Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Minimiskatt för stora koncerner (OECD:s andra pelare)

AKtuellt

 • Lagen om minimiskatt för stora koncerner (1308/2023) trädde i kraft 1.1.2024 och den tillämpas på räkenskapsperioder som börjar den 31 december 2023 eller senare.

 • Skatteförvaltningen förbereder en helhet av flera detaljerade anvisningar om minimiskatt för stora koncerner. Anvisningarna publiceras så snabbt som möjligt när de blivit färdiga under 2024.

 • En deklaration med information om tilläggsskatt baserar sig på en internationell standard. Datainnehållet har definierats i OECD:s publikation Tax Challenges Arising from the Digitalisation of the Economy – GloBE Information Return (Pillar 2). OECD förbereder och kommer eventuellt att under våren 2024 publicera det schema enligt vilket deklarationen ska lämnas.

 • En koncernenhet belägen i Finland ska lämna en deklaration om tilläggsskatt endast om den ska betalas till Finland. Skatteförvaltningen bereder som bäst deklarationens datainnehåll.

 • Vid behov kan du be om mera information per e-post: Minimivero(a)vero.fi

Allmänt om andra pelaren

Från och med skatteåret 2024 omfattas stora koncerners överskjutande vinst av en minimiskatt på 15 % oberoende av i vilken stat koncernenheterna är belägna. Den faktiska skattenivån granskas per stat. Om den faktiska skattesatsen i den stat där någon av koncernenheterna är belägen är under 15 procent genomförs minimibeskattningen genom att ta ut tilläggsskatt. Tilläggsskatten uppbärs antingen som nationell tilläggsskatt i lågskatteländer (QDMTT), enligt regeln om inkomstinkludering i staten där moderbolaget är beläget (IIR) eller enligt regeln om kompensation för bortfall i skattebetalning i andra koncernenheter.  

Deklaration

 • I en deklaration med information om tilläggsskatt ska deklareras alla uppgifter som behövs för att beräkna koncernens tilläggsskatt
 • Anmälan om den som lämnar deklaration med information om tilläggsskatt (notifikation) ska innehålla uppgift om den utländska koncernenheten som inlämnar deklarationen
 • I en deklaration om tilläggsskatt ska den skattskyldige deklarera de uppgifter som behövs för att påföra tilläggsskatt eller nationell tilläggsskatt i Finland.
 • För skatteåret 2024 ska deklarationerna och anmälningarna lämnas in senast 30.6.2026.

Detaljerade anvisningar

Detaljerade anvisningar publiceras under våren 2024.

Teman som ingår i Skatteförvaltningens anvisningshelhet

 • Minimiskattesystemet för stora koncerner (allmän bild)
 • Identifiering av en koncern och allokering av inkomst till koncernenheter
 • Beräkning av den justerade vinsten eller förlusten
 • Beräkning av medräknade och justerade skatter
 • Beräkning av effektiv skattesats och beräkning av tilläggsskatt
 • Tillämpning av beskattningsregeln och allokering av tilläggsskatten
 • Specialsituationer för fasta driftställen
 • Förenklingsregler (Safe Harbour)
 • Deklarering och beskattningsförfarande i Finland
Sidan har senast uppdaterats 28.2.2024