Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Ansökan om skattekort och/eller förskottsskatt, anvisning för ifyllande av blankett 5010r

Med denna blankett ansöker du om eller ändrar skattekort och förskottsskatt. Du kan också använda blanketten efter skatteårets utgång för att be om påförande eller förhöjning av förskottsskatt (tilläggsförskott). Blanketten används av allmänt skattskyldiga personkunder, näringsidkare eller yrkesutövare, jord- eller skogsbruksidkare eller delägare i sammanslutning i Finland.

Ansök om skattekort eller förskottsskatt i MinSkatt eller med en blankett som du får på blankettsidan. Returadressen finns på första sidan av blanketten.

Returnera också de blankettbilagor som behövs.

Om du gör ansökan på papper, observera att en del av inkomsterna och avdragen anges på separata blanketter som returneras som bilaga till ansökan om skattekort och/eller förskottskatt. Sådana inkomster och avdrag är resekostnader, hyresinkomster, överlåtelsevinster eller -förluster, hushållsavdrag, inkomster från utland och avdrag för arbetsbostad.

Blankettbilagorna räknas upp i blanketten och anvisningen för ifyllande i punkt 19, Bilagor till ansökan. Kryssa för de blanketter som du returnerar som bilaga till ansökan om skattekort eller förskottsskatt.

Om du bor på Åland och för förskottsuppbörden vill anmäla en ändring i din invaliditetsprocent för skatteåret, bifoga till din ansökan ett läkarintyg där den nya invaliditetsgraden eller procenten framgår.

För ansökan om skattekort och förskottsskatt behöver du följande uppgifter:

 • en uppskattning av dina inkomster för hela året
 • inkomster som ackumulerats från början av året och skatter som betalats på dem
 • uppgifter om eventuella avdrag.

Även om du endast ansöker om ändring av förskottsskatten ska du ange alla dina inkomster och avdrag för hela året i ansökan.

Ändra skattekortet eller förskottsskatten i tid

Gör ändringar i ditt skattekort eller din förskottsskatt alltid under det år som ändringen gäller. Ändringarna kan då genast beaktas i din beskattning.

Om du efter skatteåret märker att du har betalat för lite skatt, kan du ansöka om tilläggsförskott hos Skatteförvaltningen. Du ansöker om tilläggsförskott i punkt 17 Förskottsskatt som förfaller till betalning efter skatteårets utgång (tilläggsförskott). Ansökan kan göras ända tills din beskattning avslutas. Läs mer om förskottsskatt.

Observera att ditt tidigare skattekort eller beslut om förskottsskatt gäller tills du får ett nytt skattekort eller beslut om förskottsskatt. Du ska betala förskottsskatteraterna på förfallodagen trots att du ansökt om ändring.

Du kan använda den här blanketten också om du har fått ett överklagbart beslut om förskottsuppbörd och vill lämna en begäran om omprövning av det till skatterättelsenämnden. Fyll i en begäran om omprövning (blankett 5002r) och bifoga den här blanketten till den.

Om du korrigerar uppgifter som du tidigare gett eller ansöker om rättelse av beskattningen, fyll i alla de tidigare inlämnade uppgifterna på nytt. Det räcker alltså inte att du bara korrigerar den felaktiga uppgiften eller lägger till en ny uppgift.

Personer som bor utomlands eller som tillfälligt bor i Finland

Om du bor utomlands eller vistas tillfälligt i Finland kan du ansöka om skattekort, källskattekort, förskottsskatt eller progressiv beskattning av dina förvärvsinkomster med följande blanketter:

 • Fyll i blankett 5057r om du är stadigvarande bosatt utomlands eller kommer till Finland för högst sex månader och ansöker om källskattekort, skattekort eller förskottsskatt som begränsat skattskyldig.
 • Fyll i blankett 5057r och 6148r om du är stadigvarande bosatt utomlands eller kommer till Finland för högst sex månader och ansöker om progressiv beskattning av förvärvsinkomster.
 • Fyll i blankett 5042r om du bor eller har bott utomlands och kommer till Finland för mer än sex månader och ansöker om skattekort eller förskottsskatt.
 • Fyll i blankett 6207a om du flyttar eller redan bor utomlands men behöver skattekort eller källskattekort.

Så här fyller du i blanketten

Innehållsförteckning

1 Personuppgifter och skatteår
2 Löner och naturaförmåner
Förmåner
4 Pensioner
5 Övriga inkomster som omfattas av förskottsinnehållning
6 Studiepenning
7 Personliga inkomster som omfattas av förskottsbetalning
8 Avdrag från förvärvsinkomsterna
9 Avdrag från kapitalinkomsterna
10 Återbetalat delägarlån
11 Övriga avdrag
12 Dividender och överskott
13 Vinster och förluster från överlåtelse av värdepapper
14 Inkomst av företagsverksamhet
  14.1 Rörelseidkare eller yrkesutövare
  14.2 Jordbruksidkare
  14.3 Skogsbruksidkare
  14.4 Renhushållningsidkare
  14.5 Inkomster från sammanslutningar där du är delägare
15 Uppgifter om FöPL-/LFöPL-arbetsinkomster
16 Förändring av familjeförhållande
17 Förskottsskatt som förfaller till betalning efter skatteårets utgång (tilläggsförskott)
18 Mer information
19 Bilagor till ansökan

1 Personuppgifter och skatteår

Ange här dina personuppgifter. Fyll i ditt efternamn och alla dina förnamn i fältet.

Ange din personbeteckning eller ditt företags FO-nummer. Du ska ange FO-numret i formen xxxxxxx-x. 

Ange skatteåret, det vill säga det år som ditt skattekort eller din förskottsskatt ska gälla. Om du ansöker om förskottsskatt som förfaller till betalning efter skatteårets utgång (tilläggsförskott), fyll i här innevarande skatteår och i punkt 17 det skatteår som tilläggsförskottet ska gälla.

Kryssa för vad din ansökan gäller. Du kan kryssa för fler än en punkt i följande fall:

 • Jag ansöker om skattekort. Ange från och med vilket datum du ansöker om skattekort. Ange datum i formen ddmmåå.
 • Jag ansöker om förskottsskatt eller ändring eller avlyftande av förskottsskatten.
  • Jag vill betala förskottskatten månatligen. Beloppet av förskottsskatt som ska betalas fördelas på de återstående månaderna under skatteåret. Också de kommande årens förskottsskatter som ska betalas fördelas på alla månader, om du inte separat ändrar på valet.

  • Jag vill betala förskottsskatten i 2–6 rater. (Valet beaktas om skatten är högst 10 000 euro per år.) Beloppet av förskottsskatt fördelas för betalning enligt Skatteförvaltningens beslut beroende på skattebeloppet i två eller flera rater.

 • Jag vill att beloppet av skatt som jag ska betala för alla mina inkomster beaktas i mitt skattekort och att jag inte påförs förskottsskatt.
 • Jag vill att jag påförs förskottsskatt som förfaller till betalning efter skatteårets utgång (tilläggsförskott). Med hjälp av tilläggsförskott kan du betala mer förskottsskatter och förskottsinnehållningar för föregående år. Se punkt 17 i blanketten.

2 Löner och naturaförmåner

Ange här uppgifter om löner och naturaförmåner som betalas till dig under skatteåret.

Kryssa för om du yrkar på inkomstutjämning. (Du kan endast yrka på periodisering av inkomst för pensionsinkomst, och du kan göra det i punkt 4, Pensioner.)
Du kan yrka på inkomstutjämning också för annat än löneinkomster. Bifoga utbetalarens intyg över engångsinkomst (inkomst som betalats på en gång) och dess betalningsgrund.

Du kan yrka på inkomstutjämning om du under skatteåret som en engångsprestation får en förvärvsinkomst på minst 2 500 euro som

 • har ackumulerats på förhand eller i efterhand för två eller flera år
 • utgör minst en fjärdedel av dina nettoförvärvsinkomster under skatteåret (nettoförvärvsinkomst = alla förvärvsinkomster med avdrag för kostnader för inkomstens förvärvande).

Du får mer information i anvisningen Inkomstutjämning i beskattningen av förvärvsinkomster.

Ange i den första kolumnen din uppskattning av de bruttoinkomster för hela året. Bruttoinkomst är den inkomst från vilken förskottsinnehållning, det vill säga skatt ännu inte har dragits av.

Ange i den andra kolumnen din bruttoinkomst fram till ändringstidpunkten. Om du till exempel vill att skattekortet träder i kraft 1.2, meddela de inkomster som du har förvärvat i januari och förskottsinnehållningen på dem.

Meddela också den skatt som innehållits fram till ändringstidpunkten. Inkomsten och den uttagna skatten framgår av till exempel din senaste lönespecifikation eller en betalningsavi från utbetalaren.

Löner och naturaförmåner

Lön är till exempel den månatliga lön som arbetsgivaren betalar ut till en person i anställningsförhållande och för vilken skatt innehålls. Med lön avses även semesterpenning, bonus och andra motsvarande lönetillägg. Som naturaförmån betraktas till exempel telefonförmån, bilförmån och bostadsförmån.

Övriga skattepliktiga kostnadsersättningar

Övriga skattepliktiga kostnadsersättningar är till exempel ersättning för arbetsredskap som betalas i byggbranschen och som grundar sig på kollektivavtal.

Kostnadsersättningar till familjedagvårdare

Med familjedagvårdare avses en person som sköter andras barn antingen hemma eller i en hyrd lokal (producent av dagvård). En familjedagvårdares inkomst betraktas som lön då familjedagvårdaren står i anställningsförhållande till kommunen. Ange i fältet Löner och naturförmåner din lön och ange här kostnadsersättningar som du har gett.

Sjöarbetsinkomster och naturaförmåner

Med sjöarbetsinkomst avses löneinkomst i pengar eller pengars värde för arbete som ombord på ett fartyg i samband med fartygets trafik utförs i anställning hos en redare. Utöver sjöarbetsinkomsten kan arbetsgivaren betala naturaförmåner som till exempel kostförmån, bilförmån och bostadsförmån.

Löner och naturaförmåner på en åländsk landsvägsfärja

En landsvägsfärja är en färja som används där landsväg och vattenväg korsar varandra (linstyrd färja eller frigående färja). Utöver lönen kan arbetsgivaren betala naturaförmåner som till exempel telefonförmån.

Avdrag före förskottsinnehållning (t.ex. skogsarbetarens motorsågsavdrag)

Arbetsgivaren kan dra av de omedelbara kostnaderna för arbetets utförande som löntagaren har betalat själv innan skatten innehålls på lönen. Exempel på sådana kostnader är kostnader som skogsarbetaren betalat för bruk av motorsåg och andra arbetsredskap.

Fyll endast i den första kolumnen (Uppskattning av hela årets bruttoinkomster). Fyll inte i de övriga kolumnerna.

Anställningsoptioner eller aktiepremier

Fyll i uppgifter om anställningsoptioner eller aktiepremier som du har fått.

Sätt ett kryss i den första rutan om du inte längre får lön av den som beviljat dig anställningsoptioner.

Sätt ett kryss i den andra rutan om du ansöker om förskottsskatt för anställningsoptioner.

Andel i personalfond (skattepliktig)

Av andel som utbetalas från en personalfond utgör 80 % skattepliktig inkomst. Resten utgör skattefri inkomst och du behöver inte betala skatt på den. Anteckna på blanketten andelen skattepliktig inkomst.

3 Förmåner

Med förmåner avses till exempel arbetslöshets- och sjukdagpenning, föräldradagpenning, stöd för hemvård, vuxenutbildningsstöd eller startpeng. Också rehabiliteringspenning är en förmån. Du kan lämna uppgifter om den här.

Förmånsbetalarens namn och förmånen

Ange förmånsbetalarens namn och den förmån som betalas (typ). Om du till exempel får arbetslöshetspenning från FPA, anteckna Folkpensionsanstalten som betalare och som förmån "arbetslöshetspenning".

Årets första och årets sista utbetalningsdag

Ange som årets första utbetalningsdag den dag från och med vilken förmånen har betalats ut i år och som sista utbetalningsdag den dag då förmånen betalas ut sista gången i år.

Om du till exempel har fått beslut om studiepenning året innan, men studiepenningen har i år betalats ut första gången först 1.5, ange 1.5 som första utbetalningsdag. Om utbetalningen av studiepenningen fortsätter följande år, anteckna som sista utbetalningsdag den 31 december innevarande år.

Uppskattning av dina bruttoinkomster för hela året

Ange din uppskattning av de bruttoinkomster som du har haft under hela året. Bruttoinkomst är den inkomst från vilken förskottsinnehållning, det vill säga skatt inte ännu har dragits av.

Bruttoinkomst som intjänats och skatt som innehållits till och med ändringsdagen

Ange din bruttoinkomst fram till ändringstidpunkten.

Meddela också den skatt som innehållits fram till ändringstidpunkten.

4 Pensioner

Med pension avses exempelvis folkpension, ålderspension eller pension som baserar sig på en försäkring och utgör kapitalinkomst. Också rehabiliteringsstöd och rehabiliteringstillägg utgör pension. Du kan lämna uppgifter om dem här.

Kryssa för om du yrkar på periodisering av pensionsinkomst och inkomstutjämning. Bifoga då till din ansökan alla beslut som gäller retroaktivt utbetalda pensioner.

Pensionen och den innehållna skatten framgår av till exempel en betalningsavi från pensionsutbetalaren. Om pensionen börjar mitt under ett kalenderår ska du bifoga en kopia av pensionsbeslutet till din ansökan om skattekort.

Lagstadgad pensionsinkomst som betalats ut retroaktivt kan periodiseras som förvärvsinkomst under det år till vilket pensionen hänför sig. Förutsättningen är att

 • den retroaktiva pension som du fått under året uppgår till minst 500 euro
 • din retroaktiva pension hänför sig till en tid på minst tre månader före skatteåret.

Närmare information finns i anvisningen Beskattning av pensionsinkomst.

Pensionsutbetalarens namn och pensionstyp

Ange pensionsutbetalarens namn och pensionstyp (t.ex. ålderspension).

Årets första och årets sista utbetalningsdag

Ange som pensionens första utbetalningsdag den dag från och med vilken pensionen har betalats ut i år och som sista utbetalningsdag den dag då pensionen betalas ut sista gången i år.

Till exempel om du i år får pension som har börjat året innan, ange som första utbetalningsdag den 1 januari. Om utbetalningen av pensionen fortsätter följande år, anteckna som sista utbetalningsdag den 31 december innevarande år.

Uppskattning av dina bruttoinkomster för hela året

Ange din uppskattning av de bruttoinkomster för hela året. Bruttoinkomst är den inkomst från vilken förskottsinnehållning, det vill säga skatt inte ännu har dragits av.

Bruttoinkomst som intjänats och skatt som innehållits till och med ändringsdagen

Ange din bruttoinkomst fram till ändringstidpunkten. Meddela också den skatt som innehållits fram till ändringstidpunkten.

5 Övriga inkomster som omfattas av förskottsinnehållning

Ange i den första kolumnen din uppskattning av hela årets bruttoinkomster. Bruttoinkomst är den inkomst från vilken förskottsinnehållning, det vill säga skatt inte ännu har dragits av.

Ange i den andra kolumnen din bruttoinkomst fram till ändringstidpunkten.

Meddela också den skatt som innehållits fram till ändringstidpunkten. Inkomsten och den innehållna skatten framgår av till exempel din senaste betalningsavi från utbetalaren.

Arvoden och kostnadsersättningar till familjevårdare

Med familjevård avses vård av en person som behöver vård utanför hemmet i en privat familj som en familjemedlem (t.ex. vård av fosterbarn eller mentalvårdspatienter). Arvoden och kostnadsersättningar till familjevårdare är skattepliktig arbetsersättning. Ange här ditt arvode och räkna ihop det med kostnadsersättningar.

Ersättningar för familjevårdarens kostnader (som avdrag)

En familjevårdare kan yrka på ett belopp som motsvarar kostnadsersättningarna i form av avdrag (som utgifter för inkomstens förvärvande). Om de faktiska kostnader som familjevården har gett upphov till är större än den betalda kostnadsersättningen, kan familjevårdaren yrka på att de faktiska kostnaderna dras av som utgifter för inkomstens förvärvande.

Fyll i din uppskattning om kostnadsersättningar för hela året i kolumnen Uppskattning av hela årets bruttoinkomster. Fyll inte i de övriga kolumnerna.

Arvode till närståendevårdare

En närståendevårdare är en person som vårdar en anhörig eller annan närstående som får stöd för närståendevård av kommunen. Arvodet till närståendevårdare är skattepliktig arbetsersättning.

Här fyller du i uppgifter om det arvode till närståendevårdare som du har fått.

Bruksavgifter

Bruksavgift betalas till exempel för användning av, nyttjanderätt till eller försäljning av nyttjanderätten till upphovsrätt eller industriell äganderätt. Upphovsrätten kan hänföra sig till exempel till ett litterärt eller konstnärligt verk eller ett fotografi. Industriella äganderätter är till exempel patent, modellrättigheter och varumärken.

Fyll här i uppgifter om bruksavgifter som har betalats till dig.

Arbetsersättningar till en icke förskottsuppbördsregistrerad person, moms

Om du är mervärdesskattskyldig men inte hör till förskottsuppbördsregistret, lämna här uppgifter om arbetsersättningar som har betalats till dig. Ange beloppet av arbetsersättningarna utan mervärdesskatt.

Utgifter i anslutning till arbetsersättningar till en icke förskottsuppbördsregistrerad person, moms

Om du är mervärdesskattskyldig men inte hör till förskottsuppbördsregistret, lämna här uppgifter om utgifter i anslutning till arbetsersättningar som har betalats till dig.

Fyll i din uppskattning av utgifter i anslutning till arbetsersättningar för hela året i kolumnen Uppskattning av hela årets bruttoinkomster. Ange utgifterna utan mervärdesskatt. Fyll inte i de övriga kolumnerna.

Arbetsersättningar till en icke förskottsuppbördsregistrerad person, ingen moms

Om du inte är mervärdesskattskyldig och inte hör till förskottsuppbördsregistret, lämna här uppgifter om arbetsersättningar som har betalats till dig.
Idrottsmannens arvoden

Med arvode till idrottsman avses i allmänhet arvode som betalas till utövare av individuella grenar för exempelvis deltagande i tävlingar eller placering i tävlingar (t.ex. penningpris).

Övrig skattepliktig förvärvsinkomst som är förskottsinnehållningspliktig

Om din förvärvsinkomst inte är någon av ovanstående och om skatt innehålls på den, ange den som övrig skattepliktig förvärvsinkomst som är förskottsinnehållningspliktig. Sådan inkomst är exempelvis understöd till hobby- och rekreationsverksamhet. 

6 Studiepenning

Uppge här studiepenning som du har fått under skatteåret för högskolestudier eller mellanstadieutbildning.

 • Fyll i i rutorna den studiepenning som du har lyft per månad.
 • Ange den skatt som innehållits fram till ändringstidpunkten. Förskottsinnehållningsbeloppet framgår av din senaste betalningsavi från utbetalaren av studiepenning.

7 Personliga inkomster som omfattas av förskottsbetalning

Ange i den här punkten inkomster som utbetalaren inte verkställer förskottsinnehållning på utan vilka Skatteförvaltningen påför eller har påfört förskottsskatt separat.

Observera att i den här punkten anges endast nedan nämnda inkomster. Hyresinkomster, överlåtelsevinster och inkomster från utland anges på separata blanketter (se närmare punkt 19, Bilagor till ansökan). Inkomst av företagsverksamhet eller jord- och skogsbruk anges i punkt 14 på blanketten.

Personliga förvärvsinkomster

Resultatet av verksamhet för att förvärva inkomst

Ange arbetsersättningar för personliga inkomstkällor som omfattas av förskottsbetalning. Med dessa avses till exempel sådan verksamhet för att förvärva inkomst som inte betraktas som skatt utan på vilken betalas förskottsskatt. Ange i denna punkt också exempelvis

 • drickspengar, det vill säga dricks som du fått som ordningsvakt eller servitör
 • din förvärvsinkomst som privat familjedagvårdare, om du hör till förskottsuppbördsregistret.

Löner som omfattas av förskottsbetalning (arbetsgivaren är inte skyldig att verkställa förskottsinnehållning)

Ange din lön som omfattas av förskottsbetalning under skatteåret. Till dig kan betalas lön som omfattas av förskottsbetalning om du arbetar i Finland för en utländsk arbetsgivare som inte har en i inkomstbeskattningen avsett fast driftställe i Finland eller om du arbetar vid en främmande stats beskickning i Finland.

Pensioner som omfattas av förskottsbetalning

Ange pensioner som omfattas av förskottsbetalning som du har erhållit genom testamente eller gåva och som beskattas som förvärvsinkomst. Du får mer information på skatt.fi.

Stipendier som omfattas av förskottsbetalning

Ange stipendier som om fattas av förskottsbetalning. Du får mer information på skatt.fi.

Personliga kapitalinkomster från vilka utgifter har dragits av

Ange dina övriga förskottsinnehållningspliktiga kapitalinkomster från vilken du redan har dragit av utgifter för förvärvande eller bevarande av dem. Kapitalinkomster som anges här kan vara andra kapitalinkomster på vilka förskottsskatt påförs.

Hyresinkomster och överlåtelsevinster anges inte här, utan de anges på en blankettbilaga (se punkt 19, Bilagor till ansökan).

Avdrag från förvärvsinkomsterna

Ange dina medlemsavgifter till arbetsmarknadsorganisationer och arbetslöshetskassor om du hör till en arbetsmarknadsorganisation eller en arbetslöshetskassan och betalar avgifter under skatteåret.

Utgifter för förvärvande av löneinkomst

Utbildningsutgifter

Uppskatta dina utbildningsutgifter under skatteåret. Utbildningsutgifter är till exempel kostnader för studier som upprätthåller yrkeskunskaperna.

Avdrag för arbetsrum

Uppge beloppet av avdrag för arbetsrum per år enligt hur mycket du använder arbetsrummet för huvudsakligt eller partiellt arbete under skatteåret. Närmare uppgifter om hur avdraget beviljas och om summorna hittar du i anvisningen Kostnader för förvärv av inkomst vilka dras av från förvärvsinkomster.

Arbetsredskap

Ange materialkostnader och utgifter för användningen av egna arbetsredskap. De kan omfatta exempelvis telefonkostnader och arbets- och uniformskostnader.

Ökade levnadskostnader till följd av arbetsresor

Ange ökade levnadskostnader till följd av arbetsresor. De kan omfatta exempelvis rimliga extra måltidskostnader och utgifter för att hålla kontakt med hemmet.

Övriga utgifter

Ange övriga avdragsgilla utgifter (t.ex. förtroendepersonavgift).

Utgifter för förvärvande av löneinkomst sammanlagt

Räkna ihop dina utgifter för förvärvande av löneinkomst och fyll i summan här.

Utgifter för förvärvande av övriga inkomster än löneinkomster

Ange här utgifter för förvärvande av övriga arbetsinkomster samt utgifter som hänför sig till förmåner och andra förvärvsinkomster.

Utgifter som hänför sig till övriga förvärvsinkomster är till exempel resekostnader.

Obligatoriska pensionsförsäkringsavgifter för annat än löner

FöPL- eller LFöPL-premier

Ange företagares pensionsförsäkringsavgift och lantbruksföretagares pensionsförsäkringspremier om de inte dras av i bokföringen som utgifter för företagsverksamheten.

Ange här även premier för kollektiva tilläggspensionsförsäkringar, premier för frivilliga pensions- eller olycksfallsförsäkringar för idrottare samt obligatoriska LFöPL-premier för understödstagare.

Pensions- och arbetslöshetsförsäkringspremier som betalats till utlandet

Ange här också de premier för obligatoriska pensions- och arbetslöshetsförsäkringar som betalats på löner till utlandet.

9 Avdrag från kapitalinkomsterna

Ange här de avdrag som ska göras från dina kapitalinkomster, vilka är

 • Utgifter för förvaltning och förvaring av värdepapper sammanlagt per år
 • Övriga utgifter för förvärvande av kapitalinkomst
 • Ränta på skuld för inkomstens förvärvande
 • Avgifter för frivillig pensionsförsäkring och PS-avtal

Ange till slut för hur många barn (antal) som det i din beskattning görs en barnförhöjning på underskottsgottgörelse. Du får mer information i anvisningen Underskottsgottgörelse.

10 Återbetalat delägarlån (dras av som utgift för förvärvande av kapitalinkomst)

Ange aktiebolagets namn och FO-nummer Ange FO-nummer i formen xxxxxxx-x.

Ange beloppet av det delägarlån som du har återbetalat i euro. Delägarlån ska återbetalas senast det femte skatteåret efter att lånet lyftes, så att det kan dras av som utgift för förvärvande av kapitalinkomster.

Ange det år under vilket det återbetalade delägarlånet har beskattats som kapitalinkomst. Läs mer om delägarlån.

11 Övriga avdrag

Underhållsbidrag

Ange eurobeloppet av de underhållsbidrag som du har betalat under skatteåret.

Ange personbeteckningen för de barn för vilka du betalar underhållsbidrag. Om antalet barn är fler än fyra lämna uppgifterna på en fritt formulerad blankett.

Återkravsavdrag

Ange den inkomst som har återkrävts av dig och vilket år. Ange också beloppet av den inkomst som du har återbetalat i euro.

Studielånsavdrag

Ange här studielånsavdrag, det vill säga den summa som du betalar för amortering av studielånet under skatteåret. För studielånsavdraget krävs FPA:s beslut om rätten till studielånsavdrag. Beslutet behöver inte fogas till ansökan, men Skatteförvaltningen kan begära det av dig vid behov.

12 Dividender och överskott

Beskattningen av dividender och överskott beror på om de är från offentligt noterade aktiebolag eller andelslag eller från icke-noterade bolag eller andelslag. Med offentligt noterade bolag avses bolag vars aktier omsätts på värdepappersbörsen.

Ange inkomsterna i euro med en cents noggrannhet. Om inkomsten har betalats i någon annan valuta än euro, ange den i euro.

Dividender från andra än offentligt noterade bolag

Ange förvärvsinkomstandel och kapitalinkomstandel för dina andelar i brutto. Bruttoinkomst är den inkomst från vilken förskottsinnehållning, det vill säga skatt inte ännu har dragits av.

Med annat än offentligt noterat bolag avses ett bolag som inte är börsnoterat, dvs. det är ett onoterat bolag.

Kryssa för om förvärvsinkomstdividender är från ett företag för vars verksamhet du är försäkrad enligt FöPL.

Överskott från andra än offentligt noterade andelslag

Ange förvärvsinkomstandel och kapitalinkomstandel för överskott i brutto. Bruttoinkomst är den inkomst från vilken förskottsinnehållning, det vill säga skatt inte ännu har dragits av.

Kryssa för om förvärvsinkomstöverskott är från ett företag för vars verksamhet du är försäkrad enligt FöPL.

Dividender och överskott från offentligt noterade bolag och andelslag

Ange dividender från offentligt noterade bolag i brutto. Bruttoinkomst är den inkomst från vilken förskottsinnehållning, det vill säga skatt inte ännu har dragits av.
Ange i sin helhet skattepliktiga dividender från offentligt noterade bolag. Till exempel dividender som REIT-bolag betalar utgör i sin helhet skattepliktig kapitalinkomst.

Ange överskott från offentligt noterade andelslag i brutto.

13 Vinster och förluster från överlåtelse av värdepapper

Överlåtelsevinster från värdepapper

Ange skatteårets överlåtelsevinster från värdepapper i euro med en cents noggrannhet.

Överlåtelseförluster från värdepapper

Ange skatteårets överlåtelseförluster från värdepapper i euro med en cents noggrannhet.

14 Inkomst av företagsverksamhet

14.1 Rörelseidkare och yrkesutövare

Ange separat förvärvs- och kapitalinkomster av näringsverksamhet i euro med en cents noggrannhet.

14.2 Jordbruksidkare

Ange separat förvärvs- och kapitalinkomster av jordbruk i euro med en cents noggrannhet. Ange inkomster av virkesförsäljning i punkt 14.3 Skogsbruksidkare.

14.3 Skogsbruksidkare

Ange i punkten Inkomster av virkesförsäljning din uppskattning av inkomster av virkesförsäljning för hela skatteåret. Fyll i i punkten Influtna inkomster av virkesförsäljning de inkomster av handel med virke som du har fått sedan skatteårets början. Influtna förskottsinnehållningar på inkomst av virkesförsäljning.

Skatten på inkomster av virkesförsäljning innehålls av virkesköparen, och skattebeloppet framgår av betalningsverifikatet.

14.4 Renhushållningsidkare

Ange förvärvs- och kapitalinkomster av renhushållning i euro med en cents noggrannhet.

14.5 Inkomster från sammanslutningar där du är delägare

Ange sammanslutningens FO-nummer. Fyll i FO-numret i formen xxxxxxx-x. Du kan ange fyra FO-nummer. Om du är delägare i fler än fyra sammanslutningar, ange uppgifterna på en fritt formulerad bilaga.

Ange för alla sammanslutningar förvärvsinkomster av näringsverksamhet, kapitalinkomster av näringsverksamhet, förvärvsinkomster av jordbruk, kapitalinkomster av jordbruk och kapitalinkomster från personlig förvärvskälla i sammanslutningar.

Säsongartad företagsverksamhet

Kryssa för om du bedriver säsongartad företagsverksamhet och vill betala förskottsskatt under en viss period. I annat fall fastställs din förskottsskatt jämte uppbördsrater enligt Skatteförvaltningens beslut (Skatteförvaltningens beslut om den nedre gränsen och uppbördsraterna för fysiska personers och dödsbons förskottsbetalning).

Uppge första dag och sista dag för din säsongartade företagsverksamhet i formen ddmmåååå–ddmmåååå.

Beskriv med egna ord vilken typ av företagsverksamhet det är fråga om och vad det beror på att verksamheten är säsongartad.

15 Uppgifter om FöPL-/LFöPL-arbetsinkomster

Ange den arbetsinkomst som ligger till grund för FöPL- eller LFöPL-premierna per år.

Uppskatta beloppet av löner från företagsverksamhet per år. Räkna ihop löner, naturaförmåner och skattepliktiga kostnadsersättningar från företag för vars verksamhet du är försäkrad enligt FöPL eller LFöPL. Detta innebär att du är företagare och försäkrad enligt FöPL eller LFöPL för företagets verksamhet.

Dessa inkomster och lönerna från de övriga arbetsgivarna ska också ingå i summan av de förskottsinnehållningspliktiga inkomsterna i punkt 2, Löner och naturaförmåner.

Uppgifterna påverkar beloppet av sjukvårdspremie och dagpenningspremie.

16 Förändring av familjeförhållande

Ange det datum då du flyttade isär från din make permanent. Ange datumet i formen ddmmåå.

17 Förskottsskatt som förfaller till betalning efter skatteårets utgång (tilläggsförskott)

Om du efter skatteårets utgång märker att din skatteprocent har varit för liten eller att du har betalat för lite förskottsskatt, kan du ansöka om tilläggsförskott hos Skatteförvaltningen. Du kan lämna din ansökan efter skatteårets utgång till dess att beskattningen slutförs.

Tilläggsförskott kan betalas till exempel utgående från löner, hyresinkomster eller inkomster från företagsverksamhet. För tilläggsförskott behöver du inte nödvändigtvis ange någon grund, utan du kan ange storleken på det tilläggsförskott som du önskar.

Ange först storleken på det tilläggsförskott som du ansöker om och för vilket skatteår. Tilläggsförskott hänför sig alltid till det skatteår som föregår innevarande skatteår.

Kryssa för grunden för tilläggsförskott. Alternativen är

 • Hyresinkomst
 • Överlåtelsevinst
 • Inkomst av företagsverksamhet
 • Inkomst från utland
 • Förskottsinnehållningen på förvärvsinkomster har varit för liten.
 • Förskottsinnehållningen på kapitalinkomster har varit för liten.
 • Annan orsak. Om grunden för din ansökan inte är någon av de ovanstående, berätta här med egna ord varför du ansöker om tilläggsförskott.
 • Jag anger inte någon grund för tilläggsförskottet. Skatteförvaltningen påför dig tilläggsförskott enligt det eurobelopp som du har angett.

Kryssa för om du vill att du påförs tilläggsförskott utgående från de uppgifter som du har lämnat. Ange då på blanketten inkomsten och avdragen för det skatteår som du ansöker om tilläggsförskott för. Skatteförvaltningen behöver uppgifterna för att kunna räkna ut tilläggsförskottet åt dig. Du får ett beslut om tilläggsförskottet och uppgift om beräkningsgrunderna.

18 Mer information

Ange kontaktperson och telefonnummer för ytterligare information. Om du själv ger kompletterande uppgifter behöver du inte fylla i punkten.

19 Bilagor till ansökan

En del av inkomsterna och avdragen anges på separata blankettbilagor, inte på själva ansökan. Kryssa för vilken eller vilka blanketter som du har fogat till din ansökan.

Blankettbilagor

Datera och underteckna din ansökan. Ange också ett telefonnummer genom vilket vi kan kontakta dig dagtid.

Sidan har senast uppdaterats 1.1.2023