Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista

Poistoina vähennettävät menot

Metsätalouden vuosimenot kohdistuvat vain tiettyyn vuoteen ja ne vähennetään sinä verovuonna, jona maksu on suoritettu. Sen sijaan usealle vuodelle ulottuvien pitkävaikutteisten investointien hankintamenot vähennetään poistoina. Tyypillisiä investointeja ovat esimerkiksi metsätien rakentamismenot tai puunkorjuuseen tarkoitettu traktori.

Poistoja tehdään esimerkiksi koneista ja rakennuksista

Poistoina vähennetään sellaisten metsätalouden investointien hankintamenot, joiden todennäköinen taloudellinen käyttöaika on yli 3 vuotta. Poistoina vähennetään esimerkiksi

 • metsätalouden käyttöomaisuuden hankintamenot, kuten koneiden ja kaluston sekä rakennuksien ja rakennelmien hankintamenot
 • metsäteiden rakentamismenot
 • metsän ojituksesta aiheutuneet menot.

Poistot tehdään vuosittain hankintamenon menojäännöksestä.

Esimerkki: Kesällä 2023 metsätalouden tarpeisiin hankittu kone maksoi 5 000 euroa. Verovuoden 2023 muistiinpanoissa koneesta voi tehdä 25 %:n eli 1 250 euron poiston. Jäljelle jäävä 3 750 euroa on menojäännös, josta seuraavan verovuoden poisto lasketaan.

Enimmäispoistoprosentit

 • Koneet ja laitteet 25 %
 • Metsäteiden rakentamis- ja perusparannusmenot sekä metsäojituksen, metsäojien perkauksen ja täydennysojituksen menot 15 %
 • Rakennukset 10 %

Poistot aloitetaan käyttöönottovuonna

Metsätalouden käyttöomaisuuden hankintamenoista poistot tehdään aina hyödykekohtaisesti eli muistiinpanoihin merkitään poistot jokaisesta koneesta tai rakennuksesta erikseen. Selvitä muistiinpanoissa kunkin hyödykkeen poistamatta oleva hankintameno, poiston suuruus verovuonna sekä menojäännös poiston jälkeen.

Poistoja aletaan tehdä kunkin hyödykkeen käyttöönottovuonna. Enintään 600 euron suuruinen menojäännös poistetaan kerralla.

Jos hyödyke on myyty vuoden aikana, ei poistoa voi enää siltä vuodelta tehdä. Ilmoita myytyjen (luovutettujen) koneiden tai rakennusten luovutusvoitto tai -tappio joko OmaVerossa tai lomakkeella 9 (Luovutusvoitto tai -tappio).

Jos metsäkalustoon kuuluvaa konetta käytetään yksityistaloudessa (esimerkiksi omaan käyttöön tulevien polttopuiden teossa), tulouta yksityiskäyttöä vastaava osuus metsäverotuksen vähennykseksi kirjatuista poistoista ja käyttökuluista.

Moottorikelkka, mönkijä ja traktori

Jos käytät metsätaloudessa moottorikelkkaa, mönkijää tai traktoria, näiden koneiden metsätalouskäytöstä aiheutuneet kulut vähennetään pääsääntöisesti käyttötuntien perusteella laskettuna osuutena niiden kokonaiskuluista. Jos kuluista ei ole muuta selvitystä, voit arvioida kuluiksi

 • moottorikelkasta ja mönkijästä 15 e/käyttötunti
 • traktorista 12 e/käyttötunti.

Moottorikelkka, mönkijä tai traktori voi vain poikkeustapauksissa kuulua metsätalouden kalustoon. Tällöin koneen pääasiallisen käytön (vähintään 50 prosenttia) tulee jatkuvasti olla metsätalouskäyttöä. Tällainen tilanne voi olla metsätaloudessa lähinnä silloin, jos teet jatkuvasti vuosittain omana työnä runsaasti sellaisia hankintahakkuita tai metsänhoitotöitä, joissa konetta käytetään. Konetyypin on sovelluttava käyttötarkoitukseen ja konetehokkuuden on oltava riittävä. Käytettävissä on lisäksi oltava metsätöiden kannalta tarpeelliset koneen lisävarusteet (esimerkiksi peräkärry, maatilakuormain tms.). Näissäkin tilanteissa käyttötunneista on pidettävä kirjaa ja yksityiskäytön osuus kuluista ja poistosta on vuosittain tuloutettava.

Jos teet polttopuita omaan käyttöösi

Jos teet polttopuita omaan käyttöösi, et voi vähentää polttopuiden teosta ja kuljetuksesta aiheutuneita kustannuksia metsätalouden pääomatulosta, koska vastaava tulo on verovapaata. Jos käytät metsäkonetta yksityistalouden polttopuiden korjuussa, sitä ei katsota metsätalouskäytöksi selvitettäessä koneen kuulumista metsätalouden kalustoon. Myöskään koneen käyttökulut eivät tällöin ole vähennettävissä miltään osin metsätalouden pääomatuloista.

Käyttötunnit on merkittävä muistiinpanoihin

Moottorikelkan, mönkijän ja traktorin käyttötunneista ja käyttötarkoituksesta metsätaloudessa on oltava luotettava selvitys muistiinpanoissa. Verohallinto voi tarvittaessa pyytää selvityksen nähtäväksi. Merkitse selvitykseen tiedot tehdyistä töistä mielellään metsikkökuvioittain.

Lue lisää metsätalouden koneiden hankintamenojen vähentämisestä.

Metsätalouden rakennukset

Rakennus katsotaan metsätalouden rakennukseksi vain, jos sitä pääasiassa käytetään metsätaloudessa. Metsätalouden rakennuksia ovat esimerkiksi

 • metsätalouden koneiden säilytykseen tarkoitetut rakennukset
 • myytävän polttopuun kuivaukseen ja varastointiin tarkoitetut rakennukset
 • metsätöiden taukosuojat.

Metsätalouskäyttöä ei ole omaan yksityiskäyttöön tulevien polttopuiden varastointi eikä sellaisten koneiden säilytys, jotka eivät kuulu metsätalouden kalustoon. Metsänomistajan asumiseen tai vapaa-ajan viettoon käytettävät rakennukset eivät ole metsätalouden rakennuksia siinäkään tapauksessa, että niissä majoituttaisiin metsätöiden yhteydessä.

Jos rakennusta käytetään myös muuhun kuin metsätalouteen

Jos metsätalouden rakennusta käytetään osaksi myös muihin tarkoituksiin, vastaava osa poistosta ja kuluista on tuloutettava metsätalouden verotuksessa. Jos maatalouden tai elinkeinotoiminnan rakennusta käytetään osaksi metsätaloudessa, metsätalouden menona voidaan vähentää metsätalouskäyttöä vastaava osa kuluista. Maatalouden tai elinkeinotoiminnan verotuksessa on tehtävä vastaava tuloutus.

Jos metsätalouden rakennus on tehty oman metsän puista, puutavaran arvoon sovelletaan ns. hiljaista kuittausta. Puiden kantohintaa ei tällöin lueta tuloksi, eikä puutavaran arvoa vähennetä vastaavasti rakennukseen kohdistuvana menona.

Arvonlisävero ja poistojen laskeminen

Jos olet arvonlisäverovelvollinen, tuloverotuksen poistojen laskennan perusteena on investoinnin hankintameno ilman arvonlisäveron osuutta. Arvonlisäveron osuus vähennetään erikseen arvonlisäveroilmoituksella. Jos et ole arvonlisäverovelvollinen, poistojen tekeminen aloitetaan arvonlisäveron sisältävästä hankintamenosta.

Arvonlisäverotuksessa vähennetään vain verolliseen toimintaan kohdistuva osuus hankinnan arvonlisäveron määrästä. Jos esimerkiksi metsätaloutta varten hankitun mönkijän käytöstä arvioidaan 20 % kohdistuvan yksityistalouteen, vähennetään arvonlisäverotuksessa vain 80 % mönkijän hankintamenon sekä myös tulevien käyttökulujen sisältämästä arvonlisäverosta.

Sivu on viimeksi päivitetty 1.1.2024