Skattedeklaration – samfälld förmån, statlig inrättning, utländskt dödsbo m.fl.

Aktiebolag och andra samfund lämnar i fortsättningen sina inkomstskattedeklarationer i MinSkatt

Det har skett många ändringar i beskattningen av aktiebolag, andra samfund och samfällda förmåner fr.o.m. 1.11.2017. Förskottskompletteringen har ersatts av tilläggsförskott som påförs efter skatteårets utgång och inkomstskatterna betalas i fortsättningen med en egen skatteslagsspecifik referens. MinSkatt har ersatt Samfundens skattedeklarationstjänst. Ändringarna gäller inte rörelseidkare och yrkesutövare, och inte heller öppna bolag eller kommanditbolag. Lämna in deklarationer i MinSkatt.

Skattedeklaration 6 för inkomstbeskattningen ämnas in av

 • samfälld skog, väglag, delägarlag (fiskelag och skifteslag) och annan samfälld förmån
 • statlig inrättning 
 • utländskt dödsbo 
 • konkursbo 
 • försäkrings-, arbetslöshets- och arbetspensionskassa.

Från och med skatteåret 2017 lämnar kommuner och samkommuner, församlingar och andra religionssamfund, studentkårer och nationer, yrkeshögskolor och universitet in skattedeklaration 6C. (Skattedeklaration – kommun, samkommun, församling, yrkeshögskola, universitet m.fl.)

Skattedeklaration ska lämnas in enligt situationen

Skattedeklaration ska lämnas in om: 

 • Man har haft skattepliktiga inkomster under skatteåret. 
 • Uppgifterna om en fastighet som man äger har ändrats. 
 • Man under räkenskapsperioden har köpt eller sålt en fastighet. 
 • Skatteförvaltningen separat har begärt om en skattedeklaration.

Deklarationen ska lämnas in elektroniskt.

Om en samfälld förmån eller ett delvis skattefritt samfund (21 § i inkomstskattelagen) inte har skattepliktiga inkomster eller andra uppgifter som inverkar på beskattningen, behöver skattedeklarationen i allmänhet inte lämnas in.

Om samfundet eller den samfällda förmånen har fått Skatteförvaltningens meddelande om att det snart är dags att lämna in skattedeklarationen lönar det sig att deklarera trots att man inte har haft någon verksamhet. Om man lämnar in skattedeklarationen slipper man separata uppmaningar.

Samfundets eller den samfällda förmånens styrelse eller förvaltning svarar för att deklarationen lämnas in. Samfund och samfällda förmåner behöver en Katso-kod för att kunna lämna in skattedeklarationer elektroniskt. Den som lämnar in deklarationen ska ha rätt att teckna samfundets eller samfällda förmånens firma eller ha fullmakt.

När skattedeklarationen ska lämnas in?

Ett samfund och en samfälld förmån ska lämna in skattedeklarationen inom fyra månader från slutet av den månad då räkenskapsperioden går ut.

Exempel: Om ett samfunds räkenskapsperiod går ut 15.4.2018 ska skattedeklarationen lämnas in senast 31.8.2018. Om 31.8 infaller på en lördag eller en helgdag kan man lämna in skattedeklarationen på den första efterföljande vardagen.

Ett utländskt dödsbo ska dock lämna in skattedeklarationen före utgången av april det år som följer på skatteåret.

Efter att du lämnat in deklarationen elektroniskt får du en mottagningsbekräftelse om deklarationen. Den elektroniska skattedeklarationen har lämnats in inom utsatt tid om du får en bekräftelse senast under den sista inlämningsdagen.

En försenad, bristfällig eller helt försummad skattedeklaration leder i regel till skatteförhöjning.

Man kan i undantagsfall få en förlängd inlämningstid (t.ex. på grund av sjukdom). Läs mer: Förlängd inlämningstid för skattedeklaration.

Så här lämnar du in en skattedeklaration

Deklarationen ska lämnas in elektroniskt. Det finns många alternativ: 

 • Lämna in skattedeklarationsuppgifterna i MinSkatt (skatt.fi/minskatt).
 • Skicka skattedeklarationen som en fil skapad av ett ekonomiprogram via webbtjänsten Ilmoitin.fi.

MinSkatt har ersatt Samfundens skattedeklarationstjänst. Läs mer om inlämnande av skattedeklaration: Skattedeklaration 6 elektroniskt – samfälld förmån, statlig inrättning, utländsk dödsbo m.fl.

Fr.o.m. 1.11.2017 ska samfund och samfällda förmåner lämna in sina skattedeklarationer elektroniskt. Skattedeklarationen får lämnas på en pappersblankett endast av särskilda skäl, om det t.ex. inte går att lämna deklarationen elektroniskt på grund av tekniska hinder. Man behöver inte ansöka om särskilt tillstånd för detta och inte heller meddela i förväg varför deklarationen lämnats in på papper. Skatteförvaltningen kan i samband med skattekontrollen fråga varför ansökan lämnades in på papper. Pappersblankett 6 och ifyllningsanvisning.

En pappersdeklaration anses vara inlämnad i rätt tid om den har lämnats till posten senast på sista inlämningsdagen.

Korrigera felen och lämna in en ny skattedeklaration

Du kan korrigera den deklaration som du tidigare har lämnat in ända fram till att beskattningen är slutförd. Ange uppgifterna på nytt i skattedeklarationen som ersätter den tidigare. Beskattningen slutförs tio månader efter att räkenskapsperiodens sista kalendermånad har gått ut. Efter att beskattningen slutförts kan ändring sökas i beskattningen genom omprövningsbegäran.

SvarsBanken

Gå till Svarsbanken