Harmaan talouden ja talousrikollisuuden toimenpideohjelma 2016–2020

Hankkeet

1.1 Lisätään velvoitteiden hoitamista koskevien tietojen sekä mahdollisia harmaan talouden toimijoita koskevan tiedon yleisöjulkisuutta, saatavuutta ja maksuttomuutta

 • Käynnissä.
 • Selvitetty mm. julkaistavia tietoja, juridiikkaa ja toteutusvaihtoehtoja Ytj-järjestelmässä.
 • Raportti on valmistumassa. Käynnistetään jatkoprojekti jossa tehdään tarkennettu projektisuunnitelma hankkeen toteuttamisesta.

1.2. Kansallinen tulorekisteri

 • Käynnissä.
 • Tulorekisteri otetaan vaiheittain käyttöön. Ensimmäisessä vaiheessa 1.1.2019 alkaen tulorekisteriin ilmoitetaan palkkatiedot.
 • Tulorekisteri.fi-sivustolla on lisää tietoa hankkeesta ja tulevasta ilmoittamisesta.

1.3. Harmaan talouden ja talousrikollisuuden torjunnan aiheuttama sääntelytaakka ja sen seuranta

 • Hanke on valmistunut.
 • Tutkittu sääntelytaakan vaikutuksia ja keventymistä.
 • Sääntelytaakan laskennassa käytetään hyväksi yksi yhdestä -periaatetta varten luotua laskuria. Ensimmäiseksi huomion kohteena on ollut erityisesti rakennusala, johon on jo suunnattu harmaan talouden torjuntatoimia.
 • Kilpailu- ja kuluttajaviraston selvitys  Harmaan talouden torjunnan aiheuttama sääntelytaakka on valmistunut alkuvuodesta 2018.

1.4. Korruption ennaltaehkäisyn, tunnistamisen ja paljastamisen tehostaminen

 • Käynnissä.
 • Hanke on käynnistynyt 15.2.2018.

1.5. Poikkihallinnollinen selvitys harmaan talouden torjunnan toimenpiteistä jakamistalouden yhteydessä

 • Käynnissä.
 • Jakamistalouden ensimmäinen kansallinen markkinaselvitys valmistui helmikuussa 2017.
 • Jakamistalouden säädösympäristön haasteista ja kehittämistarpeista julkaistiin virkamiesselvitys (PDF 832 kt) 8.12.2017.
 • Työtä syvennetään edelleen vuoden 2018 aikana.

2.1 Harmaan talouden ja talousrikollisuuden tilannekuvatoiminto

 • Hanke on valmistunut.
 • Viranomaiset ovat toteuttaneet yhteistyössä yleisöjulkisen Harmaa talous & talousrikollisuus sivuston.
 • Viranomaisilla on yhteinen toimituskunta, joka seuraa harmaan talouden ja talousrikollisuuden tilannetta ja julkaisee ajankohtaista sisältöä sivustolla.

2.2. Pimeän työn torjunta ja kansallisen sekä kansainvälisen yhteistyön edistäminen

 • Käynnissä.
 • Kansallinen viranomaisista koostuva yhteistyöverkosto tukee EU:n pimeän työn foorumin toimintaa. Suomi on kuvannut foorumille ”menestystarinoina” mm. veronumerorekisterin ja harmaan talouden torjuntaohjelman.
 • EU:n foorumin tuottamaa materiaalia voidaan hyödyntää pimeän työn torjunnassa.

2.3. Viranomaisten toimintasuunnitelma rahanpesun torjunnan tehostamiseksi

 • Hanke on valmistunut.
 • Poliisiammattikorkeakoulun laatiman kansallisen rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen riskiarvion perusteella laadittu toimintasuunnitelma rahanpesun torjunnan tehostamiseksi on vahvistettu 8.6.2018.

2.4. Selvitys tyyppihyväksyttyjen kassajärjestelmien soveltuvuudesta Suomeen

2.5. Viranomaisten toimintasuunnitelma rahoitusmarkkinoiden väärinkäytön torjunnan tehostamiseksi

 • Käynnissä.
 • Finanssivalvonnasta annetun lain ja siihen liittyvien lakien muutos (HE 38/2018 vp.) tuli voimaan 5.6.2018.
 • Lakimuutoksia vireillä mm. HE luonnos laiksi pankki- ja maksutilien valvontajärjestelmästä.

2.6. EU:n jätesiirtoasetuksen (EY/1013/2006) mukaisten tarkastussuunnitelmien laadinnan edistäminen kansainvälisten jätesiirtojen valvomiseksi

3.1. Viranomaisten toimivaltuuksien ja tietojenvaihtosäännösten kehittäminen

 • Käynnissä.
 • Useita lakimuutoksia toteutunut (hankintalaki, työsuojeluhallinto, palkkaturva, laki liikenteen palveluista, rahanpesulaki, Verohallinnon korruptioilmoittaminen, Finanssivalvontaa koskeva laki ja perintätoimen harjoittajia koskeva laki).
 • Useita lakimuutoksia vireillä mm. kilpailulaki ja Sote-lainsäädäntö.

3.2. Selvitys ulosottomenettelyssä varattomaksi todettujen yritysten aiheuttamista ongelmista

 • Käynnissä.
 • Valtakunnanvoudinviraston (VVV) johtaman työryhmän loppuraportti valmistuu vuoden 2018 loppuun mennessä.
 • Verohallinnon ALV-rekisteröinnin menettelyjä on tarkistettu.

4.1. Hallinnollisten seuraamusten käyttöalan laajentaminen

 • Käynnissä.
 • Oikeusministeriö on 21.3.2017 asettanut rangaistusluonteisia hallinnollisia seuraamuksia koskevaa yleistä lainsäädäntöä valmistelevan työryhmän. Työryhmän mietintöluonnos on lausuntokierroksella. Työryhmän määräaika päättyy 30.11.2018.

4.2. Esitutkintaviranomaiset, Valtakunnansyyttäjänvirasto, Verohallinto sekä konkurssiasiamies luovat toimintamallin, jota käytännössä soveltamalla voidaan varmistaa rikosvastuun kohdentuminen esitutkintaa rajaamalla sekä käyttämällä vaikuttavia hallinnollisia seuraamuksia  

 • Hanke on valmistunut.
 • Työryhmä on laatinut syksyllä 2017 kaksi mallia viranomaisyhteistyön tehostamiseksi ja rikosjuttujen nopeuttamiseksi konkurssi- ja verorikosasioissa.
 • Yhteenveto hankkeesta 4.2 (PDF 478 kt)

4.3. Selvitys verotukseen liittyvien väärinkäytösten paljastamisen ja selvittämisen tehokkuudesta ja vaikuttavuudesta

 • Hanke on valmistunut.
 • Työryhmän selvitys on valmistunut ja sisältää 1). rikosoikeudelliset seuraamukset vs hallinnolliset seuraamukset, 2). tarkastuksiin liittyvät kysymykset ja 3.) sivullisen tiedonantovelvollisuuden valvontaan liittyvät kysymykset.
 • Työryhmän selvitys (PDF 727 kt)

4.4. Talousrikosten rangaistusasteikkojen arviointi

4.5. Rikosprosessin lyhentäminen

 •  Hanke on valmistunut.
 • Oikeusprosessien keventämistä koskevat oikeudenkäymiskaaren ja siihen liittyvien lakien muutokset tulevat voimaan 1.1.2019 (HE 200/2017 vp).
 • Oikeusministeriö on toimittanut 27.12.2017 lakivaliokunnalle selvityksen syyteneuvottelulainsäädännön toteutumisesta vuosina 2015 - 2016. 

4.6. Ulosotto-, syyttäjä-, esitutkinta- ja veroviranomaisten yhteistyöhanke rikoksella saadun hyödyn jäljittämisen, turvaamisen ja poisottamisen tehostamiseksi

 • Käynnissä.
 • Oikeusministeriö on käynnistänyt hankkeen, jonka tavoitteena on kansallisen rikoshyödyn jäljittämisen tehostaminen.
 • Loppuraportin ja koulutusmateriaalin on tarkoitus valmistua vuoden 2018 loppuun mennessä.

4.7. Rikoshyötyyn liittyvien täytäntöönpanotoimenpiteiden tehostaminen lainvoimaisen rikostuomion jälkeen - erityisesti kansainvälisissä asioissa

 • Käynnissä.
 • Valtakunnansyyttäjänvirasto on käynnistänyt hankkeen, jonka tavoitteena on kansainvälisen rikoshyödyn jäljittämisen tehostaminen.

 Harmaan talouden ja talousrikollisuuden torjunnan toimenpideohjelma vuosille 2016 – 2020 (PDF 303 kt)