Hushållen som löneutbetalare

Ändringar i anmälan av löneuppgifter

Löner och arbetsgivarprestationer som betalats 1.1.2019 eller senare ska anmälas till inkomstregistret. Läs mer om hur anmälan om löneuppgifter ändras.

När du betalar lön till en arbetstagare, måste du också sköta arbetsgivarskyldigheterna. Du måste exempelvis ta hand om förskottsinnehållningen, arbetsgivares socialförsäkringsavgifter, arbetspensionsförsäkringen och försäkringen för arbetsolycksfall och yrkessjukdomar. Du måste lämna in en deklaration av arbetsgivarprestationerna för löneutbetalningsmånaderna och en årsanmälan till Skatteförvaltningen.

När ett hushåll anställer en arbetstagare påverkar lönebeloppet hushållets skyldigheter. Penninggränserna som nämns nedan gäller per betalare och de gäller både privatpersoner och dödsbon.

Lön som uppgår till högst 1 500 om året

Om du betalar högst 1 500 euro i bruttolön om året till en person, måste du sköta följande uppgifter:

 • Ta ut arbetstagarens andel av arbetslöshetsförsäkringsavgiften.
 • Ta ut arbetstagarens andel av arbetspensionsförsäkringsavgiften.
 • Du behöver inte ta u några skatter (förskottsinnehållning) på lönen, om inte arbetstagaren ber om det.
 • Du behöver inte heller betala arbetsgivares sjukförsäkringsavgift (tidigare socialskyddsavgift).

Om du betalar sammanlagt över 1 200 euro i lön till en eller flera personer under kalenderåret

 • ska du teckna en försäkring för arbetsolycksfall och yrkessjukdomar för dina arbetstagare
 • ska du betala arbetslöshetsförsäkringsavgifter till Arbetslöshetsförsäkringsfonden (observera att du som arbetsgivare alltid ska ta ut arbetstagarens andel av arbetslöshetsförsäkringsavgiften på lönen även om lönen understiger 1 200 euro).

Vilka deklarationer och anmälningar ska du lämna in?

Lönen till arbetstagaren är högst 1 500 euro under kalenderåret och därför har förskottsinnehållning inte verkställts och arbetsgivares sjukförsäkringsavgift inte betalats

 • lämnar inte deklarationen av arbetsgivarprestationer
 • lämnar årsanmälan om lönerna ifall hushållet till en och samma mottagare har betalat minst 200 euro under kalenderåret

På lönen har verkställts förskottsinnehållning eller betalats arbetsgivares sjukförsäkringsavgift

 • lämnar deklarationen av arbetsgivarprestationer endast för de månader då hushållet betalat ut löner och verkställt förskottsinnehållning eller betalat arbetsgivares sjukförsäkringsavgift på lönerna.
 • lämnar in årsanmälan
 • lämnar skattedeklarationen av arbetsgivarprestationer för varje månad (eller kvartalsvis, om hushållet i egenskap av regelbunden arbetsgivare ansökt om förlängd skatteperiod).
 • lämnar in årsanmälan

Läs närmare om betalningen av lagstadgad arbetspensionsförsäkring och försäkring för arbetsolycksfall och yrkessjukdomar (detaljerade anvisning: Hushåll som uppdragsgivare).

Närmare information finns också på försäkringsbolagens webbsidor. Det finns ålders- och penninggränser för avgifterna.

Lönen överskrider 1 500 euro om året

Om du betalar över 1 500 euro i bruttolön om året till en person, måste du sköta följande uppgifter:

 • Ta ut skatt på lönen (förskottsinnehållning).
 • Ta ut arbetstagarens andel av arbetslöshetsförsäkringsavgiften.
 • Ta ut arbetstagarens andel av arbetspensionsförsäkringsavgiften.

Du måste också sköta följande arbetsgivaravgifter:

 • arbetspensionsavgiften (både arbetsgivarens och arbetstagarens andel) till arbetspensionsbolaget.
 • skatterna och arbetsgivares sjukförsäkringsavgift (tidigare socialskyddsavgift) till Skatteförvaltningen
 • försäkringen för arbetsolycksfall och yrkessjukdom till skadeförsäkringsbolaget
 • arbetslöshetsförsäkringsavgiften (både arbetsgivarens och arbetstagarens andel)

Vilka deklarationer och anmälningar ska du lämna in?

Lämna till Skatteförvaltningen

 • deklaration av arbetsgivarprestationerna för löneutbetalningsmånaderna
 • årsanmälan
 • Lämna anmälningar också till arbetspensionsbolaget, Arbetslöshetsförsäkringsfonden och skadeförsäkringsbolaget.

Räkna lönen och lämna deklarationerna och anmälningarna via Palkka.fi

Hushållsarbetsgivare kan sköta löneutbetalningen i Palkka.fi. I tjänsten kan du räkna ut den anställdes lön och lönebikostnader. Tjänsten skickar deklarationerna och anmälningarna automatiskt till Skatteförvaltningen, arbetspensionsbolagen och Arbetslöshetsförsäkringsfonden. I Palkka.fi kan du sköta alla de arbetsgivarskyldigheter som nämns i denna anvisning.

Du kan också ansöka om hushållsavdrag för lönerna och arbetsersättningarna som du betalat. Uppgifterna förmedlas direkt till den förhandsifyllda skattedeklarationen. Du får också löneuträkningen till arbetstagaren i tjänsten. Palkka.fi arkiverar uppgifterna i 11 år.

Du kan sköta arbetsgivarprestationerna till Skatteförvaltningen också i MinSkatt

Om du inte anlitar Palkka.fi kan du deklarera och betala förskottsinnehållningarna och de övriga arbetsgivarprestationerna till Skatteförvaltningen också i MinSkatt (skatt.fi/minskatt).

Årsanmälan om lönerna ska lämnas på blanketten Arbetsgivarens eller prestationsbetalarens årsanmälan (7801r). Den kan lämnas in på nätet eller med en pappersblankett.

Om du har använt Palkka.fi för löneutbetalningen har tjänsten redan skickat de nödvändiga deklarationerna och anmälningarna. Lämna inte samma uppgifter på nytt via någon annan kanal.

Vad ska man göra om uppskattningen av lönesumman ändras mitt under året?

Det kan hända att uppskattningen av lönesumma ändras under året. Om du har beräknat att lönen kommer att uppgå till högst 1 500 euro under året har du inte behövt betala förskottsinnehållningen och arbetsgivares sjukförsäkringsavgift för lönen. Om lönen likväl under året överskrider 1 500 euro ska du verkställa förskottsinnehållningen på lönen från och med att gränsen på 1 500 euro överskrids. Du behöver inte i efterhand verkställa förskottsinnehållning på de tidigare utbetalda lönerna. Du ska dock betala arbetsgivares sjukförsäkringsavgift på hela årets lönesumma.

Exempel: Om gränsen på 1 500 euro överskrids i oktober och de löner som utbetalats under året uppgår till 2 000 euro, ska förskottsinnehållningen verkställas på 500 euro. Arbetsgivares sjukförsäkringsavgift ska betalas på 2 000 euro. Förskottsinnehållningen verkställs på lönerna för november och december och arbetsgivares sjukförsäkringsavgift på hela lönesumman. De lagstadgade arbetspensionsavgifterna och avgifterna för försäkring för arbetsolycksfall och yrkessjukdom måste betalas för hela den tid för vilken lön har betalats.

Hur räknas nettolönen?

Från den lön (bruttolön) som parterna har avtalat dras av de avgifter som ankommer på arbetstagaren. Om lönen överskrider 1 500 euro om året ska det belopp som utbetalas till arbetstagaren, dvs. nettolönen, räknas ut på följande sätt:

bruttolön
– förskottsinnehållning
– arbetspensionsavgift (arbetstagarens andel)
– arbetslöshetsförsäkringsavgift (arbetstagarens andel)
= nettolön

Förutom lönen ska arbetsgivaren också betala

 • arbetsgivares sjukförsäkringsavgift (tidigare socialskyddsavgift)
 • arbetspensionsavgiften (arbetsgivarens andel)
 • avgiften för arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkring
 • arbetslöshetsförsäkringsavgiften
 • grupplivförsäkringsavgiften.

Kolla avgifternas storlek (Arbetsgivarens och arbetstagarens pensions- och försäkringspremier i procent för år 2018).

Obs. Om arbetsuppdraget berättigar till hushållsavdrag får 20 procent av den utbetalde lönen och lönebikostnaderna dras av.

Verkställ förskottsinnehållningen enligt skattekortet

Om lönerna till arbetstagaren överskrider 1 500 euro under året måste arbetsgivaren verkställa förskottsinnehållning på lönerna. Om de utbetalda lönerna uppgår till högst 1 500 euro behöver hushållsarbetsgivaren inte verkställa någon förskottsinnehållning på lönerna, om inte arbetstagaren ber om det. Vi rekommenderar dock att förskottsinnehållningen verkställs för att arbetstagaren inte ska påföras någon kvarskatt för lönen.

Arbetstagaren ska ge arbetsgivaren ett skattekort av vilket arbetstagarens förskottsinnehållningsprocent framgår. Ett skattekort för huvudsyssla ska ges till arbetsgivaren. När det gäller skattekortet för bisyssla räcker det med en kopia. Skattekortet för bisyssla behöver inte heller lämnas till löneutbetalaren. Det räcker med att löneutbetalaren får arbetstagarens förskottsinnehållnings- och personuppgifter från skattekortet.

Om arbetstagaren inte har ett skattekort ska förskottsinnehållningen verkställas enligt 60 procent.

Ge ett löneverifikat till arbetstagaren

Hushållsarbetsgivare ska ge ett löneverifikat till arbetstagaren. Verifikatet kan formuleras fritt. Åtminstone följande uppgifter ska framgå:

 • arbetsgivarens namn, personnummer, adress och telefonnummer
 • arbetstagarens namn, personnummer och adress
 • lönebeloppet och förskottsinnehållningen som verkställts
 • tidpunkten då lönen betalats ut
 • arbetstagarens pensions- och arbetslöshetsförsäkringspremie som tagits ut hos arbetstagaren
 • sjukförsäkringens dagpenningspremie.

Verifikatet ska lämnas till arbetstagaren även om någon förskottsinnehållning över huvud taget inte hade verkställts eller om den verkställts enbart på en del av lönen.

Spara anteckningarna och verifikaten i 6 år

Hushåll ska föra anteckningar över de utbetalda lönerna, och av dessa ska framgå

 • arbetstagarens namn och personbeteckning
 • löneutbetalningsdagen
 • det utbetalda lönebeloppet och värdet av naturaförmånerna
 • de utbetalda kostnadsersättningarna
 • den tid för vilken lön har utbetalats

Anteckningarna, fakturorna och kvittona ska förvaras i 6 år efter utgången av det år då lönerna utbetalades.

Hushåll i arbetsgivarring

Hushåll kan också tillsammans anställa en städare, en barnvakt eller någon annan arbetstagare. Hushållen ska sinsemellan komma överens om vem som verkställer och betalar förskottsinnehållningen och sköter arbetsgivarens sjukförsäkringsavgift och de övriga arbetsgivarskyldigheterna. Vid deklaration, anmälan och betalning använder ansvarspersonen sitt eget personnummer.