka koskevat hakijaa, asiamiehiä, toimipisteitä tai viennin valvontajärjestelmää. Ilmoitus on tehtävä kirjallisesti. Lisäksi luvanhaltijan on ilmoitettava muista sellaisista seikoista, joilla on merkitystä arvioitaessa, täyttyvätkö toimiluvan edellytykset edelleen.

Verohallinto hyväksyy uudet asiamiehet ja toimipisteet sekä sähköisen järjestelmän valvontasäännöt

Jos toimiluvan haltija hankkii uusia asiamiehiä tai avaa uusia toimipisteitä, täytyy niille saada Verohallinnon hyväksyntä, ennen kuin ne aloittavat toimintansa.

Jos matkailijamyynnin valvonnassa käytetään sähköisiä järjestelmiä, niissä sovellettaviin valvontasääntöihin on saatava Verohallinnon hyväksyntä ennen käyttöönottoa. Valvontasääntöjä koskevat asiakirjat ovat salassa pidettäviä.

Vastuut ja salassapitovelvollisuus

Toimiluvan haltijat, asiamiehet sekä oikeushenkilön vastuuhenkilöt ovat rikosoikeudellisessa virkavastuussa tavaroiden viennin valvonnasta. Sama vastuu koskee myös kaikkia näiden palveluksessa olevia henkilöitä, jotka valvovat tavaroiden vientiä. Vahingonkorvausvastuusta säädetään vahingonkorvauslaissa.

Toimiluvan haltijalla, asiamiehellä sekä niiden hallintoelimiin kuuluvilla ja palveluksessa olevilla henkilöillä on salassapitovelvollisuus. He eivät saa paljastaa ulkopuolisille tietojaan sähköisen järjestelmän valvontasäännöistä.

Verohallinnon yhteystiedot

Vapaamuotoinen kirjallinen toimilupahakemus toimitetaan Etelä-Suomen yritysverokeskukseen osoitteeseen

Etelä-Suomen yritysverokeskus
Palautusliikehakemus
PL 30
00052 VERO

Käyntiosoite: Vääksyntie 4, 00510 Helsinki

Toimiluvan myöntäminen ja toiminnan valvonta

Toimilupapäätös

Verohallinto hankkii Tullin lausunnon lupahakemukseen, ennen kuin se tekee päätöksen toimiluvasta. Toimilupa on voimassa toistaiseksi.

Päätökseen saa hakea muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen.

Päätös toimiluvan tai hyväksymisen peruuttamisesta laitetaan valituksesta huolimatta täytäntöön, ellei hallinto-oikeus kiellä päätöksen täytäntöönpanoa.

Verohallinto julkaisee luettelon toimiluvan haltijoista ja asiamiehistä

Verohallinto julkaisee verkkosivuillaan luettelon toimiluvan haltijoista ja asiamiehistä. Verohallinto ilmoittaa luettelossa seuraavat tiedot:

 • toimiluvan haltijan nimi tai toiminimi ja mahdollinen aputoiminimi
 • toimiluvan haltijan Y-tunnus
 • toimiluvan vastaavan hoitajan nimi ja henkilö- tai Y-tunnus
 • tieto siitä, onko elinkeinonharjoittaja toimiluvan haltija vai asiamies
 • jokaisen toimipisteen käyntiosoite
 • toimiluvan myöntämispäivämäärä
 • toimiluvan peruuttamisen ajankohta.

Jos toimilupa peruutetaan, Verohallinto poistaa tiedot luettelosta vuoden kuluttua toimiluvan peruuttamisesta.

Verohallinto valvoo käteispalautustoimintaa

Verohallinto valvoo, että elinkeinonharjoittajat noudattavat toiminnassaan palautusliikelakia ja että palautusjärjestelmä toimii asianmukaisesti.

Toimiluvan haltija ja sen asiamies ovat velvollisia Verohallinnon pyynnöstä antamaan tarkastettavaksi kaiken sen aineiston ja muun omaisuuden, jota voidaan tarvita luvanhaltijan tai asiamiehen toiminnan lainmukaisuuden valvonnassa.

Toimiluvan peruuttaminen

Verohallinto peruuttaa toimiluvan, jos toimiluvan haltija ei enää täytä luvan myöntämisen edellytyksiä tai jos luvanhaltija pyytää luvan peruuttamista.

Toimilupa voidaan peruuttaa, jos toimiluvan haltija tai hänen asiamiehensä on olennaisesti laiminlyönyt palautusliikelain mukaisia ehtoja. Ennen kuin Verohallinto peruuttaa luvan, se antaa huomauksen epäkohdasta ja asettaa määräajan, johon mennessä epäkohta on korjattava.

Verohallinto voi peruuttaa toimiluvan joko kokonaan, yksittäiseltä toimipisteeltä tai yksittäiseltä asiamieheltä.

Käteispalautustoimintaan liittyvä lainsäädäntö

 • arvonlisäverolaki 70 b §:n 1 momentti

 • laki matkailijamyynnistä suoritetun arvonlisäveron käteispalautustoimintaa harjoittavan velvollisuuksista (palautusliikelaki)