Arvonlisäverotus

Arvonlisävero (alv) on kulutusvero, jonka myyjä lisää tavaran tai palvelun myyntihintaan. Myyjä perii veron ostajalta myynnin yhteydessä ja tilittää sen valtiolle. Arvonlisäverovelvollisia ovat kaikki, jotka harjoittavat liiketoiminnan muodossa tavaroiden tai palveluiden myyntiä, vuokrausta tai niihin rinnastettavaa toimintaa. Myös maatalousyrittäjän ja metsänomistajan harjoittama alkutuotanto on arvonlisäverollista toimintaa.

Arvonlisäveroa peritään ostajalta joka kerta, kun tavara tai palvelu myydään. Myyjä lisää arvonlisäveron tavaran tai palvelun hintaan ja tilittää myyntiensä arvonlisäverot Verohallinnolle. Verovelvollinen saa vähentää ostohintaan sisältyneen arvonlisäveron hankkiessaan tavaran tai palvelun verollista liiketoimintaansa varten. Edellytyksenä on, että sekä myyjä että ostaja ovat arvonlisäverovelvollisia. Arvonlisäveron maksaa siis viime kädessä kuluttaja, ja lopullisiin kuluttajahintoihin sisältyy näin vain yhdenkertainen vero.

Rekisteröidy arvonlisäverovelvolliseksi

Arvonlisäverollista toimintaa harjoittavan on ilmoittauduttava arvonlisäverovelvollisten rekisteriin. Ilmoittautumista ei kuitenkaan tarvitse tehdä, jos tilikauden (12 kk) liikevaihto on enintään 10 000 euroa. Yritys tai yhteisö voi silloinkin halutessaan hakeutua rekisteriin, jos se harjoittaa liiketoimintaa.

Jos tilikausi on lyhyempi tai pidempi kuin 12 kuukautta, on tilikauden liikevaihto muunnettava vastaamaan 12 kuukauden liikevaihtoa (liikevaihto kerrotaan luvulla 12 ja jaetaan tilikauden todellisten, täysien kuukausien määrällä).

Lue lisää arvonlisäverovelvolliseksi rekisteröitymisestä

 

Arvonlisäverotuksen ulkopuolelle on jätetty joitakin arvonlisäverolaissa erikseen mainittuja toimintoja. Jos yritys myy ainoastaan näitä tavaroita tai palveluja, se ei voi rekisteröityä arvonlisäverovelvolliseksi, eikä se voi tehdä verottomaan toimintaan kohdistuvista hankinnoista myöskään arvonlisäverovähennystä. Tällaista toimintaa ovat muun muassa:

  • kiinteistöjen ja osakehuoneistojen myynti ja vuokraus
  • terveyden- ja sairaanhoito sekä sosiaalihuolto
  • arvonlisäverolaissa erikseen määritellyt koulutuspalvelut
  • rahoitus- ja vakuutuspalvelut
  • arvonlisäverolaissa erikseen määritellyt tekijänoikeuksista ja esiintymisistä saadut korvaukset
  • postin yleispalvelut.

Kiinteistön omistaja tai haltija voi kuitenkin hakeutua arvonlisäverovelvolliseksi kiinteistön käyttöoikeuden luovuttamisesta eli vuokrauksesta, jos kiinteistöä tai sen osaa käytetään jatkuvasti arvonlisäverollisessa toiminnassa.

Lue lisää ohjeesta Kiinteistön käyttöoikeuden luovuttamisesta arvonlisäverovelvolliseksi hakeutuminen

Yleishyödyllinen yhdistys tai säätiö ei ole arvonlisäverovelvollinen yleishyödyllisestä toiminnasta, eikä muusta toiminnasta, jota pidetään sen verovapaana toimintana. Silloin tavaran tai palvelun hintaan ei lisätä arvonlisäveroa. Yhdistys tai säätiö ei voi tällöin toisaalta myöskään vähentää ostoihinsa sisältyvää arvonlisäveroa.

Yleishyödyllinen yhteisö on kuitenkin arvonlisäverovelvollinen tietyistä toiminnoista:

  • toiminnasta, jota pidetään tuloverotuksessa veronalaisena elinkeinotoimintana. Vähäinen toiminta (tilikauden liikevaihto enintään 10 000 euroa) on kuitenkin rajattu arvonlisäverotuksen ulkopuolelle.
  • tarjoilupalvelun ottamisesta omaan käyttöön.
  • kiinteistöhallintapalvelun ottamisesta omaan käyttöön.

Yleishyödyllinen yhteisö voi hakeutua arvonlisäverovelvollisten rekisteriin, vaikka se ei harjoita veronalaista elinkeinotoimintaa. Sen harjoittaman toiminnan tulee kuitenkin olla arvonlisäverolaissa tarkoitettua liiketoimintaa. Hakeutumisen kohteena oleva toiminta pitää voida luontevasti erottaa sen muusta toiminnasta. Hakeutumista ei silloin uloteta koskemaan hakijan muita hakeutumisen kohteena olevasta toiminnasta täysin erillisiä toimintoja. Metsän omistaminen ja siihen liittyvä liiketoiminta voi tyypillisesti olla toimintaa, josta voi hakeutua erikseen arvonlisäverovelvolliseksi.

Lisätietoa arvonlisäverovelvolliseksi hakeutumisesta

Lue lisää yleishyödyllisen yhteisön verovapaasta toiminnasta ja elinkeinotoiminnasta

Ilmoita ja maksa arvonlisävero

Arvonlisäverovelvollisen pitää oma-aloitteisesti antaa arvonlisäveroilmoitus ja maksaa arvonlisävero yrityksen tai yhteisön verokauden mukaisesti. Arvonlisäveron voi ilmoittaa ja maksaa OmaVero-palvelussa.

OmaVero-palveluun

Lue lisää arvonlisäveron ja muiden oma-aloitteisten verojen ilmoittamisesta ja maksamisesta

Pienimuotoinen toiminta voi oikeuttaa alarajahuojennukseen

Jos arvonlisäverovelvollisen toiminta on pienimuotoista, eli tilikauden (12 kk) liikevaihto on alle 30 000 euroa, alarajahuojennusta voi saada maksettavasta arvonlisäverosta.

Kun alarajahuojennusta lasketaan, kaikkia myyntejä tai veroja ei oteta huomioon. Huojennukseen oikeuttavan liikevaihtoon ei esimerkiksi lueta metsätaloudesta saatua vastiketta. Vastaavasti metsätalouden tilitettävää veroa ei oteta huomioon.

Lue lisää arvonlisäveron alarajahuojennuksesta

Arvonlisäveron määrä

Myyjä saa tuotteen hintaan lisättävän arvonlisäveron määrän selville, kertomalla veron perusteen tuotteen verokannalla ja jakamalla tuloksen luvulla 100. Veron peruste on ostajalta perittävä arvonlisäveroton hinta.

Lue lisää arvonlisäveron määrän laskemisesta

Tavaroiden ja palveluiden verokannat

24 %

yleinen verokanta: useimmat tavarat ja palvelut

14 %

alennettu verokanta: elintarvikkeet, rehu, ravintola- ja ateriapalvelut

10 %

alennettu verokanta: kirjat, lääkkeet, liikuntapalvelut, elokuvanäytökset, kulttuuri- ja viihdetilaisuuksien sisäänpääsy, henkilökuljetus, majoituspalvelut ja televisio- ja yleisradiotoiminnasta saadut korvaukset

Ostajalle on annettava lasku

Arvonlisäverovelvollisen myyjän on annettava ostajalle lasku, joka sisältää arvonlisäverolaissa määritellyt laskumerkinnät.

Jotta ostaja voi vähentää ostoihinsa sisältyvän arvonlisäveron, tulee hänellä olla ostamastaan tavarasta tai palvelusta myyjän antama lasku tai muu laskuna toimiva tosite.

Lue lisää laskutusvaatimuksista arvonlisäverotuksessa

Arvonlisäverovelvollisen toiminnan lopettaminen

Jos arvonlisäverollinen toiminta päättyy, tee viipymättä lopettamisilmoitus.

Lue lisää arvonlisäverollisen toiminnan päättymisestä