Dataskydd och behandling av uppgifter

Behandlingen av personuppgifter i det positiva kreditupplysningsregistret

I det positiva kreditupplysningsregistret sparas det uppgifter om personers krediter och inkomster. Registret tas i bruk på våren 2024.

Det positiva kreditupplysningsregistret tas i bruk i två faser. I den första fasen införs uppgifter om konsumentkrediter och därmed jämförbara krediter i registret. Kreditgivare kan anmäla och göra förfrågningar om kreditupplysningsregistrets uppgifter från och med våren 2024.

I den andra fasen i slutet av år 2025 börjar kreditgivarna anmäla krediter som beviljats till andra fysiska personer än konsumenter till registret. Sådana är till exempel enskilda näringsidkare. Kreditgivarna kan göra förfrågningar om den andra fasens uppgifter ur registret från och med våren 2026.

Personuppgiftsansvarig och dataskyddsombud

Skatteförvaltningens Inkomstregisterenhet är den personuppgiftsansvarige som avses i Europeiska unionens allmänna dataskyddsförordning (EU 679/2016).

Specialsakkunnig Noora Kontro är Skatteförvaltningens dataskyddsombud och som ersättare till dataskyddsombudet fungerar specialsakkunnig Hanna-Mari Korva.

I vilka situationer behandlas personuppgifter?

Det positiva kreditupplysningsregistrets kundtjänst öppnades i september 2023. I början av oktober 2023 började kreditgivarna anmäla sig som lämnare av uppgifter och ansöka om dataanvändningstillstånd för förfrågan av uppgifter ur det positiva kreditupplysningsregistret.

I det här skedet behandlas personuppgifter i det positiva kreditupplysningsregistrets intressentgruppssamarbete, intressentgruppstestning och kundtjänst, vid behandling av anmälan och ansökan om dataanvändningstillstånd samt i funktioner som anknyter till certifikat som beviljas för anmälan och förfrågan av uppgifter. Dessutom samlas det in personuppgifter via de respons- och observationsblanketter som finns på det positiva kreditupplysningsregistrets webbplats.

Sparandet av uppgifter om konsumentkrediter i registret inleds i februari 2024.

I samband med kundhanteringen för det positiva kreditupplysningsregistret behandlas det uppgifter från befolkningsdatasystemet och företags- och organisationsdatasystemet. Dessa uppgifter har fåtts från inkomstdatasystemet och de har utlämnats till det positiva kreditupplysningsregistret i enlighet med 13 a § i lagen om inkomstdatasystemet (53/2018).

Dataskyddsbeskrivningar

Beskrivning av behandlingen av personuppgifter i projektet Inrättandet av det positiva kreditupplysningsregistret: prenumeranter på nyhetsbrevet och projektmeddelandet för det positiva kreditupplysningsregistret

Beskrivning av behandlingen av personuppgifter i projektet Inrättandet av det positiva kreditupplysningsregistret: personer som anmält sig för intressentgruppssamarbetet och personer som deltar i intressentgruppstestningen

Tillgänglighet för webbplatsen positivakreditupplysningsregistret.fi 

Personuppgifterna är sekretessbelagda

De uppgifter som har sparats i det positiva kreditupplysningsregistret är sekretessbelagda, med undantag för den anmälningsskyldiges namn samt företags- och organisationsnummer eller utländska organisationsnummer, vilka Inkomstregisterenheten kan publicera på sin webbplats. Övriga personuppgifter får lämnas ut endast för användningsändamål som anges i lagen om ett positivt kreditupplysningsregister och för användningsändamål som anges i 11 och 12 § samt 26 § 3 mom. och 29 § 1 mom. 3 och 4 punkten i offentlighetslagen.

Tillgång till egna uppgifter

Du har rätt att få veta om vi behandlar dina personuppgifter. Om vi behandlar dina personuppgifter har du rätt att få en kopia av uppgifterna. Som part har du också rätt att få information om handlingar som gäller dig själv.

Kontakta det positiva kreditupplysningsregistrets kundtjänst om du vill bekanta dig med dina egna uppgifter.

Korrigering av felaktiga uppgifter

Om en uppgift som gäller dig är felaktig har du rätt att begära att vi korrigerar den.

Kontakta det positiva kreditupplysningsregistrets kundtjänst om du upptäcker ett fel i sina personuppgifter och vill göra en begäran om rättelse.

Rätten att lämna in klagomål till en tillsynsmyndighet

Om du misstänker att dina personuppgifter behandlas i strid med dataskyddsbestämmelserna har du rätt att lämna in klagomål till dataombudsmannen. Ytterligare information och anvisningar om hur klagomålet lämnas in finns på dataombudsmannens webbplats.

Tillgänglighet

Tillgängligheten för e-tjänsten för organisationer i det positiva kreditupplysningsregistret

Tillgängligheten för e-tjänsten för organisationer i det positiva kreditupplysningsregistret

Sidan har senast uppdaterats 30.4.2024