Palkkojen tulolajit: 200-sarja

Ilmoitustapa 2 (täydentävät tulolajit)

Rahapalkkojen ilmoittamisen laajempi tarkkuustaso. Tiedot voidaan antaa erikseen ilmoitettavien tulolajien ja palkasta vähennettävien erien kanssa.

200-sarjan tulolajit
Koodiarvo Tulolajinnimi Selite

201

Aikapalkka

Palkka, jota maksetaan työhön käytetyn ajan perusteella. Aikapalkka voidaan määritellä esimerkiksi kalenterikuukaudelle.

Aikapalkasta toimitetaan ennakonpidätys ja maksetaan työnantajan sosiaalivakuutusmaksut.

202

Aloitepalkkio

Kertapalkkio, joka maksetaan aloitteen tekijälle esimerkiksi toiminnan tai tuotteen kehittämiseen liittyvästä aloitteesta.

Jos aloitepalkkio liittyy työsopimuksessa sovittuun työhön, palkkiota käsitellään palkkana eli ennakonpidätyksen toimittamisen lisäksi palkkiosta maksetaan sosiaalivakuutusmaksut.

Jos aloitepalkkion saaja ei ole palvelussuhteessa palkkion maksajaan tai aloite ei liity työntekijän työsopimuksessa sovittuun työhön, palkkiosta ei makseta sosiaalivakuutusmaksuja. Tällöin aloitepalkkiosta toimitetaan ennakonpidätys, ellei aloitepalkkion saaja kuulu ennakkoperintärekisteriin.

Oletuksena tulolajissa on, että se on sosiaalivakuutusmaksujen alainen. Jos tulolajilla ilmoitettu suoritus poikkeaa oletuksesta, suorituksen maksaja ilmoittaa siitä antamalla tulolajin yhteydessä lisäksi vakuuttamistiedon.

Yksityiskohtaiset ohjeet vakuuttamistiedon ilmoittamisesta: Tietojen ilmoittaminen tulorekisteriin: vakuuttamiseen liittyvät tiedot.

203

Bonuspalkka

Kertaluonteinen palkkiopalkka, jonka suuruus määräytyy kokonaan tai osittain sen mukaan, kuinka hyvin tavoitteeksi asetettu työtulos saavutetaan. Työtuloksen mittana voi olla määrä, laatu tai jokin muu tulostekijä.

Bonuspalkka eroaa provisiopalkasta siten, että bonuspalkka on kertaluonteinen ja provisio on jatkuvaluonteinen palkkiopalkka. Kumpikin näistä perustuu henkilön tai ryhmän ennalta asetettuun tavoitteen saavuttamiseen. Bonuspalkka eroaa voittopalkkiosta siten, että voittopalkkio maksetaan ilman ennalta sovittua suunnitelman yrityksen voiton perusteella.

Bonuspalkasta toimitetaan ennakonpidätys ja maksetaan sosiaalivakuutusmaksut.

204

Etuusajalta maksettu täydennyspalkka

Etuutta saavalle työntekijälle maksettu palkka, joka kattaa täyden palkan ja maksetun etuuden välisen erotuksen.

Maksettu etuus voi olla esimerkiksi Kelan maksama sairauspäiväraha. Kun työnantaja maksaa etuusajalta täydennyspalkkaa, Kela maksaa etuuden suoraan työntekijälle, ei työnantajalle.

Etuusajalta maksetusta täydennyspalkasta toimitetaan ennakonpidätys ja maksetaan työnantajan sosiaalivakuutusmaksut.

205

Hätätyökorvaus

Työaikakorvaus, joka maksetaan hätätyöstä. Hätätyöllä tarkoitetaan hätätilanteessa säännöllisen työajan ylittävänä aikana teetettävää työtä.

Hätätyökorvauksesta toimitetaan ennakonpidätys ja maksetaan työnantajan sosiaalivakuutusmaksut.

206

Iltatyökorvaus

Työaikakorvaus, joka maksetaan iltatyöstä. Iltatyökorvausta voidaan maksaa säännölliseltä työajalta tai säännöllisen työajan ylittävältä ajalta.

Iltatyökorvauksesta toimitetaan ennakonpidätys ja maksetaan työnantajan sosiaalivakuutusmaksut.

207

Iltavuorolisä

Vuorotyökorvaus, joka maksetaan iltavuorosta.

Iltavuorolisästä toimitetaan ennakonpidätys ja maksetaan työnantajan sosiaalivakuutusmaksut.

208

Irtisanomisajan korvaus

Korvaus, jonka työnantaja maksaa työntekijälle palvelussuhteen päättyessä ilman irtisanomisaikaa eli tilanteessa, jossa jätetään irtisanomisaika noudattamatta ja työsuhde päättyy heti (TSL 6:4).

Tulolajilla ilmoitetaan myös korvaus, jonka työnantaja maksaa, kun työntekijä irtisanoutuu yli 200 päivää kestäneen lomautuksen johdosta sekä, kun työnantaja irtisanoo lomautettuna olevan työntekijän.

Tulolajilla ilmoitetaan vain sellaiset erät, jotka maksetaan työsuhteen päättyessä ilman irtisanomisaikaa. Irtisanomisajalta maksettu palkka ilmoitetaan muilla palkan suorituslajeilla, esim. tulolajeilla Palkka yhteissumma (101) tai Aikapalkka (201).

Irtisanomisajan korvauksesta toimitetaan ennakonpidätys, mutta ei makseta sosiaalivakuutusmaksuja.

209

Kilometrikorvaus (veronalainen)

Kilometrikorvaus, joka ei täytä verovapaudelle asetettuja vaatimuksia.

Veronalaista kilometrikorvausta voidaan maksaa sekä palvelussuhteessa oleville että muille henkilöille. Kilometrikorvauksen veronalaisuudelle on useita perusteita. Verohallinto on määrittänyt työnantajan palvelussuhteessa maksamille verovapaille kilometrikorvauksille enimmäismäärän, jonka ylittävältä osalta kilometrikorvaus on veronalaista ansiotuloa. Henkilölle toimeksiantosuhteessa maksettava kilometrikorvaus on kokonaan veronalaista ansiotuloa.

Tulolajilla ilmoitetaan vain palvelussuhteessa oleville maksetut veronalaiset kilometrikorvaukset. Jos veronalainen kilometrikorvaus maksetaan toimeksiantosuhteessa olevalle henkilölle tai yhteisölle, korvaus ilmoitetaan työkorvauksena ja lisätään kustannus työkorvauksen määrään (ks. tulolajin Työkorvaus (336) selite).

Tulosta toimitetaan ennakonpidätys. Oletuksena tulolajissa on, että se on sosiaalivakuutusmaksujen alainen.

Jos tulolajilla ilmoitettu suoritus poikkeaa oletuksesta, suorituksen maksaja ilmoittaa siitä antamalla tulolajin yhteydessä lisäksi vakuuttamistiedon. Tällainen tilanne voi olla esimerkiksi silloin, kun työnantaja maksaa työntekijälle veronalaista kilometrikorvausta työehtosopimuksen perusteella Verohallinnon kustannuspäätöstä lievemmin perustein ja korvauksen määrä ei ylitä Verohallinnon kustannuspäätöksen mukaisia verovapaiden suoritusten enimmäismääriä. Tällöin tulo ei ole työeläke-, työttömyys- eikä työtapaturma- ja ammattitautivakuutusmaksun alainen.

Yksityiskohtaiset ohjeet vakuuttamistiedon ilmoittamisesta: Tietojen ilmoittaminen tulorekisteriin: vakuuttamiseen liittyvät tiedot.

210

Kokouspalkkio

Palkkio, joka maksetaan kokoukseen osallistumisesta.

Kokouspalkkiosta toimitetaan ennakonpidätys.

Jos kokouspalkkion maksaminen perustuu palvelussuhteessa tehtyyn työhön, kokouspalkkiosta maksetaan sosiaalivakuutusmaksut.

Jos kokouspalkkion saaja ei ole palvelussuhteessa, palkkion työeläkevakuutusmaksun ja työnantajan sairausvakuutusmaksun sekä työntekijän sairausvakuutuksen päivärahamaksun maksamisvelvollisuus vaihtelevat sovellettavan lain mukaan. Jos kokouspalkkion maksaminen ei perustu palvelusuhteessa tehtyyn työhön, työnantaja voi halutessaan vakuuttaa tulonsaajan vapaaehtoisesti eläkevakuutuksen osalta.

Oletuksena tulolajissa on, että se ei ole sosiaalivakuutusmaksujen alainen. Jos tulolajilla ilmoitettu suoritus poikkeaa oletuksesta, suorituksen maksaja ilmoittaa siitä antamalla tulolajin yhteydessä lisäksi vakuuttamistiedon.

Yksityiskohtaiset ohjeet vakuuttamistiedon ilmoittamisesta: Tietojen ilmoittaminen tulorekisteriin: vakuuttamiseen liittyvät tiedot.

211

Lauantaityökorvaus

Työaikakorvaus, joka maksetaan lauantaityöstä. Lauantaityökorvausta voidaan maksaa säännölliseltä työajalta tai säännöllisen työajan ylittävältä ajalta.

Korvauksesta toimitetaan ennakonpidätys ja maksetaan sosiaalivakuutusmaksut.

212

Lisätyökorvaus

Työaikakorvaus, joka maksetaan lisätyöstä.

Korvauksesta toimitetaan ennakonpidätys ja maksetaan sosiaalivakuutusmaksut.

213

Lomaraha

Työsopimuksen tai työ- tai virkaehtosopimuksen perusteella vuosilomapalkan lisäksi maksettava suoritus, jonka suuruus määräytyy alalla sovellettavan työehtosopimuksen tai edellisenä lomanmääräytymisvuonna ansaittujen lomapäivien lukumäärän mukaan.

Jos lomaraha vaihdetaan vapaaksi, vapaan ajalta maksettu palkka ilmoitetaan esimerkiksi tulolajilla Aikapalkka (201).

Lomarahasta toimitetaan ennakonpidätys ja maksetaan sosiaalivakuutusmaksut.

Vuosilomapalkan lisää koskee erittely- ja ilmoitusvelvollisuus riippumatta siitä, käytetäänkö kyseisestä erästä nimitystä lomaraha. Tällainen erittely tarvitaan esimerkiksi Kelaa ja työttömyyskassaa sekä työtapaturman korvauskäsittelyä varten.

214

Luentopalkkio

Palkkio, joka maksetaan luennon pitämisestä.

Luentopalkkiosta toimitetaan ennakonpidätys.

Jos luentopalkkion maksaminen perustuu palvelussuhteessa tehtyyn työhön, luentopalkkiosta maksetaan sosiaalivakuutusmaksut.

Jos luentopalkkion saaja ei ole palvelussuhteessa, palkkion työeläkevakuutusmaksun ja työnantajan sairausvakuutusmaksun sekä työntekijän sairausvakuutuksen päivärahamaksun maksamisvelvollisuus vaihtelevat sovellettavan lain mukaan.

Oletuksena tulolajissa on, että se ei ole sosiaalivakuutusmaksujen alainen. Jos tulolajilla ilmoitettu suoritus poikkeaa oletuksesta, suorituksen maksaja ilmoittaa siitä antamalla tulolajin yhteydessä lisäksi vakuuttamistiedon.

Yksityiskohtaiset ohjeet vakuuttamistiedon ilmoittamisesta: Tietojen ilmoittaminen tulorekisteriin: vakuuttamiseen liittyvät tiedot.

215

Luottamustoimipalkkio

Palkkio, joka maksetaan muusta luottamustoimen hoitamisesta kuin kokouksiin osallistumisesta.

Luottamustoimipalkkiosta toimitetaan ennakonpidätys.

Luottamustoimipalkkiota maksettaessa palkkion saaja ei yleensä ole palvelussuhteessa palkkion maksajaan, eikä palkkiosta näissä tapauksissa makseta sosiaalivakuutusmaksuja.

Yksityisellä sektorilla luottamustoimipalkkiosta maksetaan kuitenkin sairausvakuutusmaksu. Lisäksi maksetaan eläkevakuutusmaksu, jos palkkion maksaja on ottanut luottamustoimen hoitajalle vapaaehtoisen työeläkevakuutuksen. Tietyistä julkisen sektorin luottamustoimipalkkioista maksetaan työeläkevakuutusmaksu.

Oletuksena tulolajissa on, että se on työnantajan sairausvakuutusmaksun alainen ja työntekijän sairausvakuutuksen päivärahamaksun alainen. Sitä vastoin oletuksena on, että tulo ei ole eläkevakuutusmaksun, työttömyysvakuutusmaksun eikä työtapaturma- ja ammattitautivakuutusmaksun alainen.

Jos tulolajilla ilmoitettu suoritus poikkeaa oletuksesta, suorituksen maksaja ilmoittaa siitä antamalla tulolajin yhteydessä lisäksi vakuuttamistiedon.

Yksityiskohtaiset ohjeet vakuuttamistiedon ilmoittamisesta: Tietojen ilmoittaminen tulorekisteriin: vakuuttamiseen liittyvät tiedot.

216

Muu maksettu lisä

Sellaisten työaika- ja poikkeustilakorvausten yhteissumma, joita ei makseta säännöllisesti eikä lasketa säännöllisen työajan ansioon.

Näitä ovat mm. arkipyhäkorvaukset, starttiraha ja muut mahdolliset työehtosopimusten tai työsopimusten perusteella maksettavat korvaukset ja lisät.

Muista maksetuista lisistä toimitetaan ennakonpidätys ja maksetaan sosiaalivakuutusmaksut.

Tulolajilla ilmoitetaan lisäksi päivärahat, jotka työnantaja maksaa työntekijälle verovapaista matkakustannusten korvauksista annettua Verohallinnon päätöstä lievemmin perustein. Jos maksaminen perustuu työehtosopimukseen, tulo ei ole työeläke-, työttömyys- eikä työtapaturma- ja ammattitautivakuutusmaksun alainen. Tulo on kuitenkin sairausvakuutusmaksun alainen.

Tulolajilla ilmoitetaan lisäksi korvaus, joka maksetaan vuosilomaa täydentävistä lisävapaapäivistä. Lisävapaapäivistä maksettu korvaus ei ole työeläke-, työttömyys- eikä työtapaturma- ja ammattitautivakuutusmaksun alainen, mutta korvaus on sairausvakuutusmaksun alainen.

Tulolajilla ilmoitetaan lisäksi se osuus työnantajan maksamista työntekijän muutto- ja matkustamiskustannuksista, joka katsotaan veronalaiseksi ansiotuloksi. Tuloverolain 69 c §:n perusteella veronalaista ansiotuloa on 50 prosenttia niistä työnantajan maksamista kustannuksista, joita pidetään työntekijän ja hänen perheenjäsentensä elantomenoina. Muutto- ja matkustamiskustannusten korvaus on sosiaalivakuutusmaksujen alainen.

Oletuksena tulolajissa on, että se on sosiaalivakuutusmaksujen alainen. Jos tulolajilla ilmoitettu suoritus poikkeaa oletuksesta, suorituksen maksaja ilmoittaa siitä antamalla tulolajin yhteydessä lisäksi vakuuttamistiedon.

Yksityiskohtaiset ohjeet vakuuttamistiedon ilmoittamisesta: Tietojen ilmoittaminen tulorekisteriin: vakuuttamiseen liittyvät tiedot.

217

Odotusajan korvaus

Korvaus, johon työntekijällä on oikeus, jos palkanmaksu viivästyy työsuhteen päätyttyä.

Ellei toisin sovita, palkka tulee maksaa palkanmaksukauden viimeisenä päivänä. Odotusajan korvausta voidaan maksaa enintään kuudelta päivältä.

Odotusajan korvauksesta toimitetaan ennakonpidätys, mutta ei makseta sosiaalivakuutusmaksuja.

218

Olosuhdelisä

Palkanlisä, joka maksetaan työn tekemispaikan olosuhteiden perusteella.

Olosuhdelisiä ovat esimerkiksi työehtosopimuksen tai työsopimuksen perusteella maksettavat lisä, kuten vaahdotuslisä, kylmänalueenlisä ja saaristolisä.

Olosuhdelisästä toimitetaan ennakonpidätys ja maksetaan sosiaalivakuutusmaksut.

219

Sairausajan osapalkka

Lain tai työ- tai virkaehtosopimukseen mukaisesti alennettu sairausajan palkka.

Sairausajan osapalkkana ilmoitetaan se osa tuloista, jonka henkilö on saanut sairaana ollessaan alennettuna.

Sairausajan osapalkasta toimitetaan ennakonpidätys ja maksetaan sosiaalivakuutusmaksut.

Jos osapalkkana maksetaan sellaisia eriä, jotka eivät ole sosiaalivakuutusmaksujen alaisia (esimerkiksi vahingonkorvaus päättämistilanteessa), suorituksen maksaja ilmoittaa siitä antamalla tulolajin yhteydessä lisäksi vakuuttamistiedon.

Yksityiskohtaiset ohjeet vakuuttamistiedon ilmoittamisesta: Tietojen ilmoittaminen tulorekisteriin: vakuuttamiseen liittyvät tiedot.

220

Provisiopalkka

Pysyvän palkan osan muodostava jatkuvaluonteinen palkkiopalkka, jonka määrästä on sovittu työsopimuksessa.

Provisiopalkasta toimitetaan ennakonpidätys ja maksetaan sosiaalivakuutusmaksut.

221

Sunnuntaityökorvaus

Sunnuntaityöstä maksettava työaikakorvaus. Sunnuntaityökorvausta voidaan maksaa säännölliseltä työajalta tai säännöllisen työajan ylittävältä ajalta.

Korvauksesta toimitetaan ennakonpidätys ja maksetaan sosiaalivakuutusmaksut.

222

Synteettinen optio

Optio-oikeus, jonka perusteella tulonsaaja ei ole oikeutettu merkitsemään option kohde-etuutena olevia osakkeita option toteutushintaan, vaan hän saa toteutushinnan ja toteuttamishetken mukaisen osakkeen arvon erotuksen rahana (nettoarvon tilitys). Synteettinen optio ei oikeuta osakemerkintään.

Käytännössä synteettisessä optiossa on kyse rahasuorituksesta, jonka suuruus määräytyy työnantajayhtiön osakekurssin kehityksen perusteella. Synteettinen optio -nimityksen sijaan järjestelyä saatetaan kutsua osakeperusteiseksi bonukseksi tai palkitsemisjärjestelmäksi.

Optiona saatavasta edusta toimitetaan ennakonpidätys, mutta ei makseta sosiaalivakuutusmaksuja.

223

Tulospalkkio

Palkka, joka maksetaan organisaation ennalta sovitun tulostavoitteen täyttymisen tai ylittymisen perusteella.

Tulospalkkiosta toimitetaan ennakonpidätys ja maksetaan sosiaalivakuutusmaksut.

224

Työaikapankin rahakorvaus

Palkka, joka maksetaan työaikapankkiin säästetyn ajan perusteella.

Työaikapankista voi yleensä nostaa palkkaa vain poikkeustapauksissa kuten palvelussuhteen päättyessä tai työaikapankkia purettaessa. Joissakin työaikapankeissa on mahdollista nostaa palkkaa tai vapaa-aikaa myös velaksi.

Jos työaikapankkiin siirretty saldo pidetään vapaana, vapaan ajalta maksettu korvaus ilmoitetaan esimerkiksi tulolajilla Aikapalkka (201). 

Työaikapankin rahakorvauksesta toimitetaan ennakonpidätys ja maksetaan sosiaalivakuutusmaksut.

225

Työajantasauskorvaus

Työaikakorvaus, joka maksetaan ansionvähentymisestä, joka aiheutuu työajan tasaamisesta keskimääräiseen viikkotyöaikaan.

Tulolajia käytetään, kun korvaus maksetaan rahana vapaana pitämisen sijaan. Tulolajia voidaan käyttää myös silloin, kun normaalia palkkaa alennetaan vapaan ajalta ja vastaavasti maksetaan työajantasauskorvausta.

Työajantasauskorvausta maksetaan säännölliseltä työajalta. Esimerkiksi niin sanottu pekkaskorvaus on työajantasauskorvaus.

Korvauksesta toimitetaan ennakonpidätys ja maksetaan sosiaalivakuutusmaksut.

226

Työsuhteeseen perustuva osakeanti

Yhtiön omalle henkilökunnalle suunnattu osakeanti. Etu, joka syntyy työsuhteeseen perustuvasta oikeudesta merkitä työnantajayrityksen osakkeita, on veronalaista ansiotuloa.

Tulolajilla ilmoitetaan ainoastaan veronalaiseksi ansiotuloksi muodostuvan edun määrä. Työsuhteeseen perustuvasta osakeannista toimitetaan ennakonpidätys, mutta tulo ei ole sosiaalivakuutusmaksujen alainen.

Jos etu ei ole henkilökunnan enemmistön käytettävissä, saatava alennus on sosiaalivakuutusmaksujen alaista palkkaa koko määrältään. Tällöin maksaja ilmoittaa koko suorituksen määrän tulolajilla Työsuhteeseen perustuva osakeanti (226) ja ilmoittaa tulolajiin liittyvän erillisen Vakuuttamistiedon tyyppi -tiedon avulla, että suoritus on sosiaalivakuutusmaksujen alainen.

Yksityiskohtaiset ohjeet vakuuttamistiedon ilmoittamisesta: Tietojen ilmoittaminen tulorekisteriin: vakuuttamiseen liittyvät tiedot.

Merkintäetu koskee myös yhteisön osuuksia.

227

Urakkapalkka

Suorituspalkka, joka maksetaan ennalta sovitun työkokonaisuuden suorittamisen perusteella.

Urakkapalkkaan sisältyy sekä kiinteä että muuttuva osa.

Urakkapalkasta toimitetaan ennakonpidätys ja maksetaan sosiaalivakuutusmaksut.

229

Vahingonkorvaus päättämis- ja lomautustilanteissa

Korvaus, jota työnantaja on velvollinen maksamaan, kun työnantaja on päättänyt palvelussuhteen henkilön työsopimuslain, kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain tai valtion virkamieslain vastaisesti. Kohdassa ilmoitetaan myös korvaus työsuhteen purkamisesta (TSL 8:1, 55/2001) sekä korvaus perusteettomasta lomauttamisesta.

Palvelussuhteen perusteettoman päättämisen johdosta maksettava korvaus voi perustua tuomioistuimen tuomioon, tuomioistuimen vahvistamaan sovintoon, palvelussuhteen osapuolia edustavien järjestöjen väliseen neuvottelutulokseen tai palvelussuhteen osapuolten väliseen sopimukseen.

Vahingonkorvaus päättämis- tai lomautustilanteessa tai muu siihen verrattava korvaus ei ole veronalaista tuloa, ellei sitä ole saatu veronalaisen tulon sijaan tai korvaukseksi elatuksen vähentymisestä. Veronalaista tuloa eivät myöskään ole laissa tarkemmin määritellyt hyvitykset yhteistoimintavelvoitteiden laiminlyönneistä.

Tulolajilla ilmoitetaan vain veronalaiset määrät eli esimerkiksi ei yhteistoimintalain tai tasa-arvolain nojalla maksettuja verovapaita hyvityksiä. Verovapaita vahingonkorvauksia ei ilmoiteta tulorekisteriin.

Tulolajilla ei ilmoiteta irtisanomisen yhteydessä maksettavia työsuoritukseen perustuvia korvauksia vaan ne ilmoitetaan muilla palkan suorituslajeilla, esim. tulolajeilla Palkka yhteissumma (101) tai Aikapalkka (201).

Veronalaisesta vahingonkorvauksesta toimitetaan ennakonpidätys, mutta ei makseta sosiaalivakuutusmaksuja.

230

Varallaolokorvaus

Palkka, joka maksetaan siitä, että työntekijä on tavoitettavissa ja työnantaja voi tarvittaessa kutsua hänet hoitamaan palvelussuhteeseen kuuluvia tehtäviä.

Varallaolokorvauksesta toimitetaan ennakonpidätys ja maksetaan sosiaalivakuutusmaksut.

231

Vapaaehtoinen korvaus päättämistilanteessa

Korvaus, jonka työnantaja maksaa vapaaehtoisesti irtisanomis- tai purkamistilanteessa tai silloin, kun palvelussuhde päätetään sopimalla.

Päättämistilanteessa maksettavia vapaaehtoisia korvauksia ovat esimerkiksi toimitusjohtajan erokorvaus (niin sanottu kultainen kädenpuristus), erokorvaus, eroraha ja tukipaketti. Korvaus voidaan myöntää myös muuna kuin rahana.

Päättämiskorvauksesta toimitetaan ennakonpidätys, mutta ei makseta sosiaalivakuutusmaksuja.

232

Viikkolepokorvaus

Työaikakorvaus, jota maksetaan viikkolevon aikana tehdystä työstä.

Viikkolepokorvauksesta toimitetaan ennakonpidätys ja maksetaan sosiaalivakuutusmaksut.

233

Voittopalkkio

Työntekijöille ilman ennalta sovittua suunnitelmaa yhtiökokouksen päätöksellä jaettava palkkio, joka muodostuu yrityksen voiton perusteella.

Muista kuin henkilöstörahastoon siirrettävistä voittopalkkiosta toimitetaan ennakonpidätys. Yrityksen henkilöstörahastoon maksamasta voittopalkkiosta tai henkilöstörahastosääntöjen mukaan työntekijän suoraan käteisenä nostamasta voittopalkkiosta ei makseta sosiaalivakuutusmaksuja.

Jos yrityksessä ei ole henkilöstörahastolain mukaista henkilöstörahastoa, voittopalkkiosta ei makseta sosiaalivakuutusmaksuja, jos voittopalkkio maksetaan työntekijälle yhtiökokouksen päätöksen perusteella voitonjakona tai käteisenä voittopalkkiona edellyttäen, että käteinen voittopalkkio maksetaan koko henkilöstölle eikä sillä pyritä korvaamaan työehtosopimuksen tai työsopimuksen edellyttämää palkkausjärjestelmää. Lisäksi edellytetään, että käteisen palkkion määräytymisperusteet ovat työntekijän eläkelain 70 §:n 3 momentin 10 kohdan ja henkilöstörahastolain 2 §:n 2 ja 3 kohdan mukaiset ja että yhtiön vapaan pääoman määrä on suurempi kuin yhtiökokouksessa päätettävän käteisen voittopalkkion ja osakkeenomistajille maksettavien osinkojen yhteismäärä. Laissa työttömyysetuuksien rahoituksesta on vastaavanlainen säännös, samoin työtapaturma- ja ammattitautilaissa.

Oletuksena tulolajissa on, ettei se ole sosiaalivakuutusmaksujen alainen. Jos tulolajilla ilmoitettu suoritus poikkeaa oletuksesta, suorituksen maksaja ilmoittaa siitä antamalla tulolajin yhteydessä lisäksi vakuuttamistiedon.

Yksityiskohtaiset ohjeet vakuuttamistiedon ilmoittamisesta: Tietojen ilmoittaminen tulorekisteriin: vakuuttamiseen liittyvät tiedot.

234

Vuosilomakorvaus

Vuosiloman antamisen sijaan suoritettava rahallinen korvaus. Vuosilomakorvausta voidaan maksaa työsuhteen aikana tai työsuhteen päättyessä.

Tulolajilla ilmoitetaan myös rakennusalan lomaraha. Työehtosopimuksessa lomakorvaus, lomapalkka ja lomaraha on kaikki yhdistetty lomaraha-nimiseksi korvaukseksi, joka on 18,5 % lomanmääräytymisvuoden ansioista. Pääsääntöisesti rakennusalan lomakorvauksessa on 1/3 lomarahaa ja 2/3 lomapalkkaa tai lomakorvausta riippuen siitä, jatkuuko työsuhde vai päättyikö se.

Tulolajilla ilmoitetaan myös vapaajaksokorvaus, joka maksetaan virkasuhteen päättyessä, kun opettaja tai opinto-ohjaaja on palkattu vuotta lyhyemmäksi ajaksi. Korvauksen suuruus perustuu henkilön työpäivien lukumäärään.

Korvaus vuosilomaa täydentävistä lisävapaapäivistä ilmoitetaan tulolajilla Muu maksettu lisä (216).

Vuosilomakorvauksesta toimitetaan ennakonpidätys ja maksetaan sosiaalivakuutusmaksut.

235

Ylityökorvaus

Ylityöstä maksettava työaikakorvaus. Ylityönä pidetään työtä, joka tehdään työnantajan aloitteesta sovitun ylityöaikarajan ylittävänä aikana.

Ylityökorvauksesta toimitetaan ennakonpidätys ja maksetaan sosiaalivakuutusmaksut.

236

Yötyökorvaus

Työaikakorvaus, jota maksetaan yötyöstä.

Yötyökorvauksesta toimitetaan ennakonpidätys ja maksetaan sosiaalivakuutusmaksut.

237

Yövuorolisä

Vuorotyökorvaus, joka maksetaan yövuorosta.

Ylivuorolisästä toimitetaan ennakonpidätys ja maksetaan sosiaalivakuutusmaksut.

238

Muu säännöllinen lisä

Sellaisten työaika- ja poikkeustilakorvausten yhteissumma, joita maksetaan säännöllisesti ja jotka lasketaan säännöllisen työajan ansioon.

Muita säännöllisiä lisiä ovat mm. luontoisedusta maksetut rahakorvaukset, aattotyökorvaukset ja muut mahdolliset työehtosopimusten tai työsopimusten perusteella säännöllisesti maksettavat korvaukset ja lisät, kuten kielilisä.

Myös harvoin maksettava lisä katsotaan säännölliseksi, jos se kuuluu säännöllisen työajan ansioon.

Säännöllisistä lisistä toimitetaan ennakonpidätys ja maksetaan sosiaalivakuutusmaksut.

239

Vastikevapaan korvaus

Tietyillä aloilla käytössä oleva korvaus, jota maksetaan työsuhteen päättyessä pitämättömistä vapaapäivistä.

Tietyillä aloilla tehty työ kerryttää tekijälleen vastikevapaata, jota työsuhteen kuluessa pidetään vapaana. Jos työntekijä ei ole pitänyt vapaapäiviä, kun työsuhde päättyy, niistä maksetaan korvausta.

Vuosiloman antamisen sijaan suoritettava rahallinen korvaus ilmoitetaan tulolajilla Vuosilomakorvaus (234).

Vastikevapaan korvauksesta toimitetaan ennakonpidätys ja maksetaan sosiaalivakuutusmaksut.

Sivu on viimeksi päivitetty 1.1.2024