Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista

Tietoa vihjetietolomakkeesta

Miten vihjetietolomake toimii?

Verottaja kerää kansalaisilta vihjetietoa veroasioissa väärin toimivista yrityksistä ja henkilöistä. Vihjetiedon keruu on yksi osa harmaan talouden vastaista työtä. Vihjeiden kautta saadaan paljon sellaista verotukseen vaikuttavaa tietoa, joka muutoin ei olisi Verohallinnon tiedossa.

Ilmoita vihjetietolomakkeella havaitsemastasi verovilppiepäilystä

Vuonna 2015 Vero.fi-sivulle tuotiin mahdollisuus ilmoittaa havaintoja epäillystä verovilpistä sähköisellä lomakkeella, jonka virallinen nimi on Vihjetietolomake. Jokainen voi ilmoittaa omista verovilppiä koskevista havainnoistaan.

Verohallinto luokittelee ja tutkii ilmoitukset ja päättää toimenpiteistä. Tässä seulassa aiheettomat ilmoitukset karsiutuvat pois.

Miksi vihjeitä otetaan vastaan sähköisesti?

Lomakkeen taustalla on harmaan talouden torjunnasta vastaavan ministerityöryhmän päätös. Sen mukaan viranomaisilla tulee olla sähköinen kanava kansalaisten harmaata taloutta koskevien havaintojen välittämiseen.

Lomakkeen käyttö on lähettäjän kannalta vaivaton tapa, joka ei ole sidoksissa virka-aikaan tai toimipisteen sijaintiin.

Miksi vihjetietoja voi antaa anonyymisti?

Anonyymiys madaltaa kynnystä kertoa havainnoistaan. Verohallinto on ottanut aina vastaan vihjeitä veronkierrosta, myös nimettömänä. Tämä toimintatapa ei ole muuttunut, ainoastaan vihjeiden lähettäminen ja käsittely on muuttunut helpommaksi sähköisen lomakkeen myötä.

Antaako anonyymiys mahdollisuuden kiusaamiseen perättömillä ilmiannoilla?

Verohallinto kerää tietoja useista eri lähteistä. Ilmoitus epäillystä verovilpistä ei yksinään johda verotustoimenpiteisiin tai verotarkastukseen. Kenenkään ei tarvitse pelätä, että hän tulisi kärsimään vääryyttä epäiltyä verovilppiä koskevan ilmoituksen perusteella.

Onko vihjetieto todella anonyymi?

Vihjetietolomake ei tallenna tietoa käyttäjästä, joten vihje on anonyymi.

Lisääkö sähköinen vihjetietolomake turhien ilmoitusten määrää ja turhaa työtä?

Sähköinen ilmoittaminen on lisännyt vihjetietojen kappalemäärää. Osa vihjeistä ei johda toimenpiteisiin, mutta myös arvokkaan tiedon määrä on lisääntynyt. Tietojen vastaanotto sähköisesti helpottaa Verohallinnossa vihjetiedon käsittelyä, vaikka kappalemääräisesti työn määrä onkin lisääntynyt.

Mitä asioita vihjeet yleensä käsittelevät?

Usein vihjeet koskevat yrityksen toimintatapoja, salattua myyntituloa tai pimeästi maksettuja palkkoja. Henkilöiden kohdalla vihjeet koskevat usein palkan, vuokran tai muun tulon salausta tai väärän tiedon antamista verottajalle.

Minkälainen on hyvä vihjetieto?

Jotta vihjetiedosta on hyötyä, sen toivotaan olevan mahdollisimman konkreettinen. Vihjetiedon avainkysymyksiä ovat kuka, mitä, missä, milloin ja se, miten asia liittyy verotukseen.

Saanko tiedon itseäni koskevista ilmoituksesta?

Saaduista vihjetiedoista ei erikseen ilmoiteta. Veronmaksajaan otetaan yhteyttä vasta siinä vaiheessa, jos asiaa on tutkittu ja sen johdosta on päätetty ryhtyä toimenpiteisiin. Jos vihjeen tietosisältö on perätön, emme päädy vaivaamaan kohteena olevaa asiakasta. Verohallinnon on kuitenkin julkisuuslain mukaan pääsääntöisesti annettava tieto ilmiannosta, jos ilmiannon kohde sitä pyytää.

Säilyttääkö Verohallinto vihjetiedot?

Vihjetiedot säilytetään 10 vuotta. Säilytysaika lasketaan käsittelyn päättymispäivästä.

Sivu on viimeksi päivitetty 1.9.2015