Harmaan talouden ja talousrikollisuuden toimenpideohjelma 2016–2020

Hankkeet

1.1 Lisätään velvoitteiden hoitamista koskevien tietojen sekä mahdollisia harmaan talouden toimijoita koskevan tiedon yleisöjulkisuutta, saatavuutta ja maksuttomuutta

 • Käynnissä.
 • Selvitetty mm. julkaistavia tietoja, juridiikkaa ja toteutusvaihtoehtoja Ytj-järjestelmässä.
 • Raportti on valmistumassa. Käynnistetään jatkoprojekti jossa tehdään tarkennettu projektisuunnitelma hankkeen toteuttamisesta.

1.2. Kansallinen tulorekisteri

 • Käynnissä.
 • Tulorekisteri otetaan vaiheittain käyttöön. Ensimmäisessä vaiheessa 1.1.2019 alkaen tulorekisteriin ilmoitetaan palkkatiedot.

1.3. Harmaan talouden ja talousrikollisuuden torjunnan aiheuttama sääntelytaakka ja sen seuranta

 • Käynnissä.
 • Tutkittu sääntelytaakan vaikutuksia ja keventymistä.
 • Sääntelytaakan laskennassa käytetään hyväksi yksi yhdestä -periaatetta varten luotua laskuria. Ensimmäiseksi huomion kohteena on ollut erityisesti rakennusala, johon on jo suunnattu harmaan talouden torjuntatoimia.
 • Kilpailu- ja kuluttajaviraston selvitys  Harmaan talouden torjunnan aiheuttama sääntelytaakka on valmistunut alkuvuodesta 2018.

1.4. Korruption ennaltaehkäisyn, tunnistamisen ja paljastamisen tehostaminen

 • Käynnissä.
 • Käynnistynyt 15.2.2018.

1.5. Poikkihallinnollinen selvitys harmaan talouden torjunnan toimenpiteistä jakamistalouden yhteydessä

 • Käynnissä.
 • Jakamistalouden ensimmäinen kansallinen markkinaselvitys valmistui helmikuussa 2017.
 • Jakamistalouden säädösympäristön haasteista ja kehittämistarpeista julkaistiin virkamiesselvitys 8.12.2017.
 • Työtä syvennetään edelleen vuoden 2018 aikana.

2.1 Harmaan talouden ja talousrikollisuuden tilannekuvatoiminto

 • Käynnissä.
 • Viranomaiset ovat toteuttaneet yhteistyössä yleisöjulkisen Harmaa talous & talousrikollisuus sivuston.
 • Viranomaisilla on yhteinen toimituskunta, joka seuraa harmaan talouden ja talousrikollisuuden tilannetta ja julkaisee ajankohtaista sisältöä sivustolla.

2.2. Pimeän työn torjunta ja kansallisen sekä kansainvälisen yhteistyön edistäminen

 • Käynnissä.
 • Kansallinen yhteistyöverkosto tukee EU:n pimeän työn foorumin toimintaa. Suomi on kuvannut foorumille ”menestystarinoina” mm. veronumerorekisterin ja harmaan talouden torjuntaohjelman.

2.3. Viranomaisten toimintasuunnitelma rahanpesun torjunnan tehostamiseksi

 • Käynnissä.
 • Varsinainen toimintasuunnitelma laaditaan strategian voimassaolon loppupuolella 2019–2020 sen jälkeen, kun kansallinen rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen riskiarvio on päivitetty (ensimmäinen 3.7.2017 voimaan tulleeseen lakiin perustuva riskiarvio).

2.4. Selvitys tyyppihyväksyttyjen kassajärjestelmien soveltuvuudesta Suomeen

 • Käynnissä.
 • Verohallinnon työryhmä on laatinut aiheeseen liittyvät selvitykset: 1.) lainsäädäntö ja soveltamisalan laajuus 2.) kansainväliset käytännöt 3.) valvonta 4.) teknologiset toteuttamisvaihtoehdot sekä 5.) yhteenveto. Selvitykset valmistuivat kesäkuussa 2018.

2.5. Viranomaisten toimintasuunnitelma rahoitusmarkkinoiden väärinkäytön torjunnan tehostamiseksi

 • Käynnissä.
 • Hallituksen esitys on vireillä (Laki Finanssivalvonnasta).

2.6. EU:n jätesiirtoasetuksen (EY/1013/2006) mukaisten tarkastussuunnitelmien laadinnan edistäminen kansainvälisten jätesiirtojen valvomiseksi

3.1. Viranomaisten toimivaltuuksien ja tietojenvaihtosäännösten kehittäminen

 • Käynnissä.
 • Useita lakimuutoksia toteutunut (hankintalaki, työsuojeluhallinto, palkkaturva, laki liikenteen palveluista, rahanpesulaki ja Verohallinnon korruptioilmoittaminen).
 • Useita lakimuutoksia vireillä mm. Finanssivalvontaa koskeva laki ja kilpailulaki.

3.2. Selvitys ulosottomenettelyssä varattomaksi todettujen yritysten aiheuttamista ongelmista

 • Käynnissä.
 • Valtakunnanvoudinvirasto (VVV) on käynnistänyt hankkeen.
 • Verohallinnon ALV-rekisteröinnin menettelyjä on tarkistettu.

4.1. Hallinnollisten seuraamusten käyttöalan laajentaminen

 • Käynnissä.
 • Oikeusministeriö on 21.3.2017 asettanut rangaistusluonteisia hallinnollisia seuraamuksia koskevaa yleistä lainsäädäntöä valmistelevan työryhmän. Työryhmän määräaika päättyy 31.8.2018.

4.2. Esitutkintaviranomaiset, Valtakunnansyyttäjänvirasto, Verohallinto sekä konkurssiasiamies luovat toimintamallin, jota käytännössä soveltamalla voidaan varmistaa rikosvastuun kohdentuminen esitutkintaa rajaamalla sekä käyttämällä vaikuttavia hallinnollisia seuraamuksia  

 • Hanke on valmistunut.
 • Työryhmä on laatinut syksyllä 2017 kaksi mallia viranomaisyhteistyön tehostamiseksi ja rikosjuttujen nopeuttamiseksi konkurssi- ja verorikosasioissa.

4.3. Selvitys verotukseen liittyvien väärinkäytösten paljastamisen ja selvittämisen tehokkuudesta ja vaikuttavuudesta

 • Käynnissä.
 • Selvitykset ovat käynnissä ja koskevat 1). rikosoikeudelliset seuraamukset vs hallinnolliset seuraamukset, 2). tarkastuksiin liittyvät kysymykset ja 3.) sivullisen tiedonantovelvollisuuden valvontaan liittyvät kysymykset.

4.4. Talousrikosten rangaistusasteikkojen arviointi

 • Käynnissä.
 • Väestön oikeustajua ja näkemyksiä seuraamusvaihtoehtoista selvittänyt tutkimus on valmistunut 21.6.2017 Kääriäinen, Juha, Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutti, Katsauksia 21/2017.
 • Oikeusministeriössä valmistellaan asiasta tammikuussa 2018 arviomuistio, joka lähetetään kevään 2018 aikana lausuntokierrokselle.
 • Oikeusministeriö on 1.11.2017 asettanut työryhmän valmistelemaan ns. unionipetosdirektiivin (2017/1371) kansallista täytäntöönpanoa. 

4.5. Rikosprosessin lyhentäminen

 •  Käynnissä.
 • Oikeusministeriössä valmistellaan asiasta tammikuussa 2018 arviomuistio, jossa tarkastellaan muun muassa talousrikosten rangaistuksia. Muistio lähetetään kevään 2018 aikana lausuntokierrokselle.
 • Oikeusministeriö on 1.11.2017 asettanut työryhmän valmistelemaan unionin taloudellisiin etuihin kohdistuvien petosten torjunnasta rikosoikeudellisin keinoin annetun direktiivin (ns. unionipetosdirektiivi, 2017/1371) kansallista täytäntöönpanoa. 

4.6. Ulosotto-, syyttäjä-, esitutkinta- ja veroviranomaisten yhteistyöhanke rikoksella saadun hyödyn jäljittämisen, turvaamisen ja poisottamisen tehostamiseksi

 • Käynnissä.
 • Valtionvarainministeriö on käynnistänyt hankkeen, jonka tavoitteena on kansallisen rikoshyödyn jäljittämisen tehostaminen.
 • Loppuraportin ja koulutusmateriaalin on tarkoitus valmistua vuoden 2018 loppuun mennessä.

4.7. Rikoshyötyyn liittyvien täytäntöönpanotoimenpiteiden tehostaminen lainvoimaisen rikostuomion jälkeen - erityisesti kansainvälisissä asioissa

 • Käynnissä.
 • Valtakunnansyyttäjänvirasto on käynnistänyt hankkeen, jonka tavoitteena on kansainvälisen rikoshyödyn jäljittämisen tehostaminen.

 Harmaan talouden ja talousrikollisuuden torjunnan toimenpideohjelma vuosille 2016 – 2020