Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Nedläggning av verksamheten – stiftelse

En stiftelse kan upplösas enbart under vissa förutsättningar, och för detta behövs Patent- och registerstyrelsens (PRS) tillstånd. Upplösningen ska anmälas till stiftelseregistret. Anmälan om upplösning av en stiftelse ska även lämnas till Skatteförvaltningen och vid behov till handelsregistret som förs av Patent- och registerstyrelsen.

Läs mer om upplösning av en stiftelse (prh.fi)

Upplösning av en stiftelse

En stiftelse kan upplösas enbart under vissa förutsättningar. Den vanligaste grunden för upplösningen av en stiftelse är att stiftelsens medel har minskat så mycket, att det inte längre finns några förutsättningar för stiftelsens verksamhet.

Stiftelseregisterproceduren i anslutning till upplösning av en stiftelse har två faser. Först ska stiftelsen med en skriftlig ansökan be om Patent- och registerstyrelsens samtycke till upplösning med blanketten för nedläggningsanmälan Y4 (+ bilageblankett 17). Stiftelsens styrelse tar hand om åtgärderna i anslutning till upplösningen av stiftelsen. Patent- och registerstyrelsen kan vid behov förordna en eller flera likvidatorer att ta hand om ärendet. När upplösningsåtgärderna har genomförts, anmäler stiftelsen med blanketten för nedläggningsanmälan Y4 och bilageblankett 17 upplösningen till stiftelseregistret som förs av Patent- och registerstyrelsen. Stiftelsen antecknas som upplöst efter att Patent- och registerstyrelsen har godkänt slutredovisningen.

Vid behov ska stiftelsen dessutom med blanketten för nedläggningsanmälan Y4 och bilageblankett 15 anmäla nedläggningen till Skatteförvaltningen och handelsregistret som förs av Patent- och registerstyrelsen.

Om stiftelsen i sin ägo har lägenhetsaktier eller fastigheter ska den lämna till Skatteförvaltningen även en redogörelse för till vem lägenhetsaktierna och fastigheterna överförs efter att stiftelsen upplösts. Redogörelsen kan lämnas exempelvis vid punkten Ytterligare information i nedläggningsanmälan Y4.

Avregistrering ur Skatteförvaltningens register

Med samma nedläggningsanmälan Y4 förmedlas uppgifterna och ändringarna till såväl registret över momsskyldiga, förskottsuppbördsregistret som arbetsgivarregistret.

Upphörande av momsskyldighet

Med nedläggningsanmälan Y4 anmäler en stiftelse att momsskyldigheten har upphört. Anmälan lämnas efter att den momspliktiga affärsverksamheten har upphört eller senast då affärstillgångarna har sålts. Utifrån nedläggningsanmälan stryker Skatteförvaltningen stiftelsen ur registret över momsskyldiga. En momsdeklaration ska lämnas ännu för verksamhetens sista skatteperiod.

Om en stiftelse så önskar kan den fortsätta som momsskyldig fram till dess att de resterande affärstillgångar som den innehar har sålts. För tiden då affärstillgångarna realiseras lämnas momsdeklarationerna på normalt sätt.

Mer information om deklaration och betalning av moms

Upphörande av förskottsuppbördsregistrering

På begäran avregistrerar Skatteförvaltningen den stiftelse som varit införd i förskottsuppbördsregistret. Registreringen upphör det datum förvärvsverksamheten upphör, men i allmänhet inte retroaktivt.

Skatteförvaltningen kan stryka en stiftelse ur förskottsuppbördsregistret även om stiftelsen inte med nedläggningsanmälan Y4 meddelat att verksamheten upphört, men detta kommit fram på annat sätt.

Upphörande med regelbunden löneutbetalning

Den regelbundna löneutbetalningen antecknas ha upphört den dag man senast har utbetalt löner. Arbetsgivarprestationer ska deklareras och betalas till och med att registreringen upphör.

Om en stiftelse betalar ut löner tillfälligt efter nedläggningsdatumet, ska den deklarera och betala arbetsgivarprestationer så länge som löner betalas.

Mer information om hur man anmäler löner och arbetsgivarprestationer

Skattedeklaration

Om en stiftelse upplöser sig, ska skattedeklarationen gälla fram till den dag då den sista räkenskapsperioden går ut. Om verksamheten avbryts, måste stiftelsen i vissa situationer lämna en skattedeklaration.

Läs mer om inlämnande av skattedeklaration

Kontaktuppgifter efter nedläggning av verksamheten

På nedläggningsanmälan Y4 ska stiftelsen anteckna den adress som Skatteförvaltningen vid behov kan kontakta efter nedläggningen.

Var kan man få nedläggningsanmälan?

Nedläggningsanmälan Y4 med bilagor kan laddas ned på adressen ytj.fi

Sidan har senast uppdaterats 12.11.2019