Harmaan talouden ja talousrikollisuuden torjuntastrategia ja toimenpideohjelma 

Harmaan talouden ja talousrikollisuuden toimenpideohjelmien sarja on katkeamaton vuodesta 1996 alkaen. Vuonna 2020 käynnistynyt uusi ohjelma on järjestyksessään kahdeksas. Tällä sivulla esittelemme ohjelman hankkeet ja täydennämme sivulle hankkeiden tuotoksetHankkeiden eteenpäin menoa seuraa sisäministeriön johtama toimeenpanoryhmä. 

Toimenpideohjelman hankkeet vuosille 2020–2023 

Yritysten välisen terveen kilpailun ja reilujen työmarkkinoiden edistäminen

Selvitetään yritystietojen läpinäkyvyyden ja julkisuuden lisäämistä ja yritysten hallinnollisen taakan helpottamista tilaajavastuulain velvoitteiden täyttämiseksi ja harmaan talouden torjumiseksi 

Selvitetään kustannustehokas tapa järjestää tilaajavastuulain velvoitteiden ja yleisöjulkisuuden toteuttaminen ytj-järjestelmän kauttaTeetetään toteutustavasta vaikutusarvo harmaan talouden hyödyistä, vaikutuksista yrityksille, viranomaisille ja julkiselle taloudelle. 

Päävastuutaho: Työ -ja elinkeinoministeriö yhdessä sidosryhmien kanssa

Tutkimus yritystietojen läpinäkyvyyden ja julkisuuden lisäämisestä harmaan talouden torjunnan keinona [.fi]›  

Ulkomaisille yhteisöille asetetaan kirjanpitovelvollisuus, kun niillä on kiinteä toimipaikka suomessa 

Lainsäädäntöhanke 

Vastuutaho: Työ- ja elinkeinoministeriö

Tehostetaan korruption ja väärinkäytösten torjuntaa osaamisen, valvonnan ja avoimuuden keinoin 

Tehostetaan koulutuksen ja data-analytiikan keinoilla korruption torjuntaa. Arvioidaan julkisuuslain soveltamisalan laajentamista koskemaan julkisen sektorin omistamia tai määräysvallassa olevia oikeushenkilöitä. Selvitetään yliopistojen tutkimushenkilökunnan intressiyhteyksien julkisuuden lisäämistä.  

Vastuutaho: Oikeusministeriö yhdessä sidosryhmien kanssa 

Selvitetään uusia keinoja, esimerkiksi hallinnollisia sanktioita puuttua tahalliseen tai törkeän huolimattomaan alipalkkaukseen 

Selvitetään palkkaukseen liittyvissä työoikeudellisissa rikkomuksissa siirtymistä rikosoikeudellisista sanktioista hallinnollisten sanktioiden käyttöön, tavoitteena nopeuttaa väärinkäytöstilateiden selvittämistä.  

Vastuutahot: Työ- ja elinkeinoministeriösisäministeriö 

Selvitetään työsuhteessa tehtävän työn ja yrittäjätyön rajapintoja ja sääntelyn selkeyttämistarpeita sekä viranomaisten soveltamiskäytäntöjä uusissa työn tekemisen muodoissa 

Selvitetään työlainsäädännön muutostarpeita ja täsmennetään mm. työsopimuksen käsitettä. Selvitetään työsuhteen ja yrittäjyyden rajanvetoa eri viranomaisten soveltamiskäytännöissä ja mahdollisuutta yhdenmukaistaa erilaisia tulkintoja. 

Vastuutahot: Työ- ja elinkeinoministeriösosiaali- ja terveysministeriö

Lue lisää: Viranomaisten selvitys lainsäädännön soveltamiskäytännöistä ja tulkinnoista työsuhteen ja yrittäjyyden rajanvedosta uusissa työnteon muodoissa

Tehostetaan liikennemarkkinoiden harmaan talouden torjuntaa 

Tieliikenteen tavarankuljetuksen lainsäädäntömuutoshanke. Lisäksi selvitetään taksipalveluita koskevan lainsäädännön toimivuus mm. harmaan talouden torjunnan näkökulmasta ja tehdään tarvittavat lainsäädäntömuutosehdotukset. 

Päävastuutaho: Liikenne- ja viestintäministeriö

Lue lisää: Taksisääntelyn harmaan talouden torjuntaa tukevat lakimuutokset on hyväksytty – lupa- ja verovalvonnan suorittamisen edellytykset paranevat

Työperäisen hyväksikäytön pitkän aikavälin strategia ja toimintasuunnitelma

Valmistellaan strategia, joka linjaa ja ohjaa käytännön valvontaa, moniviranomaistyötä ja tietojenvaihtoa.

Vastuutahot: Työ- ja elinkeinoministeriö, sidosryhmät

Selvitys ulkomaisen työvoiman käytöstä kasvihuoneteollisuudessa

Selvityksen tavoitteena on tuottaa tietoa työvoiman maahanmuuttopolitiikan ja hyväksikäytön ehkäisyyn liittyvän valmistelun tueksi. Selvitys kohdistetaan ulkomaisen työvoiman käyttöön kasvihuoneteollisuudessa sekä työntekijöiden ja heidän perheidensä maahan asettumisen haasteisiin.

Vastuutaho: Työ- ja elinkeinoministeriö

Työryhmän raportti: Ulkomaalaisten työntekijöiden majoittaminen ja sen valvonta [.fi]›
Alueellinen resilienssi ja työperusteinen maahanmuutto: Kasvihuoneteollisuuden ulkomainen työvoima Närpiön seudulla (PDF 959 kt)

Eräiden alipalkkausta ja ulkomaisten työntekijöiden hyväksikäyttöä koskevien kysymysten selvittäminen

Hankkeella selvitetään työllisyyden edistämisen ministerityöryhmän alatyöryhmän, sääntelytyöryhmän linjauspaperissaan 5.2.2021 selvitettäviksi esittämät rikosoikeutta koskevat, alipalkkaukseen ja ulkomaisten työntekijöiden hyväksikäyttöön liittyvät kysymykset. Nämä kysymykset koskevat teemaan liittyviä rikoslain 36 ja 47 luvun rikostunnusmerkistöjä, syyteoikeuden vanhentumista ja oikeushenkilön rangaistusvastuuta. 

Lisäksi hankkeessa tulisi selvittää tilastotietoja Suomessa alipalkkauksesta annettujen tuomioiden määristä ja annettujen rangaistusten perusteista. Mahdollisuuksien mukaan olisi selvitettävä, minkälaisiin työntekijäryhmiin kohdistuvista alipalkkauksista tuomioissa on ollut kysymys.

Vastuutahot: Oikeusministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö

Vakavaan alipalkkaukseen perustuva työntekijöiden hyväksikäyttö ja siihen reagointi : Rikosoikeudellinen selvitys - Valto (valtioneuvosto.fi) [.fi]›

Harmaan talouden ja talousrikollisuuden ennalta estäminen

Telakoilla otetaan käyttöön rakennusalalla hyvin toiminut ja harmaata taloutta ennaltaehkäissyt veronumero. Veronumeron käyttöönoton tarvetta ja edellytyksiä kartoitetaan myös muille riskialoille, kuten matkailu- ja ravintola-alalle 

Lainsäädäntöhanke. Lisäksi selvitetään veronumeron käytön laajentamista muille riskialoille. 

Vastuutahot: Valtiovarainministeriö, sosiaali- ja terveysministeriöVerohallinto

Lue lisää: Veronumero käyttöön telakoilla heinäkuussa 

Selvitetään vaihtoehtoja pörssiyhtiöiden osakkeiden omistuksen julkisuuden parantamiseksi ja hallintarekisteröidyillä osakkeilla tehtyjä kauppoja koskevien tietojen saatavuuden tehostamiseksi 

Selvitetään Verohallinnon tiedonsaantioikeutta sekä pörssiyhtiön hallintarekisteröityjen osakkeiden tietojen asettamista julkiseen rekisteriin. Lainsäädäntömuutoshanke sijaisosinkokäsitteestä. 

Vastuutaho: Valtiovarainministeriö 

Tiedot suomalaisia hallintarekisteröityjä pörssiosakkeita koskevista kaupoista ja kauppojen osapuolista (PDF 491 kt) 

Suomi toimii EU:ssa siten, että tosiasiallisten edunsaajien ilmoittamisvelvollisuutta laajennetaan koskemaan kaikkia tosiasiallisia edunsaajia, joiden edunsaajaosuus on vähintään 10 prosenttia 

Suomi edistää aktiivisesti muutosehdotusta EU-säädösneuvotteluissa. 

Vastuutahot: Valtiovarainministeriö, sisäministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö  

Verotustietojen julkisuutta koskevaa lakia muutetaan siten, että myös verotuksen päättymisen jälkeen tehdyt muutokset verotustietoihin tulevat julkisiksi 

Lainsäädäntöhanke 

Vastuutahot: ValtiovarainministeriöVerohallinto 

Kehitetään ympäristörikollisuuden torjuntaan liittyvä riskiprofilointimalli 

Riskianalyysin kehittämishanke 

Vastuutahot: Keskusrikospoliisi, Itä-Uudenmaan poliisilaitosPoliisihallitus 

Toteutetaan viestintäkampanja työuraa lähestyville ja maahanmuuttajille 

Luodaan työmarkkinoille tuleville ja työuran alkuvaiheessa oleville suunnattu viestintäkonsepti, joka keskittyy harmaan talouden torjuntaan osana vastuullista yhteiskunnan jäsenyyttä. Kohderyhmänä ovat nuoret ja Suomeen muualta muuttanut työvoimapotentiaali. Kanavina sosiaalinen media ja Verokampus.fi-sivusto. 

Päävastuutaho: Verohallinto

Lue lisää: Happy Taxpayer on tavoittanut nuoret ja maahanmuuttajat
Happy Taxpayer -verkkosivusto [.fi]›

Harmaata taloutta ja talousrikollisuutta torjuvien viranomaisten toimintaedellytysten turvaaminen

Kehitetään viranomaisten tietojenvaihtosäännöksiä harmaan talouden toimijoiden tunnistamiseksi ja torjunnan tehostamiseksi 

Selvitetään useampien eri viranomaisten tietojenvaihdon katvealueita. Sisältää lainsäädäntöhankkeita. 

Päävastuutahot: Ministeriöt hallinnonalan mukaan 

Turvataan Verohallinnon tietojensaanti 

Lainsäädäntöhanke, jolla laajennetaan sivullisen tiedonantovelvollisuutta alustatalouden piirissä. Lisäksi selvitetään sivullisen tiedonantovelvollisuuden kehittämistarpeita laajemmin. Selvitetään rahalaitostietojen saannin turvaamista Verovalvonnassa. 

Vastuutahot: ValtiovarainministeriöVerohallinto 

HE 317/2022 Arvonlisäveropetosten torjuntaa kansainvälisessä verkkokaupassa tehostetaan (valtioneuvosto.fi) [.fi]›

Lisätään Verohallinnon ja Tullin toimintamahdollisuuksia selvittää harmaan talouden toimintaa. Arvioidaan ilmoittamis- ja esittämisvelvollisuuteen liittyvien sanktioiden riittävyyttä 

Kehitetään Verohallinnon ja Tullin suorittaman verotarkastuksen tarkastusoikeutta ja toimivaltuuksia. 

Vastuutahot: Valtiovarainministeriö, oikeusministeriö, Verohallinto, Tulli 

Varmistetaan kilpailutusjärjestelmän tarjoustietojen saatavuus ja hyödyntäminen harmaan talouden torjunnassa 

Tietojärjestelmän kehittämishanke 

Vastuutaho: Kilpailu- ja kuluttajavirasto  

Hyödynnetään tekoälyä esitutkinta-aineiston käsittelyssä 

Poliisin tietojärjestelmän ja data-analytiikan kehittämishanke 

Vastuutahot: KeskusrikospoliisiPoliisihallitus 

Parannetaan harmaan talouden ja talousrikollisuuden toimijoiden tunnistamista täytäntöönpanovaiheessa analytiikan avulla 

Ulosottolaitoksen tietojärjestelmän kehittämishanke, jossa data-analytiikan avulla etsitään harmaan talouden toimijoiden piilottamaa omaisuutta ja tuloja.  

Vastuutaho: Valtakunnanvoudinvirasto

Lue lisää:  Ulosottolaitoksen hankkeet RATKE ja Harmaa hyödyntävät uutta teknologiaa

Selvitetään arvonlisäveroilmoitusten tietosisällön laajentamista ja transaktiopohjaista raportointia  

Verohallinnon asettama projekti tekee ehdotuksen ja vaikutusarvion alv-ilmoituksen tietosisällön uudistamisesta ja selvittää transaktiokohtaisen raportoinnin eri toteuttamisvaihtoehtoja. 

Vastuutahot: ValtiovarainministeriöVerohallinto 

Harmaan talouden ja talousrikollisuuden torjunnan ja viranomaisyhteistyön kehittäminen

Tehostetaan viranomaisyhteistyötä ja lisätään valvonnan vaikuttavuutta rikosten ja pimeän työn torjumiseksi 

Edistetään kansallisesti ja EU:n tasolla pimeän työn torjuntaa. Selvitetään identiteettien väärinkäytösten nykytila ja lainsäädäntömuutostarpeet. Luodaan harmaan talouden torjunnan henkilöresurssien seurantajärjestelmä. Kehitetään operatiivisen toiminnan moniviranomaisyhteistyötä. Selvitetään toisista EU-maista lähetettyjen perusteettomien arvonlisäveron palautushakemusten valvonnan tehostamista. Luodaan Ruokavirastolle ja Tullille yhteistoimintamalli rajat ylittävien elintarvikepetosten torjuntaan ja kehitetään Ruokavirastossa elintarvikeketjun rikostorjuntaa. 

AlvEU-petosten selvittäminen ja rikosvastuun toteuttaminen (PDF 236 kt)

Lue lisää: Arvonlisäveron palautushakemukset muista EU-maista - väärinkäytösten havainnointi, torjunta ja viranomaisyhteistyö
Lue lisää: Resurssiseurantatyökalu
Lue lisää: Uusi yhteistoimintamalli ulkomaalaisen työvoiman hyväksikäytön torjuntaan ja valvontaan

Hankkeen täydennykset: 

Selvitetään tietojenvaihdon ja analyysitoiminnan katvealueita työperäisen maahanmuuton valvonnan moniviranomaisyhteistyössä. Selvitetään ulkomaisen työvoiman hyväksikäytön torjunnan menettelyjä eri maissa. Selvitetään työperäisiä oleskelulupia myöntävien viranomaisten edellytykset havaita hyväksikäytön riskitekijöitä. Kehitetään työsuojeluhallinnon analyysitoimintaa ja uusia toimintamalleja moniviranomaisyhteistyöhön. 

Vastuutahot: Maa- ja metsätalousministeriö, oikeusministeriö, sisäministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö, valtiovarainministeriö sekä sidosviranomaiset   

Selvitys ulkomaisen työvoiman hyväksikäytön torjunnan menettelyistä eri maissa [.fi]›

Ulkomaisen työvoiman hyväksikäytön ehkäisy : Viranomaistyön tuen tarpeet ja tietokatveet - Valto (valtioneuvosto.fi) [.fi]›

Lue lisää: Työperäisen maahanmuuton väärinkäyttöä torjutaan viranomaisten yhteistyöllä
Lue lisää: Tuore selvitys esittelee keinoja havaita ja puuttua ulkomaisen työvoiman hyväksikäyttöön

Ihmiskaupparikosten tutkinnan mallintaminen moniviranomaisyhteistyössä, vastuutahot: sisäministeriö, Poliisihallitus, PolAmk, Euroopan kriminaalipolitiikan instituutti (Heuni)
Työperäisen hyväksikäytön ja ihmiskaupan estämisen mobiiliapplikaatio – jatkohanke, vastuutahot: sisäministeriö
Poikkihallinnollinen selvitys ulkomaalaisten henkilöiden rekisteröintimenettelyjen yhtenäistämisestä ja kehittämisestä sekä rekisteritietojen oikeellisuuden varmistamisesta ja valvonnan tehostamisesta, vastuutahot: Verohallinto ja muut toimijat
Kehitetään elintarvikeketjun rikollisuuden torjuntaa Ruokaviraston ja Tullin yhteistyönä (jatkohanke), vastuutaho maa- ja metsätalousministeriö
Ylimääräisen koulutuksen järjestäminen poliisille ihmiskaupparikoksista, vastuutaho sisäministeriö

Selvitetään kansallisessa rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämistoiminnassa ilmenevät tietojenvaihtoon liittyvät esteet ja tarpeet 

Selvitetään tietojenvaihdon nykytila ja sen tehostamiseen tähtäävät tarpeelliset toimenpiteet. Toteutetaan viranomaisten yhteinen verkkosivusto. 

Vastuutahot: Valtiovarainministeriö, sisäministeriö, oikeusministeriö, ulkoministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö sekä sidosviranomaiset 

Hankkeen täydennykset:

Rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisen tiedonvaihdon tehostaminen ja riskiarvion täytäntöönpano, vastuutahot: valtiovarainministeriö ja sisäministeriö
Rahanpesun torjunnan viranomaisten ja yksityisen sektorin yhteistyöryhmän toimintamallien kehittäminen, vastuutahot: sisäministeriö, Poliisihallitus, KRP/Rahanpesun selvittelykeskus
Merkittävää julkista tehtävää hoitavista henkilöistä ylläpidettävän viranomaisrekisterin (PEP-rekisteri) perustamista koskeva arviomuistio, vastuutaho: valtiovarainministeriö
Rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjunta ja voittoa tavoittelemattomat toimijat (NPO-toimijat), vastuutahot: sisäministeriö

Lue lisää: Uusi selvitys arvioi keinoja parantaa tietojenvaihtoa kansallisessa rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämistoiminnassa   

Konkurssipesän pesänhoitajien ja yrityssaneerauksen selvittäjien ilmoitusvelvollisuus 

Luodaan pesänhoitajille tutkintapyyntömalli ja tutkitaan mahdollisuutta asettaa selvittäjälle velvollisuus ilmoittaa tehtävässään havaitsemista rikosepäilyistä.  

Vastuutahot: Konkurssiasiamiehen toimisto, poliisi, Syyttäjälaitos, Verohallinto

Artikkeli ja selvitysraportti

Konkurssiasian neuvottelukunnan 21.9.2021 päivitetty suositus nro 18 [.fi]›

Liite 1 tutkintapyyntömalli (PDF 246 kt)

Hankkeen täydennys:

Selvitetään, tulisiko myös yrityssaneerauksen selvittäjälle asettaa rikosilmoitusvelvollisuus, vastuutahot: Konkurssiasiamiehen toimisto, Poliisi, Syyttäjälaitos, Verohallinto

Selvitetään harmaan talouden riippumattoman tutkimustoiminnan laajentamista aggressiiviseen verosuunnitteluun sekä yksityishenkilöiden toimintaan ja taataan sille riittävät resurssit 

Selvitetään Verohallinnon Harmaan talouden selvitysyksikön toimivaltuuksien laajentamista koskemaan yksityishenkilöiden toimintaa. Selvitetään aggressiivista verosuunnittelua koskevan riippumattoman tutkimustoiminnan laajentamistamm. kenelle tehtävä osoitetaan sekä tehtävän edellyttämät resurssit.   

Vastuutahot: Valtiovarainministeriö, Verohallinto 

Kansallisten viranomaisten yhteistyö kansainvälisissä turvaamistoimissa ja täytäntöönpanossa

Hankkeessa selvitetään veroviranomaisten, esitutkintaviranomaisten ja syyttäjän käytettävissä olevien oikeus- ja virka-apukeinojen ja EU-sääntelyn yhteensovittamista. Tavoitteena on laatia yhteistyömallit siten, että rikostutkinnan aikana käytetään mahdollisimman tehokkaita ja lainvoimaisen tuomion täytäntöönpanon kannalta oikeita turvaamistoimenpiteitä.

Vastuutahot: Verohallinto, Tulli, Poliisihallitus/KRP, Syyttäjälaitos, Ulosottolaitos ja Oikeusrekisterikeskus

Työryhmän selvitys kansallisten viranomaisten yhteistyöstä kansainvälisissä turvaamis- ja täytäntöönpanotoimissa

Valtioneuvoston periaatepäätös kansalliseksi harmaan talouden ja talousrikollisuuden torjunnan strategiaksi ja toimenpideohjelmaksi 2020-2023 [.fi]›

Valtioneuvoston periaatepäätökseen hyväksytyt uudet hankkeet ja toimenpiteet 10.9.2020 (PDF, 144 kt)

Työ- ja elinkeinoministeriön tiedote 21.9.2020: Täydennyksiä harmaan talouden ja talousrikollisuuden toimenpideohjelmaan [.fi]›


Harmaan talouden ja talousrikollisuuden torjunnan toimenpideohjelman 2020–2023 hankkeista on tehty vaikuttavuusarvio

Toimenpideohjelman valmistuneista hankkeista on tehty vaikuttavuusarvio. Kesken olevien hankkeiden seuranta jatkuu toimenpideohjelman toimeenpanoryhmässä vuoden 2023 loppuun asti.

Vaikuttavuusarvioinnissa hankevastaavat ovat arvioineet vastuullaan olleiden hankkeiden tuloksia ja vaikutusta sekä miten hankkeiden on nähty toteuttavan harmaan talouden ja talousrikostorjunnan strategiaa. Sen lisäksi on raportoitu hankkeiden yhteydessä syntyneet toimenpidesuositukset ja mahdolliset uudet toimenpide-ehdotukset.

Arviointi tehtiin vajaasta 30 hankkeesta. Hankkeiden nähtiin toteuttaneen hyvin harmaan talouden ja talousrikollisuuden torjunnan strategiaa. Myös hankkeiden vaikuttavuus koettiin hyväksi. Rahoituksen merkitys katsottiin erittäin tärkeäksi niissä hankkeissa, joita ei tehty virkatyönä. Osa vastaajista arvioi myös toimenpideohjelman joustavuutta. Sen ansiosta toimenpideohjelmaan on voitu lisätä jatkohankkeita ja reagoida erilaisiin ilmiöihin. Uusia toimenpidesuosituksia kirjattiin 16 valmistuneessa hankkeessa.

Vaikuttavuusarvio esitellään toimenpideohjelman ohjausryhmän loppuseminaarissa Säätytalolla 8.3.2023. Seminaarin puheenjohtajana toimii työministeri Tuula Haatainen.

Yhteenveto vaikuttavuusarvioinneista (PDF, 251 kt)


Sivu on viimeksi päivitetty 10.5.2023