Negatiiviset luvut

Tulorekisteriin annettu virheellinen ilmoitus korjataan antamalla korvaava ilmoitus. Jos työntekijältä peritään liikaa maksua tai veroa, voidaan tilanne korjata perimällä myöhemmin maksettavasta suorituksesta vastaavasti vähemmän kyseisiä eriä.

Ilmoitusta ei pääsääntöisesti korjata ilmoittamalla negatiivisia eli miinusmerkkisiä lukuja. Tietyt tulolajit voidaan kuitenkin ilmoittaa poikkeuksellisesti myös negatiivisena lukuna. Näitä ovat ainoastaan seuraavat tulolajit:

  • 402 Ennakonpidätys
  • 404 Lähdevero
  • 412 Työntekijän sairausvakuutusmaksu
  • 413 Työntekijän työeläkevakuutusmaksu 
  • 414 Työntekijän työttömyysvakuutusmaksu

Negatiivisen summan ilmoittaminen voi olla tarpeen, jos työntekijän työsuhde on jo päättynyt eikä korjausta voida tehdä perimällä vähemmän kyseisiä eriä seuraavasta suorituksesta. Negatiivisena summana ilmoitetaan tällöin esimerkiksi liian suurena peritty ennakonpidätyksen määrä, joka on palautettu takaisin tulonsaajalle.

Liikaa maksettu suoritus

Liikaa maksettua suoritusta ei voi korjata ilmoittamalla määrää negatiivisena lukuna seuraavalla palkkatietoilmoituksella. Ilmoittamisen virheet korjataan antamalla korvaava ilmoitus. Tietyissä tilanteissa annetun ilmoituksen voi myös mitätöidä eli poistaa kokonaan, jos siihen on merkitty esimerkiksi väärä tulonsaaja.

Liikaa maksettu suoritus ilmoitetaan palkkatietoilmoituksella perusteettomana etuna, jos tulonsaajalla ei ole oikeutta hänelle maksettuun ja tulorekisteriin jo ilmoitettuun suoritukseen. Ilmoitus on annettava ilman aiheetonta viivytystä, kun perusteeton etu on havaittu ja on todettu, että se peritään takaisin tulonsaajalta. Ilmoitus on annettava viimeistään kuukauden kuluessa siitä, kun perusteeton etu on havaittu.

Takaisin peritty tulo

Kun tulonsaaja maksaa takaisin suorituksen maksajalle jonkin liikaa maksetun suorituksen, esimerkiksi perusteettoman edun, tieto ilmoitetaan aina tulorekisteriin.

Takaisinmaksua ei korjata aiempaan ilmoitukseen, vaan se kohdistetaan sille palkanmaksukaudelle, jolloin suoritus on peritty takaisin tulonsaajalta. Liikaa maksettu suoritus voidaan periä takaisin nettona tai bruttona.

Saat lisätietoa ohjeesta Tietojen korjaaminen tulorekisterissä.

Sivu on viimeksi päivitetty 23.11.2018