Falska meddelanden som gäller skatteåterbäringar cirkulerar som sms. Mer information om falska meddelanden

Förvararregistret

Ett företag som bedriver förvaringsverksamhet av värdepapper kan ansöka om registrering i förvararregistret. Förvarare kan vara exempelvis kreditinstitut, värdepappersföretag och värdepapperscentraler.

Det är frivilligt för förvararen att registrera sig i förvararregistret och förvararen ska själv ansöka om registrering.

Förutsättningar för registreringen

I Skatteförvaltningens förvararregister kan antecknas sådana förvarare som uppfyller följande förutsättningar för registrering:

  • Förvararen har beviljats tillstånd att bedriva förvararverksamhet av en myndighet.
  • Förvararens hemvist är i en stat inom Europeiska unionen eller i en sådan stat med vilken Finland har ett avtal för undvikande av dubbelbeskattning. 
  • På förvararen tillämpas den gemensamma standarden för utbyte av upplysningar eller bestämmelserna om förhindrande av penningtvätt och identifiering av kunden samt annan lagstiftning tillämpas, så att förvararen är skyldig att identifiera sin kund och dennes hemviststat i beskattningshänseende.

Man kan låta bli att anteckna förvararen i förvararregistret om man utifrån tidigare försummelser kan anta att denne försummar sina skyldigheter eller om förvararen har underlåtit att betala påförda skatter.

Den registrerade förvararens skyldigheter och ansvar

Den registrerade förvararen

  • ska utreda och kontrollera att den kund som är dividendtagare har rätt till skatteavtalsförmåner, när skatteavtalsförmånerna är beviljats till dividendtagaren.
  • ska lämna årsanmälan om de dividendtagaruppgifter som förvararen har åtagit sig ansvaret för.
  • har skatteansvaret för eventuellt källskatt som tagits ut för låg av de dividenderna förvararen har åtagit sig ansvaret för.

Den registrerade förvararens årsanmälan lämnas årligen före utgången av januari för de dividender som betalats ut under det föregående kalenderåret. I årsanmälan anges de dividender som ett finländskt offentligt noterat bolag har betalat ut på basis av en förvaltarregistrerad aktie till en dividendtagare som är begränsat skattskyldig i Finland.

Blanketter

Anvisningar