Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Nedläggning av verksamhet – föreningar

Föreningsmötet beslutar om upplösningen av en förening. En registrerad förening ska anmäla upplösningen till föreningsregistret. Anmälan om upplösning av en förening ska även lämnas till Skatteförvaltningen och vid behov till handelsregistret som förs av Patent- och registerstyrelsen.

Upplösning av en förening

När föreningsmötet har fattat beslut om upplösning av föreningen, sköter antingen styrelsen eller en likvidator som utsetts av styrelsen åtgärderna i anknytning till upplösningen. När den slutliga utredningen är klar, lämnar styrelseordföranden eller likvidatorn anmälan om upplösningen av föreningen till föreningsregistret. Detta gäller registrerade föreningar. Föreningen anses ha upphört när upplösningen har antecknats i föreningsregistret.

Läs mer om upplösning av föreningar (prh.fi)

Om en föreningsverksamhet i praktiken har upphört, men föreningen inte har upplösts, kan en föreningsmedlem hos domstolen på föreningens hemort ansöka om att föreningen ska förklaras upplöst. Domstolen förordnar sökanden eller någon annan att som likvidator sköta likvidationen av föreningen.

Om föreningen är införd i förenings- eller handelsregistret, ska styrelsen eller likvidatorn anmäla upplösningen med nedläggningsanmälan Y4a och med blankett 6214 till Skatteförvaltningen.

Om föreningen äger lägenhetsaktier eller fastigheter ska den tillsammans med blanketten lämna en redogörelse till Skatteförvaltningen för vem lägenhetsaktierna, fastigheterna och annan eventuell egendom överförs till.

Avregistrering från Skatteförvaltningens register

Med blankett 6214 (ytj.fi) förmedlas uppgifterna och ändringarna till såväl registret över momsskyldiga och förskottsuppbördsregistret som arbetsgivarregistret.

Upphörande av momsskyldighet

Föreningar ska använda blankett 6214 för att anmäla att momsskyldigheten upphör. Anmälan lämnas efter att den momspliktiga affärsverksamheten har upphört eller senast då affärsegendomen har sålts. Utifrån nedläggningsanmälan stryker Skatteförvaltningen föreningen ur registret över momsskyldiga. En momsdeklaration ska lämnas ännu för verksamhetens sista skatteperiod.

Om en förening så önskar kan den fortsätta som momsskyldig fram till dess att de resterande affärstillgångarna som innehas av denna har sålts. För tiden då affärstillgångarna realiseras lämnas momsdeklarationerna på normalt sätt.

Mer information om deklaration och betalning av moms

Upphörande av förskottsuppbördsregistrering

På begäran avregistrerar Skatteförvaltningen den förening som varit införd i förskottsuppbördsregistret. Registreringen upphör det datum förvärvsverksamheten upphör, men i allmänhet inte retroaktivt.

Skatteförvaltningen kan stryka en förening ur förskottsuppbördsregistret även om föreningen inte med blankett 6214 meddelat att verksamheten upphört, men detta kommit fram på annat sätt. 

Upphörande med regelbunden löneutbetalning

Den regelbundna löneutbetalningen antecknas ha upphört den dag man senast har utbetalt löner. Arbetsgivarprestationer ska deklareras och betalas till och med att registreringen upphör.

Om en förening betalar ut löner tillfälligt efter nedläggningsdatumet, ska den deklarera och betala arbetsgivarprestationer så länge som löner har betalats.

Mer information om hur man anmäler löner och arbetsgivarprestationer

Skattedeklaration

Om en förening upplöser sig, ska skattedeklarationen gälla fram till den dag då den sista räkenskapsperioden går ut. Föreningen ska som bilaga till skattedeklarationen lämna in en redogörelse för utbetalningen av föreningens medel. Om verksamheten avbryts, ska föreningen i vissa situationer lämna en skattedeklaration.

Mer information om inlämnande av skattedeklaration

Kontaktuppgifter efter nedläggning av verksamheten

Föreningen ska anteckna på blankett 6214 den adress som Skatteförvaltningen vid behov kan kontakta efter nedläggningen.

Var kan man få nedläggningsanmälan

Nedläggningsanmälan Y4a och blankett 6214 finns tillgängliga på adressen ytj.fi.

Sidan har senast uppdaterats 13.11.2019