Harmaan talouden ja talousrikollisuuden torjuntastrategia ja toimenpideohjelma 

Harmaan talouden ja talousrikollisuuden toimenpideohjelmien sarja on katkeamaton vuodesta 1996 alkaen. Vuonna 2020 käynnistynyt uusi ohjelma on järjestyksessään kahdeksas. Tällä sivulla esittelemme ohjelman hankkeet ja täydennämme sivulle hankkeiden tuotoksetHankkeiden eteenpäin menoa seuraa sisäministeriön johtama toimeenpanoryhmä. 

Toimenpideohjelman hankkeet vuosille 2020–2023 

Yritysten välisen terveen kilpailun ja reilujen työmarkkinoiden edistäminen

Selvitetään yritystietojen läpinäkyvyyden ja julkisuuden lisäämistä ja yritysten hallinnollisen taakan helpottamista tilaajavastuulain velvoitteiden täyttämiseksi ja harmaan talouden torjumiseksi 

Selvitetään kustannustehokas tapa järjestää tilaajavastuulain velvoitteiden ja yleisöjulkisuuden toteuttaminen ytj-järjestelmän kauttaTeetetään toteutustavasta vaikutusarvo harmaan talouden hyödyistä, vaikutuksista yrityksille, viranomaisille ja julkiselle taloudelle. 

Päävastuutaho: Työ -ja elinkeinoministeriö yhdessä sidosryhmien kanssa  

Ulkomaisille yhteisöille asetetaan kirjanpitovelvollisuus, kun niillä on kiinteä toimipaikka suomessa 

Lainsäädäntöhanke 

Vastuutaho: Työ- ja elinkeinoministeriö

Tehostetaan korruption ja väärinkäytösten torjuntaa osaamisen, valvonnan ja avoimuuden keinoin 

Tehostetaan koulutuksen ja data-analytiikan keinoilla korruption torjuntaa. Arvioidaan julkisuuslain soveltamisalan laajentamista koskemaan julkisen sektorin omistamia tai määräysvallassa olevia oikeushenkilöitä. Selvitetään yliopistojen tutkimushenkilökunnan intressiyhteyksien julkisuuden lisäämistä.  

Vastuutaho: Oikeusministeriö yhdessä sidosryhmien kanssa 

Selvitetään uusia keinoja, esimerkiksi hallinnollisia sanktioita puuttua tahalliseen tai törkeän huolimattomaan alipalkkaukseen 

Selvitetään palkkaukseen liittyvissä työoikeudellisissa rikkomuksissa siirtymistä rikosoikeudellisista sanktioista hallinnollisten sanktioiden käyttöön, tavoitteena nopeuttaa väärinkäytöstilateiden selvittämistä.  

Vastuutahot: Työ- ja elinkeinoministeriösisäministeriö 

Selvitetään työsuhteessa tehtävän työn ja yrittäjätyön rajapintoja ja sääntelyn selkeyttämistarpeita sekä viranomaisten soveltamiskäytäntöjä uusissa työn tekemisen muodoissa 

Selvitetään työlainsäädännön muutostarpeita ja täsmennetään mm. työsopimuksen käsitettä. Selvitetään työsuhteen ja yrittäjyyden rajanvetoa eri viranomaisten soveltamiskäytännöissä ja mahdollisuutta yhdenmukaistaa erilaisia tulkintoja. 

Vastuutahot: Työ- ja elinkeinoministeriösosiaali- ja terveysministeriö 

Tehostetaan liikennemarkkinoiden harmaan talouden torjuntaa 

Tieliikenteen tavarankuljetuksen lainsäädäntömuutoshanke. Lisäksi selvitetään taksipalveluita koskevan lainsäädännön toimivuus mm. harmaan talouden torjunnan näkökulmasta ja tehdään tarvittavat lainsäädäntömuutosehdotukset. 

Päävastuutaho: Liikenne- ja viestintäministeriö  

Harmaan talouden ja talousrikollisuuden ennalta estäminen

Telakoilla otetaan käyttöön rakennusalalla hyvin toiminut ja harmaata taloutta ennaltaehkäissyt veronumero. Veronumeron käyttöönoton tarvetta ja edellytyksiä kartoitetaan myös muille riskialoille, kuten matkailu- ja ravintola-alalle 

Lainsäädäntöhanke. Lisäksi selvitetään veronumeron käytön laajentamista muille riskialoille. 

Vastuutahot: Valtiovarainministeriö, sosiaali- ja terveysministeriöVerohallinto 

Selvitetään vaihtoehtoja pörssiyhtiöiden osakkeiden omistuksen julkisuuden parantamiseksi ja hallintarekisteröidyillä osakkeilla tehtyjä kauppoja koskevien tietojen saatavuuden tehostamiseksi 

Selvitetään Verohallinnon tiedonsaantioikeutta sekä pörssiyhtiön hallintarekisteröityjen osakkeiden tietojen asettamista julkiseen rekisteriin. Lainsäädäntömuutoshanke sijaisosinkokäsitteestä. 

Vastuutaho: Valtiovarainministeriö  

Suomi toimii EU:ssa siten, että tosiasiallisten edunsaajien ilmoittamisvelvollisuutta laajennetaan koskemaan kaikkia tosiasiallisia edunsaajia, joiden edunsaajaosuus on vähintään 10 prosenttia 

Suomi edistää aktiivisesti muutosehdotusta EU-säädösneuvotteluissa. 

Vastuutahot: Valtiovarainministeriö, sisäministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö  

Verotustietojen julkisuutta koskevaa lakia muutetaan siten, että myös verotuksen päättymisen jälkeen tehdyt muutokset verotustietoihin tulevat julkisiksi 

Lainsäädäntöhanke 

Vastuutahot: ValtiovarainministeriöVerohallinto 

Kehitetään ympäristörikollisuuden torjuntaan liittyvä riskiprofilointimalli 

Riskianalyysin kehittämishanke 

Vastuutahot: Keskusrikospoliisi, Itä-Uudenmaan poliisilaitosPoliisihallitus 

Toteutetaan viestintäkampanja työuraa lähestyville ja maahanmuuttajille 

Luodaan työmarkkinoille tuleville ja työuran alkuvaiheessa oleville suunnattu viestintäkonsepti, joka keskittyy harmaan talouden torjuntaan osana vastuullista yhteiskunnan jäsenyyttä. Kohderyhmänä ovat nuoret ja Suomeen muualta muuttanut työvoimapotentiaali. Kanavina sosiaalinen media ja Verokampus.fi-sivusto. 

Päävastuutaho: Verohallinto 

Harmaata taloutta ja talousrikollisuutta torjuvien viranomaisten toimintaedellytysten turvaaminen

Kehitetään viranomaisten tietojenvaihtosäännöksiä harmaan talouden toimijoiden tunnistamiseksi ja torjunnan tehostamiseksi 

Selvitetään useampien eri viranomaisten tietojenvaihdon katvealueita. Sisältää lainsäädäntöhankkeita. 

Päävastuutahot: Ministeriöt hallinnonalan mukaan 

Turvataan Verohallinnon tietojensaanti 

Lainsäädäntöhanke, jolla laajennetaan sivullisen tiedonantovelvollisuutta alustatalouden piirissä. Lisäksi selvitetään sivullisen tiedonantovelvollisuuden kehittämistarpeita laajemmin. Selvitetään rahalaitostietojen saannin turvaamista Verovalvonnassa. 

Vastuutahot: ValtiovarainministeriöVerohallinto 

Lisätään Verohallinnon ja Tullin toimintamahdollisuuksia selvittää harmaan talouden toimintaa. Arvioidaan ilmoittamis- ja esittämisvelvollisuuteen liittyvien sanktioiden riittävyyttä 

Kehitetään Verohallinnon ja Tullin suorittaman verotarkastuksen tarkastusoikeutta ja toimivaltuuksia. 

Vastuutahot: Valtiovarainministeriö, oikeusministeriö, Verohallinto, Tulli 

Varmistetaan kilpailutusjärjestelmän tarjoustietojen saatavuus ja hyödyntäminen harmaan talouden torjunnassa 

Tietojärjestelmän kehittämishanke 

Vastuutaho: Kilpailu- ja kuluttajavirasto  

Hyödynnetään tekoälyä esitutkinta-aineiston käsittelyssä 

Poliisin tietojärjestelmän ja data-analytiikan kehittämishanke 

Vastuutahot: KeskusrikospoliisiPoliisihallitus 

Parannetaan harmaan talouden ja talousrikollisuuden toimijoiden tunnistamista täytäntöönpanovaiheessa analytiikan avulla 

Ulosottolaitoksen tietojärjestelmän kehittämishanke, jossa data-analytiikan avulla etsitään harmaan talouden toimijoiden piilottamaa omaisuutta ja tuloja.  

Vastuutaho: Valtakunnanvoudinvirasto 

Selvitetään arvonlisäveroilmoitusten tietosisällön laajentamista ja transaktiopohjaista raportointia  

Verohallinnon asettama projekti tekee ehdotuksen ja vaikutusarvion alv-ilmoituksen tietosisällön uudistamisesta ja selvittää transaktiokohtaisen raportoinnin eri toteuttamisvaihtoehtoja. 

Vastuutahot: ValtiovarainministeriöVerohallinto 

Harmaan talouden ja talousrikollisuuden torjunnan ja viranomaisyhteistyön kehittäminen

Tehostetaan viranomaisyhteistyötä ja lisätään valvonnan vaikuttavuutta rikosten ja pimeän työn torjumiseksi 

Edistetään kansallisesti ja EU:n tasolla pimeän työn torjuntaa. Selvitetään identiteettien väärinkäytösten nykytila ja lainsäädäntömuutostarpeet. Luodaan harmaan talouden torjunnan henkilöresurssien seurantajärjestelmä. Kehitetään operatiivisen toiminnan moniviranomaisyhteistyötä. Selvitetään toisista EU-maista lähetettyjen perusteettomien arvonlisäveron palautushakemusten valvonnan tehostamista. Luodaan Ruokavirastolle ja Tullille yhteistoimintamalli rajat ylittävien elintarvikepetosten torjuntaan ja kehitetään Ruokavirastossa elintarvikeketjun rikostorjuntaa. 

AlvEU-petosten selvittäminen ja rikosvastuun toteuttaminen (PDF 236 kt)

Hankkeen täydennys 10.9.2020: 

Selvitetään tietojenvaihdon ja analyysitoiminnan katvealueita työperäisen maahanmuuton valvonnan moniviranomaisyhteistyössä. Selvitetään ulkomaisen työvoiman hyväksikäytön torjunnan menettelyjä eri maissa. Selvitetään työperäisiä oleskelulupia myöntävien viranomaisten edellytykset havaita hyväksikäytön riskitekijöitä. Kehitetään työsuojeluhallinnon analyysitoimintaa ja uusia toimintamalleja moniviranomaisyhteistyöhön. 

Vastuutahot: Maa- ja metsätalousministeriö, oikeusministeriö, sisäministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö, valtiovarainministeriö sekä sidosviranomaiset   

Selvitys ulkomaisen työvoiman hyväksikäytön torjunnan menettelyistä eri maissa [.fi]›

Selvitetään kansallisessa rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämistoiminnassa ilmenevät tietojenvaihtoon liittyvät esteet ja tarpeet 

Selvitetään tietojenvaihdon nykytila ja sen tehostamiseen tähtäävät tarpeelliset toimenpiteet. Toteutetaan viranomaisten yhteinen verkkosivusto. 

Vastuutahot: Valtiovarainministeriö, sisäministeriö, oikeusministeriö, ulkoministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö sekä sidosviranomaiset   

Konkurssipesän pesänhoitajien ja yrityssaneerauksen selvittäjien ilmoitusvelvollisuus 

Luodaan pesänhoitajille tutkintapyyntömalli ja tutkitaan mahdollisuutta asettaa selvittäjälle velvollisuus ilmoittaa tehtävässään havaitsemista rikosepäilyistä.  

Vastuutahot: Konkurssiasiamiehen toimisto, poliisi, Syyttäjälaitos, Verohallinto

Artikkeli ja selvitysraportti

Konkurssiasian neuvottelukunnan 21.9.2021 päivitetty suositus nro 18 [.fi]›

Liite 1 tutkintapyyntömalli (PDF 246 kt) 

Selvitetään harmaan talouden riippumattoman tutkimustoiminnan laajentamista aggressiiviseen verosuunnitteluun sekä yksityishenkilöiden toimintaan ja taataan sille riittävät resurssit 

Selvitetään Verohallinnon Harmaan talouden selvitysyksikön toimivaltuuksien laajentamista koskemaan yksityishenkilöiden toimintaa. Selvitetään aggressiivista verosuunnittelua koskevan riippumattoman tutkimustoiminnan laajentamistamm. kenelle tehtävä osoitetaan sekä tehtävän edellyttämät resurssit.   

Vastuutahot: Valtiovarainministeriö, Verohallinto 

Valtioneuvoston periaatepäätös kansalliseksi harmaan talouden ja talousrikollisuuden torjunnan strategiaksi ja toimenpideohjelmaksi 2020-2023 [.fi]›

Valtioneuvoston periaatepäätökseen hyväksytyt uudet hankkeet ja toimenpiteet 10.9.2020 (PDF, 144 kt)

Työ- ja elinkeinoministeriön tiedote 21.9.2020: Täydennyksiä harmaan talouden ja talousrikollisuuden toimenpideohjelmaan [.fi]›