Arvonlisäveron yhteenvetoilmoituksen antaminen ja ilmoituksen korjaaminen

Voimassaolo
Toistaiseksi

Yhteenvetoilmoituksen ovat velvollisia antamaan

1. myyjä yhteisömyynneistään (arvonlisäverolaki 162 §:n 1 momentin 1 kohta)

  • Yhteisömyyntiä on myös tavaran siirto (arvonlisäverolaki 72 b §:n 6 momentti).

2. kolmikantakaupan toinen myyjä (arvonlisäverolaki 162 §:n 2 momentti)

3. myyjä sellaisista palvelumyynneistä, joista ostaja on verovelvollinen toisessa EU-maassa (arvonlisäverovelvollisten välisiä myyntejä koskevan yleissäännön mukaan ostaja on verovelvollinen toisessa EU-maassa, arvonlisäverolaki 162 §:n 1 momentin 2 kohta).

  • Palvelun ostaja suorittaa veron käännetyn verovelvollisuuden perusteella siinä EU-maassa, johon palvelu luovutetaan.
  • Jos palvelun myynti on verotusvaltiossa vapautettu verosta, myyntiä ei ilmoiteta yhteenvetoilmoituksella.

Milloin yhteenvetoilmoitus on annettava?

Yhteenvetoilmoitus on annettava viimeistään kunkin kuukauden päättymistä seuraavan kuukauden 20. päivänä. Myös pidennettyä neljännesvuoden tai vuoden verokautta soveltavat antavat yhteenvetoilmoituksen kuukausittain. Yhteenvetoilmoitus annetaan vain niiltä kuukausilta, jolloin on ollut tavara- tai palvelumyyntiä muihin EU-maihin.

Jos yhteenvetoilmoitus on annettu myöhässä, seurauksena on laiminlyöntimaksu (arvonlisäverolaki 168 a §, laki verotusmenettelystä 22 a §). Verohallinto voi katsoa virheellisesti ilmoitetun EU-myynnin yleisen arvonlisäverokannan mukaiseksi myynniksi.

Lue lisää laiminlyöntimaksusta (Seuraamusmaksut oma-aloitteisessa verotuksessa).

Yhteenvetoilmoitus on annettava sähköisesti

Yhteenvetoilmoitus annetaan sähköisesti erikseen kultakin kalenterikuukaudelta. Ilmoituksen antaminen sähköisesti on pakollista. Yhteenvetoilmoituksen voi antaa joko OmaVerossa, tiedostona Ilmoitin.fi-palvelussa tai verkkolomakkeella Tyvi-palvelussa.

Anna ilmoitus OmaVerossa 
Lähetä ilmoitustiedosto Ilmoitin.fi-palvelussa 
Lue lisää Tyvi-palveluista (Ilmoittaminen sähköisesti)

Yhteenvetoilmoitus on annettava sähköisesti. Sen voi antaa paperilomakkeella ainoastaan erityisestä syystä. Paperilomakkeella ilmoittamiseen ei tarvita erillistä lupaa. Erityisinä syinä voidaan pitää tilanteita, joissa ei kohtuudella voida edellyttää sähköisen veroilmoituksen antamista. Menettely on sama kuin oma-aloitteisten verojen ilmoittamisessa (Lue lisää oma-aloitteisten verojen ilmoittamisesta ja maksamisesta).

Kuinka tavaran ja palvelun EU-myynti kohdistetaan?

Ilmoituksessa ilmoitetaan ne tavaroiden ja palvelujen EU-myynnit, jotka kohdistetaan kyseiselle kuukaudelle.

Tavaran EU-myynti kohdistetaan pääsääntöisesti tavaran toimituskuukautta seuraavalle kuukaudelle. Jos ostajalle on annettu tavaran toimituskuukautena lasku tai laskuna toimiva asiakirja, myynti kohdistetaan tavaran toimituskuukaudelle. Jos lasku on ennakkolasku, myynti kohdistetaan pääsäännön mukaisesti.

Esimerkki 1: Tavara toimitetaan toiseen EU-maahan maaliskuussa 2017. Lasku myynnistä annetaan huhtikuussa 2017. Tavaran EU-myynti kohdistetaan huhtikuulle 2017 ja se ilmoitetaan huhtikuulta 2017 annettavalla yhteenvetoilmoituksella.

Esimerkki 2: Tavara toimitetaan toiseen EU-maahan maaliskuussa 2017. Lasku myynnistä annetaan maaliskuussa 2017. Tavaran EU-myynti kohdistetaan maaliskuulle 2017 ja se ilmoitetaan maaliskuulta 2017 annettavalla yhteenvetoilmoituksella.

Palvelun EU-myynti kohdistetaan pääsääntöisesti palvelun suorittamiskuukaudelle. Jos kuitenkin vastike tai sen osa kertyy ennen palvelun suorittamista, veron suorittamisvelvollisuus syntyy ennakkomaksun kertymisajankohtana.

Esimerkki 3: Palvelu suoritetaan toiseen EU-maahan maaliskuussa 2017 ja maksu kertyy myyjälle maaliskuussa. Palvelun EU-myynti kohdistetaan maaliskuulle 2017 ja se ilmoitetaan maaliskuulta 2017 annettavalla yhteenvetoilmoituksella.

Esimerkki 4: Palvelu suoritetaan toiseen EU-maahan maaliskuussa 2017 ja maksu kertyy myyjälle huhtikuussa. Palvelun EU-myynti kohdistetaan maaliskuulle 2017 ja se ilmoitetaan maaliskuulta 2017 annettavalla yhteenvetoilmoituksella.

Jatkuvana suorituksena myydyn palvelun kohdistamista koskevat erityissäännökset. Jatkuvaluonteisella suorituksella tarkoitetaan jatkuvaluonteista myyntiä, jossa vastike määräytyy ajan kulumisen perusteella, eli esimerkiksi vuokrauspalvelua. Jatkuvana suorituksena tapahtuva palvelu kohdistetaan kunkin suoritukseen liittyvän tilitysjakson päättymiskuukaudelle.

Esimerkki 5: Jos vuokranmaksukausi on kolme kuukautta, myynti kohdistetaan kolmannelle kuukaudelle. Jos vuokranmaksukautena saadaan ennakkomaksu, myynti kohdistetaan ennakkomaksun osalta sen kertymiskuukaudelle.

Jos vastike suoritetaan useassa erässä tai jos vastike perustuu toimitettuun määrään ajan kulumisen sijasta, kyseessä ei ole jatkuvaluonteinen suoritus. Esimerkiksi rakennusurakka ei ole jatkuvaluonteinen suoritus.

Jos yli yhden vuoden pituisena jatkuvana suorituksena tapahtuvaan palvelumyyntiin ei liity tilityksiä tai maksuja tänä ajanjaksona, palvelumyynti katsotaan suoritetuksi kunkin kalenterivuoden päättyessä palvelun suorittamiseen asti. Palvelumyynti ilmoitetaan aina joulukuulta annettavalla yhteenvetoilmoituksella. Kalenterivuoden päättymisen jälkeinen myynti ilmoitetaan siltä kuukaudelta annettavalla yhteenvetoilmoituksella, jona palvelua suoritettiin viimeisen kerran.

Ostajalle annetut tavaran tai palvelun myyntiä koskevat vuosi- ja vaihtoalennukset, osto- ja myyntihyvitykset, ylijäämän palautukset yms. oikaisuerät ilmoitetaan sitä kuukautta koskevalla yhteenvetoilmoituksella, jolle ne hyvän kirjanpitotavan mukaan on kirjanpidossa kirjattava.

Yhteenvetoilmoitus täytetään asiakaskohtaisesti

Kaikki samalle ostajalle tehdyt eri kauppatapojen myynnit annetaan yhdellä kertaa yhdellä erittelyrivillä. Ostajan alv-tunniste annetaan vain kerran, ja kaikki kolme tietoa (tavaramyynnit, palvelumyynnit ja kolmikantakauppa) merkitään samalle erittelyriville.

Asiakaskohtainen erittelyrivi vastaa siten yhtä asiakaskohtaista yhteenvetoilmoitusta. Korjattaessa aiemmin ilmoitettuja tietoja annetaan korvaava erittely sille ostajalle, jonka tietoja korjataan. Oikein ilmoitettuja ostajakohtaisia erittelyrivejä ei tarvitse antaa uudestaan. Yhteenvetoilmoituksen korjaamisesta on kerrottu tarkemmin jäljempänä.

Y-tunnus 
Yhteenvetoilmoituksen antajan Y-tunnus on aina ilmoitettava, jos sähköisessä lomakkeessa tai paperilomakkeessa on sille varattu kohta. Paperilomakkeella tieto ilmoitetaan väliviivan kanssa. OmaVerossa Y-tunnusta ei tarvitse erikseen ilmoittaa.

Kuukausi ja vuosi 
Kuukausi ja vuosi on aina ilmoitettava. Kuukausi ilmoitetaan numerona (1–12) ja vuosi nelinumeroisena lukuna. Katso kohdistamissäännökset tarkemmin kohdasta Tavaran ja palvelun EU-myynnin kohdistaminen.

Maatunnus 
Kohdassa ilmoitetaan ostajan arvonlisäverotunnisteen maatunnus.

EU-maiden maatunnukset ovat

NL    Alankomaat
BE    Belgia
BG    Bulgaria
ES    Espanja
IE      Irlanti
GB    Iso-Britannia (Yhdistynyt kuningaskunta)
IT      Italia
AT    Itävalta
EL    Kreikka
HR    Kroatia
CY    Kypros
LV    Latvia
LT     Liettua
LU    Luxemburg
MT    Malta
PT    Portugali
PL    Puola
FR    Ranska
RO   Romania
SE   Ruotsi
DE   Saksa
SK   Slovakia
SI     Slovenia
DK   Tanska
CZ    Tšekki
HU    Unkari
EE    Viro

Ostajan arvonlisäverotunniste 
Kohtaan merkitään ostajan ilmoittama arvonlisäverotunniste ilman maatunnusta. Tunniste kirjoitetaan ilman välimerkkejä. Arvonlisäveron tunnisteiden rakenne vaihtelee eri EU-maissa.

Tarkista EU-maiden arvonlisäverotunnisteet.

Tavaramyynnit 
Kohtaan lasketaan yhteen samalle kauppakumppanille kalenterikuukauden aikana tehdyt tavaroiden EU-myynnit.

EU-myyjä ilmoittaa asiakaskohtaisesti vastikkeiden yhteismäärän kaikista kuukauden aikana tehdyistä myynneistä. Vastike on myyjän ja ostajan sopima hinta, joka sisältää kaikki hinnanlisät. Vastikkeeseen luetaan myös ne tavaran toimittamisesta tai palvelun suorittamisesta aiheutuneet kustannukset, jotka myyjä on veloittanut ostajalta.

Myynnistä EU-maihin saa vähentää ilmoituskuukaudelle kohdistettavat ostajalle annetut alennukset yms. oikaisuerät. Jos myynti EU-maihin on oikaisuerän vuoksi negatiivinen, sen eteen merkitään miinusmerkki.

Tavaran myyntinä pidetään myös elinkeinonharjoittajan liikeomaisuuteen kuuluvan tavaran siirtoa Suomesta toiseen EU-maahan. Elinkeinonharjoittaja, joka siirtää tavaran toiseen EU-maahan, ilmoittaa

  1. ostetun tavaran ostohinnan tai sitä alemman todennäköisen luovutushinnan (ilman veron osuutta)
  2. itse maahantuodun tavaran arvonlisäverolain 9 luvussa tarkoitetun veron perusteen tai sitä alemman todennäköisen luovutushinnan
  3. itse valmistetun tavaran valmistamisesta aiheutuneet välittömät ja välilliset kustannukset.

Palvelumyynnit
Kohtaan lasketaan yhteen samalle kauppakumppanille kalenterikuukauden aikana tehdyt palvelujen EU-myynnit.

Kolmikantakauppa
Kohtaan lasketaan yhteen samalle kauppakumppanille kalenterikuukauden aikana tehdyt myynnit, joissa ilmoittaja on ollut kolmikantakaupan toisena myyjänä.

Tavaroiden ja palvelujen myynnit yhteensä
Kohdassa ilmoitetaan tavaroiden ja palvelujen EU-myyntien yhteenlasketut arvot kauppatapakohtaisesti eriteltynä. Tämä kohta on vain paperilomakkeessa.

Yhteenvetoilmoituksen korjaamismenettely muuttuu 1.1.2017 lähtien

Yhteenvetoilmoituksen tietoja on korjattava, jos aikaisemmin ilmoitetuissa tiedoissa on jokin virhe tai puute, esimerkiksi asiakkaan arvonlisäverotunniste, myynnin määrä tai myynnin laji on ilmoitettu virheellisesti.

Korjaamismenettely muuttuu 1.1.2017. Yhteenvetoilmoituksen tietoja korjataan antamalla asiakaskohtaiselle erittelyriville korvaava yhteenvetoilmoitus. Erillistä korjausilmoitusta ei enää anneta.

Korvaava korjaamismenettely koskee myös ennen 1.1.2017 päättyneiltä kuukausilta korjattavia tietoja, eli myös ennen 1.1.2017 päättyneiden ilmoitusten tiedot korjataan antamalla kyseiselle asiakaskohtaiselle erittelyriville korvaava yhteenvetoilmoitus.

Jos jollekin ostajalle kohdistuneet kohdekuukauden myynnit on ilmoitettu väärin, korjaus tehdään ilmoittamalla kaikki samalle ostajalle tehdyt myynnit oikeansuuruisina. Uusi ilmoitus korvaa aikaisemman ilmoituksen. Vain virheelliset tiedot korjataan, eikä oikein ilmoitettuja kauppakumppanikohtaisia erittelyitä tarvitse ilmoittaa uudestaan.

Jos tiedot on annettu väärälle kohdekuukaudelle, tulee kyseiselle kuukaudelle antaa korvaava ilmoitus, jossa tiedot ovat oikein (nolla, jos myyntiä ei ole ollut).

Jos tiedot on annettu väärälle ostajalle, tulee väärälle ostajalle antaa korvaava ilmoitus, jossa tiedot ovat oikein (nolla, jos myyntiä ei ole ollut).

Jos yhteenvetoilmoituksella on ilmoitettu sellainen ostajan alv-tunniste, joka ei ole voimassa kohdekuukaudella, tehdään korjaus nollaamalla tälle ostajalle ilmoitetut myynnit. Mahdollinen uusi ostajan alv-tunniste ilmoitetaan kohdekuukaudelle uutena erittelynä.

Jos jonkin ostajan myynnit ovat jääneet kokonaan ilmoittamatta, puuttuva myynti ilmoitetaan antamalla uusi erittely kohdekuukaudelle.

For materials edited in English on this subject, go to page How to submit VAT EU Recapitulative Statement; how to submit corrections