Mitä verotarkastus on?

Verotarkastus on perusteellisin yksittäiseen asiakkaaseen kohdistuva verovalvonnan muoto. Verotarkastuksissa noudatetaan hyvää verotarkastustapaa. Verotarkastukset tehdään niin, että niistä aiheutuu varsinaisten verojen lisäksi mahdollisimman vähän kustannuksia ja haittaa asiakkaan taloudelliselle toiminnalle.

Verotarkastus on viranomaistoimi, jossa selvitetään:

  • mikä on tarkastettavan toiminnan laatu ja laajuus
  • vastaavatko kirjanpitomerkinnät tosiasioita
  • onko kirjanpidosta ilmenevät tiedot ilmoitettu Verohallinnolle oikein.

Koska verotarkastus kohdistuu erityisesti yrityksen kirjanpitoon ja muuhun siihen liittyvään aineistoon, Verohallinto valvoo myös kirjanpitojen luotettavuutta. Verotarkastuksella annetaan neuvoja ja ohjausta sekä kerätään vertailutietoja muista verovelvollisista. IT-verotarkastuksessa hyödynnetään mahdollisimman paljon yrityksen sähköisessä muodossa olevaa taloushallinnon ja kirjanpidon tietoa.

Verotarkastusten yleisenä tavoitteena on turvata verotulojen kertyminen, huolehtia verojärjestelmän uskottavuudesta sekä varmistaa, että verorasitus jakautuu lainmukaisesti eri veronmaksajien välillä. Verotarkastuksilla pyritään edistämään verovelvollisten kykyä ja halua hoitaa verotukseen liittyvät velvoitteensa mahdollisimman hyvin. Verotarkastuksilla halutaan lisäksi estää verotukseen liittyvät virheet ja väärinkäytökset mahdollisimman ajantasaisesti. Virheitä oikaistaan myös verovelvollisten eduksi.

Ketkä verotarkastuksia tekevät?

Verotarkastuksia suorittavat verotarkastajat, jotka työskentelevät Verohallinnon viidessä alueellisessa verotarkastusyksikössä ja Konserniverokeskuksessa. Alueyksiköillä on toimipaikka 25 paikkakunnalla. Verotarkastuksen alueyksiköillä on valtakunnallinen toimivalta, vaikka ne hoitavatkin tarkastustehtäviä ensisijaisesti omilla toiminta-alueillaan. Konserniverokeskus vastaa omien asiakkaidensa eli suuryritysten verotarkastuksista. Verotarkastustoimintaa ohjaa Yritysverotuksen ohjaus- ja kehittämisyksikkö, joka sijaitsee Helsingissä.