Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Förändringar som en konkurs ger upphov till – aktiebolag och andelslag

Försättandet i konkurs avslutar näringsverksamheten i ett aktiebolag eller ett andelslag. Det bestämmande inflytandet över tillgångarna överförs då till konkursboet. Konkursboet kan dock besluta att fortsätta den affärsverksamhet som bedrivits av det aktiebolag eller andelslag som har gått i konkurs. Konkursboet ansvarar för de skatter som denna verksamhet ger upphov till.

Inledande av konkursförfarande

Om ett aktiebolag eller andelslag inte kan stå för sina skulder kan det försättas i konkurs. En konkurs är ett förfarande där aktiebolagets eller andelslagets samtliga tillgångar på en gång används för att betala skulderna. Tillgångarna delas mellan borgenärerna i relation till deras fordringar. På ansökan av antingen gäldenären eller borgenären fattar tingsrätten beslut om försättande i konkurs. Samtidigt utser tingsrätten en boförvaltare som ska sköta utredningen av konkursboet. Det aktiebolag eller andelslag som har försatts i konkurs upplöses när slutredovisningen har godkänts vid borgenärssammanträdet.

Anvisning för konkursförvaltare

Anmälningsskyldigheten kvarstår

Konkursförvaltaren ska också se till att deklarationerna för tiden under konkursförfarandet lämnas till Skatteförvaltningen. Till exempel skattedeklarationen ska lämnas i tid. Anmälningsskyldigheten fortsätter fram till att slutredovisningen av konkursen har godkänts och det inte finns några tillgångar kvar.

Konkursboet kan fortsätta affärsverksamheten

Affärsverksamheten i ett aktiebolag eller ett andelslag upphör vid försättandet i konkurs. Om konkursboet självständigt fortsätter den affärsverksamhet som bedrivits av det aktiebolag eller andelslag som försatts i konkurs, får konkursboet ett eget FO-nummer. Konkursboet ansöker om FO-numret med etableringsanmälan Y1. Samtidigt kan konkursboet exempelvis ansöka om momsskyldighet, om det vill fortsätta konkursgäldenärens momsskyldighet under realiseringen av tillgångarna.

Efter att konkursboet fått ett eget FO-nummer kan det i MinSkatt ansöka om att bli infört i Skatteförvaltningens register. Alternativt kan konkursboet ansöka om att bli infört i registren med Företags- och organisationsdatasystemets ändringsanmälan Y4.

Ett konkursbo som fortsätter affärsverksamheten ska sköta de allmänna deklarations- och betalningsskyldigheterna till Skatteförvaltningen.

En konkurs ändrar inte beskattningen

Ett konkursbo är inte en separat skattskyldig och konkursen ändrar inte heller i övrigt aktiebolagets eller andelslagets beskattning. Enbart de skatter som konkursboets egen näringsverksamhet ger upphov till ska betalas av konkursboet. Ett aktiebolag eller ett andelslag som har försatts i konkurs är skattskyldigt för all annan inkomst på samma sätt som innan konkursförfarandet inleddes.

Endast realisering av gäldenärens tillgångar är inte att bedriva näringsverksamhet, men exempelvis anskaffning av nya omsättningstillgångar kan leda till att konkursboet anses bedriva näringsverksamhet. Den eventuella skatten på verksamheten påförs då konkursboet och inte konkursgäldenären.

Beskattningen för det år då bolaget försattes i konkurs verkställs på normalt sätt och konkursen ändrar inte heller räkenskapsperioden. Ett aktiebolag eller ett andelslag som har försatts i konkurs lämnar skattedeklarationen för den normala räkenskapsperioden. Till skattedeklarationen ska dock bifogas ett mellanbokslut som upprättats den dag då bolaget försattes i konkurs. Anmälningsskyldigheten fortsätter fram till att slutredovisningen av konkursen har godkänts och det inte finns några tillgångar kvar.

Mer information om att lämna skattedeklarationen

Konkursboets momsskyldighet

Skatteförvaltningen stryker ett aktiebolag eller andelslag som har försatts i konkurs ur momsregistret då Skatteförvaltningen fått uppgifterna om försättandet i konkurs från handelsregistret. Konkursboet kan dock besluta att konkursgäldenärens momsskyldighet fortsätter under realiseringen av tillgångarna eller att konkursboet självständigt fortsätter affärsverksamheten.

Om konkursboet självständigt fortsätter affärsverksamheten och omsättningen under räkenskapsperioden överskrider 15 000 euro, är konkursboet momsskyldigt. Konkursförvaltaren ska ansöka om ett FO-nummer för konkursboet och anmäla boet som momsskyldigt med etableringsanmälan Y1. Till anmälan ska bifogas en utredning om vilken typ av verksamhet konkursboet börjar bedriva. Ett konkursbo som har förts in i registret över momsskyldiga ska lämna en momsdeklaration för varje skatteperiod. Konkursboet ska också se till att momsen betalas. Momsen kan deklareras och betalas i MinSkatt.

Mer information om deklaration och betalning av moms

Avregistrering ur förskottsuppbördsregistret

Skatteförvaltningen avregistrerar det aktiebolag eller andelslag som har försatts i konkurs ur förskottsuppbördsregistret när Skatteförvaltningen fått uppgifterna om försättandet i konkurs från handelsregistret.

Ett konkursbo kan vid behov ansöka om att bli infört i förskottsuppbördsregistret med etableringsanmälan Y1. Anmälan Y1 används när konkursförvaltaren ansöker om ett FO-nummer för konkursboet och konkursboet samtidigt ansöker om att bli infört i förskottsuppbördsregistret och Skatteförvaltningens övriga register.

Om konkursförvaltaren redan tidigare ansökt om ett FO-nummer för konkursboet kan konkursboet ansöka om förskottsuppbördsregistrering antingen i MinSkatt eller med Företags- och organisationsdatasystemets ändringsanmälan Y4.

Skatteförvaltningen avregistrerar konkursboet när konkursboet enligt sin egen anmälan inte längre tar emot betalningar, när konkursboet har lämnat slutredovisningen eller då konkursen förfallit på grund av brist på medel.

Arbetsgivarskyldigheterna ska skötas

Skatteförvaltningen stryker det aktiebolag eller andelslag som har försatts i konkurs ur arbetsgivarregistret då Skatteförvaltningen fått uppgifterna om försättandet i konkurs från handelsregistret. Konkursförvaltaren ska se till att löner och arbetsgivarprestationer deklareras och betalas också efter försättandet i konkurs om löner har betalats ut. Arbetsgivarprestationerna omfattar exempelvis förskottsinnehållningar och arbetsgivarens sjukförsäkringsavgift.

Konkursförvaltaren ska se till att arbetsgivarprestationer deklareras och betalas också i det fall att deklarationer saknas för tiden före försättandet i konkurs.

Etablerings-, ändrings- och nedläggningsanmälan

Konkursförvaltaren lämnar nedläggningsanmälan Y4 för aktiebolaget eller andelslaget senast då konkursboets tillgångar har realiserats. Om konkursboet självständigt har fortsatt affärsverksamheten, lämnar konkursförvaltaren en nedläggningsanmälan för konkursboet med blanketten Y4 senast då konkursboet avslutar att bedriva näringsverksamhet.

Mera information om att anmäla etableringar, ändringar och nedläggningar i företags- och organisationsdatasystemets webbtjänst

Sidan har senast uppdaterats 14.8.2023