Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Skattedeklaration – Kapitalinvesteringsfond i kommanditbolagsform

Kapitalinvesteringsfonder i kommanditbolagsform ska för inkomstbeskattningen lämna uppgifter om sin näringsverksamhet med skattedeklaration 6A. Deklarationen kan lämnas exempelvis i MinSkatt. Läs mer om hur du lämnar en skattedeklaration.

Deklarera i MinSkatt

Skattedeklarationen i MinSkatt och andra elektroniska kanaler har punkter som kapitalfonder ska fylla i när de deklarerar. Den här anvisningen gäller endast deklarationer via elektroniska kanaler. Pappersblankett 6A har inga särskilda punkter för kapitalfonder.

Hur ska en kapitalfond lämna en skattedeklaration via en elektronisk kanal?

Om skattedeklarationen lämnas i MinSkatt, får kapitalfondssammanslutningar en egen deklaration om det av sammanslutningens registeruppgifter framgår att bolagsformen är kapitalfond. Du kan kontrollera detta genom att granska om någon av punkterna nedan under rubriken Kapitalfonders egna punkter i skattedeklarationen visas i MinSkatt. Ett kommanditbolag kan anmäla att det är en kapitalfond på Företags- och organisationsdatasystemets blankett Y2 – etableringsanmälan för öppna bolag och kommanditbolag (ytj.fi).

Om du lämnar uppgifter via andra elektroniska kanaler, ska du fylla i punkten Uppgiftslämnaren är en kapitalfond. Då kan du fylla i de punkter i deklarationen som är avsedda för kapitalfondssammanslutningar.

Kapitalfonders egna punkter i skattedeklarationen

I skattedeklaration 6A ska kapitalfonder i kommanditbolagsform observera i synnerhet följande punkter:

Du ser i MinSkatt datumen för när en bolagsmans delägarskap har börjat och slutat enligt Skatteförvaltningens uppgifter. Alla ändringar som gäller uppgifterna om bolagsmän i en kapitalfond ska registreras i handelsregistret. Skatteförvaltningen får uppgifterna direkt därifrån. Detta kan inte ersättas med bilagor till skattedeklarationen. Därför ska även Patent- och registerstyrelsens (PRS) handläggningstider beaktas. Du kan se handläggningssituationen för handelsregistret på PRS webbplats. Du kan inte anmäla eller ändra uppgifterna om när en bolagsmans delägarskap har börjat och slutat med skattedeklarationen.

Kapitalfonden ska separat för varje bolagsman lämna uppgiften om inbetalda kapitalinsatser vid räkenskapsperiodens utgång. Välj först Ja eller Nej i enlighet med om bolagsmannens kapitalinsats vid räkenskapsperiodens utgång är 0. Antagandet är att bolagsmannens kapitalinsats vid räkenskapsperiodens utgång inte är 0. Då är kapitalinsatsens belopp en obligatorisk uppgift. Det finns en punkt i skattedeklarationen där du ska ange bolagsmannens inbetalda kapitalinsats vid räkenskapsperiodens utgång. Om den inbetalda kapitalinsatsens belopp är 0, behöver du inte lämna tilläggsuppgifter.

Det går också att lämna uppgifterna om kapitalinsatser i en CSV-fil. Läs mer om hur CSV-filer ska lämnas i avsnittet Så här lämnar du uppgifter om inkomstfördelning.

Inkomstandelar som delas ut till bolagsmännen kan anges i procent. Då ska inkomstandelarnas sammanlagda procent vara 100.

I stället för procentuella andelar kan kapitalfonden alternativt ange varje bolagsmans inkomstandel i euro. Då ska inkomstandelarnas sammanlagda eurobelopp i deklarationen vara detsamma som de olika förvärvskällornas sammanlagda resultat. Om inkomstandelarna anges i euro, beaktas inte de förluster från föregående år som dragits av från skatteårets resultat. Skatteförvaltningen drar av förlusterna automatiskt och beräknar sedan varje bolagsmans skattepliktiga inkomstandel på basis av den deklarerade inkomstfördelningsuppgiften i euro.

Inkomstfördelningsuppgifter som csv-fil

I stället för att lämna enskilda uppgifter kan inkomstfördelningsuppgifterna också lämnas i en csv-fil. Då kan uppgifterna om bolagsmännen lämnas direkt från uppgifter som finns uppdaterade exempelvis i en Excel-tabell. Också i csv-filer ska inkomstfördelningsuppgiften anges antingen i procentuella andelar eller i euro, inte både och.

Filnamnets struktur ska motsvara följande mall:

Csv-filen ska uppfylla vissa krav som gäller filens innehåll, format och tekniska egenskaper. Uppgifterna ska till exempel anges i en viss ordning i kolumnerna och filen får inte innehålla några överflödiga uppgifter.

Rad 1, Rubrikrad

Lämna rad 1 som rubrik.

Rad 2, kolumn B, Beskattningsbara resultat för inkomstkällorna under skatteåret sammanlagt exklusive avdrag för förluster

Ange i punkten det beskattningsbara resultatet för skatteåret i euro. Om kapitalfonden har flera inkomstkällor, anger du i punkten det sammanlagda beloppet på de beskattningsbara resultaten för alla inkomstkällor. Subtrahera inte i denna punkt eventuella fastställda förluster för tidigare skatteår från det angivna resultatet, utan ange det beskattningsbara resultat som du har anmält med skattedeklaration 6A (och/eller 7B och/eller 7C).

Rad 3, Uppgifter om bolagsmän

I kolumnerna A–K på raden anges rubrikerna för nödvändiga uppgifter om bolagsmän. Börja fylla i uppgifterna om bolagsmän på rad 4. Närmare förklaringar för kolumnerna A–K på rad 3:

  • Kolumn A, Namn: Bolagsmannens namn.
  • Kolumn B, FO-nummer: Bolagsmannens FO-nummer eller personbeteckning.
  • Kolumn C, Ställning i sammanslutningen: Ange om bolagsmannen är ansvarig bolagsman eller tyst bolagsman i sammanslutningen.
  • Kolumn D, Inbetalt kapital vid utgången av räkenskapsperioden: Beloppet på det kapital som bolagsmannen har betalat in till kapitalfonden per den dag då räkenskapsperioden gick ut. Ange i punkten det i verkligheten inbetalda kapitalet per bolagsman, inte beloppet på bolagsmannens maximala åtagande.
  • Kolumn E, Bolagsmannens inkomstandel i euro: Bolagsmannens inkomstandel i euro. Använd antingen komma eller punkt som skiljetecken för cent. Ange i kolumnen siffrorna i formen 1111111,11 eller 1 111 111,11. Använd varken punkt eller komma som tusentalsavgränsare (till exempel 1.111.111,11). Ange inkomstandelen för varje bolagsman i samma form, antingen i euro ELLER i procent. Du kan inte ange inkomstfördelningen i båda formerna samtidigt. Ange inkomstandelen av det sammanlagda resultatet för inkomstkällorna under skatteåret exklusive avdrag för eventuella förluster under tidigare år. Skatteförvaltningen drar av avdragsgilla förluster från resultatet i samband med verkställandet av beskattningen. Kontrollera till sist att de angivna inkomstandelarna för bolagsmännen sammanlagt motsvarar det angivna beskattningsbara resultatet för skatteåret. Om du anger inkomstandelarna i euro, ska du inte fylla i uppgifterna i kolumnen F Bolagsmannens inkomstandel i procent.
  • Kolumn F, Bolagsmannens inkomstandel i procent: Bolagsmannens inkomstandel i procent. Du kan ange inkomstandelen i procent med åtta decimalers noggrannhet (till exempel 11,12345678). Använd antingen komma eller punkt för att skilja mellan heltal och decimaler. Kontrollera till sist att de angivna procentuella andelarna för bolagsmännen sammanlagt är exakt 100,0000000 procent. Om de angivna procentuella andelarna sammanlagt skiljer sig från 100 procent med bara några decimaler (till exempel 99,98 procent), kan filen i MinSkatt meddela om ett fel i inkomstfördelningen. Korrigera då den angivna inkomstfördelningen så att den motsvarar hundra procent och bifoga csv-filen i MinSkatt igen. Ange inkomstandelen för varje bolagsman i samma form, antingen i euro ELLER i procent. Du kan inte ange inkomstfördelningen i båda formerna samtidigt. Om du anger inkomstandelarna i procent, ska du inte fylla i uppgifterna i kolumnen E Bolagsmannens inkomstandel i euro.
  • Kolumn G Delägaren har arbetat i bolaget under räkenskapsperioden: Ange X, om delägaren har arbetat i bolaget under räkenskapsperioden. Om delägaren inte har arbetat i bolaget, lämnar du kolumnen tom.
  • Kolumnerna H–K, Uppgifter om betalningar (Hyror, räntor, överlåtelsepriser, övriga betalningar): Om bolagsmannen har fått andra betalningar än inkomstandelar, fyller du i uppgifterna i den kolumn som är avsedd för prestationsslaget i fråga. Om inga andra betalningar har erlagts, lämnar du kolumnerna tomma.

Observera att Excel-filer ska ändras till csv-filformat innan filen bifogas till skattedeklarationen.

Om du lämnar uppgifterna i en csv-fil, kommer dessa uppgifter att ersätta de tidigare uppgifter om bolagsmän som eventuellt funnits i MinSkatt. Till följd av detta kan du inte längre se de första och sista dagarna för bolagsmäns andelar färdigt ifyllda i skattedeklarationen i MinSkatt.

Om det finns ett fel i csv-filen, ska du korrigera felet och ladda upp filen på nytt i MinSkatt. Filen som du laddar upp ska alltid innehålla alla uppgifter som du vill anmäla.

Ange erhållna inkomstandelar i punkten 6A Den skattepliktiga andelen av inkomstandelarna i skattedeklarationen, inte i omsättningen. Detta är viktigt för att inkomstandelarna ska kunna behandlas på rätt sätt i beskattningen av bolagsmännen. Ange inkomstandelarna från inhemska och utländska sammanslutningar på bilageblankett 37: Kapitalfondssammanslutningens specifikation av inkomstandelar från sammanslutningar. Överför uppgiften om de skattepliktiga inkomstandelar som du angett på blanketten också till skattedeklaration 6A. Inkomstandelarna i skattedeklarationen ska stämma med blankett 37 för att den skattepliktiga inkomsten ska bli korrekt. Läs mer i deklarationsanvisningen för blankett 37:

Specificera här de förvaltningsarvoden som kapitalfonden betalat.

Om över hälften av andelarna har bytt ägare under skatteåret, ska du uppge det skatteår då ägarbytet ägt rum. Läs mer om ägarbyte i kommanditbolag i anvisningen Fastställd förlust och ägarbyte.

Om bytet har skett gradvis under flera års tid, ska du uppge det skatteår före vilket eller under vilket uppkomna förluster inte är avdragbara på grund av ägarbyten.

Ange skatteåret också om mer än hälften av andelarna har bytt ägare indirekt. Det är fråga om ett indirekt ägarbyte om över hälften av aktierna eller andelarna i ett samfund eller i en sammanslutning som äger minst 20 procent av andelarna i en förlustbringande sammanslutning har bytt ägare.

Dessutom ska du redogöra för ägarbytena och tidpunkten för dessa i en separat fritt formulerad bilaga. Du kan lägga till bilagor i MinSkatt i fasen Övriga redogörelser och bokslutsuppgifter.

Så här lämnar du bilagor

Du kan bifoga till skattedeklarationen i MinSkatt bokslutsuppgifter och andra fritt formulerade bilagor. Lägg till bilagorna i fasen Övriga redogörelser och bokslutsuppgifter.

För att en ordinarie beskattning ska kunna verkställas snabbt rekommenderas det att kapitalfonderna bifogar bokslutsuppgifter till skattedeklarationen.

Kapitalfonderna är skyldiga att i skattedeklarationen eller dess specifikationer lämna alla uppgifter som omfattas av deklarationsskyldigheten för näringssammanslutningar, bland annat bolagsmännens avvikande inkomstandelar. Dessa kan inte ersättas med fritt formulerade bilagor.

Ta kontakt

Om du har frågor om kapitalfonders skattedeklaration, skicka e-post till adressen paaomarahastoyhtymat(a)vero.fi.

Sidan har senast uppdaterats 20.2.2023