Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Ändringssökande i inkomstbeskattningen – öppet bolag och kommanditbolag

Ett öppet bolag eller kommanditbolag kan söka ändring i sin beskattning efter att beskattningen har slutförts. Ändring ska sökas genom en skriftlig omprövningsbegäran hos skatterättelsenämnden. Du kan också begära omprövning i MinSkatt.

Vem kan söka ändring i beskattningen

Ändring i inkomstbeskattningen kan sökas av själva sammanslutningen samt av alla vars eget skattebelopp omedelbart kan påverkas av beskattningen eller av den som ansvarar för att skatten betalas.

Skatteförvaltningen rekommenderar att ändring i ett öppet bolags eller ett kommanditbolags beskattning söks i sammanslutningens namn. Då kan Skatteförvaltningen snabbare behandla en begäran om omprövning.

En bolagsman i ett öppet bolag eller ett kommanditbolag kan söka ändring i beskattningen av sin egen inkomstandel, men i allmänhet påverkar en sådan ändring också beskattningen av de övriga bolagsmännens inkomstandelar. Om endast en del av bolagsmännen har sökt ändring i beskattningen av sin inkomstandel, reserverar Skatteförvaltningen en möjlighet till bemötande för de bolagsmän vars beskattning påverkas av ändringen.

Så här söker du ändring

En sammanslutning kan begära omprövning av inkomstbeskattningen i tjänsten MinSkatt. I MinSkatt visas beskattningsuppgifterna per skatteår. 

Begär omprövning i MinSkatt

Se anvisningar för hur omprövning begärs i MinSkatt

Omprövning kan även begäras på pappersblanketten Begäran om omprövning av inkomstbeskattningen (3308r) eller med en fritt formulerad ansökan. En omprövningsbegäran ska alltid innehålla

  • ändringssökandens namn och sammanslutningens FO-nummer eller delägarens personbeteckning
  • skatteåret för vilket ändring i beskattningen söks
  • vilka ändringar i beskattningen som yrkas
  • de grunder på vilka ändring yrkas.

Bifoga till omprövningsbegäran de handlingar som du åberopar, om du inte tidigare har lämnat dem till Skatteförvaltningen. Om du vill att beslutet skickas till ett ombud som du har gett fullmakt ska du då meddela om detta i din omprövningsbegäran och ange ombudets adress som processadress.

Skicka din begäran om omprövning till adressen

Skatteförvaltningen
PB 650
00052 SKATT

Du kan också lämna en begäran om omprövning till vilken skattebyrå som helst.

När ska ändring sökas

Omprövning kan begäras genast efter att sammanslutningens beskattningen har slutförts. Skattedeklarationen kan korrigeras genom att lämna en ny skattedeklaration innan beskattningen slutförs.

Omprövning av inkomstbeskattningen kan begäras inom 3 år räknat från ingången av året efter utgången av skatteåret.

Kontrollera skatteåret och anvisningen för sökande av ändring i beskattningsbeslutet.

Observera att en omprövningsbegäran oavsett om den lämnats på papper eller i MinSkatt ska vara framme hos Skatteförvaltningen senast den sista dagen av tidsfristen kl. 16.15. Om årets sista dag infaller på en lördag eller söndag är inlämningsdagen följande vardag.

Tidsfrister för begäran om omprövning enligt skatteår 
Skatteår Begäran om omprövning ska vara framme senast
2020 2.1.2024
2021 31.12.2024
2022 31.12.2025

Tidsfristen för rättelser som gjorts på Skatteförvaltningens initiativ

Din beskattning kan också rättas på Skatteförvaltningens initiativ om Skatteförvaltningen i efterhand får uppgifter som påverkar din beskattning. Också i ett sådant beslut om rättelse av beskattningen som gjorts på myndighetsinitiativ kan du söka ändring genom att begära omprövning hos skatterättelsenämnden.

Begäran om omprövning ska lämnas inom 3 år från utgången av det skatteår som begäran gäller. Om Skatteförvaltningen har fattat ett rättelsebeslut alldeles i slutet av tidsfristen för sökande av ändring, kan du trots det söka ändring inom 60 dagar från den dag då du fick del av beslutet. Kontrollera alltid tidsfristen för sökande av ändring i den anvisning för sökande av ändring som bifogats till beslutet.

Läs mer om rättelser på Skatteförvaltningens initiativ och om sökande av ändring i dem

När slutförs beskattningen för sammanslutningar?

Dagen då beskattningen slutförs är kundspecifik. Beskattningen för en sammanslutning kan slutföras mellan maj och oktober året som följer efter skatteåret. Slutdatumet för en sammanslutnings beskattning anges i beskattningsbeslutet som finns i MinSkatt: Så här hittar du beskattningsbeslutet i MinSkatt. Beskattningsbeslutet för en bolagsman fattas först efter att sammanslutningens beskattning har slutförts.

Observera att datumet för slutförandet av beskattningen kan uppskjutas om sammanslutningen gör ändringar i sin skattedeklaration eller om Skatteförvaltningen från något annat håll får uppgifter som påverkar beskattningen. I så fall får sammanslutningen ett nytt beskattningsbeslut med det nya datumet för slutförandet av beskattningen.

Exempel: Skeppsvarv Kb är ett kommanditbolag vars räkenskapsperiod är 1.2–31.1. Skeppsvarv Kb lämnar skattedeklarationen 3.4.2023. Skatteförvaltningen bildar ett beskattningsbeslut för bolaget 2.5. Enligt beskattningsbeslutet slutförs bolagets beskattning 29.5. Skeppsvarv Kb gör inga ändringar i sina beskattningsuppgifter, och därmed slutförs bolagets beskattning 29.5, såsom tidigare meddelats.

Om sammanslutningen lämnar en ny uppgift i en begäran om omprövning

Om sammanslutningen lämnar en helt ny uppgift i sin omprövningsbegäran verkställer Skatteförvaltningen beskattningen för denna del och fattar ett kompletterande beskattningsbeslut. En ny uppgift är exempelvis en inkomst, ett avdrag eller något annat som påverkar beskattningen och som sammanslutningen inte tidigare deklarerat eller som inte ingått i bokslutshandlingarna eller som beskattningsbeslutet på annat sätt inte har baserat sig på.

Du kan begära omprövning av ett kompletterande beskattningsbeslut hos skatterättelsenämnden. Tidsfristen för sökande av ändring är densamma som för det egentliga beskattningsbeslutet. Den anges i anvisningarna för sökande av ändring som har bifogats till det kompletterande beskattningsbeslutet.

Endast en omprövningsbegäran som har lämnats inom utsatt tid kan prövas

En begäran om omprövning ska lämnas till Skatteförvaltningen inom utsatt tid. Dokumenten ska postas i så god tid att de är framme hos Skatteförvaltningen senast på den sista dagen för sökande av ändring kl. 16.15. Observera att du ska lämna din omprövningsbegäran också i MinSkatt före kl. 16.15. Omprövningsbegäranden som anlänt efter den utsatta dagen avvisas utan prövning.

Skatten ska betalas även om ändring har sökts

Även om ändring i beskattningen har sökts, ska ett öppet bolags eller ett kommanditbolags bolagsman betala skatten senast på förfallodagen. Det ackumuleras dröjsmålsränta på en obetalad skatt oavsett sökande av ändring. Skatteförvaltningen kan dock på bolagsmannens eller bolagsmännens ansökan förbjuda utsökning av skatten eller förordna att utsökningen ska avbrytas. Mer information om avbrytande av verkställighet. Under utsökningsförbudet eller utsökningsavbrottet ackumuleras dröjsmålsränta på skatten som vanligt.

Besvär till förvaltningsdomstolen och högsta förvaltningsdomstolen

Ändring i ett omprövningsbeslut kan anföras genom besvär hos förvaltningsdomstolen.

  • Tidsfristen för att anföra besvär är 60 dagar räknat från den dag då sammanslutningen har fått del av omprövningsbeslutet.
  • Kontrollera alltid besvärstiden i den besvärsanvisning som bifogats till beslutet.

Besvärsskriften ska lämnas till förvaltningsdomstolen inom besvärstiden. Den ska vara framme senast den sista dagen av besvärstiden kl. 16.15. Besvärsskriften kan också lämnas till förvaltningsdomstolen elektroniskt via förvaltnings- och specialdomstolarnas e-tjänst.

Se förvaltningsdomstolarnas adresser (Oikeus.fi)

Ändring i förvaltningsdomstolens beslut kan sökas genom att anföra besvär hos högsta förvaltningsdomstolen, om högsta förvaltningsdomstolen ger besvärstillstånd. Besvär ska anföras inom 60 dagar efter att det öppna bolaget eller kommanditbolaget fått del av förvaltningsdomstolens beslut.

Besvär hos förvaltningsdomstolen eller högsta förvaltningsdomstolen kan vara avgiftsbelagda. Mer information om domstolsavgifterna (Oikeus.fi).

Sidan har senast uppdaterats 3.1.2023