Skyldigheten att dokumentera internprissättning

Förutsättningarna för dokumentationsskyldigheten varierar enligt stat. Därför kan ett företag vara skyldigt att dokumentera sin internprissättning utifrån lagstiftningen i en annan stat, även om företaget inte behöver göra detta utifrån Finlands lagstiftning. Ett företag ska utreda de krav som gäller dokumentation av internprissättning skilt för varje stat. På dessa sidor behandlas dokumentation av internprissättning enbart ur en finländsk synvinkel.

Vilka företag är dokumentationsskyldiga?

Det finns bestämmelser om dokumentationsskyldigheten i 14 a § i lagen om beskattningsförfarande (BFL). Ett företag som är skattskyldigt i Finland ska upprätta en dokumentation av internprissättning av transaktioner som gjorts med en utländsk part i intressegemenskap under skatteåret. Skyldigheten att upprätta dokumentation gäller också för transaktioner mellan ett utländskt företag och ett fast driftställe i Finland. Stora företag som uppfyller minst ett av följande villkor är dokumentationsskyldiga:

  • Företaget har fler än 250 anställda.
  • Företaget har en omsättning som överstiger 50 miljoner euro och en balansomslutning som överstiger 43 miljoner euro.
  • Företaget uppfyller inte kännetecknen för små och medelstora företag enligt Kommissionens rekommendation 2003/361/EG.

Enligt kommissionens rekommendation ska hela koncernens tal beaktas då antalet anställda, storleken på omsättningen och balansomslutningen bedöms. I praktiken granskas med andra ord omsättningen och balansomslutningen i koncernbokslutet för det högsta moderbolaget i koncernen och antalet anställda i hela koncernen. Därför är också ett relativt litet företag ofta dokumentationsskyldigt i Finland om det hör till en stor internationell koncern.

Uppgifterna från bokslutstidpunkten för den senast avslutade räkenskapsperioden används då antalet anställda, omsättningen och balansomslutningen räknas. Omsättningen räknas exklusive moms och andra indirekta skatter.

När börjar och upphör dokumentationsskyldigheten?

Ett företag blir dokumentationsskyldigt om tröskelvärdet för antingen antalet anställda eller omsättningen och balansräkningen överskrids vid bokslutstidpunkten under två räkenskapsår i följd. Dokumentationen ska upprättas först för det senare av dessa år.

Dokumentationsskyldigheten upphör om antalet anställda eller omsättningen och balansomslutningen underskrider tröskelvärdena under två konsekutiva räkenskapsår. En dokumentation ska dock utarbetas ännu för det första året efter det år då tröskelvärdena underskridits.

Dokumentationen ska läggas fram på begäran av skattemyndigheten

Det finns bestämmelser om presentation av dokumentationen och kompletterande tilläggsutredningar i 14 c § i BFL. Den skattskyldige ska lämna in en dokumentation av internprissättningen inom 60 dagar på uppmaning av skattemyndigheten. Dokumentation om internprissättningen för skatteåret ska dock lämnas in tidigast sex månader efter utgången av den sista månaden i räkenskapsperioden. Tilläggsutredningar som kompletterar dokumentationen av internprissättningen, såsom uppgifter om jämförelseobjekt, ska lämnas in inom 90 dagar på uppmaning av skattemyndigheten. Skattemyndigheten kan på begäran förlänga tidsfristerna.

Dokumentationen ska inte fogas till företagets skattedeklaration. Internprissättningen ska dokumenteras varje skatteår. Dokumentationen kan lämnas in på finska, svenska eller engelska.

Följder av försummelser i dokumentationen

Om den skattskyldige inte lämnat in en dokumentation av internprissättningen eller en kompletterande tilläggsutredning inom en utsatt tid, kan den skattskyldige påföras en skatteförhöjning på högst 25 000 euro. Skatteförhöjning kan också påföras om dokumentationen av internprissättningen eller tilläggsutredningen av den dokumentationsskyldige lämnats in med väsentliga fel eller brister.

Principen om marknadsmässiga villkor gäller också för små och medelstora företag

Principen om marknadsmässiga villkor tillämpas på samma sätt på alla transaktioner mellan parter i intressegemenskap, oberoende av företagets storlek. Principen om marknadsmässiga villkor tillämpas med andra ord även då ett företag inte är skyldigt att dokumentera sin internprissättning. Därför ska ett företag lämna in en nödvändig utredning om en transaktion med en part i intressegemenskap om skattemyndigheten begär en sådan för att utreda om transaktionen är marknadsmässig. Följaktligen finns det skäl även för små företag att i realtid följa upp att dess transaktioner med parter i intressegemenskap är förenliga med principen om marknadsmässiga villkor.