Veroilmoituksen antaminen - yhdistys ja säätiö

Tuleeko veroilmoitus antaa?

Anna veroilmoitus seuraavissa tilanteissa:

  • Yhdistys tai säätiö on saanut verovuonna veronalaista tuloa.
  • Yhdistyksen tai säätiön omistaman kiinteistön tiedot ovat muuttuneet.
  • Yhdistys tai säätiö on tilikauden aikana myynyt tai ostanut kiinteistön.
  • Yhdistykselle tai säätiölle on myönnetty veronhuojennus.
  • Yhdistys tai säätiö on saanut Verohallinnolta tiedotteen veroilmoituksen antamisesta tai Verohallinto on pyytänyt sitä antamaan veroilmoituksen.
  • Yleishyödyllisen yhdistyksen toiminnassa tai varainhankinnassa on tapahtunut olennainen muutos edelliseen verovuoteen verrattuna.

Velvollisuudesta antaa ilmoitus ei vapaudu sillä perusteella, että Verohallinto ei ole pyytänyt veroilmoitusta.

Testaa ratkaisuapurin avulla, täytyykö yhdistyksen antaa veroilmoitus. 

Osakeyhtiöiden ja muiden yhteisöjen tuloveroilmoitukset annetaan OmaVerossa.

Ilmoita yleishyödyllisen yhdistyksen toiminnassa tai varainhankinnassa tapahtuneesta muutoksesta OmaVerossa erittelytiedoissa. Jos ilmoitat paperilomakkeella, merkitse muutos veroilmoituksen kohtaan 3 Yleishyödyllisen yhdistyksen ja säätiön erittelytiedot. Anna tarkemmat tiedot vapaamuotoisella liitteellä.

Milloin veroilmoitus on annettava?

Yhdistys tai säätiö antaa veroilmoituksen 4 kuukauden kuluessa siitä, kun tilikauden viimeinen kalenterikuukausi on päättynyt.

Esimerkki: Yhdistyksen tilikausi päättyy 15.7.2020. Veroilmoitus on annettava viimeistään 30.11.2020. Jos 30.11. olisi lauantai tai pyhäpäivä, veroilmoituksen saisi jättää seuraavana arkipäivänä.

Kun lähetät sähköisen veroilmoituksen, saat kuittauksen siitä, että lähettäminen onnistui. Sähköinen veroilmoitus on annettu määräajassa, jos saat kuittauksen viimeistään määräpäivänä.

Paperisen veroilmoituksen on oltava perillä Verohallinnossa viimeistään määräpäivänä klo 16.15. Postin kulkuun kannattaa varata aikaa. Veroilmoituksen voi antaa paperilomakkeella vain erityisestä syystä, jos sähköinen ilmoittaminen on esimerkiksi teknisen esteen vuoksi mahdotonta.

Jos veroilmoitus myöhästyy tai on puutteellinen, seurauksena on yleensä myöhästymismaksu tai veronkorotus.

Lisätietoa myöhästymismaksusta ja veronkorotuksesta

Veroilmoituksen antamisaikaan voi saada pidennystä poikkeustapauksissa, esimerkiksi sairauden vuoksi. 

Näin annat veroilmoituksen

Veroilmoitus on annettava sähköisesti. Voit antaa sen eri tavoilla:

Lisätietoa veroilmoituksen antamisesta: Veroilmoitus 6C sähköisesti – yhdistys ja säätiö.

Veroilmoituksen voi antaa paperilomakkeella vain erityisestä syystä, jos sähköinen ilmoittaminen on esimerkiksi teknisen esteen vuoksi mahdotonta. Tätä varten ei tarvitse hakea erillistä lupaa eikä syytä tarvitse kertoa etukäteen. Verohallinto voi kysyä syytä paperi-ilmoittamiseen verovalvonnan yhteydessä. Paperilomake 6C ja täyttöohje.

Korjaa aikaisemmin lähettämääsi veroilmoitusta

Voit korjata aikaisemmin lähettämääsi veroilmoitusta verotuksen päättymiseen saakka. Anna uudet tiedot tai korjaa aikaisemmin antamiasi tietoja. Verotuksen päättymispäivä on merkitty verotuspäätökseen. Verotus päättyy kuitenkin viimeistään 10 kuukautta sen jälkeen, kun tilikauden viimeinen kalenterikuukausi on loppunut. Verotuksen päättymisen jälkeen muutosta verotukseen haetaan oikaisuvaatimuksella .

Mikä on yhdistyksen tai säätiön verovuosi?

Verohallinto toimittaa verotuksen verovuodelta. Jos tilikausi ei ole kalenterivuosi, verovuosi muodostuu siitä tilikaudesta tai niistä tilikausista, jotka ovat päättyneet kyseisen kalenterivuoden aikana. Veroilmoitus on annettava kultakin tilikaudelta erikseen.

Esimerkki: Yhdistyksen tai säätiön tilikausi on kalenterivuosi, esimerkiksi 1.1.–31.12.2019. Verovuosi on 2019.

Esimerkki: Yhdistyksen tai säätiön tilikausi on 1.4.2019–31.3.2020. Seuraava tilikausi lyhennetään päättymään 31.12.2020. Molempien tilikausien verovuosi on 2020. Veroilmoitus annetaan 31.3. ja 31.12. päättyviltä tilikausilta erikseen. Verovuoden tulo muodostuu molempien tilikausien yhteenlasketusta verotettavasta tulosta.

Milloin verotus päättyy?

Veroilmoituksen tietojen perusteella Verohallinto laskee tilikauden lopullisen tuloveron määrän.

Yhdistys ja säätiö saavat verotuspäätöksen sen jälkeen, kun Verohallinto on käsitellyt veroilmoituksella annetut tiedot ja toimittanut verotuksen. Verovuodesta 2018 alkaen jokaisella verovelvollisella on oma verotuksen päättymispäivä, joka on merkitty verotuspäätökseen. Yhdistyksen ja säätiön verotus päättyy kuitenkin viimeistään 10 kuukautta sen jälkeen, kun tilikauden viimeinen kalenterikuukausi on päättynyt. Jos kalenterivuoden aikana on päättynyt useita tilikausia, verotus päättyy viimeistään 10 kuukauden kuluttua siitä, kun viimeisin tilikausi on päättynyt.

Esimerkki: Yhdistyksen tilikausi on 1.4.2019–31.3.2020. Verotus päättyy viimeistään 31.1.2021.

Verotuksen päättymispäivä voi muuttua verotuspäätöksessä ilmoitetusta ajankohdasta seuraavissa tilanteissa:

  • Yhdistys tai säätiö täydentää tai korjaa verotustietoja ennen kuin verotus päättyy.
  • Verohallinto jatkaa verotusta esimerkiksi keskeneräisen valvontatoimen takia. Tässä tapauksessa Verohallinto ilmoittaa yhdistykselle tai säätiölle verotuksen jatkamisesta ennen kuin verotus päättyy.

Yhdistys tai säätiö saa uuden verotuspäätöksen, jos verotuksen perusteena olevat tiedot muuttuvat ennen kuin verotus päättyy. Seuraavissa tilanteissa Verohallinto lähettää uuden verotuspäätöksen, vaikka verotuksen lopputulos ei muuttuisi:

  • Yhdistys tai säätiö on täydentänyt tai korjannut verotustietoja.
  • Verohallinto on ilmoittanut, että verotus jatkuu.

Uuteen verotuspäätökseen on merkitty verotuksen päättymispäivä, joka voi olla sama tai myöhempi kuin aiemmin ilmoitettu. Verotus päättyy kuitenkin viimeisimpään verotuspäätökseen merkittynä päivänä.

Verotuksen lopputulos käy ilmi viimeisestä verotuspäätöksestä. Tarkempaa tietoa maksettavasta jäännösverosta ja veronpalautuksesta.