Skattedeklaration – öppna bolag och kommanditbolag

Öppna bolag och kommanditbolag använder deklarationsblankett 6A där de lämnar alla de uppgifter som påverkar inkomstbeskattningen av näringsverksamheten. Skattedeklarationen ska alltid lämnas ifylld med uppgifter om tillgångar och skulder, även om det inte funnits någon egentlig verksamhet under skatteåret.

I beskattningen kallas öppna bolag och kommanditbolag för näringssammanslutningar. Andra näringssammanslutningar är partrederier samt sådana konsortier som två eller flera personer har bildat för att bedriva näringsverksamhet och som är avsedda att verka för delägarnas gemensamma räkning, förutsatt att de inte ska betraktas som samfund. Det som sägs nedan om beskattningen av öppna bolag och kommanditbolag gäller som sådant också övriga näringssammanslutningar.

Den sista inlämningsdagen för skattedeklarationen 6A är 3.4.2018

Lämna uppgifterna på nätet

För att logga in behöver du en Katso-kod.

Andra sätt att deklarera

Samtliga delägare i en näringssammanslutning har ansvar för skattedeklarationen. I ett kommanditbolag är det endast de ansvariga bolagsmännen som är ansvariga för skattedeklarationen.

Den som e-deklarerar måste ha en Katso-kod

Med Katso-koden loggar du dig in i den webbtjänst där du fyller i deklarationen.

Anmäl bokslutsuppgifter till PRS separat

Skatteförvaltningen vidareförmedlar inte bokslutsbilagor från öppna bolag och kommanditbolag, utan företagen ska själva lämna in dem direkt till Patent- och registerstyrelsen. Bifoga dem alltså inte till skattedeklarationen. Öppna bolag och kommanditbolag ska lämna bokslutsuppgifter till Patent- och registerstyrelsen, om vissa villkor uppfylls.

Kontrollera företagets skyldighet att lämna in bokslutsuppgifter (www.prh.fi/sv)

Förlängd deklarationstid

Du kan ansöka om förlängd deklarationstid om du har särskilda skäl till den. Skatteförvaltningen kan bevilja förlängd inlämningstid för skattedeklarationen före den sista inlämningsdagen.

Skriv ut blanketten (Ansökan om förlängd inlämningstid för skattedeklaration).

Om man beviljas förlängd inlämningstid, ska deklarationen vara hos Skatteförvaltningen senast den sista dagen av den nya tidsfristen.

SvarsBanken

Gå till Svarsbanken