När ett hushåll anställer en arbetstagare

När du betalar lön till en arbetstagare, måste du också sköta arbetsgivarskyldigheterna. Du ska

 • ta hand om exempelvis förskottsinnehållningen, arbetsgivares sjukförsäkringsavgifter, arbetspensionsförsäkringen och försäkringen för arbetsolycksfall och yrkessjukdomar
 • anmäla till inkomstregistret de löner och andra förvärvsinkomster, såsom naturaförmåner och resekostnadsersättningar, som du betalar ut efter 1.1.2019
 • lämna en årsanmälan till Skatteförvaltningen om de löner som du betalat ut under 2018.

När ett hushåll anställer en arbetstagare påverkar lönebeloppet hushållets skyldigheter. Nedan nämnda gränser i euro är betalarspecifika och gäller både privatpersoner och dödsbon.

Anmäl alltid uppgifterna om löner och förvärvsinkomster till inkomstregistret

Hushåll ska alltid anmäla till inkomstregistret uppgifterna om löner och förvärvsinkomster som de utbetalat. Alla uppgifter ska anmälas oberoende av betalningsbeloppet – det finns ingen minimigräns i euro. Förutom en anmälan om löneuppgifter ska man lämna arbetsgivarens separata anmälan om arbetsgivarens sjukförsäkringsavgifter som har betalats.

Inkomsttagarens ålder inverkar inte på anmälningsskyldigheten. Lönebeloppet och arbetstagarens ålder inverkar däremot på ett hushålls övriga arbetsgivarskyldigheter, till exempel vilka avgifter som ska betalas i samband med löneutbetalningen och vilka försäkringar som ska tecknas. Nedanstående gränser i euro som anknyter till skyldigheterna gäller både privatpersoner och dödsbon.

Om du betalar högst 1 300 euro i bruttolön om året till en eller flera personer, måste du göra följande:

 • ta ut arbetstagarens andel av arbetslöshetsförsäkringspremien på lönen
 • ta ut arbetstagarens andel av arbetspensionsavgiften på lönen
 • anmäla till inkomstregistret den lön du betalat ut samt den arbetstagarandel av arbetspensionsförsäkringsavgiften och arbetslöshetsförsäkringspremien som tagits ut på lönen.
 • Du behöver inte ta ut skatt (förskottsinnehållning) på lönen, om inte arbetstagaren begär det.
 • Du behöver inte betala arbetsgivares sjukförsäkringsavgift.

Om du emellertid har tagit ut skatt eller betalat sjukförsäkringsavgifter, ska även de anmälas till inkomstregistret. Du kan betala förskottsinnehållningarna i MinSkatt (skatt.fi/minskatt). Betalningarna skapas i MinSkatt. Skatteförvaltningen får uppgifterna från inkomstregistret.

Om du betalar sammanlagt över 1 300 euro i lön till en eller flera personer, men en persons bruttolön är högst 1 500 euro per år, måste du göra följande:

 • teckna en arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkring för dina arbetstagare
 • betala arbetslöshetsförsäkringspremierna till Arbetslöshetsförsäkringsfonden (observera att du som arbetsgivare alltid ska ta ut arbetstagarens andel av arbetslöshetsförsäkringspremien på lönen även om den understiger 1 300 euro)
 • anmäla till inkomstregistret den lön du betalat ut samt den arbetstagarandel av arbetspensionsförsäkringsavgiften och arbetslöshetsförsäkringspremien som tagits ut på lönen.
 • Du behöver inte ta ut skatt (förskottsinnehållning) på lönen eller betala arbetsgivares sjukförsäkringsavgifter, om ingen arbetstagares årslön överstiger 1 500 euro.

Om du emellertid har tagit ut skatter eller betalat sjukförsäkringsavgifter, ska även de anmälas till inkomstregistret. Du kan betala förskottsinnehållningarna i MinSkatt (skatt.fi/minskatt). Betalningarna skapas i MinSkatt. Skatteförvaltningen får uppgifterna från inkomstregistret.

Om du betalar sammanlagt över 1 500 euro i bruttolön om året till en person, måste du göra följande:

 • ta ut skatt på lönen (förskottsinnehållning)
 • ta ut arbetstagarens andel av arbetslöshetsförsäkringspremien på lönen
 • ta ut arbetstagarens andel av arbetspensionsavgiften på lönen.

Du måste också ta hand om följande arbetsgivaravgifter:

 • arbetspensionsavgiften (både arbetsgivarens och arbetstagarens andel) till arbetspensionsbolaget
 • skatterna och arbetsgivares sjukförsäkringsavgift till Skatteförvaltningen
 • arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkringen till skadeförsäkringsbolaget
 • arbetslöshetsförsäkringspremien (både arbetsgivarens och arbetstagarens andel) till Arbetslöshetsförsäkringsfonden.

Anmäl till inkomstregistret den lön du betalat ut, den arbetstagarandel av arbetspensionsförsäkringsavgiften och arbetslöshetsförsäkringspremien som tagits ut på lönen samt de arbetsgivares sjukförsäkringsavgifter som betalats.

Du kan betala förskottsinnehållningarna i MinSkatt (skatt.fi/minskatt). Betalningarna skapas i MinSkatt. Skatteförvaltningen får uppgifterna från inkomstregistret.

 

Närmare information: Hushållen som löneutbetalare – hushållen som arbetsgivare (inkomstregistret.fi)

Närmare information finns också på försäkringsbolagens webbsidor. Det finns ålders- och eurogränser för avgifterna.

Beräkna löner och lämna deklarationer och anmälningar via Palkka.fi

Hushållsarbetsgivare kan sköta löneutbetalningen i webbtjänsten Palkka.fi. Där kan du räkna ut anställdas löner och lönebikostnader. Tjänsten skickar anmälningar automatiskt till inkomstregistret. I Palkka.fi kan du sköta alla de arbetsgivarskyldigheter som nämns i denna anvisning. Om du använder Palkka.fi för löneutbetalning, behöver du inte lämna några ytterligare anmälningar om lönerna till inkomstregistret.

Du kan också ansöka om hushållsavdrag för löner som du betalat ut . Uppgifterna förmedlas direkt till den förhandsifyllda skattedeklarationen. Tjänsten tillhandahåller också arbetstagarens lönespecifikation. Palkka.fi arkiverar uppgifterna i 11 år.

Gå till Palkka.fi

Vad ska man göra om uppskattningen av lönesumman ändras mitt under året?

Det kan hända att uppskattningen av lönesumma ändras under året. Om du har beräknat att lönen kommer att uppgå till högst 1 500 euro under året har du inte behövt betala förskottsinnehållningen och arbetsgivares sjukförsäkringsavgift för lönen. Om lönen likväl under året överskrider 1 500 euro ska du verkställa förskottsinnehållningen på lönen från och med att gränsen på 1 500 euro överskrids. Du behöver inte i efterhand verkställa förskottsinnehållning på de tidigare utbetalda lönerna. Du ska dock betala arbetsgivares sjukförsäkringsavgift på hela årets lönesumma.

Exempel: Om gränsen på 1 500 euro överskrids i oktober och de löner som utbetalats under året uppgår till 2 000 euro, ska förskottsinnehållningen verkställas på 500 euro. Arbetsgivares sjukförsäkringsavgift ska betalas på 2 000 euro. Förskottsinnehållningen verkställs på lönerna för november och december och arbetsgivares sjukförsäkringsavgift på hela lönesumman. De lagstadgade arbetspensionsavgifterna och avgifterna för försäkring för arbetsolycksfall och yrkessjukdom måste betalas för hela den tid för vilken lön har betalats.

Hur räknas nettolönen?

Från den lön (bruttolön) som parterna har avtalat dras av de avgifter som ankommer på arbetstagaren. Om lönen överskrider 1 500 euro om året ska det belopp som utbetalas till arbetstagaren, dvs. nettolönen, räknas ut på följande sätt:

bruttolön
– förskottsinnehållning
– arbetspensionsavgift (arbetstagarens andel)
– arbetslöshetsförsäkringsavgift (arbetstagarens andel)
= nettolön

Förutom lönen ska arbetsgivaren också betala

 • arbetsgivares sjukförsäkringsavgift (tidigare socialskyddsavgift)
 • arbetspensionsavgiften (arbetsgivarens andel)
 • avgiften för arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkring
 • arbetslöshetsförsäkringsavgiften
 • grupplivförsäkringsavgiften.

Kolla avgifternas storlek (Arbetsgivarens och arbetstagarens pensions- och försäkringspremier i procent för år 2019).

Obs. Om arbetsuppdraget berättigar till hushållsavdrag får 20 procent av den utbetalde lönen och lönebikostnaderna dras av.

Verkställ förskottsinnehållningen enligt skattekortet

Om lönerna till arbetstagaren överskrider 1 500 euro under året måste arbetsgivaren verkställa förskottsinnehållning på lönerna. Om de utbetalda lönerna uppgår till högst 1 500 euro behöver hushållsarbetsgivaren inte verkställa någon förskottsinnehållning på lönerna, om inte arbetstagaren ber om det. Vi rekommenderar dock att förskottsinnehållningen verkställs för att arbetstagaren inte ska påföras någon kvarskatt för lönen.

Arbetstagaren ska för arbetsgivaren visa upp ett skattekort av vilket arbetstagarens förskottsinnehållningssats framgår. Skattekortet behöver inte överlåtas till löneutbetalaren. Det räcker med att löneutbetalaren får arbetstagarens förskottsinnehållnings- och personuppgifter från skattekortet.

Om arbetstagaren inte har ett skattekort ska förskottsinnehållningen verkställas enligt 60 procent.

Ge ett löneverifikat till arbetstagaren

Hushållsarbetsgivare ska ge ett löneverifikat till arbetstagaren. Verifikatet kan formuleras fritt. Åtminstone följande uppgifter ska framgå:

 • arbetsgivarens namn, personnummer, adress och telefonnummer
 • arbetstagarens namn, personnummer och adress
 • lönebeloppet och förskottsinnehållningen som verkställts
 • tidpunkten då lönen betalats ut
 • arbetstagarens pensions- och arbetslöshetsförsäkringspremie som tagits ut hos arbetstagaren
 • sjukförsäkringens dagpenningspremie.

Verifikatet ska lämnas till arbetstagaren även om någon förskottsinnehållning över huvud taget inte hade verkställts eller om den verkställts enbart på en del av lönen.

Spara anteckningarna och verifikaten i 6 år

Hushåll ska föra anteckningar över de utbetalda lönerna, och av dessa ska framgå

 • arbetstagarens namn och personbeteckning
 • löneutbetalningsdagen
 • det utbetalda lönebeloppet och värdet av naturaförmånerna
 • de utbetalda kostnadsersättningarna
 • den tid för vilken lön har utbetalats

Anteckningarna, fakturorna och kvittona ska förvaras i 6 år efter utgången av det år då lönerna utbetalades.

Hushåll i arbetsgivarring

Hushåll kan också tillsammans anställa en städare, en barnvakt eller någon annan arbetstagare. Hushållen ska sinsemellan komma överens om vem som verkställer och betalar förskottsinnehållningen och sköter arbetsgivarens sjukförsäkringsavgift och de övriga arbetsgivarskyldigheterna. Vid deklaration, anmälan och betalning använder ansvarspersonen sitt eget personnummer.