Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista.

Toiminnan lopettaminen - säätiö

Säätiö voidaan lakkauttaa vain tietyin edellytyksin, ja siihen tarvitaan Patentti- ja rekisterihallituksen (PRH) lupa. Purkamisesta on ilmoitettava säätiörekisteriin. Säätiön purkamisesta ilmoitetaan lisäksi Verohallintoon ja tarvittaessa Patentti- ja rekisterihallituksen pitämään kaupparekisteriin. 

Lue lisää säätiön purkautumisesta (prh.fi)

Säätiön purkautuminen

Säätiön lakkauttaminen on mahdollista vain tietyin edellytyksin. Yleisin peruste säätiön lakkauttamiselle on se, että säätiön varat ovat käyneet niin vähäisiksi, ettei säätiön toiminnalle ole enää edellytyksiä.

Säätiön lakkauttamiseen liittyvä säätiörekisterimenettely on kaksivaiheinen.

Ensin säätiön lakkauttamiseen pyydetään Patentti- ja rekisterihallituksen suostumus lopettamisilmoituksella Y4 (+ liitelomake 17). Säätiön lakkauttamiseen liittyvistä toimista huolehtii säätiön hallitus. Patentti- ja rekisterihallitus voi tarpeen mukaan määrätä yhden tai useamman selvitysmiehen huolehtimaan asiasta.

Lopettamisilmoituksen Y4 liitteineen saa YTJ-palvelusta.

Kun lakkauttamistoimet on tehty, säätiö ilmoittaa lakkauttamisestaan Patentti- ja rekisterihallituksen pitämään säätiörekisteriin lopettamisilmoituksella Y4 ja liitelomakkeella 17. Säätiö merkitään lakanneeksi sen jälkeen, kun Patentti- ja rekisterihallitus on hyväksynyt lopputilityksen.

Lisäksi säätiön pitää tarvittaessa ilmoittaa lopettamisesta Verohallinnolle ja Patentti- ja rekisterihallituksen pitämään kaupparekisteriin lopettamisilmoituksella Y4 ja liitelomakkeella 15.

Jos säätiöllä on hallinnassaan huoneisto-osakkeita tai kiinteistöjä, pitää Verohallinnolle antaa myös selvitys siitä, kenelle huoneisto-osakkeet ja kiinteistöt purkautumisen jälkeen siirtyvät. Selvityksen voi antaa esimerkiksi lopettamisilmoituksen Y4 Lisätietoja-kohdassa.

Verohallinnon rekistereistä poistaminen

Tiedot ja muutokset sekä arvonlisäverovelvollisten rekisteriin, ennakkoperintärekisteriin että työnantajarekisteriin välittyvät samalla lopettamisilmoituksella Y4.

Jos säätiö ei lopeta toimintaansa kokonaan, se voi hakeutua pois Verohallinnon rekistereistä myös OmaVerossa

Arvonlisäverovelvollisuuden päättyminen

Säätiö ilmoittaa arvonlisäverovelvollisuuden päättymisestä joko OmaVerossa tai lopettamisilmoituksella Y4 (jos toiminta loppuu kokonaan). Ilmoitus annetaan arvonlisäverollisen liiketoiminnan päätyttyä tai viimeistään silloin, kun liikeomaisuus on myyty. Verohallinto poistaa säätiön arvonlisäverovelvollisten rekisteristä ilmoituksen perusteella. Arvonlisäveroilmoitus on annettava vielä toiminnan viimeiseltä verokaudelta.

Säätiö voi halutessaan jatkaa arvonlisäverovelvollisena sen ajan, kun se myy haltuunsa jäänyttä liikeomaisuuttaan. Liikeomaisuuden realisointiajalta annetaan arvonlisäveroilmoitukset tavalliseen tapaan.

Lisätietoa arvonlisäveron ilmoittamisesta ja maksamisesta

Ennakkoperintärekisteröinnin päättyminen

Verohallinto poistaa ennakkoperintärekisteriin merkityn säätiön rekisteristä pyydettäessä. Lopettamispäiväksi merkitään se päivä, jona tulonhankintatoiminta päättyy. Merkintää ei kuitenkaan yleensä tehdä takautuvasti.

Verohallinto voi poistaa säätiön ennakkoperintärekisteristä myös silloin, jos säätiö ei ole ilmoittanut lopettamisilmoituksella Y4 toiminnan lopettamisesta, mutta muutoin käy ilmi, että toiminta on päättynyt.

Säännöllisen palkanmaksun päättyminen

Säännöllinen palkanmaksu merkitään päättyneeksi siihen päivään, jolloin palkkoja on viimeisen kerran maksettu. Työnantajasuoritukset pitää ilmoittaa ja maksaa aina rekisteröinnin päättymiseen asti.

Jos säätiö maksaa palkkoja satunnaisesti lopettamispäivän jälkeen, sen on ilmoitettava ja maksettava työnantajasuoritukset niin kauan kuin palkanmaksua on ollut.

Lue lisää palkkojen ja muiden työnantajasuoritusten ilmoittamisesta

Veroilmoitus

Jos säätiö purkautuu, sen on annettava veroilmoitus viimeisen tilikauden päättymispäivään saakka. Jos toiminta keskeytetään, on säätiön annettava veroilmoitus tietyissä tilanteissa.

Lisätietoa veroilmoituksen antamisesta

Yhteystiedot toiminnan lopettamisen jälkeen

Säätiön on merkittävä lopettamisilmoitukseen Y4 osoite, johon Verohallinto voi tarvittaessa ottaa yhteyttä toiminnan lopettamisen jälkeen.

Sivu on viimeksi päivitetty 3.1.2020