Ulkomaille suomalaisen työnantajan palvelukseen

Kun lähdet työskentelemään ulkomaille suomalaisen työnantajan palveluksessa, verotukseesi Suomessa vaikuttaa ulkomailla työskentelyn kesto ja se, missä valtiossa työskentelet.

Ilmoita ulkomailta sekä Suomesta saamasi tulot veroilmoituksella

Veroilmoitus verkossa (vero.fi/veroilmoitus) on sulkeutunut.

Tietojen ilmoittaminen vuodelta 2017 tässä palvelussa ei ole enää mahdollista. Ilmoita tiedot esitäytetyllä veroilmoituslomakkeella ja tarvittavilla liitelomakkeilla. Palauta ne verotoimistoon postitse.

Veroilmoitus verkossa palvelussa voit täydentää tai korjata esitäytetyn veroilmoituksesi tietoja. Voit ilmoittaa palvelussa myös ulkomaan tulot ja vaatia kaksinkertaisen verotuksen poistamista. Esitäytettyä veroilmoitusta tai liitelomakkeita ei tarvitse palauttaa, jos olet ilmoittanut kaikki tiedot verkossa.

Jos et ilmoita verkossa, merkitse ulkomaan tulot esitäytetylle veroilmoitukselle kohtaan Muut ulkomaan ansiotulot. Ulkomaantyöskentelystä saatu palkka ja Suomessa vietetyt päivät ilmoitetaan silloin lomakkeella 16 (Selvitys ulkomaantulosta).

1. Ulkomailla työskentely kestää enintään 6 kuukautta

Jos työskentelet suomalaisen työnantajan palveluksessa ulkomailla yhtäjaksoisesti enintään kuuden kuukauden ajan, ulkomailla työskentelystä saamasi palkka verotetaan Suomessa. Palkka verotetaan pääsääntöisesti samalla tavoin kuin Suomessa tehdystä työstä saatu palkka.

Palkkaa ei yleensä veroteta työskentelyvaltiossa. Tähän pääsääntöön on kuitenkin eräitä poikkeuksia. Työskentelyvaltio saattaa verottaa palkkaasi esimerkiksi silloin, jos työskentelet sellaisessa valtiossa, jonka kanssa Suomi ei ole tehnyt verosopimusta. Työskentelyvaltiolla on verotusoikeus myös silloin, jos työskentelet verosopimusvaltiossa ja työnantajallesi muodostuu sinne kiinteä toimipaikka. Jos olet urheilija tai taiteilija, työskentelyvaltiolla on pääsääntöisesti oikeus verottaa palkkaasi riippumatta siitä, kuinka kauan työskentely kestää.

Jos työskentelyvaltiolla on oikeus verottaa palkkaasi, kaksinkertainen verotus poistetaan yleensä Suomessa. Tästä on kerrottu tarkemmin ohjeessa

Sinun tulee ottaa yhteyttä työskentelyvaltion veroviranomaiseen, jos tarvitset tietoa kyseisen valtion verotuksesta. 

2. Ulkomailla työskentely kestää yli 6 kuukautta

Jos työskentelet ulkomailla yhtäjaksoisesti yli kuuden kuukauden ajan, ulkomailla tehdystä työstä saamasi palkka saattaa olla verovapaata Suomessa (ns. kuuden kuukauden sääntö). Palkka on Suomessa verovapaata, jos kaikki seuraavat edellytykset täyttyvät:

  • Työstä johtuva oleskelusi ulkomailla kestää yhtäjaksoisesti vähintään 6 kuukautta.
  • Et oleskele tänä aikana Suomessa enempää kuin keskimäärin 6 päivää ulkomailla täyttä ulkomailla työskentelykuukautta kohden.
  • Suomen ja työskentelyvaltion välinen verosopimus ei estä palkan verottamista työskentelyvaltiossa.

Verosopimusten mukaan työskentelyvaltiolla on oikeus verottaa palkkaasi, jos oleskelet työskentelyvaltiossa yli 183 päivää verosopimuksessa määrättynä ajanjaksona. Verosopimuksesta riippuen tämä ajanjakso on joko peräkkäiset 12 kuukautta tai kalenterivuosi. Työskentelyvaltio voi verottaa palkkaa myös silloin, jos työnantajallesi muodostuu sinne kiinteä toimipaikka. Toisaalta, jos työskentelyvaltion ja Suomen välillä ei ole verosopimusta, kuuden kuukauden sääntö voi soveltua, jos työskentelyn kestoon ja Suomessa käynteihin liittyvät edellytykset täyttyvät.

Mikäli kaikki edellä mainitut edellytykset eivät täyty, palkka on veronalaista tuloa Suomen verotuksessa. Jos palkkaasi on verotettu myös työskentelyvaltiossa, kaksinkertainen verotus poistetaan pääsääntöisesti Suomessa. Tästä on kerrottu tarkemmin ohjeessa

Kuuden kuukauden sääntö voi soveltua vain yksityiseltä työnantajalta saatuun palkkaan. Kuuden kuukauden sääntö ei sovellu, jos työnantajasi on suomalainen julkisyhteisö tai työskentelet suomalaisella vesi- tai ilma-aluksella.

Kuuden kuukauden säännön verovapaus koskee vain ulkomaantyöskentelystä maksettua palkkaa. Sinun on yleensä maksettava veroa Suomeen muista tuloista, joita saat ulkomailla työskentelyn aikana.

Voit selvittää seuraavan taulukon avulla, soveltuuko palkkaasi kuuden kuukauden sääntö:

Kuuden kuukauden säännön soveltaminen (pdf)

Ennakonpidätys ja vakuutetun sairausvakuutusmaksu

  • Jos työnantajasi pystyy luotettavasti arvioimaan, että ulkomaantyöskentelysi täyttää kuuden kuukauden säännön edellytykset, työnantajasi voi jättää Suomen ennakonpidätyksen toimittamatta ulkomaantyöskentelystä maksettavasta palkastasi. Palkastasi peritään kuitenkin vakuutetun sairausvakuutusmaksu, jos kuulut Suomen sosiaaliturvaan ulkomailla työskentelyn ajan. Maksun suuruus on noin 2 prosenttia palkasta.
  • Mikäli palkkaasi ei sovellu kuuden kuukauden sääntö ja joudut samaan aikaan maksamaan ennakkoveroja työskentelyvaltioon, voit pyytää verotoimistosta uutta verokorttia, jossa huomioidaan toiseen valtioon maksettavat ennakkoverot. Näin kaksinkertaista verotusta voidaan poistaa jo ennakkoperintävaiheessa.

Selvitä verotusasiat myös työskentelyvaltiossa

Kun työskentelet toisessa valtiossa yli 6 kuukautta, sinun on yleensä maksettava palkasta veroa työskentelyvaltioon kyseisen valtion säännösten mukaisesti. Selvitä työskentelyvaltion veroviranomaiselta verojen maksamiseen liittyvät asiat kuten verojen maksun aikataulu ja se, tuleeko sinun antaa veroilmoitus kyseiseen valtioon. Säilytä työskentelyvaltion antama päätös verotuksestasi.

Muistilista ulkomaille muuttavalle

Tee muuttoilmoitus ulkomaan osoitteesta maistraattiin

  • Verohallinto saa automaattisesti maistraatilta tiedon pysyvästä muuttoilmoituksesta.
  • Jos teet tilapäisen osoitteenmuutoksen maistraattiin, tee lisäksi erillinen ilmoitus Verohallinnolle.Tulosta lomake tilapäisen osoitteen ilmoittamista varten (3817).
  • Tilapäinen osoite on ilmoitettava Verohallinnolle henkilökohtaisesti tai kirjallisesti. Osoitetta ei voi ilmoittaa Verohallinnolle puhelimitse eikä verkossa. Verohallinnon osoitetiedot löydät yhteystiedoista.

  • Voit myös valtuuttaa asiamiehen tekemään osoitteenmuutoksen puolestasi. 

  • Suomen kansalainen on Suomessa yleisesti verovelvollinen muuttovuoden sekä kolme seuraavaa vuotta.

Selvitä säilytkö Suomen sosiaaliturvan piirissä ulkomailla työskentelyn ajan (Kela, Eläketurvakeskus)