Palkkalajien kohdistaminen

Tulorekisterin tulolajit ovat sillä tarkkuudella, jolla tiedon käyttäjät tietoja tarvitsevat.

Palkanlaskentajärjestelmän palkkalajit kohdistetaan tulorekisterin tulolajeihin, kun tiedot ilmoitetaan tulorekisteriin. Palkanlaskentajärjestelmässä voidaan eritellä maksettavat suoritukset tulorekisterin tulolajeja tarkempiin palkkalajeihin. Tarkempi erittely voi perustua esimerkiksi työehtosopimukseen. Tulorekisterin tulolajit eivät vastaa eri palkanlaskentajärjestelmien palkkalajien tarkkuutta, koska järjestelmät eroavat sisällöllisesti toisistaan ja palkkalajeja on olemassa tuhansia.

Ilmoittaja valitsee tilanteeseen soveltuvan tulolajin. Katso tulolajit. Valitun tulolajin on vastattava maksetun suorituksen tosiasiallista luonnetta, myös sosiaalivakuutusmaksujen osalta.

Korotus- ja lisäosien yhdistäminen tulolajeihin

Toisinaan tulonsaajalle maksettu suoritus soveltuisi samanaikaisesti useaan tulorekisterin tulolajiin, esimerkiksi sunnuntaina iltavuorossa tehdystä ylityöstä maksettu korvaus. Ilmoituksessa tulolajeja voidaan yhdistää seuraavien kohdistamisohjeiden mukaisesti.

Kuukausipalkkaisille työntekijöille säännöllisesti maksettavat lisät, kuten kielilisät, voidaan ilmoittaa tulolajilla Aikapalkka (201), jos palkka maksetaan käytetyn ajan perusteella. Jos tulonsaajalle on maksettu palkkaa sovitun urakan perusteella, säännöllisesti maksettavat lisät voidaan ilmoittaa tulolajilla Urakkapalkka (227). Kuukausipalkkaisille säännöllisen työajan ulkopuolella tehtävästä työstä maksettavat palkat voidaan ilmoittaa yhteenlaskettuina asianmukaisilla tulolajeilla. Näistä tuloista voidaan siis ilmoittaa perusosat, korotusosat ja lisät yhteenlaskettuina esimerkiksi tulolajeilla Lisätyökorvaus (212), Hätätyökorvaus (205) ja Ylityökorvaus (235).

Tuntipalkkaisille työntekijöille maksettavat säännöllisen työajan ansiot lasketaan siten, että kaikki muut palkkalajit paitsi korotusosat lasketaan yhteen ja jaetaan kaikilla tehdyillä työtunneilla. Työaikalisiä ei tarvitse eritellä sen mukaan, onko ne tehty säännöllisellä työajalla tai esimerkiksi ylityöajalla. Kaikki työaikalisät ilmoitetaan asianmukaisilla tulolajeilla, esimerkiksi tulolajilla Iltavuorolisä (207). Kaikki palkan perusosat ilmoitetaan aikapalkkana tai urakkapalkkana, ja ylityö-, lisätyö- ja hätätyökorvauksista ilmoitetaan ainoastaan niiden korotusosat. Esimerkiksi kaikki sunnuntain iltavuorolisien perusosat ilmoitetaan tulolajilla Iltavuorolisä (207) ja sunnuntai- ja pyhäkorotukset tulolajilla Sunnuntaityökorvaus (221).

Sivu on viimeksi päivitetty 23.11.2018