Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Hur skattedeklarationen 2023 fylls i - anvisning för storföretagskunder

Den här anvisningen ger information som storföretagskunder särskilt kan beakta vid ifyllandet av skattedeklarationen.  

Lagändringar som trädde i kraft 2023

Ändring av ränteavdragsbegränsningen

 • Tillämpningen av undantaget som grundar sig på en jämförelse av balansräkningar påverkas också av beloppet av betalda räntor. Undantaget tillämpas inte om beloppet av de räntor som betalats till aktörer med en betydande ägarandel i koncernen är minst 20 % av alla räntor som betalats utanför koncernen.
 • Ett helt eller delvis privatägt samfund, som genomför ett långsiktigt offentligt infrastrukturprojekt som beställts av ett offentligt samfund, får under vissa förutsättningar dra av annars icke avdragsgilla nettoränteutgifter.
 • Till blankett 81 har fogats nya fält som gäller infrastrukturprojekt och jämförelse av balansräkningar.

Skatteförvaltningens anvisning: Begränsning av rätten till ränteavdrag i företagsbeskattningen

Allmänt tilläggsavdrag för forsknings- och utvecklingsverksamhet (kombinerat avdrag)

 • Det kombinerade avdraget enligt den nya lagen består av ett allmänt tilläggsavdrag och ett extra tilläggsavdrag.
 • Det allmänna tilläggsavdraget är 50 % av de löneutgifter och utgifter för köpta tjänster som hänför sig till den skattskyldiges egen forsknings- och utvecklingsverksamhet, minst 5 000 euro och högst 500 000 euro per skatteår.  Avdraget tillämpas första gången i beskattningen 2023.
 • Om den skattskyldiges utgifter för forsknings- och utvecklingsverksamhet har ökat jämfört med det föregående skatteåret, får den skattskyldige dessutom som extra tilläggsavdrag dra av 45 % av det ökade beloppet av utgifterna för forsknings- och utvecklingsverksamhet. Maximibeloppet för det extra tilläggsavdraget är 500 000 euro. Avdraget tillämpas första gången i beskattningen 2024. 
 • Med forsknings- och utvecklingsverksamhet avses sådan kreativ och systematisk verksamhet för att öka fonden av vetande eller att utnyttja detta vetande för att hitta nya tillämpningar där kriteriet är att verksamheten strävar efter något väsentligt nytt.
 • Både definitionen av forsknings- och utvecklingsverksamhet och de kostnader som utgör grunden för avdraget avviker från det temporära tilläggsavdraget för forsknings- och utvecklingsverksamhet.
 • Avdraget görs på den nya blanketten 67Y.

Skatteförvaltningens anvisning: Kombinerat avdrag för forsknings- och utvecklingsverksamhet

OBS! Det temporära tilläggsavdraget för forskning och utveckling är fortfarande i kraft fram till år 2027.

 • Man kan inte använda samma kostnader för att yrka på båda avdragen.
 • Tilläggsavdraget är 150 % av priset på arbete som en organisation för forskning och kunskapsspridning utfört i form av underentreprenad åt den skattskyldige, minst 5 000 euro och högst 500 000 euro per skatteår.
 • Avdraget görs på den uppdaterade blanketten 67A (tidigare 67).

Skatteförvaltningens anvisning: Tilläggsavdrag för forsknings- och utvecklingsverksamhet under skatteåren 2021–2027

Tillfällig skatt på vinster inom elbranschen och sektorn för fossila bränslen

 • Skatt på vinster inom elbranschen och skatt på vinster inom sektorn för fossila bränslen är två nya separata tillfälliga skatter. Lagen ska tillämpas vid beskattningen för skatteåret 2023 (räkenskapsperiodsförbehåll).
 • Skyldiga att betala skatt på vinster inom elbranschen är företag som är verksamma på elmarknaden och som producerar eller levererar el och vilkas totala omsättning för elaffärsverksamheten är minst 500 000 euro.
 • Skatten är 30 procent av resultatet av elaffärsverksamheten till den del den överstiger en årlig intäkt på 10 procent av beloppet av det justerade egna kapitalet i den skattskyldiges elaffärsverksamhet. Grunden för skatt är alltså den vinst som överskrider intäktsgränsen.
 • Skyldiga att betala skatt på vinster inom sektorn för fossila bränslen är företag av vars omsättning mer än 75 procent består av utvinning av råolja eller naturgas, framställning av raffinerade oljeprodukter av råolja eller tillverkning av stenkolsprodukter.
 • Grunden för skatt är vinst som överskrider referensgränsen. Vinstskattebeloppet är 33 % av den vinst som överskrider referensgränsen. Med vinst som överskrider referensgränsen avses det belopp med vilket resultatet av näringsverksamheten under skatteåret överstiger 120 procent av medeltalet av resultaten av näringsverksamheten under skatteåren 2018–2021.
 • Skatten på vinsterna inom elbranschen och sektorn för fossila bränslen deklareras i en egen deklaration. För räkenskapsperioder som gått ut under 2023 ska skattedeklarationen lämnas in senast 30.4.2024.

Skatteförvaltningens anvisning: Tillfällig skatt på vinster inom elbranschen och sektorn för fossila bränslen

Observera gällande bilageblanketterna

Blankett 62 (Specifikation av reserveringar, upp- och nedskrivningar samt avskrivningar av förslitning underkastade anläggningstillgångar)

 • Om höjda avskrivningar (med stöd av lagen om höjda avskrivningar på maskiner, inventarier och andra därmed jämförbara lösa anläggningstillgångar skatteåren 2020–2023) görs på investeringar i maskiner och anläggningar, deklareras den del som överskrider den normala avskrivningen på 25 % av utgiftsresten i fältet ”tilläggsavskrivning” på blankett 62. Lagens giltighetstid har förlängts för skatteåren 2024–2025.
 • Dessutom ska fältet ”III Specifikation av skattelättnadsavskrivningar” i blankettens nedre kant fyllas i.

Blankett 66 (Utredning av koncernförhållandena för skatteredovisning)

 • Blankett 66 ska fyllas i enbart av koncernens högsta inhemska moderbolag som på blanketten ska ange alla sådana dottersamfund av vilka det direkt eller indirekt äger 9/10.
 • Om koncernens högsta moderbolag inte äger minst 9/10 av samfundet ska det högsta modersamfundet i underkoncernen fylla i blankett 66 avseende de dottersamfund som uppfyller ägarandelskravet.
 • Det är viktigt att blanketten är rätt ifylld, så att samfundsskattens kommunandelar beräknas rätt. Koncernbolagen ska dessutom lämna in blankett 65 gällande de samfund och sammanslutningar där ägarandelen är minst 10 % samt av givet och mottaget koncernbidrag.

Blankett 78 (Utredning om internprissättning)

 • Med blankett 78 samlar Skatteförvaltningen in information om internationell internprissättning för analysändamål.
 • På blanketten redovisas affärstransaktioner som den skattskyldige gjort under skatteåret med en utländsk, i BFL 31 § avsedd part i intressegemenskap. Läs mera i blankettanvisningen.
 • Alla de koncernbolag som är skyldiga att upprätta en dokumentation av internprissättningen ska fylla i blanketten. Även små och medelstora företag i koncernen ska fylla i blanketten om dokumentationsskyldighet uppstår för dem (BFL 14 a §). Läs mer om dokumentationsskyldigheten i Skatteförvaltningens detaljerade anvisning Dokumentation av internprissättning.
 • Dokumentation av internprissättning bifogas inte skattedeklarationen. Skatteförvaltningen kan be om dokumentationen till exempel i samband med riskhantering eller någon annan åtgärd i beskattningshänseende.
 • Skicka eventuella frågor om blanketten eller andra internprissättningsärenden på e-postadressen siirtohinnoittelu@vero.fi. Använd samma e-postadress för att skicka en kontaktbegäran till Skatteförvaltningens sakkunniga i internprissättningsärenden.

Kom också ihåg följande nya bilageblanketter:

Lagändringar som trätt i kraft 2024

Minimiskattelagen som gäller stora koncerner träder i kraft också i Finland

Deklarationsdiskussion

Skatteförvaltningen erbjuder storföretag möjligheten till deklarationsdiskussion. I deklarationsdiskussionen har företaget möjlighet att ta upp sådana poster som kan lämna rum för tolkning eller som företaget behöver handledning för.

Diskussionen är frivillig och sker i regel på företagets initiativ. Kontakta den bekanta ansvariga handläggaren direkt eller via e-post på adressen suuryritysasiakkaat@vero.fi.

Exempel på teman som kan tas upp vid diskussionen:

 • tillämpning av ränteavdragsbegränsning (t.ex. begreppet ränta i beskattningen)
 • företagsförvärv eller internationella företagsomstruktureringar
 • tillämpning av bassamfundslagen
 • skillnader mellan bokslutet och beskattningsuträkningen som beror på tillämpning av IFRS-standarder
 • poster som gäller aktiebaserade incitamentsystem
 • betydande överlåtelser av egendom
 • avdragsgilla kostnader i beskattningen som bokförts direkt mot eget kapital
 • avräkning av källskatt om inkomstens karaktär lämnar rum för tolkning (t.ex. gränsdragning mellan royalty och rörelseinkomst)
 • koncernavdrag
 • tolkning av minimiskattelagen (andra pelaren).

Syftet är att effektivera verkställandet av beskattningen såväl ur företagets som ur Skatteförvaltningens synvinkel. Bland fördelarna kan nämnas snabbare utredning av ärenden som lämnar rum för tolkning. Behovet av eventuella tilläggsutredningar minskar också.

Skatteförvaltningens nyhetsbrev

Skatteförvaltningen har flera nyhetsbrev för olika kundgrupper. Teman som berör storföretag ingår i nyhetsbrevet för företag och bokföringsbyråer. I nyhetsbrevet kan man välja tema enligt intresse.

Prenumerera på nyhetsbrevet

Sidan har senast uppdaterats 14.2.2024