Skattedeklaration – öppna bolag och kommanditbolag

Öppna bolag och kommanditbolag anger uppgifterna för inkomstbeskattningen av näringsverksamheten med skattedeklaration 6A. Skattedeklarationen ska alltid lämnas ifylld med uppgifterna om tillgångar och skulder, även om det inte funnits någon egentlig verksamhet under skatteåret.

Deklarera i MinSkatt

Se anvisningarna för MinSkatt.

Skattedeklarationen för näringsverksamhet kan lämnas in elektroniskt även

De tryckta deklarationsanvisningarna och returkuvertet skickas inte längre med skattedeklarationen. Deklarationsanvisningarna för skattedeklaration 6A finns i skatt.fi. Returkuvertet får du vid behov på skattebyrån  eller genom att be om det per telefon.

Lämna skattedeklaration 6A senast 2.4.2020

Samtliga delägare i en näringssammanslutning har ansvar för skattedeklarationen. I ett kommanditbolag är det endast de ansvariga bolagsmännen som är ansvariga för skattedeklarationen.

Märk att skattedeklarationen ska vara framme hos Skatteförvaltningen senast på den utsatta dagen. Försenad skattedeklaration medför en förseningsavgift. Om ingen skattedeklaration lämnas in eller den lämnas in som bristfällig kan detta medföra en skatteförhöjning. Förseningsavgiften för öppna bolag delas mellan bolagsmännen och förseningsavgiften för kommanditbolag mellan de ansvariga bolagsmännen enligt inkomstandel. På samma sätt delas även en eventuell skatteförhöjning.

Kontrollera allmänna uppgifter i skattedeklarationen

Kontrollera individualiseringsuppgifterna på första sidan av skattedeklarationen. Om företagets uppgifter eller verksamhet har förändrats ska du lämna in ändrings- och nedläggningsanmälan Y5. Ändringsanmälan kan även lämnas in via företags- och organisationsdatasystemet på adressen ytj.fi/sv.

Anmäl alltid ändringar i bolagsavtalet även till handelsregistret

Anmälan ska lämnas in till handelsregistret med ändrings- och nedläggningsanmälan Y5 eller via företagsdatasystemet ytj.fi/sv inom 3 månader från det att bolagsavtalet undertecknades. Anmälan ska lämnas in för bl.a. ändringar som gäller uppgifter om bransch och bolagsmännens delägarskap.

Så här loggar du in i webbtjänsterna

Personer som har en viss ställning i ett bolag (till exempel ansvariga bolagsmän) kan logga in i MinSkatt med sina egna nätbankskoder eller med mobilcertifikat utan en separat fullmakt.

Om bolaget har befullmäktigat exempelvis en bokföringsbyrå att sköta skatteärendena kan bokföringsbyrån ansöka antingen om Suomi.fi-fullmakter eller använda sig av Katso-koder fram till slutet av år 2020. Läs mer om omfattningen av fullmakterna och om användningen av dem i olika nättjänster.

Anvisningar till den som deklarerar på papper

Om du lämnar in skattedeklarationen med bilagor på pappersblanketter ska du ange näringssammanslutningens namn och FO-nummer på varje sida. Häfta inte ihop blanketterna.

Skattedeklarationen ska alltid dateras och undertecknas. En skattedeklaration av en näringssammanslutning ska undertecknas av den person som har ansvaret för skattedeklarationen, t.ex. en bolagsman i ett öppet bolag eller en ansvarig bolagsman i ett kommanditbolag.

Skicka bokslutshandlingarna och verksamhetsberättelsen till Patent- och registerstyrelsen

Skatteförvaltningen förmedlar inte bokslutsuppgifter till Patent- och registerstyrelsen, utan företagen ska skicka dem direkt dit. Bifoga alltså inte bokslutsuppgifter till skattedeklarationen. Öppna bolag och kommanditbolag ska lämna bokslutsuppgifterna till Patent- och registerstyrelsen, om vissa villkor uppfylls.

Kontrollera företagets skyldighet att lämna in bokslutsuppgifter (www.prh.fi/sv)

Förlängd deklarationstid

Du kan ansöka om förlängd deklarationstid om du har särskilda skäl till det, exempelvis om du blir sjuk. Lämna in en ansökan till Skatteförvaltningen före den sista inlämningsdagen för din skattedeklaration.

Du kan ansöka om förlängd deklarationstid i MinSkatt eller på en pappersblankett.

Om Skatteförvaltningen godkänner din ansökan får du en ny sista inlämningsdag för din deklaration.